10:54:04   |   25 июня 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №5989-VI від 24.12.2014р.

№5989-VI від 24.12.2014р.

Про затвердження Положення про службу у справах дітей Одеської міської ради у новій редакції

Рішення
Одеської міської ради
№5989-VI від 24.12.2014р.

Про затвердження Положення про службу у справах дітей
Одеської міської ради у новій редакції

Відповідно до ст.ст. 26, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2007 р. № 1068 «Про затвердження типових положень про службу у справах дітей», Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про службу у справах дітей Одеської міської ради у новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з осіти, культури, спорту та взаємодії з громадськими організаціями.

Міський голова                                  Г. Труханов

 

Додаток до рішення

Одеської міської ради
від 24.12.2014р. №5989-VI

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО СЛУЖБУ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(нова редакція)

 

Одеса - 2014

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – Служба) є виконавчим органом Одеської міської ради (далі – Рада) і створюється відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей».
1.2. Служба є самостійною юридичною особою, має самостійний баланс, гербову печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, штампи, бланки, рахунок в органах Державного казначейства України.
1.3. Служба у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», іншими законодавчими і підзаконними актами України, актами органів державної влади, Указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, наказами Міністерства соціальної політики України, служби у справах дітей Одеської обласної державної адміністрації, розпорядчими актами Одеської міської ради, виконавчого комітету Одеської міської ради, міського голови та цим Положенням (далі – Положення).
1.4. Порядок формування, організація діяльності і компетенція Служби визначається в межах, встановлених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», а також цим Положенням.
1.5. Служба підзвітна та підконтрольна Раді, підпорядкована виконавчому комітету Ради, міському голові.
1.6. Служба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими виконавчими органами ради, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян і громадянами.
1.7. Фінансування видатків Служби здійснюється з коштів бюджету міста згідно із затвердженим кошторисом.
1.8. Реорганізація і ліквідація Служби здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
1.9. Місцезнаходження Служби: 65026, м. Одеса, вул. Дерибасівська, 8.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ СЛУЖБИ

2.1. Реалізація на території міста політики з питань:
2.1.1. Соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.
2.1.2. Дотримання прав та законних інтересів дітей, у першу чергу – дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Здійснення соціального супроводу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування за місцем її первинного обліку до досягнення повноліття або зняття її з цього обліку на підставах, передбачених чинним законодавством України.
2.2. Розроблення і здійснення самостійно або разом з органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей.
2.3. Координація зусиль органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, підприємств, установ, організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей, організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності.
2.4. Забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї.
2.5. Ведення обліку дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах.
2.6. Забезпечення роботи єдиної інформаційно-статистичної системи «ДІТИ».
2.7. Ведення обліку нерухомого майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
2.8. Підготовка документів для подальшого прийняття рішення органами опіки та піклування про:
2.8.1. Надання дитині статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.
2.8.2. Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячі заклади, під опіку, піклування, в ДБСТ та прийомні сім’ї.
2.8.3. Захисту особистих, житлових та майнових прав дітей.
2.8.4. Реєстрації народження підкинутої, знайденої дитини.
2.8.5. Позбавлення батьківських прав.
2.8.6. Відібрання дитини.
2.8.7. Вирішення спорів між батьками стосовно місця проживання дитини.
2.8.8. Вирішення спорів між батьками дитини стосовно порядку виховання дитини тим з батьків, хто проживає окремо.
2.9. Підготовка документів для підготовки висновків з питань, віднесених до компетенції органів опіки та піклування.
2.10. Підготовка документів з питань усиновлення.
2.11. Здійснення контролю за виконанням рішень органів опіки та піклування щодо захисту житлових та майнових прав дітей.
2.12. Здійснення тимчасового влаштування дітей, які залишились без батьківського піклування.
2.13. Здійснення контролю за умовами утримання, навчання та виховання дітей на території міста Одеси, над якими встановлена опіка, піклування, які влаштовані у прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, в заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальні установи і заклади соціального захисту для дітей і в інших закладах та установах, в яких виховуються та утримуються діти, не залежно від форм власності.
2.14. Ведення державної статистики щодо дітей.
2.15. Надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.
2.16. Підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.
2.17. Організація розроблення і здійснення на території міста заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.
2.18. Подання пропозицій до проектів регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей.
2.19. Забезпечення у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень.
2.20. Забезпечення роботи комісії з питань захисту прав дитини у м. Одесі.
2.21. Організація та проведення разом з відповідними виконавчими органами Ради, науковими установами соціологічних досліджень, підготовка статистичних та інформаційних матеріалів про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчення і поширення міжнародного досвіду з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів.
2.22. Контроль за діяльністю міських притулків для дітей, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, соціальних гуртожитків, соціальних центрів матері та дитини, здійснення відносно цих комунальних установ функцій головного розпорядника коштів. (зміни в тексті)
2.23. Організація і проведення разом з іншими виконавчими органами Ради, кримінальною міліцією у справах дітей заходів щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.
2.24. Розроблення та подання на розгляд Ради пропозицій стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, а також утримання підпорядкованих Службі закладів соціального захисту для дітей.
2.25. Надання потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам інформації про дітей, які перебувають на обліку в Службі, і видача направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною.
2.26. Підготовка висновків про можливість утворення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.
2.27. Підготовка звіту про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу.
2.28. Участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та закладів соціального захисту для дітей у сім'ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей.
2.29. Забезпечення розгляду в установленому порядку звернень громадян.
2.30. Забезпечення розгляду звернень:
2.30.1. Власника підприємства, установи або організації усіх форм власності та надання письмового дозволу щодо звільнення працівника молодше 18 років.
2.30.2. Керівника навчального закладу будь-якого рівня акредитації про погодження на відрахування неповнолітнього учня/студента.
2.31. Сприяння відповідальному ставленню батьків до створення умов, необхідних для всебічного розвитку та виховання дітей.
2.32. Розвиток різних форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
2.33. Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з питань, що належать до компетенції Служби, через засоби масової інформації.
2.34. Здійснення інших функцій, які випливають з покладених на Службу завдань, відповідно до законодавства.
2.35. Видача посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

3. ПРАВА СЛУЖБИ

3.1. Приймати з питань, що належать до компетенції Служби, рішення, які є обов'язковими для виконання органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, посадовими особами та громадянами.
3.2. Отримувати повідомлення від органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, державних органів, органів юстиції та інших, посадових та інших осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень.
3.3. Отримувати в установленому порядку від відповідних органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, державних органів, органів юстиції та інших інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів державної статистики – статистичні дані, необхідні для захисту прав дітей, виконання покладених на неї завдань незалежно від форм влаштування.
3.4. Звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних органів, органів юстиції та інших, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей.
3.5. Проводити роботу з метою запобігання правопорушень.
3.6. Порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, державними органами питання про направлення до спеціальних установ для дітей, навчальних закладів незалежно від форми власності дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім'ю та навчальні заклади.
3.7. Влаштовувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячі будинки сімейного типу, в державні заклади для дітей, прийомні сім'ї, передавати під опіку, піклування, на усиновлення.
3.8. Вести справи з опіки та піклування над дітьми та усиновлення дітей.
3.9. Перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей незалежно від форми власності, стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, а також у разі необхідності – умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності.
3.10. Брати участь в судових засіданнях з питань захисту житлових, майнових, трудових та інших прав дітей, опіки, піклування, усиновлення дітей.
3.11. Представляти у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності.
3.12. Запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з'ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і вживати заходів до усунення таких причин.
3.13. Порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах сім'ї, дітей та молоді.
3.14. Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об'єднаннями громадян і благодійними організаціями.
3.15. Скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до компетенції Служби.
3.16. Визначати потребу міста Одеси в утворенні спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей.
3.17. Розробляти і реалізовувати власні та підтримувати громадські програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей.
3.18. Відвідувати родини, де влаштовані діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та діти, які залишилися без батьківського піклування, з метою здійснення контролю за умовами утримання, навчання та виховання дітей.
3.19. Відвідувати родини, за повідомленнями органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, державних органів та інших, посадових та інших осіб у разі порушення прав та інтересів дітей для вирішення питань, віднесених до компетенції Служби.
3.20. Відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в Службі, за місцем їх проживання, навчання і роботи; вживати заходів для соціального захисту дітей у разі порушення прав та інтересів дітей.
3.21. Здійснювати прийом громадян з питань, які віднесені до компетенції Служби.

4. КЕРІВНИЦТВО СЛУЖБОЮ

4.1. Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою.
4.2. Начальник Служби:
4.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Служби, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань, а також за роботу підпорядкованих Службі закладів.
4.2.2. Забезпечує реалізацію завдань, покладених на Службу.
4.2.3. Надає на розгляд міського голови пропозиції про призначення на посаду і звільнення з посади заступника начальника Служби, посадових осіб Служби, на керівників підпорядкованих установ; встановлення та зміни рангів посадових осіб Служби.
4.2.4. Надає на затвердження міському голові розроблений Службою проект штатного розкладу Служби з розрахунком видатків для її утримання.
4.2.5. Формує структурні підрозділи Служби згідно із затвердженим штатним розписом.
4.2.6. Затверджує положення про структурні підрозділи Служби і функціональні обов’язки працівників Служби.
4.2.7. Організовує виконання розпорядчих документів відповідно до компетенції Служби.
4.2.8. Організовує розгляд звернень громадян відповідно до компетенції Служби.
4.2.9. В межах своїх повноважень видає накази і затверджує рішення колегії Служби.
4.2.10. В межах своїх повноважень розпоряджається майном і коштами, укладає угоди, відкриває рахунки в органах Державного казначейства України.
4.2.11. В межах своїх повноважень представляє Службу як виконавчий орган Ради у відносинах з державними і громадськими організаціями, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і громадянами.
4.2.12. Веде особистий прийом громадян.
4.2.13. Контролює та координує діяльність установ комунальної власності, підпорядкованих Службі.
4.2.14. В межах своїх повноважень видає довіреності.
4.3. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Служби, в ній може утворюватися колегія у складі начальника Служби (голова колегії), його заступників, керівників інших виконавчих органів Ради, органів внутрішніх справ, представників підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян та благодійних організацій.
Склад колегії затверджується міським головою за поданням начальника Служби.
Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника Служби.
4.4. Для колегіального вирішення питань захисту прав дітей, за розпорядженням міського голови утворюється комісія з питань захисту прав дітей в м. Одесі, роботу якої організовує Служба.
4.5. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо поліпшення діяльності та вирішення інших питань у Службі можуть утворюватися наукові та координаційні ради і комісії.
Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує начальник Служби.Секретар ради                                                      О.Б. БриндакСтраница создана: 13.01.2015 10:55
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее