09:51:24   |   27 сентября 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / № 4220 – IV от 15.07.05 г.

№ 4220 – IV от 15.07.05 г.

Об утверждении программы занятости населения города Одессы на 2005 год

Рішення Одеської міської ради від 15.07.2005 р. № 4220 – IV

Про затвердження програми зайнятості населення міста Одеси на 2005 рік

Відповідно до підпункту 22 пункту 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 14 Закону України “Про зайнятість населення”, на виконання доручення голови Одеської обласної державної адміністрації від 13.12.2004 року № 01 – 66 – 8861, з метою забезпечення організаційних і правових умов та гарантій для реалізації права громадян на працю і посилення їх соціального захисту в умовах зростаючої конкуренції на ринку праці, Одеська міська рада:
Вирішила:
1. Затвердити Програму зайнятості населення міста Одеси на 2005 рік.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з соціальної політики.

Міський голова

Е. Гурвіц


Мета програми та основні концептуальні положення

Розроблення програми обумовлено:


по – перше: виникненням потреби у органів місцевого самоврядування в нових важелях регулювання ринку праці в м. Одесі та необхідністю виваженого реагування на поглиблення незбалансованості між попитом і пропозицією робочої сили;

 
по – друге: необхідністю координації та активізації взаємодії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у впровадженні державної, регіональної та місцевої політики зайнятості, регулюванні ринка праці та посиленні соціального захисту незайнятого населення від безробіття.


Мета програми – забезпечення реалізації державної політики зайнятості та формування і поступове впровадження міської політики регулювання ринку праці Одеси для:
- запобігання збільшення обсягу та рівня безробіття і його скорочення шляхом здійснення конкретних заходів, спрямованих на забезпечення продуктивної зайнятості населення, підвищення зацікавленості підприємств, організацій та установ усіх форм власності у створенні додаткових та збереженні існуючих робочих місць, переважно з гнучкими формами зайнятості,
- поліпшення системи відтворення робочої сили у поєднанні з професійною орієнтацією, підготовкою та перепідготовкою, підвищенням професійної кваліфікації населення, а також ефективного використання трудових ресурсів,
- захисту безробітних та їх сімей від негативних наслідків безробіття, забезпечення зайнятості неспроможних конкурувати на ринку праці громадян, які потребують соціального захисту.

Основним завдання програми є:


- визначення основних заходів з реалізації міської політики зайнятості населення та їх виконання із залученням органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також підприємств, установ та організацій усіх форм власності,
- моніторинг ринку праці міста Одеси та прогнозних параметрів трудового потенціалу, обсягу зайнятості, створення робочих місць та рівня безробіття для інформаційного забезпечення органів виконавчої влади та місцевого самоврядування про стан зайнятості населення та якість трудового потенціалу міста Одеси.
- активізація взаємодії органів державної влади та місцевого самоврядування з метою формування єдиної концепції реалізації державної політики зайнятості в місті Одесі, створення умов для самостійної зайнятості населення.

                                        -----------------------------------------------------------

 

Решение Одесского городского совета от 15.07.2005 г. № 4220 - IV

Об утверждении программы занятости населения города Одессы на 2005 год

Согласно подпункту 22 пункта 1 статьи 26 Закона Украины “О местном самоуправлении в Украине”, статье 14 Закона Украины “О занятости населения”, на выполнение поручения главы Одесской областной государственной администрации от 13.12.2004 года № 01-66 - 8861, с целью обеспечения организационных и правовых условий и гарантий для реализации права граждан на труд и усиление их социальной защиты в условиях возрастающей конкуренции на рынке труда, Одесский городской совет:

Решил:
1. Утвердить Программу занятости населения города Одессы на 2005 год.
2. Контроль за выполнением этого решения возложить на постоянную комиссию по социальной политике.

Городской голова

Э. Гурвиц


Цель программы и основные концептуальные положения

Разработка программы обусловлена:


во - первых: возникновением потребности у органов местного самоуправления в новых рычагах регулирования рынка труда в г. Одессе и необходимостью взвешенного реагирования на усиление несбалансированности между спросом и предложением рабочей силы;

 
во-вторых: необходимостью координации и активизации взаимодействия органов исполнительной власти и местного самоуправления во внедрении государственной, региональной и местной политики занятости, регулировании ринка труда и усилении социальной защиты незанятого населения от безработицы.


Цель программы - обеспечение реализации государственной политики занятости и формирование и постепенное внедрение городской политики регулирования рынка труда Одессы для:
- предотвращения увеличения объема и уровня безработицы и ее сокращение путем осуществления конкретных мероприятий, направленных на обеспечение продуктивной занятости населения, повышение заинтересованности предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности в создании дополнительных и сохранении существующих рабочих мест, преимущественно с гибкими формами занятости,
- улучшения системы воспроизводства рабочей силы в сочетании с профессиональной ориентацией, подготовкой и переподготовкой, повышением профессиональной квалификации населения, а также эффективным использованием трудовых ресурсов,
- защиты безработных и их семей от отрицательных следствий безработицы, обеспечения занятости неспособных конкурировать на рынке труда граждан, которые нуждаются в социальной защите.

Основными задачами программы являются:

- определение основных мероприятий по реализации городской политики занятости населения и их выполнение с привлечением органов исполнительной власти и местного самоуправления, а также предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности,
- мониторинг рынка труда города Одессы и прогнозных параметров трудового потенциала, объема занятости, создания рабочих мест и уровня безработицы для информационного обеспечения органов исполнительной власти и местного самоуправления о состоянии занятости населения и качестве трудового потенциала города Одессы.
- активизация взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления с целью формирования единой концепции реализации государственной политики занятости в городе Одессе, создание условий для самостоятельной занятости населения.Страница создана: 11.02.2006 11:16
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее