00:23:08   |   11 августа 2020   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №312-V от 29.09.06г.

№312-V от 29.09.06г.

О реорганизации Запасных пунктов управления ГО г. Одессы в КУ "Запасные пункты управления гражданской обороны города Одессы"

Рішення
Одеської міської ради
№312-V від 29.09.06р.

Про реорганізацію Запасних пунктів управління
цивільної оборони міста Одеси в комунальну установу -
"Запасні пункти управління цивільної оборони міста Одеси (ЗПУ ЦО м. Одеси)"

Відповідно до ст. 108 Цивільного Кодексу України, п.п.11 п.1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 5 Закону України "Про цивільну оборону України", з метою надійного та сталого управління процесами захисту населення у надзвичайних ситуаціях, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Реорганізувати Запасні пункти управління цивільної оборони міста Одеси шляхом перетворення в комунальну установу - "Запасні пункти управління цивільної оборони міста Одеси (ЗПУ ЦО м. Одеси)".
2. Затвердити статут комунальної установи - "Запасні пункти управління цивільної оборони міста Одеси (ЗПУ ЦО м. Одеси)", додається.
3. Виконавчому комітету здійснити необхідні реєстраційні заходи.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з житлово-комунального господарства та тарифної політики.

Міський голова     Е.Гурвіц


Додаток до рішення
Одеської міської ради
від 29.09.06р.
№312-V

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ
«ЗАПАСНІ ПУНКТИ УПРАВЛІННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ
МІСТА ОДЕСИ (ЗПУ ЦО м. Одеси)»


1. Загальні положення

 
1.1. Комунальна установа «Запасні пункти управління цивільної оборони м. Одеси» (далі - ЗПУ) є установою, яка здійснюй заходи по забезпеченню управління містом та районами міста при виникненні аварій і катастроф техногенного, екологічного, природного та воєнного характеру.
1.2. Повна назва: КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ЗАПАСНІ ПУНКТИ УПРАВЛІННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ МІСТА ОДЕСИ».
1.3. Скорочена назва: КУ «ЗПУ ЦО м. ОДЕСИ».
1.4. Засновником ЗПУ є Одеська міська рада (далі - Засновник).
1.5. Місцезнаходження ЗПУ: 65039, м. Одеса, Приморський район, вул. Артилерійська, 1/1.
1.6. ЗПУ є правонаступником виконавчого органу Одеської міської ради запасні пункти управління цивільної оборони міста Одеси.
1.7. ЗПУ є комунальною бюджетною установою.
1.8. ЗПУ є юридичною особою, має печатку, штампи, бланки, розрахунковий і інші рахунки.
1.9. ЗПУ мають самостійний баланс, володіють відокремленим майном, переданим їм в оперативне управління.
1.10. ЗПУ може від свого імені набувати майнові, особисті немайнові права та нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському суді.
1.11. Запасні пункти у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про цивільну оборону України», Тимчасовим положенням про запасні пункти управління, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.1998 року № 265-013, цим Статутом, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та іншими нормативними актами.

2. Мета діяльності ЗПУ


2.1. ЗПУ створені з метою забезпечення безперервного та стійкого управління життєдіяльністю міста в умовах особливого періоду, надзвичайного стану та надзвичайної ситуації у місті.
2.2. Для досягнення мети, основними завданням ЗПУ є:
      2.2.1. підтримка у належному стані захисних споруд для укриття у випадках виникнення надзвичайних ситуацій;
      2.2.2. утримання у постійній готовності захисних споруд для укриття у випадках виникнення надзвичайних ситуацій;
        2.2.3. утримання у постійній готовності захисних споруд для укриття в особливий період;
        2.2.4. за рішенням міського голови та голів районних адміністрацій Одеської міської ради здійснення оперативного чергування, цілодобове оперативне чергування на ЗПУ встановлюється у разі приведення їх до відповідного ступеня готовності.

3. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення ЗПУ

 
3.1. Забезпечення ЗПУ запасами майна, продовольством, медикаментами, засобами індивідуального та колективного хімічного і радіаційного захисту здійснюється виконавчим комітетом Одеської міської ради та районними адміністраціями Одеської міської ради за нормами, затвердженими у встановленому порядку.
3.2. Витрати, пов'язані із створенням, утриманням та вдосконаленням ЗПУ здійснюються за рахунок бюджету м. Одеси.

4. Охорона та дотримання режиму секретності на ЗПУ


4.1. Контроль за організацією охорони ЗПУ у мирний час та в особливій період покладається на міського голову, голів районних адміністрацій Одеської міської ради.
4.2. ЗПУ, розміщені в захисних спорудах, належать до режимних об'єктів.

5. Органи управління ЗПУ


5.1. Управління ЗПУ здійснюється його Засновником.
5.2. До виключної компетенції Засновника належить:
        5.2.1. затвердження Статуту ЗПУ, внесення до нього змін, доповнень;
        5.2.2. прийняття рішень про припинення діяльності ЗПУ;
5.3. Координацію діяльності ЗПУ здійснює уповноважений орган -управління з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Одеської міської ради.
5.4. Безпосереднє керівництво ЗПУ здійснює їх начальник.
5.5. Начальник ЗПУ призначається на посаду розпорядженням міського голови - начальника цивільної оборони міста Одеси за поданням начальника управління з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Одеської міської ради.
5.6. Повноваження начальника ЗПУ визначаються начальником управління з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Одеської міської ради.
5.7. Чисельність працівників ЗПУ встановлюється розпорядженням міського голови.

6. Відповідальність та контроль за станом готовності ЗПУ
до роботи за призначенням

 
6.1. Відповідальність та контроль за станом готовності ЗПУ до роботи за призначенням покладається:
ЗПУ виконавчого комітету Одеської міської ради на начальника управління з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Одеської міської ради;
ЗПУ районних адміністрацій Одеської міської ради - на заступників начальника управління - начальників відділів з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення районів м. Одеси.

7. Майно ЗПУ

 
7.1. Майно ЗПУ складають основні фонди та оборотні засоби, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі ЗПУ.
7.2. Майно ЗПУ є власністю територіальної громади міста Одеси та належить ЗПУ на праві оперативного управління.
7.3. Джерелами формування майна є:
- основні - кошти бюджету міста;
- додаткові - згідно з чинним законодавством.
7.4. Основні фонди ЗПУ не можуть бути предметом безкоштовного використання, застави, внеском до статутного фонду інших юридичних осіб, а також не можуть бути продані, передані або відчужені у будь-який спосіб без згоди Засновника.
7.5. Збитки, заподіяні ЗПУ в результаті порушення їх майнових прав громадянами, юридичними особами відшкодовується ЗПУ відповідно до чинного законодавства.

8. Фінансово-господарська діяльність ЗПУ

8.1. Основу фінансово-господарської діяльності складають бюджетні кошти, що забезпечують матеріально-технічний розвиток ЗПУ.

8.2. Керівник ЗПУ несе персональну відповідальність за раціональне та ефективне використання коштів в інтересах розвитку професійної та господарської діяльності ЗПУ та підвищення їх технічного рівня.

8.3. ЗПУ здійснює обов'язкові платежі відповідно до вимог законодавства України.

 

9. Прикінцеві положення


9.1. Припинення діяльності ЗПУ здійснюється шляхом їх реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.
9.2. Реорганізація ЗПУ здійснюється за рішенням Засновника.
9.3. Ліквідація ЗПУ здійснюється за рішенням Засновника, або суду.
9.4. Ліквідація ЗПУ здійснюється призначеною Засновником ліквідаційною комісією, а у випадках припинення діяльності ЗПУ за рішенням суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з керування справами Установи. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Установи, виявляє його дебіторів і кредиторів, розраховується з ними, вживає заходів для сплати боргів ЗПУ третіми особами, складає ліквідаційний баланс і подає його Засновнику або суду.
9.5. Ліквідація ЗПУ вважається завершеною, а ЗПУ припиняє свою діяльність з моменту виключення їх з Єдиного державного реєстру.
9.6. Ліквідаційна комісія відповідає за збитки, заподіяні Засновнику, а також третім особам у випадках порушення законодавства при ліквідації ЗПУ.

Секретар ради               О.А.ПрокопенкоСтраница создана: 06.10.2006 13:57
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее