09:27:49   |   13 августа 2020   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №585-V от 30.11.06г.

№585-V от 30.11.06г.

Об утверждении Программы развития образования г. Одессы на 2006-2010 годы 

Рішення
Одеської міської ради
№585-V від 30.11.06р.

Про затвердження Програми розвитку освіти
міста Одеси на 2006-2010 роки

Відповідно до підпункту 22 пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення кожній дитині рівного доступу до якісної освіти, підвищення якості освіти, створення оптимальних умов для навчання, виховання та всебічного розвитку особистості, удосконалення системи управління освітою, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити програму розвитку освіти міста Одеси на 2006-2010 роки (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з науки та просвіти.

Міський голова            Е.Й. Гурвіц

Додаток до рішення
Одеської міської ради
від 30.11.2006р. № 585-V


Програма
розвитку освіти міста Одеси на 2006-2010 рокиВступ

 Розробка цієї Програми зумовлена необхідністю удосконалення системи освіти міста, переорієнтації освіти на забезпечення рівного доступу до якісної освіти, культурних надбань, реалізації принципу безперервної освіти.
Зростання ролі соціально-гуманістичного, особистісно-громадського чинників у навчанні і вихованні молодого покоління, створення умов для саморозвитку дітей, осмисленого визначення ними своїх можливостей і життєвих цінностей, широке впровадження комп’ютеризації, інформатизації, посилення кадрового потенціалу та поліпшення фінансування вимагає цілеспрямованого розвитку системи освіти міста.


Загальна частина

 Наявна мережа загальноосвітніх навчальних закладів не повною мірою відповідає вимогам реформування системи освіти міста, збереженню та збагаченню культурно-історичних традицій народностей, які проживають на території міста. Незважаючи на складну демографічну ситуацію, значна кількість шкіл та дошкільних навчальних закладів перевантажена, кількість груп продовженого дня, гуртків позашкільних закладів не відповідає потребам.
Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти для кожної дитини, необхідно зрівняти стартові можливості дітей на початку навчання у школі, що збільшить їх освітні шанси. Одним із шляхів досягнення цієї мети є збільшення охоплення дітей, особливо 5-річного віку, дошкільною освітою, що призведе до необхідності збільшення кількості груп в існуючих дошкільних закладах та відкриття, особливо у районах новобудов, нових дошкільних та загальноосвітніх закладів.
Система освіти міста повільно реагує на розвиток технологій ї змінність вимог на ринку праці. Зміст освіти не орієнтований на отримання ключових компетентностей, як системи основних умінь, що дозволяють вирішувати складні життєві завдання, а далі ґрунтується на енциклопедичному підході до знань, майже ігноруючи увагу до формування цінностей, здатності самостійно вчитися, критично мислити.
Велику стурбованість викликає рівень володіння іноземними мовами, що й далі залишається прерогативою випускників спеціалізованих шкіл та закладів нового типу.
Обмеженим залишається доступ учнів до персонального комп’ютера та мережі Інтернет.
У навчальному процесі гостро відчувається нестача і застарілість навчально-методичних ресурсів.
Одним із першочергових є вирішення проблеми збереження та формування фізичного і морального здоров’я дітей. За період навчання в школі стан здоров’я дітей значно погіршується. Умови навчання і виховання учнів у навчальних закладах не завжди відповідають засадам здорового способу життя і не забезпечують сприятливих умов для їх життєдіяльності.
Сучасна система виховання недосконала. Педагогам важко будувати виховну роботу в умовах соціальної напруги, спричиненої економічною ситуацією, великим соціально-економічним розшаруванням суспільства. Недостатнім сьогодні є зв’язок родини і школи; часто проблеми виховання залишаються тільки шкільною справою.
Не вирішено проблеми подолання бездоглядності, бродяжництва та жебракування серед неповнолітніх, викорінення інших негативних проявів у дитячому та молодіжному середовищі.
Позашкільна система освіти міста не виконує у повній мірі своїх функцій забезпечення сфери вільного часу дітей. Незадовільний матеріально-технічний стан позашкільних закладів не дозволяє збільшувати кількість гуртків, розвивати напрямки роботи (технічний, еколого-натуралістичний), які потребують значних витрат на придбання приладдя, матеріалів.
Якість освіти значною мірою залежить від професійного рівня вчителя. Нові цілі освіти ставлять нові вимоги перед педагогами. Неврегульованим залишається прогнозування потреби в педагогічних працівниках, спостерігається процес старіння педагогічних кадрів.
Існуюча модель управління освітою не повною мірою відповідає сучасним вимогам демократичності, які передбачають розширення впливу громадськості на прийняття управлінських рішень, динамічне реагування на потреби суспільства.

Мета і основні завдання

Метою Програми є забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти всіх громадян міста, створення оптимальних умов навчання і виховання у закладах освіти усіх типів.
Основними завданнями Програми є:
- розширення рівного доступу до якісної освіти всіх громадян міста;
- удосконалення мережі закладів освіти міста з урахуванням потреб і попиту населення;
- апробація та впровадження нових вітчизняних, європейських і світових педагогічних технологій, системної диференціації навчально-виховного процесу;
- забезпечення функціонування української мови як державної та інших мов у системі освіти міста;
- впровадження новітніх інформаційно-комп’ютерних технологій у навчально-виховний процес.
- формування творчої, духовно багатої особистості з урахуванням її потреб, інтересів, здібностей і бажань;
- поліпшення естетичного, морально-етичного, екологічного і валеологічного навчання та виховання;
- формування у дітей та молоді навичок здорового способу життя;
- удосконалення змісту позашкільної освіти;
- здійснення заходів із соціального захисту всіх учасників навчально-виховного процесу;
- оптимізація кадрового забезпечення;
- підвищення ролі вчителя у формуванні громадянського суспільства;
- оптимізація управління та організаційної структури системи освіти;
- удосконалення використання традиційних джерел бюджетного, економічного, ресурсного, матеріально-технічного та інформаційно-комп’ютерного забезпечення освіти.


Правове обґрунтування

Заходи програми розроблені відповідно до законодавчих та нормативних актів, які визначають правові, організаційні та фінансові засади функціонування системи освіти, регламентують суспільні відносини у галузі навчання, виховання дітей, порядок, форми надання освітніх послуг, соціального захисту дітей.
Закони України:
- „Про мови в Українській РСР”;
- „Про освіту”;
- „Про загальну середню освіту”;
- „Про позашкільну освіту”;
- „Про охорону дитинства”;
- Бюджетний Кодекс України;
- „Про дошкільну освіту”;
- „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”.
Укази Президента України;
- від 17.10.1997р. №1153/97 „Про затвердження заходів щодо поліпшення становища дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків”;
- від 17.04.2002р. №347/2002 „Про Національну доктрину розвитку освіти”;
- від 04.07.2005р. №1013/2005 „Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні”.
Постанови Кабінету Міністрів України:
- від 27.04.1999р. №456 „Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування способу життя громадян”;
- від 15.09.1999р. №1697 „Про затвердження Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства”;
- від 14.06.2000р. №946 „Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад”;
- від 16.11.2000р. №1717 „Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання”;
- від 06.05.2001р. №443 „Про позашкільний навчальний заклад”;
- від 28.03.2002р. №379 „Про затвердження Державної програми „Вчитель”;
- від 12.03.2003р. №305 „Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад”;
- від 12.03.2003р. №306 „Про затвердження Положення про навчально-виховний комплекс „дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад”, „загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад”;
- від 02.10.2003р. №1546 „Про затвердження Державної програми розвитку і функціонування української мови на 2004-2010 роки”.
Розпорядження Кабінету Міністрів України:
- від 12.07.2006р. №396-р „Про схвалення Концепції Державної програми розвитку освіти на 2006-2010 роки”.


Фінансово-економічне та ресурсне забезпечення

 Фінансово-економічне та ресурсне забезпечення Програми здійснюється в межах призначень, затверджених головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню освіти та науки Одеської міської ради у бюджеті м. Одеси на відповідний рік, а також із залученням інших коштів, не заборонених чинним законодавством.
Управління освіти та науки Одеської міської ради щороку при підготовці бюджетного запиту передбачає видатки на виконання завдань і заходів, визначених Програмою, та при складенні щорічних програм соціально-економічного розвитку міста подає економічне обґрунтування виконання заходів Програми на наступний рік і обсяг витрат, необхідних для її реалізації.
Організаційне забезпечення
Управління освіти і науки Одеської міської ради організовує і контролює виконання заходів програми, вносить пропозиції щодо коригування Програми, а також виконує необхідні дії в межах своєї компетенції.

Очікувані результати

Виконання Програми забезпечить:
- забезпечення рівних можливостей для здобуття повноцінної освіти, розвиток системи неперервної освіти;
- створення умов для особистісного розвитку і творчої самореалізації учнівської молоді міста;
- постійне оновлення організації і змісту освіти відповідно до демократичних цінностей, ринкових засад економіки, сучасних науково-технічних досліджень;
- підвищення якості навчання і виховання дітей;
- інформатизацію освіти;
- посилення соціального захисту учасників освітянської діяльності;
- підвищення професіоналізму та соціального статусу педагогічних працівників;
- підвищення кваліфікації, компетентності та відповідальності фахівців усіх напрямів;
- поліпшення фінансового, матеріально-технічного і кадрового забезпечення усіх ланок освітянського процесу.

Прикінцеві положення

До програми можуть бути внесені зміни та доповнення з урахуванням прийняття нових нормативних актів.
Програма набуває чинності з моменту її затвердження Одеською міською радою.Страница создана: 14.12.2006 13:22
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее