17:42:59   |   25 февраля 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Управления и отделы / Положення про департамент культури та туризму

Положення про департамент культури та туризму

Додаток 3 до рішення
Одеської міської ради
від 16.04.2013р. №3287-VI

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ ОДЕСЬКОЇ МIСЬКОЇ РАДИ (далі «Департамент») є виконавчим органом Одеської міської ради i створюється відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
1.2. ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ ОДЕСЬКОЇ МIСЬКОЇ РАДИ є правонаступником Управління з питань культури та туризму Одеської міської ради.
1.3. Департамент у своїй дiяльностi керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими i підзаконними актами України, актами органів місцевого самоврядування та цим Положенням (далі – «Положення»).
1.4. На Департамент може бути покладено міською радою виконання частини повноважень, що делегувалися їм органами державної виконавчої влади.
1.5. Департамент пiдзвiтний та підконтрольний Одеській мiськiй радi, підпорядкований виконавчому комітету Одеської міської ради, міському голові.
1.6. Фінансування видатків Департаменту здійснюється з коштів бюджету міста згідно із затвердженим кошторисом видатків, а також з інших джерел, не заборонених законодавством.
1.7. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в органах Державного казначейства України, гербову печатку, штампи та бланки із своїм найменуванням та iншi реквізити.
1.8. Лiквiдацiя i реорганiзацiя Департаменту здійснюється вiдповiдно до чинного законодавства України.
1.9. Місцезнаходження Департаменту: 65026, м. Одеса, вул. Катерининська, 14. Офіційні сайти Департаменту: www.kultura.od.ua ; www.odessatourism.org
Електронна пошта: tourism.dct@omr.odessa.ua ; culture.dct@omr.odessa.ua  

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ
В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ

2.1. Основними завданнями Департаменту в галузі культури є:
2.1.1. забезпечення на території м. Одеси реалiзацiї державної політики у сфері культури;
2.1.2. здійснення, вiдповiдно до законодавства, управління закладами культури та мистецтва, якi належать територiальнiй громаді м. Одеси в межах повноважень органів місцевого самоврядування;
2.1.3. забезпечення реалiзацiї прав громадян на свободу літературної i художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг i культурної дiяльностi для кожного громадянина;
2.1.4 розроблення та здійснення заходів щодо забезпечення умов відродження i розвитку культури української нації, культурної самобутності корінних народів i національних меншин;
2.1.5. сприяння захисту прав i законних iнтересiв творчих працiвникiв та їх спiлок, а також закладiв, комунальних установ i органiзацiй культурно-мистецької сфери, що дiють на територiї мiста;
2.1.6. створення умов для розвитку соціальної інфраструктури у сфері культури і мистецтв.
2.2. Департамент вiдповiдно до покладених на нього завдань:
2.2.1. створює умови для розвитку музичного, образотворчого, декоративного мистецтва i самодiяльної творчостi, народної художньої творчостi, культурного дозвiлля населення, сприяє формуванню репертуару мистецьких колективiв, комплектуванню та оновленню фондiв музею, бiблiотек;
2.2.2. готує пропозицiї до проектiв програм соцiально-економiчного розвитку мiста та проекту бюджету мiста;
2.2.3. надає органiзацiйно-методичну допомогу комунальним установам, закладам, пiдприємствам i органiзацiям культурно-мистецької сфери;
2.2.4. проводить загальноміські свята, фестивалі, конкурси самодiяльної народної творчостi, виставки творiв образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва;
2.2.5. сприяє збереженню та вiдтворенню iсторичного середовища мiста, увічненню пам’яті видатних особистостей, приймає участь у роботі по уточненню назв топонімічних об’єктів міста;
2.2.6. сприяє розвитку мережі закладів культури, мистецької освіти, шкіл естетичного виховання, підпорядкованих Департаменту культури та туризму Одеської міської ради;
2.2.7. здiйснює контроль за дотриманням фiнансової дисциплiни в комунальних закладах, пiдприємствах i органiзацiях культурно-мистецької сфери;
2.2.8. подає, в установленому порядку пропозицiї щодо застосування згiдно iз законодавством рiзноманiтних форм морального i матерiального заохочення працiвникiв за досягнення у творчiй, педагогiчнiй, культурно-освiтнiй та виробничiй дiяльностi;
2.2.9. сприяє забезпеченню соціального захисту працівників закладів, підприємств і організацій культурно-мистецької сфери, підпорядкованих Департаменту культури та туризму Одеської міської ради;
2.2.10. надає методичну допомогу та здійснює контроль за навчально-виховним процесом в школах естетичного виховання міста, а також за підвищенням кваліфікації працівників підвідомчих установ;
2.2.11. бере участь в органiзацiї та проведеннi мiжнародних, всеукраїнських, регiональних, мiських фестивалiв i конкурсiв, оглядiв народної творчостi, iнших культурно-мистецьких заходiв, а також мистецьких аукцiонiв, виставок-продажiв;
2.2.12. вносить пропозицiї щодо створення i сприяє дiяльностi мiсцевих фондiв, спрямованих на розвиток культури та мистецтва;
2.2.13. здiйснює розгляд листiв, заяв та звернень громадян;
2.2.14. виконує iншi функцiї, що випливають з покладених на нього завдань.

3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ
В ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ

3. Основними завданнями Департаменту в галузi туризму є:
3.1. забезпечення на територiї м. Одеси реалiзацiї державної полiтики у сферi туризму;
3.2. розробка проектів місцевих програм розвитку туризму і подання їх для затвердження Одеській міській раді;
3.3. вжиття заходів щодо виконання місцевих програм розвитку туризму;
3.4. залучення у порядку, встановленому законодавством, підприємств, установ і організацій усіх форм власності, розташованих на території м. Одеси, до розв'язання проблем розвитку місцевого туризму та підтримки туристичних ресурсів;
3.5. організація проведення інвентаризації туристичних ресурсів місцевого значення;
3.6. збір інформації та моніторинг суб’єктів підприємницької діяльності місцевого значення у сфері туризму;
3.7. сприяння охороні і збереженню туристичних ресурсів;
3.8. налагодження співробітництва та взаємодії з міжнародними організаціями в галузі туризму;
3.9. сприяння розвитку на території м. Одеси різних видів туризму;
3.10. підготовка та поширення інформації про доступні туристичні маршрути, культурний та соціальний розвиток міста для залучення можливих туристичних груп;
3.11. контроль за діяльністю комунальних підприємств у галузі туризму;
3.12. здійснення інформаційної, рекламної та видавничої діяльності, спрямованої на популяризацію місцевого туристичного продукту на внутрішньому та міжнародному ринках туристичних послуг;
3.13. участь в організації та проведенні вітчизняних та міжнародних виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій, інших заходів, сприяння в межах своєї компетенції формуванню позитивного іміджу м. Одеси;
3.14. розгляд звернень фізичних та юридичних осіб з питань його компетенції;
3.15. вивчення перспектив і напрямів розвитку туризму в м. Одесі, а також міжнародного та національного досвіду у розбудові туристичної і курортної галузі;
3.16. участь у створенні сприятливого інвестиційного клімату в туристичній та курортній галузі.
3.17. Здійснює укладання договорів про справляння туристичного збору з юридичними особами або фізичними особами підприємцями, які надають послуги з тимчасового проживання (ночівлі) на території міста Одеси.
3.18. Сприяє підвищенню кваліфікації кадрів у сфері туризму.

4. ПРАВА ДЕПАРТАМЕНТУ

4. Департамент має право:
4.1. залучати спецiалiстiв установ, органiзацiй та об'єднань громадян (за погодженням з їх керiвниками) для розгляду питань, що належать до його компетенцiї;
4.2. одержувати в установленому порядку вiд iнших виконавчих органiв Одеської мiської ради, пiдприємств, установ i органiзацiй усiх форм власностi, документи та iншi матерiали, необхiднi для виконання покладених на нього завдань;
4.3. скликати, в установленому порядку, наради з питань, що належать до його компетенцiї.

5. КЕРІВНИЦТВО І АПАРАТ ДЕПАРТАМЕНТУ

5.1. Департамент очолює директор, якого призначає на посаду та звiльняє з посади мiський голова.
5.2. Директор Департаменту у своїй дiяльностi пiдконтрольний та пiдзвiтний Одеськiй мiськiй радi, пiдпорядкований виконавчому комiтету та мiському головi.
5.3. Компетенцiя директора Департаменту.
Директор Департаменту:
5.3.1. керує дiяльнiстю Департаменту, забезпечує виконання обов'язкiв i повноважень, що на нього покладенi, дiє вiд його iменi без доручення;
5.3.2. вносить на розгляд мiського голови пропозицiї щодо призначення на посаду i звiльнення з посади заступника директора Департаменту та iнших працiвникiв Департаменту - посадових осiб органiв мiсцевого самоврядування, погодженi з вiдповiдним заступником мiського голови (згiдно з розподiлом обов'язкiв);
5.3.3. видає у межах своїх повноважень накази та контролює їх виконання;
5.3.4. затверджує Положення про структурнi пiдроздiли i функцiональнi обов'язки працiвникiв Департаменту;
5.3.5. надає подання мiському головi щодо присвоєння працiвникам Департаменту рангiв посадових осiб мiсцевого самоврядування;
5.3.6. вносить подання міському голові щодо призначення на посади i звільнення з посад керівників установ та підприємств, за винятком керівників комунальних позашкільних навчальних закладів, підпорядкованих Департаменту з обов'язковим узгодженням із заступником міського голови;
5.3.7. надає мiському головi проект штатного розкладу Департаменту з розрахунком видаткiв на його утримання;
5.3.8. розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання Департаменту;
5.3.9. призначає на посаду і звільняє з посади директорів комунальних позашкільних навчальних закладів підпорядкованих Департаменту.
5.4. Разом з директором Департаменту його апарат складають:
5.4.1. заступники директора Департаменту, які призначаються на посаду i звiльняються з посади мiським головою за поданням директора Департаменту та iншi працiвники Департаменту, якi є посадовими особами органiв мiсцевого самоврядування.
5.5. Департамент у процесi виконання покладених на нього завдань взаємодiє з iншими виконавчими органами, представницькими органами, а також з пiдприємствами, установами, органiзацiями, об'єднаннями громадян.
 
Секретар ради                        О.Б. Бриндак

АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее