10:37:14   |   25 июня 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №5667-VI від 29.10.2014

№5667-VI від 29.10.2014

Про внесення змін до статуту комунального підприємства «Малиновський ринок», затвердженого рішенням Одеської міської ради від 15.07.2005 р. № 4261-IV

Рішення
Одеської міської ради
№5667-VI від 29.10.2014

 

Про внесення змін до статуту комунального підприємства «Малиновський ринок», затвердженого рішенням Одеської міської ради від 15.07.2005 р. №4261-IV
  
 
Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26 Закону Україні  «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою удосконалення ефективності здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства для забезпечення її прозорості, правомірності, законності, доцільності, економічної обґрунтованості, відповідності інтересам Засновника та територіальної громади м. Одеси, Одеська міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 1. Внести зміни до статуту комунального підприємства «Малиновський ринок», затвердженого рішенням Одеської міської ради  № 4261-ІV від 15.07.2005 р. «Про створення комунального підприємства «Малиновський ринок» (додаються).
 2. Доручити директору КП «Малиновський ринок» здійснити заходи з реєстрації змін до статуту комунального підприємства «Малиновський ринок» відповідно до чинного законодавства.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з торгівлі, туризму та розвитку рекреаційного комплексу.
 
 
 
Міський голова                                                                                     Г. Труханов
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток до рішення
Одеської міської ради
№5667-VI від 29.10.2014 
 
 
ЗМІНИ ДО СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«МАЛИНОВСЬКИЙ РИНОК»
 
 
 
ЦІ ЗМІНИ Є НЕВІД'ЄМНОЮ ЧАСТИНОЮ СТАТУТУ
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МАЛИНОВСЬКИЙ РИНОК»
  
 
 
Пункт 3.4. статуту викласти в наступній редакції:
«3.4. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства здійснює ревізійна комісія та Наглядова рада».
Доповнити статут пунктами 3.8. – 3.25 в наступній редакції:
«3.8. Наглядова рада комунального підприємства «Малиновський ринок» (далі - Наглядова рада) є колегіальним контролюючим органом підприємства, який здійснює контроль за його фінансово-господарською діяльністю.
3.9. Наглядова рада діє на підставі чинного законодавства України та Статуту Підприємства.
3.10. Наглядова рада не рідше одного разу на півроку звітує перед Засновником про свою роботу.
3.11. Наглядова рада підприємства здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю підприємства з метою забезпечення її прозорості, правомірності, законності, доцільності, економічної обґрунтованості, відповідності інтересам Засновника та територіальної громади м. Одеси, а саме:
розглядає фінансові звіти підприємства за квартал, рік;
аналізує дії керівника щодо управління підприємством;
виступає у разі необхідності ініціатором позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності підприємства;
аналізує результати перевірок діяльності підприємства;
вносить Засновнику та Органу управлінням майном пропозиції з питань діяльності підприємства;
звітує перед Засновником щодо ефективності діяльності підприємства, виконання фінансових планів, використання комунального майна, закріпленого за підприємством на праві повного господарського відання;
надає письмові пропозиції Засновнику, Органу управління майном та керівнику підприємства щодо покращення результатів фінансового стану підприємства та ефективності господарської діяльності у вигляді конкретних заходів.
3.12. Наглядова рада має право:
заслуховувати звіти керівника з окремих питань діяльності підприємства;
вимагати від директора підприємства в будь-який час позачергових звітів про діяльність підприємства за визначений проміжок часу;
брати участь у нарадах, комісіях, засіданнях, переговорах, які проводяться на підприємстві;
отримувати в будь-який час повну, достовірну та своєчасну інформацію, необхідну для виконання своїх функцій;
залучати спеціалістів (економістів, юристів, фінансистів, аудиторів) до аналізу окремих питань діяльності підприємства;
вносити пропозиції міському голові щодо звільнення директора підприємства в разі прийняття наглядовою радою рішення про невиконання або неналежне виконання трудових обов'язків чи умов контракту.
3.13. Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність підприємства.
3.14. За рішенням Засновника до компетенції Наглядової ради можуть бути передані і інші повноваження.
3.15. Члени Наглядової ради обираються профкомом ГО «Профспілка приватних підприємців Малиновського району» на строк 3 (три) роки. Кількісний склад Наглядової Ради визначається профкомом ГО «Профспілка приватних підприємців Малиновського району» та складає не більше 5 (п’яти) осіб із числа членів ГО «Профспілка приватних підприємців Малиновського району»». У випадку спливу цього строку повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дня прийняття рішення про обрання нового складу Наглядової ради.
3.16. До складу Наглядової ради входять Голова, секретар та члени Наглядової ради. Голова та секретар Наглядової ради обираються та відкликаються членами Наглядової Ради із їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.
3.17. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової Ради.
3.18. У разі неможливості виконання Головою Наглядової Ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.
3.19. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.
3.20. Голова Наглядової ради:
- організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану її роботи, затвердженого Наглядовою радою;
- скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, забезпечує дотримання порядку денного засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради та забезпечує зберігання протоколів Наглядової ради;
- готує доповідь та звітує перед Засновником про діяльність Наглядової ради, загальний стан Підприємства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності Підприємства;
- надає рекомендації профкому ГО «Профспілка приватних підприємців Малиновського району» щодо подовження строку повноважень членів Наглядової ради;
- забезпечує проведення оцінки роботи Наглядової ради;
- підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Підприємства.
3.21. Члени Наглядової ради мають право:
- отримувати інформацію та документи Підприємства, необхідні для виконання своїх функцій.
- отримувати порядок денний та інформаційний пакет до засідань Наглядової ради.
- вимагати скликання засідання Наглядової ради відповідно до вимог цього Положення.
3.22. Члени Наглядової ради зобов'язані:
- діяти в інтересах Підприємства, проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність.
- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Підприємства.
- виконувати рішення, прийняті Засновником та Наглядовою радою.
- виконувати свої обов'язки особисто і не передавати власні повноваження іншій особі.
- не розголошувати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю про діяльність Підприємства, крім випадків, передбачених законом, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.
3.23. Члени Наглядової ради зобов'язані брати участь у засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти Голову наглядової ради про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності.
3.24. Член Наглядової ради не може бути одночасно директором підприємства або іншою посадовою особою.
3.25. Виконання функцій членів Наглядової ради підприємства здійснюється на безоплатній основі».
  
 
Секретар ради                                                                                      О.Б. Бриндак
 


Страница создана: 05.11.2014 13:16
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее