10:31:13   |   17 апреля 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Распоряжения городского головы / №294-01 от 27.03.2008г.

№294-01 от 27.03.2008г.

О создании Молодежного совета при Одесском городском голове (С изменениями)

Внесены изменения распоряжением №1142-01р от 19.09.2008г. 
Внесены изменения распоряжением №739-01р от 14.06.2011г.

  
  
Розпорядження
Одеського міського голови
№294-01 від 27.03.2008р.
 
Про створення Молодіжної ради
при Одеському міському голові
 
Відповідно до ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою розвитку молодіжного руху в м. Одесі, широкого залучення молоді до вирішення загальноміських проблем:
 
1. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови від 30.08.2004 року № 1161-01р «Про перейменування молодіжного виконавчого комітету при виконавчому комітеті Одеської міської ради, створеного згідно з розпорядженням міського голови від 31.10.2001 року № 1247-01р «Про створення молодіжного виконавчого комітету при виконавчому комітеті Одеської міської ради».
 
2.  Створити Молодіжну раду при Одеському міському голові та затвердити Положення «Про Молодіжну раду при міському голові»  (додаток 1) і Положення "Про вибори депутатів Молодіжної ради при міському голові" (додаток 2).
 
3.  Управлінню молодіжної та сімейної політики Одеської міської ради (Яковлева І.А.) спільно з управлінням освіти та науки Одеської міської ради (Савельєва Н.В.) та управлінням внутрішньої політики Одеської міської ради (Чайчук Н.О.) провести вибори депутатів Молодіжної ради при міському голові у жовтні 2008 р.
 
4.  Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Фідірко Т.Г.
 
                                                                                                                  Е. Гурвіц
Додаток 1
до розпорядження   
міського голови
№294-01 від 27.03.2008р.
 
ПОЛОЖЕННЯ
про Молодіжну раду при Одеському міському голові
 
1.  Загальні положення
     1.1.  МОЛОДІЖНА РАДА ПРИ ОДЕСЬКОМУ МІСЬКОМУ ГОЛОВІ (далі – Молодіжна рада) є консультативно-дорадчим органом з питань молодіжної політики, покликаним сприяти взаємодії виконавчих органів місцевого самоврядування та молоді міста Одеси, забезпечувати узгодженість дій у вирішенні питань, пов'язаних із життям молоді та її участю в усіх сферах життя суспільства в місті.
     1.2. Молодіжна рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, нормативно-правовими актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями Одеської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями Одеського міського голови та цим Положенням.
     1.3.  Основними завданнями Молодіжної ради є:
     -  залучення молоді до участі у політичному, економічному, соціальному, культурному і духовному розвитку міста Одеси;
     -  поширення серед молоді волонтерського руху, спрямованого на поліпшення соціального становища та життя молоді міста Одеси;
     -  вивчення, систематичний аналіз і прогнозування соціальних та морально-політичних процесів у молодіжному середовищі;
     -  визначення та обґрунтування пріоритетних напрямів молодіжної політики, зміцнення правових та матеріальних гарантів молоді.
     1.4.  Молодіжна рада систематично інформує громадськість про свою діяльність і прийняті рішення.
     1.5.  Молодіжна рада не належить до релігійних об'єднань і політичних партій та рухів, а користується принципом надання рівних можливостей стосовно співпраці із ними.
     1.6.  Члени Молодіжної ради працюють на громадських засадах та діють на засадах законності, гласності, поєднання загальнодержавних, громадських та місцевих інтересів.
     1.7.  У своїй діяльності Молодіжна рада підзвітна та підконтрольна міському голові.
     1.8.  Молодіжна рада не має статусу юридичної особи.
     1.9.  Організаційно-методичне забезпечення діяльності Молодіжної ради здійснює управління молодіжної та сімейної політики Одеської міської ради, яке є головним розпорядником коштів бюджету м. Одеси, передбачених на фінансування програм та заходів Молодіжної ради.
2.  Депутати Молодіжної ради
     2.1.  Молодіжна рада складається з депутатів Молодіжної ради.
     2.2.  Чисельний склад Молодіжної ради становить 100 депутатів.
     2.3.  Склад Молодіжної ради формується: з представників навчальних закладів міста, обраних на виборах, що відбуваються на підставі Положення «Про порядок організації та проведення виборів депутатів Молодіжної ради при міському голові» за квотою:
      -  від вищих навчальних закладів І-IV рівня акредитації - 60 осіб;
      -  від учнів 9-11 класів загальноосвітніх шкіл - 20 осіб;
      -  від представників молодіжних громадських організацій - 20 осіб.
     2.4.  Увійти до складу Молодіжної ради може молода людина – член територіальної громади м. Одеси, крім випадків, зазначених у п. 2.5 Положення, віком від 14 до 35 років, що навчається на момент виборів у вищому навчальному закладі міста чи загальноосвітній школі, та делегована до складу Молодіжної ради вищим органом студентського чи учнівського самоврядування (загальними зборами, конференцією) навчального закладу, члени зареєстрованих у м. Одесі молодіжних громадських організацій, висунуті вищим органом громадської організації.
     2.5.  Не може бути депутатом Молодіжної ради діючий депутат міської чи обласної ради, депутат Верховної Ради України, посадові особи місцевого самоврядування та державні службовці.
     2.6.  Склад новообраної Молодіжної ради затверджується розпорядженням Одеського міського голови за поданням міської виборчої комісії.
     2.7.  Склад Молодіжної ради переобирається кожні два роки на виборах депутатів Молодіжної ради, що проводяться у термін та спосіб, визначені розпорядженням Одеського міського голови.
     2.8.  Повноваження депутата Молодіжної ради починаються з дня затвердження складу новопризначеної Молодіжної ради і припиняються в день затвердження складу Молодіжної ради наступного скликання.
     2.9.  Повноваження депутата Молодіжної ради можуть бути припинені достроково у наступних випадках:
     -  власне бажання депутата Молодіжної ради скласти свої повноваження;
     - рішення сесії Молодіжної ради в разі систематичного невиконання депутатом покладених на нього обов'язків згідно з п.п. 3.3, 3.4 Положення;
     -  відкликання депутата керівництвом навчального закладу чи вищим органом громадської організації, які делегували його кандидатуру до складу Молодіжної ради;
     -  набуття депутатом Молодіжної ради будь-якого із статусів, зазначених у п. 2.5 Положення;
     -  втрати депутатом Молодіжної ради українського громадянства;
     -  смерть депутата Молодіжної ради.
    2.10.  Систематичним невиконанням обов’язків депутата Молодіжної ради є:
     -  відсутність без поважних причин на 3-х поспіль сесіях Молодіжної ради або засіданнях комісії Молодіжної ради, членом якої він є;
    -  невиконання рішень сесії Молодіжної ради або комісії Молодіжної ради, членом якої він є.
      2.11.  Питання про дострокове припинення повноважень депутата Молодіжної ради виноситься головою комісії з організаційних питань або головою комісії, членом якої є депутат, на розгляд сесії Молодіжної ради тільки після розгляду цього питання на засіданні відповідної комісії Молодіжної ради, та якщо за дострокове припинення повноважень проголосувало не менш 2/3 від діючого складу комісії Молодіжної ради.
      2.12.  Місце депутата Молодіжної ради, чиї повноваження припиняються достроково, посідає наступний за виборчим списком того ж суб’єкта виборів висуванець. 
 
3.  Права та обов’язки депутата Молодіжної ради
      3.1.  Депутат, реалізуючи свої повноваження на сесіях ради, беручи участь в роботі комісії та виконавчого комітету Молодіжної ради, здійснює представництво інтересів навчального закладу чи молодіжної громадської організації, які делегували його кандидатуру до складу Молодіжної ради.
      3.2.  Депутат молодіжної ради має право:
      -  ухвального голосу на сесіях Молодіжної ради;
      -  ухвального голосу на засіданнях комісії Молодіжної ради, членом якої він є;
      -  обиратися та бути обраним у члени виконавчого комітету Молодіжної ради;
      -  представляти в Молодіжній раді інтереси навчального закладу чи молодіжної громадської організації, від якого його було делеговано до складу Молодіжної ради;
      -  вносити пропозиції і зауваження в порядок денний сесії Молодіжної ради і засідання комісії Молодіжної ради, згідно з регламентом;
      -  брати участь в обговоренні порядку денного сесії Молодіжної ради і засідання комісії Молодіжної ради;
      -  оголошувати на сесіях Молодіжної ради і засіданнях комісій Молодіжної ради тексти звернень, заяв, пропозицій;
      -  брати участь в роботі комісії Молодіжної ради з правом дорадчого голосу, якщо він не є членом даної комісії Молодіжної ради.
      3.3.  Депутат молодіжної ради зобов’язаний:
      -  брати участь в засіданнях сесії Молодіжної ради;
      -  бути членом та брати участь в роботі комісії Молодіжної ради, членом якої він є;
      -  виконувати рішення сесії Молодіжної ради та комісії Молодіжної ради, членом якої він є;
      -  надавати щорічний звіт про свою роботу.
      3.4.  Депутат Молодіжної ради надає звіт голові комісії Молодіжної ради, членом якої він є. За результатами розгляду звіту комісія має право ініціювати питання щодо дострокового припинення повноважень депутата Молодіжної ради згідно з п 2.10.
       3.5. Звіт депутата Молодіжної ради публікується на сайті Молодіжної ради.
 
4. Структура Молодіжної ради 
     4.1.  Комісії Молодіжної ради:
     4.1.1.  Комісії Молодіжної ради є органами Молодіжної ради, що формується з числа депутатів Молодіжної ради.
     4.1.2.  Сім комісій Молодіжної ради вивчають питання, пов'язані з життям молоді та участі її в усіх сферах життя суспільства в місті, розробляють проекти рішень Молодіжної ради та готують висновки з цих питань, організують та впроваджують заходи спільно з органами місцевого самоврядування по вирішенню виявлених проблем молоді міста, виконують рішення сесій Молодіжної ради.
     4.1.3.  Комісії Молодіжної ради складаються з голови комісії, секретаря, членів комісії.
     4.1.4.  Головою комісії може стати будь-який депутат Молодіжної ради.
     4.1.5.  Голови комісій обираються на першій сесії новообраної Молодіжної ради.
     4.1.6.  В Молодіжній раді постійно діють наступні комісії:
     -  з питань волонтерського руху;
     -  з питань захисту прав молоді;
     -  з питань зв’язків з громадськістю;
     -  з питань культурного та спортивного розвитку молоді;
     -  з питань інтелектуального розвитку;
     -  з питань фінансової діяльності;
     -  з організаційних питань.
     4.1.7.  Перелік завдань, функціональна спрямованість і порядок організації роботи комісій Молодіжної ради визначаються регламентом Молодіжної ради та положенням про комісії, які затверджується на сесії Молодіжної ради.
     4.1.8.  Комісії у питаннях, які належать до їх відання мають право звертатися до керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень, та надавати пропозиції стосовно співпраці.
     4.1.9.  Рекомендації комісій підлягають обов'язковому розгляду на сесіях Молодіжної ради.
     4.1.10.  Постійні комісії є підзвітними Молодіжній раді та відповідальними перед нею.
     4.1.11. Для виконання визначених на сесіях Молодіжної ради питань, Молодіжна рада може створювати тимчасові комісії.
     4.1.12.  Тимчасові комісії Молодіжної ради є органами Молодіжної ради, які обираються з числа її депутатів. Рішення Молодіжної ради про створення тимчасової комісії повинно містити:
     -  назву комісії;
     -  цілі й завдання комісії;
     -  призначення голови комісії;
     -  персональний склад комісії;
     -  термін діяльності комісії;
     -  додаткові повноваження (якщо необхідно).
     4.2.  Виконавчий комітет Молодіжної ради:
     4.2.1.  В період між сесіями Молодіжної ради керівним і постійно діючим органом є виконавчий комітет Молодіжної ради (далі – виконком).
     4.2.2.  Кількісний склад виконкому становить сім чоловік, які обираються на першій сесії Молодіжної ради.
     4.2.3.  Члени виконкому є головами комісій Молодіжної ради.
     4.2.4.  Функціональні обов’язки виконавчого комітету Молодіжної ради:
     -  визначає та виносить на розгляд сесії Молодіжної ради напрямки діяльності Молодіжної ради;
     -  опрацьовує питання для подальшого затвердження на сесіях Молодіжної ради;
     -  одержує у встановленому порядку необхідну для діяльності інформацію та матеріали;
     -  приймає рішення щодо організації поточної діяльності Молодіжної ради;
     -  призначає відповідальних за виконання рішень сесії Молодіжної ради;
     -  контролює діяльність депутатів Молодіжної ради;
     -  вживає заходи до захисту честі і гідності депутатів Молодіжної ради;
     -  готує пропозиції на сесію Молодіжної ради щодо припинення членства в Молодіжній раді.
     4.2.5.  Повноваження членів виконавчого комітету припиняються в день затвердження складу Молодіжної ради наступного скликання.
 
5. Організація роботи Молодіжної ради
     5.1.  Основною формою роботи Молодіжної ради є сесії Молодіжної ради.
5.2. Діяльність Молодіжної ради здійснюється відповідно до регламенту та поточного плану, які приймаються не пізніше, ніж на другій сесії Молодіжної ради.
Молодіжна рада правомочна за наявності 2/3 від її повного складу.
     5.3. Сесії можуть бути першою, черговими та позачерговими:
     -  чергові сесії проводяться не рідше одного разу на два місяці;
     -  чергові та позачергові сесії скликаються комісією з організаційних питань Молодіжної ради.
     5.4. Порядок денний сесійного засідання Молодіжної ради складається комісією з організаційних питань Молодіжної ради та доводиться до відома депутатів Молодіжної ради не пізніше, ніж за 5 днів до засідання.
     5.5.  Рішення з питань порядку денного сесії Молодіжної ради приймаються більшістю голосів від загальної кількості депутатів Молодіжної ради, що зареєструвалися на сесії.
     5.6.  Рішення сесій Молодіжної ради оформлюються у вигляді протоколів, які підписуються головуючим (спікером) на сесії Молодіжної ради.
      5.7. Позачергові сесії Молодіжної ради скликаються за ініціативою не менш трьох членів виконавчого комітету Молодіжної ради, чи 1/3 від загального чисельного складу депутатів Молодіжної ради. Відповідна заява подається в комісію з організаційних питань, яка зобов’язана у тижневий термін скликати позачергову сесію.
     5.8.  На засіданні сесії головують (виконують обов’язки спікера) почергово члени виконкому. Порядок ведення сесій членами виконкому (спікером) визначається на засіданні виконкому. За згодою більшості членів виконкому право ведення сесії може бути передано від одного члену виконкому наступному.
     5.9.  Рішення Молодіжної ради підлягають обов’язковій публікації на офіційному сайті Молодіжної ради.
  
6.  Перша сесія
     6.1.  Перша сесія новообраного складу Молодіжної ради проводиться тільки після затвердження складу депутатів згідно з п. 2.6 Положення.
     6.2.  Перша сесія проводиться не пізніше, ніж за 14 днів після офіційного оголошення результатів виборів.
     6.3.  Перша сесія може проводитися при наявності не менше 2/3 депутатів нового скликання.
     6.4.  Депутати складають присягу та ставлять свої підписи під її текстом.
     6.5.  Кандидатам у виконавчий комітет надається час для виступу.
     6.6.  Обрання кандидатів у виконавчий комітет відбувається шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів від кількості затверджених депутатів Молодіжної ради, присутніх на сесії.
     6.7.  Голова комісії з організаційних питань призначає дату наступної сесії.
 
7.  Прикінцеві положення
       7.1.  Зміни та доповнення до цього Положення вносяться розпорядженням Одеського міського голови.
       7.2.  Ліквідація та реорганізація Молодіжної ради здійснюються відповідно до розпорядження Одеського міського голови.
  
Керуюча справами                                                                             Т.М. Єршова
 
 
Додаток 2
до розпорядження
міського голови
№294-01 від 27.03.2008р.                                                                         
 
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок організації та проведення виборів депутатів
 Молодіжної ради при Одеському міському голові
 
1. Загальні положення
1.1.  Організація і порядок проведення виборів депутатів Молодіжної ради при Одеському міському голові (надалі - Молодіжна рада) регулюється дійсним Положенням, розробленим відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Декларацією                          «Про загальні засади державної молодіжної політики», Закону України              «Про сприяння соціальному становленню та розвиту молоді в Україні».
1.2.  Вибори депутатів Молодіжної ради проводяться за пропорційною системою: депутати обираються за виборчими списками кандидатів у депутати (далі - виборчі списки) від:
-  загальноосвітніх шкіл у багатомандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами відповідного району м. Одеси;
-  вищих начальних закладів І-IV рівня акредитації у багатомандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами м. Одеси;
-  молодіжних громадських організацій.
1.3.  Депутати Молодіжної ради обираються молодими членами територіальної громади м. Одеси, віком від 14 до 35 років, які навчаються у: 9-11 класах загальноосвітніх шкіл міста, на денних відділеннях вищих навчальних закладах   І-IV рівня акредитації, є членами зареєстрованих у                м. Одесі молодіжних громадських організацій.
1.4.  Участь учнівської та студентської молоді у виборах депутатів Молодіжної ради є добровільною. Ніхто не може бути примушений до участі або неучасті у виборах.
1.5.  Документом, який засвідчує особу виборця на виборах депутата Молодіжної ради, є:
-  паспорт;
-  учнівський квиток;
-  залікова книжка студента.
1.6.  Вибори депутатів Молодіжної ради є рівними. Виборці беруть участь у виборах Молодіжної ради на рівних засадах.
1.7.  Кожен виборець має по одному голосу на виборах депутатів Молодіжної ради. Цей голос виборець може використати тільки на одній виборчій дільниці.
1.8.  Вибори депутатів Молодіжної ради є прямими. Виборці обирають депутатів Молодіжної ради шляхом голосування за кандидатів у депутати, включених до виборчих списків, сформованих кожною із загальноосвітніх шкіл та кожним з вищих навчальних закладів І-ІV рівня акредитації.
1.9.  Вибори депутатів Молодіжної ради є вільними. Виборцям забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та її вільного виявлення при голосуванні.
1.10.  Застосування будь-яких дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волі виборця, забороняється.
1.11.  Голосування на місцевих виборах є таємним. Контроль за волевиявленням виборців у будь-якій формі забороняється.
1.12.  Кожен виборець голосує на виборах депутатів Молодіжної ради особисто. Голосування за інших осіб чи передача виборцем права голосу будь-якій іншій особі забороняється.
1.13.  Депутатом Молодіжної ради може бути обраний учень 9-11 класів загальноосвітньої школи, студент денного відділення вищого начального закладу І-ІV рівня акредитації, член молодіжної громадської організації, чий вік на день виборів не перевищує 35 років включно.
1.14.  Право висування кандидатів у депутати Молодіжної ради належить молодим особам, які мають право голосу. Це право реалізується ними через вищі органи учнівського та студентського самоврядування (конференції, загальні збори тощо).
1.15.  Виборчий процес здійснюється на засадах:
-  законності та заборони незаконного втручання будь-кого у цей процес;
-  плюралізму думок;
-  публічності і відкритості виборчого процесу;
-  рівності суб'єктів виборчого процесу перед законом;
-  свободи передвиборної агітації, рівних можливостей доступу до засобів масової інформації незалежно від їх форми власності;
-  неупередженості до позиції навчальних закладів (утворених ними блоків), з боку органу місцевого самоврядування, його виконавчих органів, їх посадових осіб, керівників міських підприємств, установ і організацій.
1.16.  Початок виборчого процесу оголошує, на підставі розпорядження Одеського міського голови, виборча комісія у строки та в порядку, визначені дійсним Положенням та Положенням «Про Молодіжну раду при міському голові».
1.17.  Виборчий процес включає такі етапи:
-  формування дільничних виборчих комісій;
- утворення виборчих дільниць;
- висування та реєстрація кандидатів у депутати Молодіжної ради;
- проведення передвиборної агітації;
-  голосування;
-  підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків голосування і результатів виборів депутатів Молодіжної ради.
1.18.  Виборчий процес завершується офіційним оприлюдненням результатів місцевих виборів.
1.19.  Суб'єктами виборчого процесу є:
- виборці;
- міська та дільничні виборчі комісії;
- кандидати у депутати Молодіжної ради;
-  вищі органи учнівського та студентського самоврядування (утворені ними блоки), які висунули кандидатів у депутати Молодіжної ради;
-  вищі органи молодіжних громадських організацій;
- офіційні спостерігачі від вищих органів учнівського, студентського самоврядування (утворених ними блоків) - суб'єктів виборчого процесу.
1.20.  Організація і проведення виборів депутатів Молодіжної ради здійснюються публічно і відкрито.
1.21.  Виборчі комісії інформують виборців громадян про свій склад, місцезнаходження та режим роботи; про основні права виборців, у тому числі про право оскарження неправомірних рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій, про порядок заповнення виборчих бюлетенів; забезпечують можливість для ознайомлення їх із виборчими списками навчальних закладів (утворених ними блоків), з передвиборними програмами навчальних закладів (утворених ними блоків), від яких зареєстровані кандидати у депутати Молодіжної ради, з відомостями про кандидатів у депутати Молодіжної ради, сповіщають управління молодіжної та сімейної політики Одеської міської ради та населення про підсумки голосування та результати виборів депутатів Молодіжної ради. 
2.  Види виборів депутатів Молодіжної ради, порядок та строки їх призначення
2.1.  Вибори депутатів Молодіжної ради можуть бути черговими та позачерговими або першими (у разі формування Молодіжної ради вперше).
2.2.  Чергові місцеві вибори проводяться у зв'язку із закінченням визначеного Положенням «Про Молодіжну раду при міському голові» строку повноважень Молодіжної ради. Чергові вибори депутатів Молодіжної ради проводяться на підставі розпорядження міського голови.
2.3.  Позачергові вибори депутатів Молодіжної ради призначаються розпорядженням міського голови у разі дострокового припинення ним повноважень Молодіжної ради.
2.4.  Перші вибори депутатів Молодіжної ради призначаються розпорядженням міського голови.
2.5.  Чергові вибори депутатів Молодіжної ради призначаються не пізніш як за 30 днів до дня виборів.
2.6.  Позачергові місцеві вибори призначаються не пізніш як за 50 днів до дня виборів, а їх виборчий процес розпочинається за 30 днів до дня виборів.
2.7.  Перші вибори депутатів Молодіжної ради призначаються не пізніш як за 30 днів до дня виборів, а початок їх виборчого процесу оголошується не пізніш як за 25 днів.
2.8.  Вибори депутатів Молодіжної ради призначаються на четвер.
2.9.  Загальний склад (кількість депутатських мандатів) Молодіжної ради визначає міський голова у Положенні «Про Молодіжну раду при міському голові».
 
3.  Виборчі округи та виборчі дільниці
3.1.  Для виборів депутатів Молодіжної ради утворюються наступні виборчі округи:
-  для проведення виборів депутатів за квотою у загальноосвітніх школах – 4 одномандатні територіальних виборчих округи, межі яких збігаються з межами адміністративних територій районів м. Одеси;
-  для проведення виборів депутатів за квотами вищих навчальних закладів І-ІV рівня акредитації та молодіжних громадських організацій – багатомандатний виборчий округ, межі якого збігаються з межами м. Одеси;
-  вибори депутатів за квотою молодіжних громадських організацій відбуваються в округах зазначених вище.
3.2.  Для підготовки і проведення голосування та підрахунку голосів виборців утворюються виборчі дільниці.
3.3.  Виборчі дільниці утворюються у кожній загальноосвітній школі, кожному вищому навчальному закладі І-ІV рівня акредитації.
 
4.  Виборчі комісії
4.1.  Систему виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення виборів, становлять:
- міська виборча комісія;
- дільничні виборчі комісії.
4.2.  Повноваження виборчих комісій стосовно підготовки та проведення виборів депутатів поширюються:
-  міської виборчої комісії - на всю територію м. Одеси;
- дільничної виборчої комісії - на територію виборчої дільниці.
4.3.  Виборчі комісії утворюються і діють відповідно до дійсного Положення. Ніхто не має права втручатися у вирішення питань, віднесених до повноважень виборчих комісій.
4.4.  Виборчі комісії виборів депутатів Молодіжної ради є спеціальними колегіальними органами, уповноваженими організовувати підготовку та проведення відповідних виборів і забезпечувати додержання та однакове застосування норм дійсного Положення та діють на його підставі.
4.5.  Реалізація функцій міської виборчої комісії покладаються на управління молодіжної та сімейної політики Одеської міської ради. Міська виборча комісія є комісією вищого рівня стосовно усіх дільничних виборчих комісій.
4.6.  Статус дільничної виборчої комісії визначається дійсним Положенням. Дільнична виборча комісія не є юридичною особою. З метою оформлення протоколів засідань, підрахунку голосів, дільнична виборча комісія користується печаткою навчального закладу (вузу, школи), у приміщені якого вона працює.
4.7.  До складу дільничної виборчої комісії, яка здійснює організацію підготовки та проведення виборів депутатів Молодіжної ради на виборчій дільниці, можуть входити молоді особи, які мають право голосу на цих виборах.
4.8.  Особа може одночасно входити до складу лише однієї виборчої комісії.
4.9.  До складу дільничної виборчої комісії не можуть входити кандидати у депутати Молодіжної ради, їх довірені особи молодіжних громадських організацій, інших об’єднань громадян, офіційні спостерігачі, посадові особи органів державної влади чи органів місцевого самоврядування.
4.10.  Дільнична виборча комісія утворюється вищим органом учнівського чи студентського самоврядування у складі 7 осіб: голови, заступника голови, секретаря та 4-х інших членів комісії. Склад, не пізніш як за 30 днів до проведення виборів, затверджується (наділяється посвідченнями) міською виборчою комісією. У поданні кандидатур до складу дільничних виборчих комісій зазначається:
-  прізвище, ім'я та по батькові особи;
-  дата народження;
- відомості про: клас, форму навчання, факультет, курс, на якому навчається особа;
-  місце проживання та адреса житла особи, а також контактні телефони;
-  посада в комісії, на яку пропонується особа.
4.11.  Розподіл керівних посад у дільничній виборчій комісії здійснюється шляхом жеребкування.
4.12.  Рішення про утворення дільничної виборчої комісії та про
її склад підлягає оприлюдненню.
4.13.  Міська виборча комісія:
-  забезпечує організацію і проведення виборів депутатів Молодіжної ради;
-  надає правову, організаційну, методичну, технічну допомогу дільничним виборчим комісіям, у частині їх діяльності, організовує навчання членів цих комісій з питань організації виборчого процесу;
-  приймає обов'язкові для виборчих комісій роз'яснення з питань застосування дійсного Положення;
-  встановлює норми і перелік обладнання, інвентарю для роботи виборчої комісії та приміщень для голосування. Виготовляє та розповсюджує виборчими дільницями виборчі бюлетені та урни для голосування;
-  звертається у разі необхідності за роз’ясненнями юридичного управління Одеської міської ради;
-  встановлює форми, зразки виборчої документації, виборчих бюлетенів;
-  повідомляє про зареєстровані списки кандидатів у депутати Молодіжної ради;
-  заслуховує інформацію дільничних виборчих комісій з питань, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів депутатів Молодіжної ради;
-  реєструє (доводить цей реєстр до відома дільничних комісій) спостерігачів від навчальних закладів, молодіжних громадських організацій – суб'єктів виборчого процесу;
-  здійснює контроль за дотриманням встановленого цим Положенням порядку проведення передвиборчої агітації. Забезпечує кандидатам рівні умови ведення передвиборчої агітації у електронних та друкованих засобах масової інформації, шляхом масових акцій;
-  розглядає звернення, заяви і скарги стосовно підготовки та проведення місцевих виборів до відповідної ради, приймає стосовно них рішення;
-  встановлює, на підставі одержаних від дільничних виборчих комісій протоколів підрахунки голосів виборців, результати виборів депутатів Молодіжної ради та надає їх на затвердження міському голові;
-  забезпечує оприлюднення затверджених результатів виборів розпорядженням міського голови, збереження виборчої документації.
4.14.  Повноваження дільничної виборчої комісії починаються з дня прийняття погодження міською комісією рішення про її утворення і закінчуються в день передання рішення міської виборчої комісії про результати виборів на затвердження міським головою.
4.15.  Дільнична виборча комісія:
-  здійснює в межах території відповідної виборчої дільниці контроль за додержанням та однаковим застосуванням цього Положення;
-  забезпечує можливість ознайомлення виборців з відомостями про кандидатів у депутати Молодіжної ради, опублікованими міською виборчою комісією;
-  завчасно інформує виборців щодо дати проведення місцевих виборів, адреси приміщення для голосування, часу початку і закінчення голосування;
-  забезпечує підготовку приміщення для голосування та виборчих скриньок;
-  організовує на виборчій дільниці голосування;
-  здійснює підрахунок голосів виборців, поданих на виборчій дільниці;
- складає протоколи про підрахунок голосів виборців, поданих на виборчій дільниці.
4.16.  Основною формою роботи виборчої комісії є відкрите засідання, яке скликається головою комісії, в разі його відсутності - заступником голови, а у разі відсутності голови та заступника голови - секретарем комісії.
4.17.  У разі необхідності засідання виборчої комісії може бути скликане за рішенням виборчої комісії вищого рівня.
4.18.  Перше засідання виборчої комісії скликається головою комісії, в разі відсутності - його заступником, не пізніш як на третій робочий день після дня її утворення, а наступні - за необхідністю.
4.19.  Засідання виборчої комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як 2/3 складу комісії. У день голосування, зокрема, при підрахунку голосів, встановленні результатів голосування на виборчій дільниці, підсумку голосування в межах виборчого округу засідання виборчої комісії є повноважним за умови присутності більше половини складу цієї комісії.
4.20.  Засідання виборчої комісії скликається з обов'язковим повідомленням усіх членів комісії про час, місце проведення засідання та його порядок денний.
4.21.  Засідання виборчої комісії веде голова комісії або заступник голови.
4.22.  На засіданні виборчої комісії ведеться протокол, що підписується головуючим на засіданні та секретарем комісії.
4.23.  Рішення виборчої комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від складу комісії. Рішення комісії набирає чинності з моменту його прийняття.
4.24.  Рішення виборчої комісії з розглянутого питання повинно містити: найменування комісії; найменування рішення; дату та місце його прийняття і порядковий номер; мотивувальну частину з посиланням на обставини, що зумовили розгляд питання на засіданні комісії; посилання на конкретні норми цього Положення, якими керувалася комісія при прийнятті рішення; резолютивну частину. Рішення підписується головуючим на засіданні.
4.25.  Член виборчої комісії, який бере участь у її засіданні і не згоден з рішенням, прийнятим комісією, має право у письмовій формі висловити окрему думку, яка у письмовій формі додається до відповідного протоколу засідання виборчої комісії.
4.26.  Рішення виборчої комісії, прийняте в межах її повноважень, є обов'язковим для всіх суб'єктів виборчого процесу. Ніхто не має права втручатися у діяльність виборчих комісій.
4.27.  Документи та звернення, що надходять до виборчої комісії, мають право приймати голова комісії, заступник голови комісії, секретар або член комісії.
4.28.  Звернення, заяви і скарги, що надійшли до виборчої комісії, обов’язково реєструються та розглядаються виборчою комісією.  
 
5.  Списки виборців
5.1.  Для підготовки та проведення голосування дільничні виборчі комісії одержують від адміністрацій загальноосвітніх шкіл, вищих навчальних закладів І-ІV рівня акредитації списки учнів 9-11 класів та студентів денної форми навчання, віком до 35 років включно.
5.2.  Списки виборців мають містити інформацію стосовно:
-  прізвище, ім'я та по батькові виборця;
-  дату народження виборця (число, місяць, рік);
- клас, факультет, курс, групу, в яких навчається учень, студент  відповідно.
5.3.  Список виборців на виборчій дільниці складається та зберігається у алфавітному порядку на паперовому та електронному носіях та засвідчується підписом, печаткою директора, ректора навчального закладу.
5.4.  У списку виборців передбачається відповідна графа для підпису виборця за отриманням виборчого бюлетеню.
 
6.  Висування кандидатів у депутати Молодіжної ради
6.1.  Висування кандидатів у депутати розпочинається відразу після оголошення виборів.
6.2.  Право висування кандидатів у депутати Молодіжної ради реалізується виборцями через вищі органи учнівського та студентського самоврядування навчального закладу (утворені ними блоки), молодіжні громадські організації у порядку, передбаченому цим Положенням.
6.3.  Вищий орган учнівського, студентського самоврядування навчального закладу (утворений ними блок), молодіжної громадської організації може висунути кандидатами осіб, які є учнем, студентом цього навчального закладу, членом цієї молодіжної громадської організації.
6.4.  Вищий орган учнівського, студентського самоврядування навчального закладу має висунути виборчий список кандидатів у депутати Молодіжної ради у кількості 7 осіб, прохідна кількість зазначених у списку кандидатів дорівнює 5-ти, першим за списком особам, 2-є з кандидатів, зазначаються у якості резерву для заміщення депутатів, які втрачають цей статус.
6.5.  Вищий орган молодіжної громадської організації має висунути виборчий список кандидатів у депутати Молодіжної ради у кількості 8 осіб, прохідна кількість зазначених у списку кандидатів дорівнює 4-ом, першим за списком особам, 4-ро з кандидатів, зазначаються у якості резерву для заміщення депутатів, які втрачають цей статус.
6.6.  Висування кандидатів Вищим органом учнівського, студентського самоврядування навчального закладу, молодіжної громадської організації проводиться на загальних зборах (конференціях) учнів, студентів цього закладу, членів цієї громадської організації, а блоком - на спільних конференціях за участю певної кількості делегованих (вповноважених) від навчальних закладів, що входять до блоку, осіб.
6.7.  У протоколі зборів (конференції) вищого органу учнівського, студентського самоврядування навчального закладу (утвореного ними блоку), молодіжної громадської організації зазначаються час і місце їх проведення, кількість учасників зборів (конференції), порядок денний, відомості про кожного кандидата (прізвище, ім'я та по батькові, число, місяць і рік народження, клас, факультет, група, в якій він навчається, місце проживання, контактний телефон), дані про підсумки голосування стосовно кандидатів.
Протокол зборів (конференції) підписується керівником навчального закладу, молодіжною громадською організацією та скріплюється печаткою.
6.8.  Про час і місце проведення зборів (конференції), з метою висування кандидатів, вищий орган учнівського, студентського самоврядування навчального закладу, молодіжної громадської організації повідомляє у письмовій формі міську виборчу комісію не пізніше, ніж за п'ять днів до дня проведення зборів (конференції).
 
7.  Реєстрація кандидатів у депутати Молодіжної ради
7.1.  Міська виборча комісія реєструє кандидатів у депутати включених до виборчого списку вищого органу учнівського, студентського самоврядування навчального закладу (утвореного блоку), молодіжної громадської організації за умови отримання від них таких документів:
-  протоколу рішення Вищого органу учнівського, студентського самоврядування навчального закладу щодо висунення кандидатів адептами Молодіжної ради;
-  заяви про реєстрацію кандидатів у депутати Молодіжної ради;
-  копії угоди про утворення виборчого блоку;
-  виборчого списку кандидатів у депутати, підписаних керівником або керівниками (у випадку блокування) навчального закладу, молодіжної громадської організації та скріпленої печаткою навчального закладудів, молодіжної громадської організації;
-  заяв осіб, включених до виборчого списку;
-  передвиборної програми вищого органу учнівського, студентського самоврядування навчального закладу, молодіжної громадської організації, що висунув кандидатів у депутати Молодіжної ради;
-  фотографій осіб, включених до виборчого списку, розміром 3х4.
7.2.  Подання документів до міської виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати здійснюється не пізніше як за 15 діб з часу оголошення виборів.
7.3.  Міська виборча комісія не пізніш як на третій день після подання документів приймає рішення щодо реєстрації списку кандидатів у депутати Молодіжної ради, та видається копія відповідного рішення. Рішення про реєстрацію списку кандидатів у депутати з відомостями про перших п'ять осіб списку публікується міською виборчою комісією не пізніш як на третій день від дня його прийняття.
7.4.  Черговість кандидатів у депутати Молодіжної ради, визначена у виборчому списку, не може бути змінена після їх реєстрації виборчою комісією.
 
8.  Передвиборна агітація
8.1.  Передвиборна агітація - це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати за або проти певного суб'єкта виборчого процесу. Право вести передвиборну агітацію мають навчальні заклади (блоки) молодіжної громадської організації, кандидати у депутати, від яких зареєстровані виборчою комісією для участі у виборах депутатів Молодіжної ради. Молоді члени територіальної громади м. Одеси мають право вільно і всебічно обговорювати громадянські, ділові та особисті якості кандидатів у депутати Молодіжної ради, їх передвиборні програми.
8.2.  Навчальні заклади (блоки), молодіжні громадські організації, їхні кандидати у депутати Молодіжної ради мають право розпочати свою передвиборну агітацію з моменту прийняття міською виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидатів у депутати. Передвиборна агітація закінчується о 24 годині останнього вівторка перед днем виборів. Ведення передвиборної агітації до початку і після закінчення зазначених строків забороняється. Напередодні і в день виборів забороняється проведення масових акцій від імені кандидатів у депутати.
8.3.  Передвиборна агітація може здійснюватися:
-  шляхом проведення зборів, зустрічей з виборцями, публічних дебатів, дискусій;
-  шляхом розповсюдження друкованих агітаційних матеріалів;
-  через засоби масової інформації.
Передвиборна агітація здійснюється в формах і засобами, що не суперечать чинному законодавству України.
8.4.  Сприяння усім без виключення кандидатам у депутати щодо інформування виборців про свої виборчі програми надається управлінням молодіжної та сімейної політики Одеської міської ради шляхом співпраці з причетними виконавчими органами Одеської міської ради, засобами масової інформації тощо.
 
9.  Офіційні спостерігачі
9.1.  Офіційним спостерігачем може бути молода особа, яка має право голосу на виборах депутатів Молодіжної ради.
9.2.  Офіційний спостерігач реєструється міською виборчою комісією за поданням вищого органу учнівського, студентського самоврядування навчальних закладів (утворених ними блоків), молодіжної громадської організації.
9.3.  У поданні про реєстрацію офіційного спостерігача зазначаються його прізвище, ім'я та по батькові, день, місяць і рік народження, місце навчання, адреса місця проживання, за наявності - номер телефону.
До подання додається заява про згоду цієї особи бути офіційним спостерігачем.
9.4.  Офіційний спостерігач має право:
-  перебувати у приміщеннях виборчих дільниць перед початком голосування при перевірці виборчих скриньок, їх опечатуванні, під час голосування;
-  спостерігати за діями членів дільничної виборчої комісії, у тому числі під час видачі бюлетенів виборцям і підрахунку голосів, не заважаючи членам комісії здійснювати свої повноваження;
-  робити фото-, кінозйомки, аудіо- та відеозаписи;
- бути присутнім під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, встановлення дільничною виборчою комісією підсумків голосування та міською виборчою комісією - результатів виборів;
-  отримувати копію протоколу відповідної виборчої комісії про результати підрахунку голосів на виборчій дільниці, копію протоколу про підсумки голосування;
-  звертатися до відповідної виборчої комісії із заявою про усунення порушень цього Положення в разі їх виявлення;
-  скласти акт про виявлення порушень цього Положення, що підписується ним та не менш як двома виборцями, які засвідчують це порушення, із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, адреси місця проживання, та подати його до відповідної виборчої комісії.
9.5.  Офіційний спостерігач не має права:
-  втручатися в роботу виборчої комісії, чинити дії, що порушують хід виборчого процесу або заважають членам виборчої комісії здійснювати свої повноваження;
- заповнювати замість виборця (у тому числі і на його прохання) виборчий бюлетень;
-  бути присутнім при заповненні виборцем виборчого бюлетеня у приміщенні для таємного голосування.
9.6.  У разі порушення офіційним спостерігачем вимог частини восьмої цієї статті дільнична виборча комісія може позбавити його права бути присутнім у приміщенні виборчої дільниці під час голосування та на засіданнях територіальної дільничної виборчої комісії.
 
10.  Голосування і встановлення результатів виборів
10.1.  Виборчі бюлетені є документами суворої звітності.
10.2.  Форма виборчого бюлетеня затверджується міською виборчою комісією у термін, достатній для організації та проведення виборів.
10.3.  Виборчий бюлетень має контрольний талон, відокремлений лінією відриву. Контрольний талон повинен містити назву та дату проведення виборів, а також місце для підпису виборця, який отримує виборчий бюлетень, прізвища та підпису члена дільничної виборчої комісії, який видав виборчий бюлетень.
10.4.  Кількість виборчих бюлетенів для голосування визначається виходячи з кількості молодих осіб, внесених до списків виборців на виборчих дільницях .
10.5.  Виборчий бюлетень повинен містити роз'яснення стосовно порядку його заповнення виборцем під час голосування. Виборчі бюлетені друкуються за кошти бюджету м. Одеси, головним розпорядником яких є управління молодіжної та сімейної політки Одеської міської ради та за його замовленням.
10.6.  Виборчі бюлетені друкуються державною мовою.
10.7.  Голосування проводиться в спеціально відведених приміщеннях.
10.8. У приміщенні для голосування або безпосередньо перед ним дільнична виборча комісія розміщує плакати, що роз'яснюють порядок голосування, інформаційні плакати навчальних закладів (блоків), які висували кандидатів у депутати Молодіжної ради.
10.9.  Голосування проводиться в день виборів з дев’ятої до п’ятнадцятої години.
10.10.  Організація проведення голосування, обладнання приміщення для голосування та підтримання в ньому належного порядку, забезпечення таємності волевиявлення виборців під час голосування покладаються на дільничну виборчу комісію.
10.11.  Дільнична виборча комісія не раніш як за сорок п’ять хвилин до початку голосування проводить засідання, під час якого відкривається місце збереження виборчих бюлетенів. Голова дільничної виборчої комісії оголошує кількість виборчих бюлетенів для голосування, отриманих дільничною виборчою комісією. Ці відомості заносяться до відповідних протоколів дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.
10.12.  Голова дільничної виборчої комісії перед початком голосування представляє для огляду членам дільничної виборчої комісії, присутнім уповноваженим особам навчальних закладів партій (блоків), офіційним спостерігачам, представникам засобів масової інформації, всі наявні виборчі скриньки. Виборчі скриньки після огляду опечатуються печаткою навчального закладу.
10.13.  При проведенні голосування на виборчій дільниці два члени дільничної виборчої комісії надають виборцю можливість проголосувати: один член дільничної виборчої комісії за умови пред’явлення виборцем одного з документів, зазначених у частині другій розділу 3 цього Положення, наявності виборця у списку виборців на відповідній виборчій дільниці та наявності у нього права голосу на виборах депутатів Молодіжної ради надає виборцю список виборців для підпису; другий член дільничної виборчої комісії вписує своє прізвище і розписується у визначеному місці виборчого бюлетеню відповідних місцевих виборів і контрольному талоні виборчого бюлетеню, проставляє на контрольному талоні у позначеному місці номер, за яким виборця внесено до списку виборців на дільниці. Виборець розписується у списку виборців за отримання ним виборчого бюлетеня для голосування, а також розписується у визначеному місці на контрольному талоні виборчого бюлетеня. Після цього член виборчої комісії відокремлює від виборчого бюлетеня, який видається виборцю, контрольний талон та видає виборцю виборчий бюлетень для голосування. При цьому робити на виборчому бюлетені будь-які інші позначки забороняється. Контрольні талони виданих виборчих бюлетенів зберігаються до кінця голосування у члена комісії, який видав виборчі бюлетені.
10.14.  Виборець може перебувати у приміщенні для голосування протягом часу, необхідного для голосування.
10.15.  Виборчий бюлетень заповнюється виборцем особисто. Під час заповнення виборчого бюлетеня забороняється присутність інших осіб.
10.16.  Виборець не має права передавати свій виборчий бюлетень іншим особам. Отримання виборчого бюлетеня від інших осіб (крім члена виборчої комісії, який видає бюлетень), заохочення або змушування виборців до передачі бюлетеня іншим особам забороняються.
10.17.  У виборчому бюлетені для голосування виборець робить лише одну позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує волевиявлення виборця, у квадраті проти назви навчального закладу (блоку), за кандидатів у депутати Молодіжної ради за яких він голосує.
10.18.  У разі, якщо виборець, заповнюючи виборчий бюлетень, допустив помилку, він має право невідкладно звернутися з письмовою заявою до члена виборчої комісії, який видав йому виборчий бюлетень, з проханням видати йому інший виборчий бюлетень. Член дільничної виборчої комісії видає інший виборчий бюлетень в обмін на зіпсований, про що робить відповідну позначку в списку виборців проти прізвища виборця і розписується. Зіпсований виборчий бюлетень негайно погашається як невикористаний, про що складається акт. Зіпсований і погашений виборчий бюлетень при підрахунку голосів враховується як невикористаний і запаковується разом із контрольним талоном у пакет з невикористаними виборчими бюлетенями.
10.19.  Виборець опускає заповнений виборчий бюлетень у виборчу скриньку.
10.20.  О п’ятнадцятій годині голова дільничної виборчої комісії оголошує про закінчення голосування. Доступ до приміщення інших виборців припиняється, після чого мають право проголосувати лише виборці, які знаходяться в приміщенні для голосування. Після виходу з приміщення для голосування останнього виборця приміщення зачиняється і в ньому залишаються тільки члени комісії та особи, яким цим Положенням надано право бути присутніми на засіданні дільничної виборчої комісії.
10.21.  Підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці здійснюється відкрито і гласно членами дільничної виборчої комісії на її засіданні, яке проводиться у тому ж приміщенні, де відбувалося голосування.
10.22.  Засідання дільничної виборчої комісії починається відразу після закінчення голосування, проводиться без перерви і закінчується після складення та підписання відповідних протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. На час проведення підсумкового засідання дільнична виборча комісія доручає ведення протоколу засідання виборчої комісії заступнику голови дільничної виборчої комісії або іншому члену дільничної виборчої комісії. Секретар дільничної виборчої комісії на цьому засіданні вносить відомості до протоколу про підрахунок голосів виборців.
10.23.  При підрахунку виборчих бюлетенів, визначений виборчою комісією член комісії рахує виборчі бюлетені вголос.
До протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці прописом та цифрами заносяться:
-  кількість виборчих бюлетенів для голосування в багатомандатному окрузі, одержаних дільничною виборчою комісією;
-  кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці;
-  кількість невикористаних виборчих бюлетенів;
-  кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;
-  кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;
-  кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;
- кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати від кожного навчального закладу (блоку).
10.24.  Протокол про підрахунок голосів виборців по кожному виборчому округу з кожного виду місцевих виборів, по якому проводиться голосування на виборчій дільниці, складається дільничною виборчою комісією у кількості примірників, яка на чотири більша, ніж кількість осіб, які входять до складу дільничної виборчої комісії. Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу. У протоколі про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами дільничної виборчої комісії. Кожен примірник протоколу підписується головою та іншими членами дільничної виборчої комісії, які присутні на засіданні виборчої комісії. Член дільничної виборчої комісії, присутній на засіданні дільничної виборчої комісії, зобов'язаний підписати протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. У разі своєї незгоди із результатами підрахунку голосів, зафіксованими у протоколі комісії, член комісії підписує протокол із приміткою "З окремою думкою".
10.25.  Кандидатам, офіційним спостерігачам, які були присутні при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, на їх прохання невідкладно видаються копії протоколу про підрахунок голосів виборців.
10.26.  Після складення протоколів підрахунку голосів, пакети з протоколами дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, пакети з виборчими бюлетенями, контрольними талонами, а також, за наявності, окремими думками членів виборчої комісії, викладеними у письмовій формі, актами, заявами, скаргами та рішеннями, прийнятими виборчою комісією, невідкладно передаються до міської виборчої комісії.
10.27.  Міська виборча комісія на своєму засіданні на підставі протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців, не пізніш як на третій робочий день з дня місцевих виборів, встановлює результати виборів депутатів Молодіжної ради, про що складає протокол про підсумки голосування та результати виборів депутатів Молодіжної ради. До протоколу про результати виборів депутатів заносяться прописом та цифрами такі відомості:
-  кількість виготовлених виборчих бюлетенів;
- кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями;
- кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях;
-  кількість невикористаних виборчих бюлетенів;
-  кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;
-  кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;
-  кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;
- кількість голосів виборців, поданих за кожен виборчий список навчального закладу (блоку).
10.28.  Протокол міської виборчої комісії про результати виборів депутатів Молодіжної ради складається у двох примірниках, підписується головою, заступником голови, секретарем комісії та іншими членами комісії, присутніми на засіданні, і скріплюється печаткою управління молодіжної та сімейної політики Одеської міської ради. Перший примірник протоколу зберігається в управлінні молодіжної та сімейної політики Одеської міської ради, другий - невідкладно розміщується для загального ознайомлення на офіційному веб-сайті Одеської міської ради.
10.29.  Повідомлення про результати голосування, список обраних депутатів (в алфавітному порядку) із зазначенням прізвища, імені та по батькові, назви навчального закладу , від якого він обраний, не пізніш як на п’ятий день після проведення виборів надаються на затвердження Одеському міському голові.
Підставою для офіційної реєстрації депутата Молодіжної ради, скликання першої - установчої сесії Молодіжної ради - є розпорядження міського голови «Про затвердження складу Молодіжної ради при міському голові».
 
11.  Фінансове та організаційне забезпечення підготовки та проведення
 виборів депутатів Молодіжної ради
11.1.  Витрати на підготовку і проведення чергових та перших місцевих виборів здійснюються виключно за рахунок коштів бюджету міста Одеса, головним розпорядником яких визначено управління молодіжної та сімейної політики Одеської міської ради. Навчальні заклади надають всебічне організаційне сприяння проведенню виборів.
 
 Керуюча справами                                                                               Т.М. Єршова


Страница создана: 29.03.2008 12:14
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее