/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №4946-V від 22.01.2010р.

№4946-V від 22.01.2010р.

Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 27.06.2006р. №20-V «Про затвердження структури виконавчих органів, загальної чисельності апарату Одеської міської ради, її виконавчих органів та витрат на їх утримання»

Рішення
Одеської міської ради
№4946-V від 22.01.2010р.

Про внесення змін до рішення Одеської міської ради

від 27.06.2006р. №20-V «Про затвердження структури

виконавчих органів, загальної чисельності апарату

Одеської міської ради, її виконавчих органів

та витрат на їх утримання»

 
Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою приведення Положення про управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради у відповідність до вимог чинного законодавства України, Одеська міська рада
 

ВИРІШИЛА:
 

1. Внести зміни до рішення Одеської міської ради від 27.06.2006р. №20-V «Про затвердження структури виконавчих органів, загальної чисельності апарату Одеської міської ради, її виконавчих органів та витрат на їх утримання», а саме затвердити Положення про управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради у новій редакції (додається).
 

2. Вважати такими, що втратили чинність додаток 22 до рішення Одеської міської ради від 27.06.2006р. №20-V, рішення Одеської міської ради від 05.04.2007р №1108-V та додаток 23 до рішення Одеської міської ради від 07.10.2009р. №4684-V.

3. Виконавчому комітету здійснити державну реєстрацію Положення про управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради у новій редакції.

 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з охорони об’єктів культурної спадщини.

 

Міський голова                           Е. Гурвіц

 

Додаток до рішення
Одеської міської ради
від 22.01.2010р. №4946-V

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ОБ’ЄКТІВ

КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(нова редакція)

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 

1.1. УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі управління) є виконавчим органом Одеської міської ради і створюється відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону культурної спадщини», «Про рекламу», «Про охорону археологічної спадщини», Земельним кодексом іншими нормативно-правовими актами місцевого самоврядування та цим Положенням.
1.2. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, гербову печатку зі своїм найменуванням, штампи, бланки, розрахунковий та інші рахунки.
1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими та підзаконними актами України, актами місцевого самоврядування та цим Положенням.
1.4. Управління є спеціально уповноваженим органом охорони культурної спадщини місцевого самоврядування.
1.5. До компетенції управління входять повноваження виконавчих органів міської ради у сфері охорони культурної спадщини.
1.6. Порядок формування, організація діяльності і компетенція управління визначаються межами, встановленими законодавством України про місцеве самоврядування.
1.7. На управління може покладатися міським головою і виконкомом виконання частини повноважень, делегованих їм органами державної виконавчої влади.
1.8. Управління підзвітне і підконтрольне Одеській міській раді, підпорядковане її виконавчому комітету, міському голові.
1.9. Управління утримується за рахунок коштів бюджету міста та інших джерел, не заборонених законодавством.
1.10. Місцезнаходження управління: 65026, м. Одеса, вул. Катерининська, 14.
 
2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ
 

2.1. Основними завданнями управління є:
2.1.1. Організація охорони об'єктів культурної спадщини, реставрації, використання пам'яток історії та культури, архітектури та містобудування.
2.1.2. Забезпечення охорони нерухомих пам’яток історії та культури, збереження та використання культурного надбання на території міста Одеси.
2.1.3. Забезпечення дотримання законодавства у сфері охорони культурної спадщини.
2.2. До повноважень управління відносяться:
2.2.1. Забезпечення виконання Законів України «Про охорону культурної спадщини», «Про місцеве самоврядування в Україні», інших нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини на території міста Одеси.
2.2.2. Подання пропозицій органу охорони культурної спадщини вищого рівня про занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, внесення змін до нього та про занесення відповідної території до Списку історичних населених місць України.
2.2.3. Забезпечення юридичним і фізичним особам доступу до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам’яток України, а також надання інформації про програми та проекти будь-яких змін у зонах охорони пам'яток та в історичних ареалах міста Одеси. Здійснення роботи, пов'язаної зі створенням та веденням містобудівного кадастру населених пунктів щодо об'єктів культурної спадщини та спрямування відповідної інформації для узагальнення до управління архітектури та містобудування.
2.2.4. Здійснення відповідно до законодавства контролю за використанням об'єктів нерухомого майна усіх форм власності, що є об'єктами культурної спадщини, або знаходяться в межах комплексної охоронної зони, зон охорони пам'яток, історичних ареалів та спрямування відповідної інформації до інспекції з благоустрою міста.
2.2.5. Забезпечення захисту об'єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження.
2.2.6. Організація розроблення відповідних програм охорони культурної спадщини.
2.2.7. Надання висновків про відповідні програми та проекти містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт на пам'ятках місцевого значення, в зонах їх охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць, а також програм та проектів, реалізація яких може позначитися на стані об'єктів культурної спадщини.
2.2.8. Організація відповідних охоронних заходів щодо пам'яток місцевого значення, їх територій у разі виникнення загрози їх пошкодження або руйнування внаслідок дії природних факторів чи проведення будь-яких робіт.
2.2.9. Видання розпоряджень та приписів щодо охорони пам'яток місцевого значення, припинення робіт на цих пам'ятках, їх територіях, в зонах охорони, якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених або погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених законодавством дозволів або з відхиленням від них. 2.2.10. Надання висновків про відчуження або передачу пам'яток місцевого значення їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління.
2.2.11. Укладення охоронних договорів на пам'ятки в межах повноважень, делегованих органом охорони культурної спадщини вищого рівня відповідно до законодавства.
2.2.12. Забезпечення в установленому законодавством порядку виготовлення, встановлення та утримання охоронних дошок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам'ятках або в межах їх територій.
2.2.13. Підготовка пропозицій, проектів розпоряджень про проведення робіт з консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування об'єктів культурної спадщини, відповідного використання пам'яток, подання їх на розгляд виконавчому комітету Одеської міської ради, управлінню охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації або Державній службі охорони об'єктів культурної спадщини.
2.2.14. Популяризація справи охорони культурної спадщини на території міста Одеси, організація науково-методичної, експозиційно-виставкової та видавничої діяльності у цій сфері.
2.2.15. Виконання функції замовника, укладення з цією метою контрактів на виявлення, дослідження, консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування об'єктів культурної спадщини та інші заходи з охорони культурної спадщини.
2.2.16. Підготовка пропозицій до програми соціально-економічного розвитку міста Одеси і проекту бюджету міста, подання їх на розгляд управлінню фінансів і управлінню економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради.
2.2.17. Здійснення контролю за дотриманням земельного законодавства, використанням і охороною земель у межах зон охорони пам’яток, історичних ареалів, спрямування відповідної інформації для узагальнення до Одеського міського управління земельних ресурсів.
Надання висновків щодо відведення земельних ділянок, у тому числі тих, що призначаються для сільськогосподарських потреб, погодження зміни землевласника, землекористувача - в межах повноважень, визначених органом охорони культурної спадщини вищого рівня.
Підготовка висновків щодо надання або вилучення в установленому порядку земельних ділянок, що проводиться органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування в межах територій історичних ареалів, комплексної охоронної зони і зон охорони пам'яток міста Одеси в межах повноважень, визначених законодавством.
2.2.18. Інформування органів охорони культурної спадщини вищого рівня про пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження, руйнування пам'яток, що знаходяться на їх території.
2.2.19. Участь в підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації працівників сфери охорони культурної спадщини.
2.2.20. Організація досліджень об'єктів культурної спадщини, що потребують рятівних робіт.
2.2.21. Застосування фінансових санкцій за порушення Закону України «Про охорону культурної спадщини».
2.2.22. Розробка програм-завдань на реставрацію, реабілітацію, консервацію, пристосування об'єктів культурної спадщини.
2.2.23. Надання висновків з науково-проектної документації об'єктів культурної спадщини.
2.2.24. Надання дозволів на розміщення зовнішньої та внутрішньої реклами на пам'ятках, в межах їхніх охоронних зон - згідно з повноваженнями, делегованими органом охорони культурної спадщини вищого рівня.
2.2.25. Організація охорони, реставрації та використання пам'яток історії і культури, архітектури та містобудування, палацово-паркових, паркових і садибних комплексів, природних заповідників.
2.2.26. Здійснення в установленому порядку державного контролю за дотриманням законодавства, затвердженої містобудівної документації при плануванні та забудові в межах історичних ареалів, на територіях комплексної охоронної зони та зон охорони пам'яток на території міста Одеси, надання відповідної інформації для узагальнення до управління архітектури та містобудування. Внесення до управління архітектури та містобудування пропозицій щодо зупинення у випадках, передбачених законом, будівництва, яке проводиться з порушенням містобудівної документації і проектів окремних об'єктів.
2.2.27. Здійснення контролю за виконанням діючого законодавства України щодо охорони археологічної спадщини; забезпечення в межах міста Одеси належного захисту та утримання об'єктів археологічної спадщини; погодження на стадії проектування відведення земельних ділянок під містобудівні, шляхові, меліоративні та землевпорядні роботи після їх археологічного дослідження; здійснення інспекції за станом схоронності археологічних пам'яток; реєстрація дозволів та відкритих листів на право проведення досліджень на археологічних пам'ятках.
2.2.28. Здійснення контролю за забезпеченням надійності та безпечності будинків і споруд незалежно від форм власності в районах, що зазнають впливу небезпечних природних і техногенних явищ та процесів в межах комплексної охоронної зони, зон охорони пам'яток та історичних ареалів, та спрямування відповідної інформації до управління з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.
2.2.29. Участь у вирішенні відповідно до законодавства спорів з питань містобудування щодо об'єктів культурної спадщини місцевого значення. Спрямування відповідної інформації та пропозицій до управління архітектури та містобудування.
2.2.30. Забезпечення належних умов експлуатації, своєчасного ремонту те реставрації об'єктів монументального мистецтва, меморіальних та пам'ятних дошок, що не є об'єктами культурної спадщини.
2.2.31. Здійснення інших повноважень відповідно до законодавства.
 
3. ПРАВА УПРАВЛІННЯ
 

3.1. Управління має право:
3.1.1. Залучати спеціалістів інших виконавчих органів Одеської міської ради, підприємств, організацій і об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції.
3.1.2. Одержувати, у встановленому порядку, від інших виконавчих органів Одеської міської ради, підприємств, установ і організацій інформацію та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики - безплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього функцій.
3.1.3. Проводити наради з питань, що знаходяться в його компетенції.
3.1.4. Застосовувати фінансові санкції за порушення Закону України «Про охорону культурної спадщини» у порядку, передбаченому законодавством.
3.1.5. В межах своїх повноважень управління забезпечує розгляд проектів, планів розвитку комунальних підприємств, контролює їх виконання, вносить пропозиції про порядок використання прибутку та звітності керівників перед виконкомом та Одеською міською радою.
 
4. КЕРІВНИЦТВО І АПАРАТ УПРАВЛІННЯ
 

4.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою. Начальник управління має заступників, які за його поданням призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою.
4.2. Начальник управління:
4.2.1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає ступінь відповідальності заступників начальника управління, керівників його структурних підрозділів.
4.2.2. Вносить на розгляд міського голови пропозиції про призначення на посаду і звільнення з посади керівників структурних підрозділів, спеціалістів управління, встановлення та зміну рангів службовцям органу місцевого самоврядування.
4.2.3. Надає міському голові розроблений управлінням проект штатного розкладу апарату управління з розрахунком видатків на його утримання.
4.2.4. Формує структурні підрозділи управління відповідно до затвердженого штатного розкладу.
4.2.5. Організовує виконання розпорядчих документів органів місцевого самоврядування.
4.2.6. В межах своєї компетенції видає накази, організує і контролює їх виконання.
4.2.7. Відповідно до чинного законодавства є розпорядником коштів, що належать управлінню.
4.2.8. Діє без доручення від імені управління в межах повноважень, визначених цим положенням, представляє його у відносинах з державними органами, підприємствами, установами та організаціями, іншими органами місцевого самоврядування.
4.2.9. Веде особистий прийом громадян.
4.2.10 Укладає, відповідно до чинного законодавства, договори про виконання робіт і надання послуг, необхідних для виконання управлінням його повноважень.
4.2.11. Вносить пропозиції міському голові про призначення на посади, звільнення з посад керівників підприємств, установ, організацій комунальної власності, координацію діяльності яких здійснює управління.
4.2.12. В межах своїх повноважень видає доручення, відкриває банківські рахунки.
4.2.13. Затверджує положення про структурні підрозділи управління, функціональні обов'язки та посадові інструкції.
4.2.14. Визначає підпорядкованість структурних підрозділів управління начальнику управління та його заступникам.

Секретар ради                 О.А. ПрокопенкоСтраница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
13.02.2010 16:48

http://old.omr.gov.ua/

http://old.omr.gov.ua/ru/acts/council/25815/