03:51:23   |   24 января 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Обсуждение проектов / ПРОЕКТ рішення виконавчого комітету Одеської міської ради

ПРОЕКТ рішення виконавчого комітету Одеської міської ради

ПОРЯДОК НАДАННЯ МУНІЦИПАЛЬНИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 

ДООПРАЦЬОВАНИЙ (після обговорення) ПРОЕКТ РІШЕННЯ
 
Про затвердження Порядку надання адміністративних послуг
виконавчими органами, комунальними підприємствами, установами та організаціями Одеської міської ради
 
Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Указом Президента України від 3 липня 2009 року
№ 508/2009 «Про заходи із забезпечення додержання прав фізичних та юридичних осіб щодо одержання адміністративних (державних) послуг», постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 року № 737
«Про заходи щодо упорядкування державних, у тому числі адміністративних послуг», наказом Міністерства економіки України від 12 липня 2007 року
№ 219 «Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення стандартів адміністративних послуг», враховуючи рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 22.09.2009 року № 953 «Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються виконавчими органами Одеської міської ради, комунальними підприємствами, установами та організаціями Одеської міської ради під час здійснення власних (самоврядних) повноважень органів місцевого самоврядування», а також вітчизняний та іноземний досвід, з метою покращення якості надання адміністративних послуг, виконавчий комітет Одеської міської ради
 
В И Р І Ш И В:
 
1. Затвердити Порядок надання адміністративних послуг виконавчими органами, комунальними підприємствами, установами та організаціями Одеської міської ради  (додається).
 
2. Виконавчим органам Одеської міської ради, комунальним підприємствам, установам та організаціям Одеської міської ради, які надають адміністративні послуги, у двомісячний строк привести необхідні документи у відповідність до Методики визначення собівартості платних адміністративних послуг, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року № 66.
 
3. Проведення заходів з відстеження результативності цього рішення  покласти на управління дозвільних та погоджувальних процедур Одеської міської ради.
 
4. Це рішення набуває чинності з 01.10.2010 року.
 
5. Управлінню інформації Одеської міської ради (Щеглов Е.В.)  оприлюднити це рішення в установленому порядку.
 
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Ворохаєва А.І.
 
 
Міський голова                                                                                    Е. Гурвіц
Керуюча справами                                                                              Т. Єршова

 

 

Додаток до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від ________________
№ _________________

 
ПОРЯДОК
НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ВИКОНАВЧИМИ ОРГАНАМИ,
КОМУНАЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ, УСТАНОВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
 
1. Цей Порядок поширюється на виконавчі органи, комунальні підприємства, установи та організації Одеської міської ради, які згідно з нормативно-правовими актами надають адміністративні послуги (далі – адміністративні органи).
Стандарти надання адміністративних послуг, надання яких згідно з нормативно-правовими актами віднесено до повноважень виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій Одеської міської ради, встановлюються рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради.
 
2. Адміністративна послуга – це послуга, яка є результатом здійснення адміністративними органами повноважень щодо прийняття згідно з нормативно-правовими актами на звернення фізичної або юридичної особи адміністративного акта, спрямованого на реалізацію та захист її прав і законних інтересів та/або на виконання особою визначених законом обов'язків (отримання дозволу (ліцензії), сертифіката, посвідчення та інших документів, реєстрація тощо).
Адміністративний акт – це прийняте адміністративними органами рішення індивідуальної дії, спрямоване на набуття, зміну чи припинення прав та обов'язків особи.
 
3. Адміністративні послуги можуть надаватися на платній і безоплатній основі, як фізичним, так і юридичним особам.
До адміністративних послуг не належать господарські послуги, які надаються виконавчими органами Одеської міської ради, а також комунальними підприємствами, установами та організаціями.
Плата за надання адміністративної послуги справляється у разі її визначення нормативно-правовими актами, рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради.
 
4. Органи місцевого самоврядування можуть делегувати повноваження з надання адміністративних послуг лише комунальним підприємствам, установам та організаціям на підставі відповідних нормативно-правових актів.
 
5. Адміністративні органи зобов'язані забезпечити захист відомостей про факти, події й обставини життя заявника, що дозволяють ідентифікувати його особу, у тому числі шляхом забезпечення конфіденційності інформації на всіх етапах взаємодії з одержувачем адміністративних послуг.
Сторонні особи не можуть мати доступ до документів та інформації з надання адміністративної послуги. Зазначені відомості чи результат надання адміністративної послуги надаються заявнику після пред'явлення документів, що засвідчують особу, або його законному представнику в разі пред'явлення документів, що підтверджують представництво. Зазначені відомості також можуть бути надані на письмовий запит суду або інших органів відповідно до законодавства.
 
6. До адміністративних послуг застосовуються наступні загальні вимоги стандартів до їх якості і доступності:
6.1. Час і строк надання адміністративної послуги.
Строк надання адміністративної послуги не повинен перевищувати часу, необхідного для виконання послідовності дій (прийняття рішень), необхідних для надання послуги, з дотриманням установлених нормативів інтенсивності праці. Але не може перевищувати одного місяця з дня надходження звернення про надання адміністративної послуги, якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами.
Час прийому заявника в адміністративних органах, повинен передбачати можливість звернення до даних органів не менш ніж три рази на тиждень, та не менше ніж по чотири години на добу. Іншій режим прийому заявників встановлюється за окремим рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради. У разі необхідності адміністративні органи організують прийом, відповідно до графіку зручного для заявників (у позаробочій час тощо).
6.2. Запит про надання адміністративної послуги.
У разі коли для одержання адміністративної послуги необхідне заповнення стандартних бланків, вони повинні бути доступні заявнику. Заявнику має бути надана можливість безперешкодно отримати бланк і заповнити його поза приміщенням адміністративних органів. При прийнятті від заявника документів, за бажанням заявника йому видається розписка з описом прийнятих документів.
6.3. Забезпечення сприятливих умов надання адміністративної послуги.
Заявникам, у першу чергу особам похилого віку та інвалідам, має бути забезпечена можливість одержання адміністративної послуги дистанційним способом, тобто без особистої явки до адміністративних органів, а також через його законного представника, за винятком випадків, коли особиста присутність прямо передбачена законом.
 
 
В інтересах осіб з обмеженими фізичними можливостями доступ до приміщення, у якому надаються адміністративні послуги, мають бути обладнані з урахуванням їх потреб, у тому числі мати стоянку для розміщення їх транспортних засобів.
Заявникам у приміщенні адміністративних органів мають бути надані місця для сидіння, створені необхідні умови для підготовки документів (стіл, ручка, папір, зразки документів тощо), можливість зручного доступу до копіювання необхідних для надання адміністративної послуги документів за цінами, що не перевищують ринкової ціни послуг із копіювання.
Адміністративні органи організовують прийом заявників за чергою, яка може бути сформована за допомогою попереднього запису (у тому числі за допомогою телефону, інших засобів зв’язку). Про що робиться відмітка у відповідному журналі.
6.4. Використання інформаційно-комунікаційних технологій.
Адміністративні органи організовують за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій забезпечення надання адміністративної послуги дистанційно.
Надання адміністративної послуги з використанням інформаційно-комунікаційних технологій не повинне зменшувати можливості її одержання іншими способами.
6.5. Планування діяльності з надання адміністративних послуг.
Усі адміністративні органи проводять щорічне та щоквартальне планування діяльності з надання адміністративних послуг шляхом затвердження відповідного плану роботи.
6.6. Звітність про проведену роботу.
Адміністративні органи щоквартально звітують міському голові або заступнику міського голови, згідно розподілу обов’язків про проведену роботу з надання адміністративних послуг згідно затвердженої форми.
6.7. Архівація діяльності з надання адміністративних послуг.
Інформація про надання адміністративних послуг підлягає обов’язковій архівації протягом визначених законодавством строків.  
 
7. Адміністративні органи:
7.1. Розміщують на стендах, офіційному Інтернет-сайті Одеської міської ради та за наявністю на офіційних веб-сторінках план роботи з надання адміністративних послуг, перелік адміністративних послуг, які згідно з нормативно-правовими актами надаються адміністративними органами, зразки документів, необхідних для одержання адміністративних послуг (бланки, форми заяв, запитів тощо) та перелік таких документів, інформацію про довідкові телефони, години прийому заявників, умови попереднього запису на прийом, умови і розмір плати за одержання послуг, якщо вона передбачена нормативно-правовим актом, рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради, а також про порядок надання відповідних адміністративних послуг.
7.2. Забезпечують безкоштовне консультування з питань надання адміністративних послуг.
 
8. Адміністративним органам заборонено:
8.1. Вимагати плату за надання адміністративних послуг, якщо відповідно до діючих нормативно-правових актів такі послуги надаються безоплатно або розмір плати в установленому порядку не визначений.
8.2. Вимагати від заявників надання документів не передбачених законодавством для одержання адміністративної послуги.
 
9. Приймання плати виконавчими органами Одеської міської ради.
Виконавчі органи Одеської міської ради приймають плату за надані платні адміністративні послуги через органи Державного казначейства України.
  
 
Керуюча справами                                                                                   Т. Єршова

-------------------------

розміщено 08.04.2010


Повідомлення про оприлюднення проекту рішення Одеської міської ради

Повідомлення про оприлюднення проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради «Про затвердження Порядку надання муніципальних адміністративних послуг» та аналізу його регуляторного впливу.
Проект рішення розроблено управлінням дозвільних та погоджувальних процедур Одеської міської ради відповідно до п. 1 Плану діяльності виконавчого комітету Одеської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік, затвердженого рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 24.11.2009 року № 1100, з метою впорядковування і підвищення якості муніципальних адміністративних послуг, забезпечення відкритості та рівності умов при проходженні процедур отримання муніципальних адміністративних послуг в м. Одесі.
Регуляторним актом пропонується встановити вимоги стандартів до якості і доступності надання муніципальних адміністративних послуг.
Проект регуляторного акту в повному обсязі та аналіз його регуляторного впливу відповідно до ст.ст. 9 та 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» буде опубліковано у газеті «Одеський вісник» та на офіційному сайті Одеси omr.gov.ua в розділі «Обговорення проектів» не пізніше п'яти робочих днів після оприлюднення цього повідомлення.
Зауваження та пропозиції до проекту рішення приймаються до
управління дозвільних та погоджувальних процедур Одеської міської ради
65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 21
та на е-mail: URISP@ukr.net, т. 720-70-27,

а також на адресу юридичного департаменту Одеської міської ради 65004, м. Одеса, Думська площа, 1,
та на e-mail: reguljatornost@ukr.net  
протягом одного місяця з моменту оприлюднення.

---------------------

ПРОЕКТ рішення виконавчого комітету Одеської міської ради
  
 
Про затвердження Порядку надання муніципальних адміністративних послуг


Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Указом Президента України від 3 липня 2009 року № 508/2009 «Про заходи із забезпечення додержання прав фізичних та юридичних осіб щодо одержання адміністративних (державних) послуг», постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 року № 737
«Про заходи щодо упорядкування державних, у тому числі адміністративних послуг», наказом Міністерства економіки України від 12 липня 2007 року № 219 «Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення стандартів адміністративних послуг», враховуючи рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 22.09.2009 року № 953 «Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються виконавчими органами Одеської міської ради, комунальними підприємствами, установами та організаціями Одеської міської ради під час здійснення власних (самоврядних) повноважень органів місцевого самоврядування», а також вітчизняний та іноземний досвід, з метою покращення якості надання муніципальних адміністративних послуг, виконавчий комітет Одеської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити Порядок надання муніципальних адміністративних послуг (додається).
2. Виконавчим органам Одеської міської ради, комунальним підприємствам, установам та організаціям Одеської міської ради, які надають муніципальні адміністративні послуги, у двохмісячний строк привести необхідні документи у відповідність до Методики визначення собівартості платних адміністративних послуг, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року № 66.
3. Проведення заходів з відстеження результативності цього рішення покласти на управління дозвільних та погоджувальних процедур Одеської міської ради.
4. Це рішення набуває чинності з 01.10.2010 року.
5. Управлінню інформації Одеської міської ради оприлюднити це рішення в установленому порядку.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Ворохаєва А.І.

Міський голова Е. Гурвіц
Керуюча справами Т. Єршова
 
 
 

Додаток
до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради
від ________________
№ _________________


ПОРЯДОК
НАДАННЯ МУНІЦИПАЛЬНИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

1. Цей Порядок поширюється на виконавчі органи Одеської міської ради, комунальні підприємства, установи та організації, які згідно з нормативно-правовими актами в порядку виконання власних повноважень надають муніципальні адміністративні послуги, а також інші підприємства, установи та організації, яким делеговані закріплені згідно з нормативно-правовими актами за органами місцевого самоврядування повноваження щодо їх надання.
2. Адміністративна послуга – це муніципальна послуга, яка є результатом здійснення адміністративним органом повноважень щодо прийняття згідно з нормативно-правовими актами на звернення фізичної або юридичної особи адміністративного акта, спрямованого на реалізацію та захист її прав і законних інтересів та/або на виконання особою визначених законом обов'язків (отримання дозволу (ліцензії), сертифіката, посвідчення та інших документів, реєстрація тощо).
Адміністративний акт – це прийняте суб'єктом рішення індивідуальної дії, спрямоване на набуття, зміну чи припинення прав та обов'язків особи.
Адміністративні органи – виконавчі органи Одеської міської ради, а також комунальні підприємства, установи та організації, що надають адміністративні послуги.
3. Адміністративні послуги можуть надаватися на платній і безоплатній основі, як фізичним, так і юридичним особам.
Плата за надання адміністративної послуги справляється у разі її визначення законодавчими актами, рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради.
4. Органи місцевого самоврядування можуть делегувати повноваження з надання адміністративних послуг лише комунальним підприємствам, установам та організаціям на підставі відповідних нормативно-правових актів.
5. Адміністративні органи зобов'язані забезпечити захист відомостей про факти, події й обставини життя заявника, що дозволяють ідентифікувати його особу, у тому числі шляхом забезпечення конфіденційності інформації на всіх етапах взаємодії з одержувачем.
Сторонні особи не можуть мати доступ до документів та інформації з надання адміністративної послуги. Зазначені відомості чи результат надання адміністративної послуги надаються заявнику після пред'явлення документів, що засвідчують особу, або його законному представнику в разі пред'явлення документів, що підтверджують представництво. Зазначені відомості також можуть бути надані на письмовий запит суду або інших органів відповідно до законодавства.
6. До адміністративних послуг застосовуються наступні вимоги стандартів до їх якості і доступності:
6.1. Час і строк надання адміністративної послуги.
Строк надання адміністративної послуги не повинен перевищувати часу, необхідного для виконання послідовності дій (прийняття рішень), необхідних для надання послуги, з дотриманням установлених нормативів інтенсивності праці.
Час прийому заявника в адміністративному органі, повинен передбачати можливість звернення до даного органу не менш ніж три рази на тиждень, та не менше ніж по чотири години. Іншій режим прийому заявників встановлюється за окремим рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради. У випадку необхідності адміністративний орган організовує прийом відповідно до графіку зручного для заявників (у поза робочій час тощо).
6.2. Запит про надання адміністративної послуги.
У разі коли для одержання адміністративної послуги необхідне заповнення стандартних бланків, вони повинні бути доступні заявнику. Заявнику має бути надана можливість безперешкодно отримати бланк і заповнити його поза приміщенням адміністративного органу. При прийнятті від заявника документів, за бажанням заявника йому видається розписка з описом прийнятих документів.
6.3. Забезпечення сприятливих умов надання адміністративної послуги.
Заявникам, у першу чергу особам похилого віку та інвалідам, має бути забезпечена можливість одержання адміністративної послуги дистанційним способом, тобто без особистої явки до адміністративного органу, а також через його законного представника, за винятком випадків, коли особиста присутність прямо передбачена законом.
В інтересах осіб з обмеженими фізичними можливостями доступ до приміщення, у якому надаються адміністративні послуги, мають бути обладнані з урахуванням їх потреб, у тому числі мати стоянку для розміщення їх транспортних засобів.
Заявникам у приміщенні адміністративного органу мають бути надані місця для сидіння, створені необхідні умови для підготовки документів (стіл, ручка, папір, зразки документів тощо), можливість зручного доступу до копіювання необхідних для надання адміністративної послуги документів за цінами, що не перевищують ринкової ціни послуг із копіювання.
6.4. Використання інформаційно-комунікаційних технологій.
Надання адміністративної послуги з використанням інформаційно-комунікаційних технологій не повинне зменшувати можливості її одержання іншими способами.
7. Адміністративні органи:
7.1. Розміщують на стендах, офіційному Інтернет-сайті Одеської міської ради, або на офіційних веб-сторінках зразки документів, необхідних для одержання адміністративних послуг (форми заяв, запитів тощо) та перелік таких документів, інформацію про довідкові телефони, години прийому заявників, порядок і розміри плати за одержання послуг, якщо вона передбачена законом, рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради, а також про порядок надання відповідних адміністративних послуг.
7.2. Забезпечують безкоштовне консультування з питань надання адміністративних послуг.
8. Адміністративним органам заборонено:
8.1. Справляти плату за надання адміністративних послуг, якщо відповідно до діючих нормативно-правових актів такі послуги надаються безоплатно або розмір плати в установленому порядку не визначений.
8.2. Здійснювати оплату платних адміністративних послуг, що надаються органами місцевого самоврядування під час здійснення делегованих повноважень, відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України переліку поза органами Державного казначейства України.
8.3. Вимагати від заявників надання документів, не передбачених законодавством для одержання адміністративної послуги.


Керуюча справами Т. Єршова 
 
 
 
АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
Проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради:
«Про затвердження Порядку надання муніципальних адміністративних послуг»

Проект рішення виконавчого комітету Одеської міської ради:
«Про затвердження Порядку надання муніципальних адміністративних послуг» розроблено управлінням дозвільних та погоджувальних процедур Одеської міської ради.

1. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв’язано шляхом державного регулювання.

Проект рішення підготовлено у відповідності до п. 1 Плану діяльності виконавчого комітету Одеської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік, затвердженого рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 24.11.2009 року № 1100 та розроблено відповідно до указу Президента України від 03.07.2009 року № 508/2009
«Про заходи із забезпечення додержання прав фізичних та юридичних осіб щодо одержання адміністративних послуг», постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 року № 737 «Про заходи щодо упорядкування державних, у тому числі адміністративних послуг», наказу Міністерства економіки України від 12.07.2007 року № 219 «Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення стандартів адміністративних послуг».
З метою впорядковування і підвищення якості муніципальних адміністративних послуг, забезпечення відкритості та рівності умов при проходженні процедур отримання муніципальних адміністративних послуг в м. Одесі, виконавчий комітет Одеської міської ради рішенням від 22.09.2009 року № 953 затвердив перелік адміністративних послуг, які надаються виконавчими органами Одеської міської ради, комунальними підприємствами, установами і організаціями Одеської міської ради під час здійснення власних (самоврядних) повноважень органів місцевого самоврядування.
Серед найпоширеніших типових порушень законодавства при наданні адміністративних послуг є:
1) вимога надання документів, не передбачених законодавством, або у формі, не передбаченій законодавством (наприклад нотаріально посвідчених копій документів);
2) порушення строків надання окремих видів послуг.
Крім того, необхідно звернути увагу на необхідність впорядкування проблеми оплатності адміністративних послуг.
Враховуючи методичні рекомендації Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва проектом рішення регламентовано процедуру надання адміністративних послуг у повному обсязі.

2.Цілі державного регулювання.

Проект було підготовлено з метою створення сприятливих умов для розвитку підприємництва та задоволення мешканців міста у якісних муніципальних адміністративних послугах. Головна мета проекту рішення – встановлення єдиної процедури отримання муніципальних адміністративних послуг.

3. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей.

Альтернативний спосіб – відсутній, оскільки регуляторний акт розроблено на виконання Указу Президента України від 03.07.2009 року № 508/2009 «Про заходи із забезпечення додержання прав фізичних та юридичних осіб щодо одержання адміністративних послуг».
В разі залишення питання надання адміністративних послуг без змін залишиться не визначеним порядок отримання адміністративних послуг. Таким чином, очевидно, що вказане питання потребує врегулювання на місцевому рівні шляхом впровадження єдиного Порядку надання муніципальних адміністративних послуг.

4. Механізм, який пропонується застосувати для роз’яснення проблеми, і відповідні заходи.

Дія акту поширюється на виконавчі органи Одеської міської ради, комунальні підприємства, установи та організації Одеської міської ради, які згідно з нормативно-правовими актами в порядку виконання власних повноважень надають муніципальні адміністративні послуги, а також інші підприємства, установи та організації, яким делеговані закріплені згідно з нормативно-правовими актами за органами місцевого самоврядування повноваження щодо їх надання.
Акт доводиться до відома споживачів послуг через засоби масової інформації.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття змін до регуляторного акту.

Прийняття регуляторного акту дозволить встановити чіткі вимоги до надання муніципальних адміністративних послуг, вимоги щодо їх отримання, стандартів до їх якості і доступності, а також необхідності оприлюднення інформації, необхідної для одержання послуг.


6. Очікуванні результати прийняття акта.

Прийняття регуляторного акту дозволить в повному обсязі визначити та затвердити порядок надання муніципальних адміністративних послуг виконавчими органами Одеської міської ради, комунальними підприємствами, установами та організаціями Одеської міської ради в порядку, встановленому діючим законодавством.

Вигоди Витрати
СФЕРА ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ
- Вдосконалення локального законодавства в сфері
надання адміністративних послуг
- Запровадження Єдиного порядку надання адміністративних послуг.
- Витрати пов’язані з впровадженням стандартів до якості і доступності послуг, а також розміщенням інформації, необхідної для одержання адміністративних послуг.

СФЕРА ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
- Встановлення економічно обґрунтованих тарифів;
- Скорочення часу на отримання адміністративних послуг;
- Отримання вичерпної
інформації про порядок отримання адміністративних послуг. - Витрати пов’язані з вивченням нового порядку отримання адміністративних послуг.
СФЕРА ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН
- Спрощення процедури отримання адміністративних послуг. - Витрати пов’язані з вивченням нового порядку отримання адміністративних послуг.


7. Визначення показників результативності акта.
Основними показниками впливу є:
- кількості звернень громадян;
- середній термін розгляду звернення;
- кількість скарг споживачів послуг з приводу порушення порядку надання адміністративних муніципальних послуг.
Для визначення показників результативності використовуватимуться дані статистичних досліджень або опитувань.8. Заходи, за допомогою яких здійснюється відстеження результативності акта.
Відстеження результативності регуляторного акту буде відбуватися в порядку передбаченому ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
Повторне відстеження результативності акта буде проведено через рік після прийняття акту.

Зауваження та пропозиції до проекту рішення приймаються до управління дозвільних та погоджувальних процедур Одеської міської ради (65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 21 та на е-mail: URISP@ukr.net, т. 720-70-27), а також на адресу юридичного департаменту Одеської міської ради (65004, м. Одеса, Думська площа, 1, та на e-mail: reguljatornost@ukr.net), протягом одного місяця з моменту оприлюднення.Начальник управління
дозвільних та
погоджувальних процедур
Одеської міської ради Є. М. Брилько


АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее