01:48:08   |   28 сентября 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / № 309-V від 29.09.2006 р

№ 309-V від 29.09.2006 р

О создании управления разрешительных и согласовательных процедур Одесского городского совета и утверждении его Положения

Рішення
Одеської міської ради
№ 309-V від 29.09.2006
 

Про створення управління дозвільних та погоджувальних процедур Одеської міської ради та затвердження Положення про нього


Відповідно до ст. ст. 25, 26, 54 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою вдосконалення діяльності виконавчих органів Одеської міської ради, в межах затвердженої загальної чисельності апарату Одеської міської ради, її виконавчих органів, Одеська міська рада:


ВИРІШИЛА:


1. Створити управління дозвільних та погоджувальних процедур Одеської міської ради та затвердити Положення про нього (додається).


2. Доручити виконавчому комітету Одеської міської ради зареєструвати Положення про управління дозвільних та погоджувальних процедур Одеської міської ради.


3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з реалізації державно-регуляторної політики Одеської міської ради.

 

 

Міський  голова                                 Е. ГурвіцДодаток
до рішення
Одеської міської ради
№ 309-V від 29.09.2006 р
 


ПОЛОЖЕННЯ
ПРО УПРАВЛІННЯ ДОЗВІЛЬНИХ ТА УЗГОДЖУВАЛЬНИХ ПРОЦЕДУР
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. УПРАВЛІННЯ ДОЗВІЛЬНИХ ТА УЗГОДЖУВАЛЬНИХ ПРОЦЕДУР Одеської міської ради (далі - Управління) є виконавчим органом Одеської міської ради (далі - Рада) і створюється відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" для виконання повноважень, віднесених до відання виконавчих органів Одеської міської ради.


1.2. Управління є самостійною юридичною особою, має гербову печатку, штампи, бланки, розрахунковий та інші рахунки, у своїй роботі керується чинним законодавством України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», актами органів державної виконавчої влади і органів місцевого самоврядування і цим Положенням (далі - Положення).


1.3. До компетенції Управління входять повноваження виконавчого органу Одеської міської ради з реалізації політики функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності, спрощення та упорядкування дозвільних та узгоджувальних процедур при одержанні дозволів, довідок, узгоджувань, висновків, необхідних при започаткуванні та здійсненні підприємницької та іншої діяльності, здійснення діяльності з видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності, координація взаємодії між представниками дозвільних органів міста, взаємодія з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання і територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності.


1.4. Управління підзвітне та підконтрольне Раді, підпорядковане міському голові та виконавчому комітету Одеської міської ради.


1.5. Фінансування видатків Управління здійснюється з коштів бюджету міста відповідно до затвердженого кошторису видатків.


1.6. Реорганізація і ліквідація Управління здійснюється згідно з чинним законодавством України.


1.7. Місцезнаходження Управління – 65026, м. Одеса, вул. Преображенська, 21.


2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ

 

2.1.  Основними завданнями Управління є:
2.1.1. Реалізація політики функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності у місті.
2.1.2. Реалізація політики зі спрощення та впорядкування дозвільних та узгоджувальних процедур при одержанні дозволів, довідок, узгоджувань, висновків, необхідних при започаткуванні і здійсненні підприємницької та іншої діяльності.
2.1.3. Відстеження адекватності державної регуляторної політики потребам сучасного бізнесу.
2.1.4. Здійснення діяльності з видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності.

2.1.5. Видача документів дозвільного характеру виключно на підставах та відповідно до порядку, передбачених законодавством України.
2.1.6. Забезпечення взаємодії місцевих дозвільних органів та документообігу.
2.1.7. Контроль за додержанням посадовими особами місцевих дозвільних органів строків розгляду та видачі документів дозвільного характеру.
2.1.8. Усунення юридичних, адміністративних та організаційних перешкод у розвитку підприємництва.
2.1.9. Удосконалення процесу документообігу при видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності.


2.2. Функції Управління:
2.2.1. Поширення інформації про порядок отримання дозволів, погоджень, надання письмових та усних консультацій.
2.2.2. Приймання та оброблення документів, необхідних для отримання дозволів та погоджень.
2.2.3. Видача суб'єктам господарювання документів дозвільного та погоджувального характеру.
2.2.4. Надання суб'єктам господарювання інформаційної, консультаційної та практичної допомоги, пов'язаної з отриманням документів дозвільного та погоджувального характеру.
2.2.5. Узагальнення практики дозвільної та погоджувальної діяльності.
2.2.6. Вивчення існуючих перешкод веденню діяльності з видачі дозволів, довідок, погоджень, висновків, необхідних при започаткуванні та здійсненні підприємницької та промислової діяльності; підготовка, надання виконавчому комітету та Одеській міський раді, органам державної влади пропозицій з усунення таких перешкод та причин, що їх породжують.
2.2.7. Участь у відстеженні результативності регуляторних актів та ефективності діяльності відповідних органів та служб у сфері видачі дозволів та погоджень.
2.2.8. Підготовка пропозицій з удосконалення процедури видачі документів дозвільного та погоджувального характеру.
2.2.9. Проведення моніторингу та аналізу діяльності дозвільних органів з дотримання ними порядку взаємодії та документообігу при видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності.
2.2.10. Складання та оптимізація блок-схем проходження процедур та відповідних технічних регламентів.
2.2.11. Координація дій та вимог усіх дозвільних установ, що беруть участь в процесі отримання господарюючим суб'єктом того або іншого документу дозвільного характеру.
2.2.12. Висвітлення діяльності дозвільного центру у місцевих засобах масової інформації.
2.2.13. Забезпечення оприлюднення та вільного доступу до необхідної суб'єктам господарювання інформації для провадження ними господарської діяльності.
2.2.14. Розміщення інформації, що подається місцевими дозвільними органами на веб-сторінках у мережі Інтернет.
2.2.15. Організаційне та інформаційне забезпечення проведення представниками різних місцевих дозвільних органів спільного обстеження об'єкта, на який видається документ дозвільного характеру.
2.2.16. Формування та ведення реєстру документів дозвільного характеру.
2.2.17. Формування дозвільних справ, ведення та забезпечення її зберігання.
2.2.18. Організація та координація міжвідомчого документообігу між виконавчими органами місцевого самоврядування, їхніми посадовими особами, органами державної влади, комунальними підприємствами, які взаємодіють з видачі документів дозвільного характеру.
2.2.19. Контроль за додержанням посадовими особами місцевих дозвільних та погоджувальних органів визначених строків розгляду та видачі документів дозвільного і погоджувального характеру.
2.2.20. Інформування Представництва Державного Комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в Одеській області про порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру посадовою особою місцевого дозвільного органу.
2.2.21. Забезпечення повноти та своєчасності ведення журналу обліку/реєстрації заяв та документів, необхідних для видачі документа дозвільного характеру, які подає суб'єкт господарювання або уповноважена ним особа (у тому числі обліку/реєстрації поданих повідомлень (декларацій) про відповідність матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства та наданих консультацій).
2.2.22. Запровадження міжнародної методології та досвіду з організації єдиних дозвільних офісів.
2.2.23. Підготовка проектів рішень Одеської міської ради, виконкому і розпоряджень міського голови з питань, що відносяться до компетенції Управління.
2.2.24. Розгляд заяв, пропозицій, скарг фізичних і юридичних осіб.
2.2.25. Надання міському голові та виконавчому комітету інформації з питань, що відносяться до компетенції Управління.
2.2.26. Виконання інших повноважень, делегованих міським головою, виконавчим комітетом Одеської міської ради і міською радою.


3. ПРАВА УПРАВЛІННЯ


3.1. Управління має право:
3.1.2. Одержувати від місцевих дозвільних органів повну інформацію щодо порядку видачі документів дозвільного характеру, зокрема переліку документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру, зразків заяв та необхідних бланків, строків видачі документів дозвільного характеру, розміру плати за їх видачу.
3.1.3. Координувати дії та вимоги усіх дозвільних установ, що беруть участь в процесі отримання господарюючим суб'єктом того або іншого документу дозвільного характеру.
3.1.4. Здійснювати відповідні дозвільні процедури (підготовку та оформлення документа дозвільного характеру, виконання інших робіт) та одержувати документи дозвільного характеру від представників відповідного місцевого дозвільного органу протягом установленого законодавством терміну.
3.1.5. Залучати спеціалістів інших виконавчих органів ради, підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян (за погодження з їхніми керівниками) для розгляду питань згідно з функціями Управління.
3.1.6. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
3.1.7. Одержувати в установленому порядку від інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій всіх форм власності інформацію, документи, статистичні дані, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
3.1.9. Організовувати виконання розпорядчих документів міської ради та її виконавчого комітету.
3.1.10. У межах своїх повноважень представляти Управління, як виконавчий орган ради, у відносинах з державними і громадськими організаціями, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і громадянами.


4. КЕРІВНИЦТВО Й АПАРАТ УПРАВЛІННЯ


4.1. Управління очолює начальник, якого призначає на посаду і звільняє з посади міський голова.


4.2. Компетенція начальника Управління:
4.2.1. Керує діяльністю Управління, забезпечує виконання обов'язків і повноважень, що на нього покладені, діє від свого імені без довіреності.
4.2.2. Вносить на розгляд міського голови пропозиції про призначення на посаду і звільнення з посади заступника начальника та інших посадових осіб Управління.
4.2.3. Представляє міському голові проект штатного розкладу Управління з розрахунком видатків на його утримання.
4.2.4. Формує структурні підрозділи Управління згідно із затвердженим штатним розписом.
4.2.5. Організовує виконання розпорядчих документів органів місцевого самоврядування.
4.2.6. Видає накази, в межах своїх повноважень.
4.2.7. В межах своїх повноважень представляє Управління у відносинах з державними і громадськими організаціями, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і громадянами.
4.2.8. Веде особистий прийом громадян.
4.2.9. Укладає, згідно з чинним законодавством, договори про виконання робіт і надання послуг, необхідних для виконання Управлінням його повноважень.
4.2.10. Вносить на розгляд міського голови пропозиції про встановлення і зміни рангів посадовим особам місцевого самоврядування - працівникам Управління.
4.2.11. В межах своїх повноважень видає доручення, відкриває банківські рахунки.
4.2.12. Виступає головним розпорядником бюджетних коштів.


4.3. Разом з начальником Управління його апарат складають:
4.3.1. Заступник начальника Управління, якого призначає на посаду і звільняє з посади міський голова.
4.3.2. Структурні підрозділи Управління прямого підпорядкування (відділи).


4.4. Структурні підрозділи Управління діють згідно з Положеннями про них. Положення про структурні підрозділи прямого підпорядкування затверджуються начальником Управління одноособово.


4.5. Підпорядкованість структурних підрозділів Управління начальнику Управління та його заступнику встановлює начальник Управління одноособово.


4.6. Юридична служба Управління підпорядковується начальнику Управління і начальнику юридичного управління Одеської міської ради.


Секретар ради                                  О.А. Прокопенко 

 

 Страница создана: 09.10.2006 09:51
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее