17:22:32   |   13 червня 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Міські програми
Обговорення проектів
Публічні закупівлі
Міжнародне співробітництво
Одеса інвестиційна
Мапа Одеси
Віртуальна Одеса
Кіно про Одесу
Фотоальбом міста
Символіка міста
Театри Одеси
Музеї Одеси
Пам'ятники Одеси
Парки Одеси
Одеський зоопарк
Готелi Одеси
Одеса туристична
Про місто
В допомогу підприємцям
Правова консультація
Одеса в цифрах
Пiдприємства Одеси
Схема руху міського транспорту
Аварійні й довідкові служби
Шукати
Пiдписатися на новини
Результати конкурсу
на право оренди
приміщення
(Апеляційний суд)

Далі ПОВІДОМЛЕННЯ
«Сінтез Ойл»/ оцінка впливу на довкілля

Далі ОГОЛОШЕННЯ
про намір
зміни тарифів

Далі ВАКАНСІЇ
Далі Правила пропуску в будівлю Одеської міськради
Далі/ Головна / Нормативні акти / Рішення міськради / №4463-V від 07.07.2009р.

№4463-V від 07.07.2009р.

Про затвердження Статуту комунального підприємства «Сервісний центр» у новій редакції /внесено зміни та доповнення/

Внесено зміни рішенням Одеської міської ради № 7027-VI від 10.09.2015р.

 

Внесено зміни рішенням Одеської міської ради № 6538-VI від 16.04.2015р.

Внесено доповнення рішенням Одеської міської ради №326-VI від 31.01.2011р.

  

Рішення
Одеської міської ради
№4463-V від 07.07.2009р.

Про затвердження Статуту

 комунального підприємства «Сервісний центр»

у новій редакції


Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою приведення статуту комунального підприємства «Сервісний центр» у відповідність до вимог чинного законодавства України, Одеська міська рада
 

ВИРІШИЛА:

 
1. Затвердити Статут комунального підприємства «Сервісний центр» у новій редакції (додається).
 

2. Виконавчому комітету Одеської міської ради здійснити державну реєстрацію Статуту комунального підприємства «Сервісний центр».
 

3. Статут комунального підприємства «Сервісний центр», затверджений рішенням Одеської міської ради від 30.11.2006 року №634-V, вважати таким, що втратив чинність.
 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з житлово-комунального господарства та розвитку паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради.

 

 
Міський голова                           Е. Гурвіц

 

Додаток до рішення
Одеської міської ради
від 07.07.2009р. №4463-V

 

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР»
(нова редакція)

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комунальне підприємство «Сервісний центр», іменоване надалі "Підприємство", створене відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про власність», Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України.
1.2. Найменування Підприємства:
1.2.1. Повне українською мовою: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР».
1.2.2. Скорочене українською мовою: КП «СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР».
1.2.3. Повне російською мовою: КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СЕРВИСНЬІЙ ЦЕНТР»
1.2.4. Скорочене російською мовою: КП «СЕРВИСНЬІЙ ЦЕНТР»
1.3. Засновником Підприємства є Одеська міська рада.
1.4. Відповідно до способу утворення комунальне підприємство є унітарним.
1.5. Комунальне підприємство «СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР» є комерційним.
1.6. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи.
1.7. Підприємство підлягає державній реєстрації.
1.8. Підприємство здійснює свою діяльність на принципах комерційного розрахунку та власного комерційного ризику, вільного найму працівників.
1.9. Засновник не несе відповідальності за зобов'язаннями Підприємства, крім випадків, передбачених законодавством України. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями Засновника.
1.10. У своїй діяльності Підприємство керується цим Статутом, нормативно-правовими актами органів місцевого самоврядування і чинного законодавства України.
1.11. Місцезнаходження Підприємства: Україна, м. Одеса, узвіз Маринеска, 18.
 

2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
2.1. Мета створення Підприємства:
Підприємство в своїй діяльності має на меті вирішення міських задач в галузі житлово-комунального господарства в роботах і послугах, пов'язаних з водопостачанням, водовідведенням, ремонтом, заміною внутрішніх будинкових комунікацій, суспільних потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, торговельної та іншої господарської діяльності з метою отримання прибутку в порядку, передбаченому законодавством.
2.2. Предмет діяльності:
2.2.1. Проектування внутрішніх будинкових комунікацій тепло-, водопостачання та водовідведення;
2.2.2. Проектування водомірних вузлів;
2.2.3. Монтаж водомірних вузлів;
2.2.4. Проектування та монтаж приборів обліку тепла;
2.2.5. Організація і проведення повірки приборів обліку холодної та гарячої води (з виїздом за зверненням замовника до нього, з заміною із обмінного фонду, з заміною старого прибору на новий з доплатою іт.і.);
2.2.6. Укладання сервісних договорів на обслуговування приборів обліку холодної та гарячої води, встановлених відповідно до міських соціальних програм за рахунок бюджету міста;
2.2.7. Ремонт приборів обліку холодної та гарячої води;
2.2.8. Поточне утримання фонтанів, які належать до комунальної власності міста;
2.2.9. Поточне утримання ставків, розташованих на території парку Перемоги;
2.2.10. Поточне утримання бюветних комплексів, розташованих на території міста;
2.2.11. Впровадження нових видів послуг для суб'єктів підприємницької діяльності, а також отримання і використання прибутку в інтересах Засновника.
2.2.12. Розробка, надання та закриття технічних умов на проектування з питань водопостачання та водовідведення.
2.3. Види діяльності, що потребують спеціального дозволу, здійснюються Підприємством за наявності відповідних ліцензій.
 

3. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
3.1. До виключної компетенції Засновника відноситься:
3.1.1. Затвердження Статуту Підприємства, внесення до нього змін, доповнень.
3.1.2. Прийняття рішення про припинення діяльності Підприємства.
3.1.3. Встановлення, у разі необхідності, цін, тарифів на послуги, роботи, що надаються Підприємством.
3.1.4. Надання згоди про вступ Підприємства, як засновника (учасника) до інших господарських товариств.
3.1.5. Зміна розміру статутного фонду (статутного капіталу) Підприємства.
3.2. Розпорядженням Одеського міського голови призначаються:
3.2.1. Уповноважений орган для здійснення контролю за ефективною діяльністю Підприємства.
3.2.2. Директор Підприємства.
3.2.3. Ревізійна комісія для контролю за фінансово-господарською діяльністю Підприємства.
3.3. Директор Підприємства відповідно до компетенції:
3.3.1. Подає на затвердження Засновнику проекти програм і планів, передбачених цим Статутом, а також звіти про їх виконання.
3.3.2. Без доручення (довіреності) діє від імені Підприємства, представляє його інтереси у вітчизняних і іноземних підприємствах та організаціях, установах, органах влади і місцевого самоврядування, формує адміністрацію Підприємства.
3.3.3. Видає довіреності, відкриває в банківських установах рахунки.
3.3.4. Самостійно укладає контракти, договори, у тому числі трудові; за погодженням з уповноваженим органом затверджує штати, видає накази, обов'язкові для всіх робітників Підприємства.
3.3.5. Приймає і звільняє робітників відповідно до штатного розкладу.
3.3.6. Вживає заходи заохочення і накладає дисциплінарні стягнення відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку.
3.3.7. Приймає рішення, видає накази з оперативних питань діяльності Підприємства.
3.3.8. Вчиняє будь-які інші дії, необхідні для здійснення господарської діяльності Підприємства, за винятком тих, що відповідно до Статуту, повинні бути узгоджені з Засновником.
3.4. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства здійснює Ревізійна комісія.
3.5. Ревізійна комісія за дорученням Засновника, або за власною ініціативою, здійснює перевірки з залученням необхідних спеціалістів.
3.6. Ревізійній комісії, на її вимогу, надаються всі необхідні документи і пояснення від посадових осіб Підприємства.
3.7. Ревізійна комісія надає результати перевірок Засновнику або Уповноваженому органу.
 

4. СТАТУТНИЙ ФОНД (СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ) ПІДПРИЄМСТВА
4.1. Для здійснення господарської діяльності Підприємства створюється Статутний фонд у розмірі 1933,7 тис.грн. Статутний фонд складається з балансової вартості майна, що знаходиться на балансі Підприємства.
4.2. До статутного фонду Підприємства, за рішенням засновника, можуть бути передані будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, право користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (включаючи майнові права на об'єкти інтелектуальної власності), кошти, в тому числі в іноземній валюті.
4.3. Розмір статутного фонду (капіталу) Підприємства може бути змінено за рішенням Засновника.

5. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА
5.1. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.
5.2. Майно комунального Підприємства перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Одеси і закріплюється за ним на праві господарського відання.
5.3. Джерелами формування майна Підприємства є:
5.3.1. Грошові і матеріальні внески Засновника;
5.3.2. Доходи, одержані від реалізації продукції, послуг інших видів господарської діяльності;
5.3.3. Кредити банків та інших кредиторів;
5.3.4. Майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку.
5.3.5. Безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;
5.3.6. Інші джерела, не заборонені чинним законодавством .
5.4. Вилучення державою у Підприємства майна, що ним використовується, здійснюється лише у випадках і порядку, передбачених законодавством.
5.5. Рішення про банкрутство Підприємства може бути прийняте лише за згодою Засновника.
5.6. Збитки, заподіяні Підприємству внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству за відповідним рішенням суду.
5.7. Основні фонди Підприємства не можуть бути предметом безкоштовного використання, застави, внеском до статутного фонду інших юридичних осіб, а також не можуть бути продані, передані або відчужені у будь-який спосіб без згоди Засновника. Надання в оренду та списання майна Підприємства здійснюється відповідно до чинного законодавства.
 

6. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ І ЗВІТШСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
6.1. Підприємство самостійно здійснює свою господарську діяльність на принципах господарського розрахунку, несе відповідальність за наслідки цієї діяльності перед Засновником, за виконання взятих на себе зобов'язань перед трудовим колективом і партнерами за укладеними договорами, перед бюджетом і банками відповідно до чинного законодавства.
6.2. Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на продукцію, що воно виробляє, роботи, послуги, необхідності забезпечення виробничого, соціального розвитку Підприємства та надає на затвердження Засновнику або Уповноваженому органу вказані плани.
Основи планів складають договори, укладені із споживачами продукції, робіт, послуг і постачальниками матеріально-технічних ресурсів.
6.3. Прибуток Підприємства, що залишається після покриття матеріальних витрат, витрат на оплату праці, сплату відсотків за кредитами банків, податків і інших обов'язкових платежів, після перерахування до бюджету міста частки, визначеної Засновником, залишається в розпорядженні Підприємства.
6.4. Підприємство реалізує свою продукцію, роботи, послуги, відходи виробництва за цінами і тарифами, встановленими самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством, за державними або цінами, встановленими Засновником.
6.5. Надає послуги за тарифами, затвердженими Одеською міською радою.
6.6. Підприємство здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність.
6.7. Порядок ведення бухгалтерського обліку і статистичної звітності визначається чинним законодавством.
 

7. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ
7.1. Трудовий колектив Підприємства складають всі громадяни, які беруть участь своєю працею в його діяльності на основі трудового договору (контракту).
7.2. Трудові відносини Підприємства з членами трудового колективу будуються на основі законодавства України про працю.
 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА
8.1. Пропозиції щодо внесення змін до Статуту Підприємства можуть надходити від Засновника і трудового колективу Підприємства.
8.2. Засновник затверджує зміни і доповнення до Статуту. Затверджені зміни до Статуту підлягають державній реєстрації у встановленому порядку.
 

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
9.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.
9.2. Реорганізація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника.
9.3. Ліквідація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника або суду в випадках, передбачених законодавством.
9.4. Ліквідація Підприємства провадиться призначеною Засновником ліквідаційною комісією, а у випадках припинення діяльності Підприємства за рішенням суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з керування справами Підприємства. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства, виявляє його дебіторів і кредиторів, і розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів Підприємства третіми особами, складає ліквідаційний баланс і подає його Засновнику або суду.
9.5. Наявні у Підприємства кошти, включаючи виторг від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків із бюджетом і кредиторами, оплати праці робітників Підприємства, передаються ліквідаційною комісією Підприємства Засновнику.
9.6. Ліквідація Підприємства вважається завершеною, а Підприємство припиняє свою діяльність з моменту виключення його з Єдиного державного реєстру.
9.7. Ліквідаційна комісія відповідає за збитки, заподіяні Засновнику, а також третім особам у випадках порушення законодавства при ліквідації Підприємства.
 

Секретар ради                                                       О.А. ПрокопенкоСторінка створена: 15.07.2009 17:02
ОПОВІЩЕННЯ
- перекриття доріг
- відключення
світло / вода / газ

Далі 11 лютого 9:00
апаратна нарада
пряма трансляція

Далі 17 лютого 16:00
концерт «Благословляю все, що було ...»

Далі до 29 березня
закупівля квартир

Далі 28 лютого об 11:00
ВИКОНКОМ

Далі 13 березня о 10:00
СЕСІЯ МІСЬКРАДИ

Далі ГРАФІК ЗАСІДАНЬ
депутатських комісій

Далі Місцеві ініціативи
Збір підписів

Далі
Як поводитися в надзвичайних ситуаціях
Далі ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
Отримання компенсації по кредитах на енергозбережні
мероприятия

Далі Графік особистого
прийому громадян
2019 рік

Далі Виставки і ярмарки -
2019

Далі Т А Р И Ф И
Далі ГЕНПЛАН ОДЕСИ
Далі В И Б О Р И
Далі ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ
ІНФОРМАЦІЇ

Далі ЦЕНТР
АДМІНПОСЛУГ

Далі ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ
робота транспорту
інформаційні матеріали

Далі