14:59:27   |   05 марта 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / ПОЛОЖЕННЯ про департамент бухгалтерського обліку та звітності Одеської міської ради

ПОЛОЖЕННЯ про департамент бухгалтерського обліку та звітності Одеської міської ради

Додаток № 41
до рішення
Одеської міської ради
від 28.02.2011р. №384-VI

 

ПОЛОЖЕННЯ
про департамент бухгалтерського обліку та звітності
Одеської міської ради

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Департамент бухгалтерського обліку та звітності Одеської міської ради (далі – Департамент) є виконавчим органом Одеської міської ради й створюється відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.
Департамент бухгалтерського обліку та звітності Одеської міської ради є правонаступником департаменту бухгалтерського обліку, звітності та закупівель Одеської міської ради.
1.2. Департамент підзвітний і підконтрольний Одеській міській раді, підпорядкований міському голові та виконавчому комітету Одеської міської ради.
1.3. Департамент у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Бюджетним кодексом України, актами органів державної влади й управління, іншими нормативними актами, що регулюють методику ведення бухгалтерського обліку в бюджетних установах, рішеннями Одеської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим положенням (далі – Положення).
1.4. Чисельність і штати департаменту визначаються штатним розписом установи.
1.5. Реорганізація й ліквідація Департаменту здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
1.6. Департамент очолює директор департаменту, якій призначається і звільняється з посади розпорядженням міського голови.
1.7. Департамент утримується за рахунок коштів бюджету міста відповідно до затвердженого кошторису.
1.8. Місцезнаходження департаменту: м. Одеса, Думська площа 1.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ
2.1 Основними завданнями Департаменту є:
2.1.1 Забезпечення правильної організації бухгалтерського обліку та виконання кошторису.
2.1.2 Здійснення контролю за правильним ощадним витрачанням коштів і їх цільовим призначенням за затвердженими кошторисами видатків з урахуванням внесених до них у встановленому порядку змін.
2.1.3 Забезпечення контролю за раціональним використанням грошових коштів і матеріальних цінностей.
2.1.4 Вчасне нарахування й виплата заробітної плати працівникам виконавчого комітету Одеської міської ради.
2.1.5 Складання і подання у встановлені терміни фінансової, податкової, статистичної звітності.
2.1.6 Дотримання законності в питаннях бухгалтерського обліку і звітності.
2.2. Департамент виконує такі функції:
2.2.1 Складає кошторис видатків на утримання установи.
2.2.2 Здійснює облік доходів загального та спеціального фондів, облік результатів виконання кошторису.
2.2.3 Здійснює облік касових та фактичних видатків.
2.2.4 Веде облік касових операцій та грошових коштів на рахунках установи.
2.2.5 Отримує з банку грошові кошти і видає їх на підставі платіжних відомостей і видаткових ордерів.
2.2.6 Складає штатний розпис працівників виконавчого комітету Одеської міської ради та подає його на затвердження.
2.2.7 Веде облік розрахунків по заробітній платі, розрахунків з соціальними фондами.
2.2.8 Готує проекти розпоряджень про преміювання працівників виконавчого комітету на підставі подань керівників підрозділів.
2.2.9 Здійснює облік розрахунків у порядку планових платежів, з підзвітними особами та з іншими дебіторами і кредиторами.
2.2.10 Здійснює контроль за вчасним проведенням розрахунків з підприємствами, установами, організаціями та окремими особами.
2.2.11 Веде облік основних засобів та МШП.
2.2.12 Здійснює обробку звітів матеріально-відповідальних осіб.
2.2.13 Організовує проведення інвентаризації, здійснює контроль за правильністю відображення в інвентаризаційній відомості інвентаризаційних різниць.
2.2.14 Здійснює заходи щодо запобігання нестач, незаконного витрачання коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового законодавства.
2.2.15 Забезпечення на основі даних первинних документів і бухгалтерських записів своєчасного складання бухгалтерської та податкової звітності, подання її за встановленим порядком відповідним органам.
2.2.16 Складає декларації про валютні кошти та подає їх до банку та податкової інспекції.
2.2.17 Організовує контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого комітету Одеської міської ради та розпорядників нижчого рівня.
2.2.18 Проводить аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості виконавчого комітету Одеської міської ради.

3. ПРАВА ДЕПАРТАМЕНТУ
3.1. Здійснювати контроль за правильним і ощадливим витрачанням коштів виконавчого комітету Одеської міської ради.
3.2. Вимагати від структурних підрозділів та окремих посадових осіб своєчасної, відповідно до термінів, облікової інформації, оформленої відповідним чином (планів, звітів, табелів, довідок тощо).
3.3. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб документи, інформаційні матеріали і пояснення, необхідні для виконання в повному обсязі покладених на Департамент функцій.
3.4. Не приймати до виконання і оформлення документи за операціями, які порушують діюче законодавство і встановлений порядок приймання, оприбуткування, зберігання та витрачання грошових коштів, обладнання, матеріальних і інших цінностей.
3.5. Підписувати бухгалтерські звіти і баланси, статистичні звіти фінансових результатів діяльності виконавчого комітету Одеської міської ради та інші документи, складання яких входить до компетенції Департаменту.
3.6. Розглядати і візувати договори й угоди, укладені від імені виконавчого комітету Одеської міської ради, розпорядження про встановлення і зміну умов оплати праці і преміювання.
3.7. Здійснювати зв’язок з іншими організаціями з питань, що входять до компетенції Департаменту.
3.8. Брати участь в нарадах та інших заходах, що проводяться у виконавчому комітеті Одеської міської ради, пропонувати для розгляду питання, що входять до компетенції департаменту.

4. КЕРІВНИЦТВО Й АПАРАТ ДЕПАРТАМЕНТУ
4.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду й звільняється з посади міським головою згідно із законодавством.
4.2 Компетенція директора Департаменту:
4.2.1 Керує діяльністю Департаменту, забезпечує виконання обов’язків і повноважень, що на нього покладені.
4.2.2 Вносить на розгляд міського голови пропозиції про призначення на посаду й звільнення з посади заступника директора департаменту та інших посадових осіб Департаменту, а також присвоєння їм рангів посадових осіб місцевого самоврядування.
4.2.3 Визначає функціональні обов’язки заступника директора Департаменту та інших посадових осіб Департаменту.
4.2.4 Організовує виконання розпорядчих документів органів місцевого самоврядування у сфері бухгалтерського обліку та звітності.
4.2.5 У межах своїх повноважень видає накази.
4.2.6 Представляє департамент у відносинах з державними й громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями і громадянами в межах своїх повноважень.
4.2.7 Має право другого підпису у картці із зразками підписів та відбитком печатки. Підписує банківські документи, звіти, валютну декларацію та інші фінансові документи у межах наданих повноважень.
4.2.8 Структура Департаменту затверджується штатним розписом виконавчого комітету Одеської міської ради.
4.2.9 Під час відсутності директора Департаменту його обов’язки виконує заступник директора Департаменту.
4.2.10 На посадових осіб Департаменту поширюються всі обов’язки, обмеження й права посадових осіб органу місцевого самоврядування, передбачені Законом України „Про службу в органах місцевого самоврядування”, іншими нормативними актами, що стосуються посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Секретар ради              О.Б. БриндакСтраница создана: 28.03.2011 15:28
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее