13:00:25   |   28 октября 2020   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №1108-V от 05.04.07г.

№1108-V от 05.04.07г.

О внесении изменений в решение Одесского горсовета от 27.06.06г. №20-V "Об утверждении структуры исполнительных органов, общей численности аппарата Одесского горсовета, его исполнительных органов и затрат на их содержание"  (с изменениями)

Внесены изменения решением Одесского горсовета от 21.12.2007г. №2062-V

Внесены изменения и дополнения решением Одесского горсовета от 07.10.2009г. №4684-V 

Внесены изменения решением Одесского горсовета от 22.01.2010г. №4946-V 

 

Рішення
Одеської міської ради
№1108-V від 05.04.07р.

Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 27.06.2006 року № 20-V

«Про затвердження структури виконавчих органів, загальної чисельності апарату

Одеської міської ради, її виконавчих органів та витрат на їх утримання»

Відповідно до статті 11, пункту 5 частини 1 статті 26, статті 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи необхідність приведення Положення про управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради у відповідність з вимогами чинного законодавства України, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Одеської міської ради від 27.06.2006 року №20-V «Про затвердження структури виконавчих органів, загальної чисельності апарату Одеської міської ради, її виконавчих органів та витрат на їх утримання», а саме: затвердити Положення про управління з питань охорони об`єктів культурної спадщини в новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з охорони об’єктів культурної спадщини.

Міський голова                                  Е. Гурвіц

 

Додаток до рішення
Одеської міської ради
№ 1108-V від 05.04.07р.

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ОБ'ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ОБ`ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – управління) є виконавчим органом Одеської міської ради і створюється відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про охорону культурної спадщини”.
1.2. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, гербову печатку зі своїм найменуванням, штампи, бланки, розрахунковий та інші рахунки.
1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законодавчими та підзаконними актами України, актами місцевого самоврядування та цим Положенням.
1.4. Управління є спеціально уповноваженим органом охорони культурної
спадщини місцевого самоврядування.
1.5. До компетенції управління входять повноваження виконавчих органів міської ради у сфері охорони культурної спадщини.
1.6. Порядок формування, організація діяльності і компетенція управління визначаються межами, встановленими законодавством України про місцеве самоврядування.
1.7. На управління може покладатися міським головою і виконкомом виконання частини повноважень, делегованих їм органами державної виконавчої влади.
1.8. Управління підзвітне і підконтрольне Одеській міській раді, підпорядковане її виконавчому комітету, міському голові.
1.9. Управління утримується за рахунок коштів бюджету міста та інших джерел, не заборонених законодавством.
1.10. Місцезнаходження управління: м. Одеса, вул. Катерининська, 14.

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ

 

2.1. Основними завданнями управління є:
2.1.1. Організація охорони об‘єктів культурної спадщини, реставрації, використання пам‘яток історії та культури, архітектури та містобудування;
2.1.2. Забезпечення охорони, збереження та використання об‘єктів культурної спадщини, пам‘яток історії та культури;
2.1.3. Забезпечення дотримання законодавства у сфері охорони культурної спадщини.
2.2. До повноважень управління відносяться:
2.2.1. Забезпечення виконання Законів України «Про охорону культурної спадщини», «Про місцеве самоврядування в Україні», інших нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини на території міста Одеси;
2.2.2. Подання пропозицій органу охорони культурної спадщини вищого рівня про занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, внесення змін до нього та про занесення відповідної території до Списку історичних населених місць України;
2.2.3. Забезпечення юридичним і фізичним особам доступу до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам'яток України, а також надання інформації про програми та проекти будь-яких змін у зонах охорони пам'яток та в історичних ареалах міста Одеси;
2.2.4. Забезпечення дотримання режиму використання пам'яток місцевого значення, їх територій, зон охорони;
2.2.5. Забезпечення захисту об'єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження;
2.2.6. Організація розроблення відповідних програм охорони культурної спадщини;
2.2.7. Надання висновків про відповідні програми та проекти містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт на пам'ятках місцевого значення, в зонах їх охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць, а також програм та проектів, реалізація яких може позначитися на стані об'єктів культурної спадщини;
2.2.8. Організація відповідних охоронних заходів щодо пам'яток місцевого значення, їх територій у разі виникнення загрози їх пошкодження або руйнування внаслідок дії природних факторів чи проведення будь-яких робіт;
2.2.9. Видання розпоряджень та приписів щодо охорони пам'яток місцевого значення, припинення робіт на цих пам'ятках, їх територіях, в зонах охорони, якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених або погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених законодавством дозволів або з відхиленням від них;
2.2.10. Надання висновків про відчуження або передачу пам'яток місцевого значення їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління;
2.2.11. Укладення охоронних договорів на пам'ятки в межах повноважень, делегованих органом охорони культурної спадщини вищого рівня відповідно до законодавства;
2.2.12. Забезпечення в установленому законодавством порядку виготовлення, встановлення та утримання охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам'ятках або в межах їх територій;
2.2.13. Підготовка пропозицій, проектів розпоряджень про проведення робіт з консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування об'єктів культурної спадщини, відповідного використання пам'яток, подання їх на розгляд виконавчому комітету Одеської міської ради, управлінню охорони об’єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації або Державній службі охорони об’єктів культурної спадщини;
2.2.14. Популяризація справи охорони культурної спадщини на території міста Одеси, організація науково-методичної, експозиційно-виставкової та видавничої діяльності у цій сфері;
2.2.15. Виконання функції замовника, укладення з цією метою контрактів на виявлення, дослідження, консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування об'єктів культурної спадщини та інші заходи з охорони культурної спадщини;
2.2.16. Підготовка пропозицій до програми соціально-економічного розвитку міста Одеси і проекту бюджету міста, подання їх на розгляд управлінню фінансів і управлінню економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради;
2.2.17. Надання висновків про відведення земельних ділянок, у тому числі тих, що призначаються для сільськогосподарських потреб, погодження зміни землевласника, землекористувача – в межах повноважень, визначених органом охорони культурної спадщини вищого рівня;
2.2.18. Інформування органів охорони культурної спадщини вищого рівня про пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження, руйнування пам'яток, що знаходяться на їх території;
2.2.19. Участь в підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації працівників сфери охорони культурної спадщини;
2.2.20. Організація досліджень об'єктів культурної спадщини, що потребують рятівних робіт;
2.2.21. Застосування фінансових санкцій за порушення Закону України «Про охорону культурної спадщини»;
2.2.22. Розробка планових завдань на реставрацію, реабілітацію, консервацію, пристосування об’єктів культурної спадщини;
2.2.23. Надання висновків з науково-проектної документації об’єктів культурної спадщини;
2.2.24. Надання дозволів на розміщення зовнішньої та внутрішньої реклами на пам’ятках, в межах їхніх охоронних зон – згідно з повноваженнями, делегованими органом охорони культурної спадщини вищого рівня;
2.2.25. Здійснення інших повноважень відповідно до законодавства.

 

3. ПРАВА УПРАВЛІННЯ

 

Управління має право:
3.1. Залучати спеціалістів інших виконавчих органів Одеської міської ради, підприємств, організацій і об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;
3.2. Одержувати, у встановленому порядку, від інших виконавчих органів Одеської міської ради, підприємств, установ і організацій інформацію та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики - безплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього функцій;
3.3. Проводити наради з питань, що знаходяться в його компетенції;
3.4. Застосовувати фінансові санкції за порушення Закону України "Про охорону культурної спадщини" у порядку, передбаченому законодавством;
3.5. В межах своїх повноважень управління забезпечує розгляд проектів, планів розвитку комунальних підприємств, контролює їх виконання, вносить пропозиції про порядок використання прибутку та звітності керівників перед виконкомом та Одеською міською радою.

 

4. КЕРІВНИЦТВО І АПАРАТ УПРАВЛІННЯ

 

4.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою. Начальник управління має заступників, які за його поданням призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою.
4.2. Начальник управління:
4.2.1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає ступінь відповідальності заступників начальника управління, керівників його структурних підрозділів;
4.2.2. Вносить на розгляд міського голови пропозиції про призначення на посаду і звільнення з посади керівників структурних підрозділів, спеціалістів управління, встановлення та зміну рангів службовцям органу місцевого самоврядування;
4.2.3. Надає міському голові розроблений управлінням проект штатного розкладу апарату управління з розрахунком видатків на його утримання;
4.2.4. Формує структурні підрозділи управління відповідно до затвердженого штатного розкладу;
4.2.5. Організовує виконання розпорядчих до кументів органів місцевого самоврядування;
4.2.6. В межах своєї компетенції видає накази, організує і контролює їх виконання;
4.2.7. Відповідно до чинного законодавства є розпорядником коштів, що належать управлінню;
4.2.8. Діє без доручення від імені управління в межах повноважень, визначених цим положенням, представляє його у відносинах з державними органами, підприємствами, установами та організаціями, іншими органами місцевого самоврядування;
4.2.9. Веде особистий прийом громадян;
4.2.10 Укладає, відповідно до чинного законодавства, договори про виконання робіт і надання послуг, необхідних для виконання управлінням його повноважень;
4.2.11. Вносить пропозиції міському голові про призначення на посади, звільнення з посад керівників підприємств, установ, організацій комунальної власності, координацію діяльності яких здійснює управління;
4.2.12. В межах своїх повноважень видає доручення, відкриває банківські рахунки;
4.2.13. Затверджує положення про структурні підрозділи управління, функціональні обов‘язки та посадові інструкції;
4.2.14. Визначає підпорядкованість структурних підрозділів управління начальнику управління та його заступникам.

Секретар ради                                             О.А. ПрокопенкоСтраница создана: 11.05.2007 16:09
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее