/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / № 626-V от 30.11.2006

№ 626-V от 30.11.2006

О создании коммунального учреждения "Информационно-аналитический центр медицинской статистики" и утверждении его устава (зі змінами)

Внесено зміни рішенням Одеської міської ради №3555-VI від 18.06.2013

 

Рішення
Одеської міської ради
№ 626-V від 30.11.2006

Про створення комунальної установи «Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» та затвердження її статуту

Відповідно до підпункту 30 пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства охорони здоров'я України від 02.12.2004 року № 592 «Про подальше вдосконалення служби медичної статистики системи МОЗ України», з метою вдосконалення служби медичної статистики, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити комунальну установу «Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» та затвердити її статут (додається).


2. Доручити виконавчому комітету Одеської міської ради зареєструвати статут комунальної установи «Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики».


3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з охорони здоров'я.

 


Міський голова                               Е. Гурвіц

 


Додаток
до рішення
Одеської міської ради
№ 626-V від 30.11.2006


СТАТУТ
комунальної установи
«Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики»


КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики", далі Установа, згідно з законодавством України є Установою охорони здоров'я, заснованою на власності територіальної громади м.Одеси. Засновник - Одеська міська рада. Установа здійснює медичну та господарську діяльність, підзвітна Одеській міській раді. Координацію діяльності Установи здійснює уповноважений орган - управління охорони здоров'я Одеської міської ради (далі Управління).


Установа є правонаступником «Міського організаційно-методичного відділу» при КУ «Міська клінічна лікарня №1».


Установа здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", чинного законодавства України, рішень Одеської міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень Одеського міського голови, наказів Управління та цього Статуту.


СТАТТЯ 1. НАЙМЕНУВАННЯ, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА СКЛАД УСТАНОВИ
1.1. Повне найменування Установи - КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР МЕДИЧНОЇ СТАТИСТИКИ".
1.2. Скорочене найменування Установи: КУ "ІАЦМС".
1.3. Місцезнаходження Установи: Україна, 65028, м. Одеса, вул. Болгарська, 38.


СТАТТЯ 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС УСТАНОВИ
2.1. Установа є юридичною особою. Права і обов'язки юридичної особи Установа набуває з дня її державної реєстрації.
2.2. Установа веде самостійний баланс, має поточний, бюджетний та інші рахунки в банківських установах, круглу гербову печатку та штамп зі своїм найменуванням і найменуванням вищого органу, бланки та інші необхідні реквізити.
2.3. Установа несе відповідальність за своїми зобов'язаннями відповідно до чинного законодавства. Установа не несе відповідальності за зобов'язаннями Засновника; Засновник не несе відповідальності за
зобов'язаннями Установи.
2.4. Установа має право укладати договори, набувати майнові і особисті немайнові права, виконувати зобов'язання, бути позивачем і відповідачем у суді.


СТАТТЯ 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ
3.1. Метою діяльності Установи є:
3.1.1. Реалізація питань медичної статистики.
3.1.2. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління охороною здоров’я міста.
3.1.3. Впровадження інноваційних технологій в систему охорони здоров'я.


3.2. Предметом діяльності Установи є:
3.2.1. Надання методичної допомоги з організації статистичного обліку і формування звітності підпорядкованим закладам охорони здоров'я.

3.2.2. Забезпечення контролю за дотриманням суб'єктами медичної діяльності достовірності статистичної інформації.


3.3.3. Забезпечення впровадження сучасних інформаційних технологій збору, обробки, збереження та передачі статистичної інформації.

3.3.4. Проведення централізованого збору звітної та адміністративної інформації від територіально підпорядкованих закладів охорони здоров'я.

3.3.5.Здійснення обробки інформації та аналізу показників про стан здоров'я населення, ресурси охорони здоров'я, діяльність закладів охорони здоров'я.
3.3.6. Забезпечення у встановленому порядку статистичною інформацією підпорядкованих закладів охорони здоров'я.
3.3.7. Організаційно-методичне забезпечення впровадження технологій обробки та аналізу звітної, адміністративної інформації, комп'ютерної техніки, сертифікованих, уніфікованих програмних продуктів, засобів зв'язку для автоматизації системи управління охороною здоров'я.

3.3.8. Організація проведення експертизи якості ведення обліково-звітної документації та інші.
3.3.9. Створення та підтримка банку даних про стан здоров'я населення, ресурсне забезпечення та діяльності закладів охорони здоров'я.

З.З.10. Підготовка, видання збірок, довідників, аналітичних оглядів стану здоров'я населення, ресурсів охорони здоров'я та їх використання в діяльності закладів охорони здоров'я.

3.3.11. Участь у формуванні основних організаційних заходів діяльності управління охорони здоров'я міста.
3.3.12. Інформаційна підтримка заходів управління охорони здоров'я міста.

3.3.13. Організація підготовки та підвищення кваліфікації працівників служби медичної статистики з інформаційного забезпечення в організації управління охороною здоров'я .
3.3.14. Сприяння діяльності закладів охорони здоров'я на ринку медичних послуг на підставі медико-економічного аналізу та маркетингових досліджень ресурсного забезпечення галузі.
3.3.15. Проведення інформаційного супроводу реалізації Національних, регіональних та міських програм в охороні здоров'я.
3.3.16. Участь у впровадженні новітніх технологій в області реалізації Міжнародних проектів зі стандартизації та питань охорони здоров'я.
3.3.17. Інші задачі інформаційно-аналітичного забезпечення та впровадження інноваційних технологій, що не суперечать чинному законодавству.


СТАТТЯ 4. МАЙНО УСТАНОВИ
4.1. Майно Установи є власністю територіальної громади м. Одеси, належить Установі на правах оперативного управління.
4.2. Установа має право володіння, розпорядження та користування майном в межах, визначених чинним законодавством.
4.3. Майно Установи складається з основних фондів та оборотних коштів, а також інших матеріальних і нематеріальних активів, цінностей, вартість яких відображається у самостійному балансі Установи.


4.4. Джерелом формування майна Установи є:
- бюджетні кошти та капітальні вкладення;
- власні надходження, отримані у порядку, встановленому законодавством України, від надання платних послуг за договорами з підприємствами, організаціями і установами;
- благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств, фондів і громадян;
- інше майно, придбане на підставах, не заборонених законодавством.


4.5. Питання оренди будинків, приміщень, споруд, устаткування, землі регулюється чинним законодавством та рішеннями міської ради.
4.6. 3битки, заподіяні Установі в результаті порушення її майнових прав громадянами, юридичними особами та державними органами, відшкодовуються Установі у порядку, встановленому чинним законодавством.


СТАТТЯ 5. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ УСТАНОВИ
5.1. Права Установи:
5.1.1. Установа самостійно планує свою діяльність згідно з плановими завданнями управління, контрольними показниками; визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до комплексних і цільових загальнодержавних, місцевих програм, галузевих науково-медичних прогнозів та пріоритетів, кон'юнктури ринку медичних послуг, робіт і економічної ситуації.
5.1.2. Укладання угод про спільну діяльність з дозволу Засновника та інших цивільно-правових договорів з підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами для виконання статутних завдань відповідно до чинного законодавства.
5.1.3. Здійснювати госпрозрахункову діяльність, види та напрямки якої погоджуються з управлінням охорони здоров'я Одеської міської ради.
5.1.4. Залучення до роботи фахівців за договорами.
5.1.5. Редакційно-видавнича діяльність, реалізація продукції, виконання послуг та робіт за договірними цінами в межах чинного законодавства.
5.1.6. Видання на платній основі зведеної статистичної інформації.
5.1.7. Співпрац я з науково-дослідними інститутами та закладами освіти.
5.1.8. Отримання гуманітарної допомоги та використання її для розвитку і покращання матеріально-технічної бази Установи.


5.2. Обов'язки Установи:
- забезпечення своєчасної сплати податків і інших відрахувань відповідно до чинного законодавства за результатами своєї діяльності;
- будівництво, реконструкція, а також капітальний ремонт основних фондів, забезпечення своєчасного освоєння нових виробничих потужностей і введення в дію придбаного устаткування та техніки;
- оперативна діяльність з матеріально-технічного забезпечення Установи;
- набуття необхідних матеріальних ресурсів у підприємств, організацій, установ і осіб, незалежно від форм власності;
- дотримання законодавства про працю, правил і норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;
- здійснення заходів з удосконалення системи оплати праці працівників з метою посилення їхньої матеріальної зацікавленості, як в результатах власної праці, так і в загальних підсумках роботи Установи.


5.3. Установа здійснює самостійний бухгалтерський оперативний облік і веде статистичну звітність відповідно до чинного законодавства.

5.4. Головний лікар і головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за дотримання порядку ведення обліку, складання фінансової та статистичної звітності.


СТАТТЯ 6. УПРАВЛІННЯ УСТАНОВОЮ
6.1. Керівництво Установою здійснює його керівник - головний лікар.

6.2. Призначення або звільнення керівника з посади здійснюється за розпорядженням міського голови згідно з чинним законодавством.

6.3. Структура Установи визначається відповідно до обсягу та характеру робіт, затверджується управлінням охорони здоров'я Одеської міської ради.
6.4. Керівник Установи здійснює керівництво її діяльністю і несе відповідальність за виконання покладених на Установу завдань.

 

6.5. Керівнику Установи надається право:
- укладати договори та видавати доручення від імені Установи;
- представляти Установу у відповідних органах виконавчої влади та у суді;
- видавати накази по Установі, складати штатний розклад і вносити у нього відповідні зміни;
- застосовувати державні тарифні ставки, посадові оклади відповідно до чинного законодавства;
- відповідно до трудового законодавства приймає та звільняє працівників, застосовує заходи заохочення та накладає на них стягнення;
- затверджує Положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників Установи.


6.6. Вирішення соціально-економічних питань і врегулювання трудових відносин стосовно діяльності Установи, покладається на її органи управління, створені за рішенням трудового колективу разом із профспілковим комітетом і відображаються в колективному договорі. Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією Установи.


СТАТТЯ 7. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ УСТАНОВИ
7.1. Джерелом формування фінансових ресурсів Установи є кошти бюджету, власні надходження, від надання платних послуг за договорами з підприємствами, організаціями і установами, дозволених чинним
законодавством України.
7.2. Установа витрачає кошти, суворо дотримуючись фінансово-бюджетної дисципліни та забезпечуючи максимальну економію матеріальних цінностей і коштів. Додаткові кошти використовуються на розвиток матеріально-технічної бази Установи, рішення соціальних питань колективу медпрацівників відповідно до встановленого законодавством
порядку.
7.3. Відносини Установи з іншими підприємствами, організаціями, установами та громадянами у всіх сферах господарської діяльності здійснюються за договорами.
7.4. Установа здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до чинного законодавства України, за згодою Засновника.
7.5. Додаткові кошти використовуються на розвиток матеріально-технічної бази Установи, рішення соціальних питань колективу медпрацівників відповідно до встановленого законодавством порядку.

СТАТТЯ 8. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
8.1. Зміни та доповнення до статуту Установи затверджуються Засновником і підлягають реєстрації у встановленому порядку.

СТАТТЯ 9. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ УСТАНОВИ

9.1. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Установи здійснюються за рішенням Одеської міської ради.
9.2. При реорганізації Установи працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їхніх прав і інтересів відповідно до трудового законодавства України.
9.3. Ліквідація Установи здійснюється за рішенням Засновника, суду, господарського суду.
9.4. Ліквідація Установи здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, судом. Порядок і термін проведення ліквідації, а також терміни для заяви претензій кредиторів, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію, та призначив ліквідаційну комісію.
9.5. Майно та грошові кошти Установи, що залишилися після проведення ліквідаційних заходів, передаються Засновнику.
9.6. Ліквідація Установи завершується, а Установа припиняє діяльність з моменту виключення її з державного реєстру.

Секретар міської ради                                      О.А. Прокопенко

 Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
10.01.2007 09:16

http://old.omr.gov.ua/

http://old.omr.gov.ua/ru/acts/council/5168/