/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №3762-V від 25.12.2008р.

№3762-V від 25.12.2008р.

Про затвердження міської програми підтримки діяльності національно-культурних товариств міста Одеси на 2009 рік (Зі змінами)

Внесено зміни рішенням Одеської міськой ради №4117-V від 09.04.2009р.

 

Рішення
Одеської міської ради
№3762-V від 25.12.2008р.

Про затвердження міської програми підтримки

діяльності національно-культурних товариств

міста Одеси на 2009 рік

 
Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про національні меншини в Україні», з метою підтримки діяльності національно-культурних товариств, задоволення потреб у збереженні їх національної самобутності та гарантування національним меншинам права на вільний розвиток, Одеська міська рада

 
ВИРІШИЛА:

 
1. Затвердити міську програму підтримки діяльності національно-культурних товариств міста Одеси на 2009 рік (додається).
 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з науки та просвіти.

Міський голова                                Е. Гурвіц

 

Додаток до рішення
Одеської міської ради
від 25.12.2008р.№3762-V

 

МІСЬКА ПРОГРАМА
підтримки діяльності національно-культурних товариств
міста Одеси на 2009 рік

Розділ І. Проект паспорта
міської програми підтримки діяльності національно-культурних товариств
міста Одеси на 2009 рік

 

1. 110502 Управління внутрішньої політики Одеської міської ради 
     (КТКВ)          (найменування головного розпорядника)

2. 110502 Управління внутрішньої політики Одеської міської ради
     (КТКВ)          (найменування відповідального виконавця)

3. 110502 Міська програма підтримки діяльності національно-культурних товариств міста Одеси  
     (КТКВ)                                     на 2009 рік (далі - Програма)
                                                 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення - 275 тис. грн., із загального фонду – 275 тис. грн.

5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні»; «Про об'єднання громадян»; «Про національні меншини в Україні»; Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2004р. №1604 «Про затвердження Програми комплексного соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005-2015 роки»; рішення Одеської міської ради від 15.06.2004р. №2634-ІV «Про паспорти бюджетних програм»; від 26.07.2002р. №200-ІV «Про затвердження Концепції соціально-економічного розвитку м. Одеси до 2012 року»; від 15.10.2002р. №414-ІV «Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку м. Одеси до 2010 року»; від 11.10.2004р. №3156-ІV «Про затвердження основних напрямків соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005-2015 роки»; Розпорядження міського голови від 07.11.2008р. №1329-01р «Про Порядок розроблення, фінансування, моніторингу та оцінки міських цільових програм, звітності про їх виконання та включення до щорічних програм соціально-економічного розвитку міста Одеси».

6. Мета бюджетної програми:
Програма націлена на підтримку діяльності національно-культурних товариств, задоволення потреб у збереженні їх національної самобутності з метою гарантування національним меншинам права на вільний розвиток.

 

7. Напрями діяльності:

№ п/п

Напрями діяльності

1

2

1.

Напрями діяльності, що здійснюються у межах загального фонду бюджету м. Одеси

1.1.

Загальноміські заходи (урочисті заходи до Дня незалежності України; Дня міста; Дня слов’янської писемності; 200-річчя з дня народження              М.В. Гоголя; 210-річчя з дня народження О.С. Пушкіна; Новорічних свят; Заходи присвячені Всесвітньому дню біженців)

1.2.

Висвітлення діяльності національно-культурних товариств (інформаційне обслуговування діяльності національно-культурних товариств (радіопрограма та телепрограма); видання календаря та вісника Ради представників етнонаціональних товариств при Одеському міському голові)

1.3.

Проведення фестивалю-конкурсу недільних шкіл серед національно-культурних товариств

2.

Напрями діяльності, що здійснюються у межах спеціального фонду бюджету м. Одеси

 

  -

 

8. Категорія економічної класифікації:

КЕКВ

Найменування

1130

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

1170

Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення

2110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 

9. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:

№ п/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

1.

Затрат

 

 

 

 

 

 

Розмір фінансової підтримки

діяльності

національно-культурних

товариств м. Одеси

Тис. грн.

Програма

275,0

-

275,0

2.

Продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість видань вісника

Випуск

Програма

2

-

2

 

Кількість видань календаря

Випуск

Програма

1

-

1

3.

Ефективності

 

 

 

 

 

 

Вартість видання вісника

Тис. грн.

Програма

30,0

-

30,0

 

Вартість видання календаря

Тис. грн.

Програма

30,0

-

30,0

4.

Якості

 

 

 

 

 

 

Розділ ІІ. Визначення проблем

 
Розвиток національних спільнот полягає не лише у вирішення їх культурних та освітніх проблем, а постає, передусім, як етносоціальна політика, в центрі якої - потреби соціального розвитку людини, колективу та етнічної одиниці. Тому громадські об’єднання національних меншин міста на перший план висувають завдання розвитку культури свого етносу та захист соціально-культурних інтересів своїх членів.
Програма спрямована на розв’язання таких проблем територіальної громади міста Одеси:
- вирішення проблем національних меншин у збереженні їх національної самобутності шляхом проведення спільних загальноміських заходів;
- вирішення соціально-побутових проблем національних меншин;
- встановлення двостороннього контакту між владою та національно-культурними товариствами.
Причиною виникнення зазначених проблем є відсутність єдиного механізму співпраці з національними меншинами на рівні територіальних громад міст.
У місті Одесі проживають представники 207 національностей, активно діють 34 національно – культурні товариства.

 

Розділ ІІІ. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблем

та необхідності їх розв’язання програмним методом

 

1. Організація роботи консультативного органу з етнополітики.
Управлінням внутрішньої політики Одеської міської ради створений та діє громадський консультативний орган при Одеському міському голові:
- Рада представників етнонаціональних товариств при Одеському міському голові у складі 15-ти національно-культурних товариств.
2. Підтримка діяльності національно-культурних товариств шляхом прийняття відповідної щорічної цільової програми.
Протягом 2005 – 2008 років, приймалися три міські цільові програми підтримки діяльності національно-культурних товариств міста Одеси.
Налагодження оперативного діалогу і взаємодії між органами місцевого самоврядування, виконавчої влади та етнічними структурами, залучення членів громадських організацій національно-культурних товариств до вирішення проблем етносоціального розвитку суспільства, в цілому, відповідає Закону України «Про національні меншини в Україні».
Програмою передбачена підтримка діяльності національно-культурних товариств, шляхом висвітлення через ЗМІ їх діяльності, залучення до участі у загальноміських заходах та участю у розробці, реалізації державної та міської етнополітики.
Одним з головних шляхів формування громадянського суспільства є процес взаємодії органів державної влади, місцевого самоврядування з громадянами України, особами без громадянства, на основі взаємопорозуміння та реалізації спільних громадянських інтересів, користуючись принципами народовладдя, законності, гласності, колегіальності, поєднання спільних інтересів.
Одним із засобів реалізації шляхів формування громадянського суспільства з дотриманням міжнародних зобов'язань стосовно національних меншин є гарантування національним меншинам права на вільний розвиток.
Гарантування національним меншинам права на вільний розвиток можливо за допомогою напрацювання та реалізації міських програм, за програмним методом, відповідно до чинного законодавства України.

 

Розділ ІV. Визначення мети Програми

 

Програма націлена на підтримку діяльності національно-культурних товариств, задоволення потреб у збереженні їх національної самобутності з метою гарантування національним меншинам права на вільний розвиток.

 

Розділ V. Строки та етапи виконання Програми

 

Строк виконання Програми - 2009 рік.

 

Розділ VІ. Перелік завдань і заходів Програми

 

1. Проведення спільно з національно-культурними товариствами загальноміських заходів:
- урочисті заходи до Дня незалежності України; Дня міста; Дня слов’янської писемності; 200-річчя з дня народження М.В. Гоголя; 210-річчя з дня народження О.С. Пушкіна; Новорічних свят; Заходи присвячені Всесвітньому дню біженців.
2. Висвітлення діяльності національно-культурних товариств (інформаційне висвітлення діяльності національно-культурних товариств):
- радіопрограма та телепрограма, видання календаря та вісника Ради представників етнонаціональних товариств при Одеському міському голові.
3. Проведення фестивалю-конкурсу недільних шкіл серед національно-культурних товариств.

 

Розділ VІІ. Ресурсне забезпечення Програми

 

Напрями видатків

Обсяг фінансових витрат

Бюджет міста Одеси

Інші надходження

Всього

(тис.грн.)

Всього

(тис. грн.)

В тому числі

-

275, 0

Загальний фонд (тис.грн.)

Спеціальний фонд

(тис. грн.)

1

2

3

4

5

6

1.

Загальноміські заходи

105, 0

105, 0

-

-

275, 0

1.1.

Заходи присвячені Всесвітньому дню біженців

15, 0

15, 0

-

-

15, 0

1.2.

Урочисті заходи, присвячені Дню незалежності України

20, 0

20, 0

-

-

20, 0

1.3.

Урочисті заходи, присвячені Дню міста

20, 0

20, 0

-

-

20, 0

1.4.

Урочисті заходи присвячені Дню слов’янської писемності

10, 0

10, 0

-

-

10, 0

1.5.

Урочисті заходи до 200-річчя від дня народження 

М.В. Гоголя

10, 0

10, 0

-

-

10, 0

1.6.

Урочисті заходи до 210-річчя від дня народження 

О.С. Пушкіна

10,0

10,0

-

-

10,0

1.7.

Урочисті заходи, присвячені Новорічним святам

20, 0

20, 0

-

-

20, 0

2.

Висвітлення діяльності національно – культурних товариств

120, 0

120, 0

-

-

120, 0

2.1.

Інформаційне (радіопрограма) висвітлення діяльності національно-культурних товариств

30, 0

30, 0

-

-

30, 0

2.2.

Інформаційне (телепрограма) висвітлення діяльності національно-культурних товариств

30, 0

30, 0

-

-

30, 0

2.3.

Видання вісника Ради представників етнонаціональних товариств при Одеському міському голові

30, 0

30, 0

-

-

30, 0

2.4.

Видання календаря Ради представників етнонаціональних товариств при Одеському міському голові

30, 0

30, 0

-

-

30, 0

3.

Проведення фестивалю-конкурсу недільних шкіл серед національно-культурних товариств

50, 0

50, 0

-

-

50, 0

 

Фінансування Програми здійснюється в межах коштів, затверджених в бюджеті м. Одеси на відповідний рік.

 

Розділ VІІІ. Організація виконання та контролю за ходом виконання Програми

 

Виконавцем програми є управління внутрішньої політики Одеської міської ради.
Фінансування здійснюється у порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України.
Контроль за виконанням заходів Програми використанням бюджетних коштів здійснюється постійною комісією Одеської міської ради з науки та просвіти.
Підготовка, оприлюднення звітів про результати виконання програми здійснюється управлінням внутрішньої політики Одеської міської ради за підсумками 6, 9 та 12 місяців.

 

Розділ ІХ. Очікувані результати виконання Програми

 

Очікуваними кінцевими результатами виконання програми є:
- надання підтримки діяльності національно-культурним товариствам, задоволення потреб у збереженні їх національної самобутності з метою гарантування національним меншинам права на вільний розвиток;
- вирішення проблем національно-культурних товариств; залучення національно-культурних товариств до участі у соціально-економічному, політичному, культурному житті м. Одеси; розроблення, реалізація державної та місцевої етнополітики;
- вдосконалення механізму співпраці з об’єднаннями громадян на шляху побудови громадянського суспільства, як одного із головних механізмів впровадження державної внутрішньої політики;
- сприяння безпосередній участі громадян – членів національно – культурних товариств у вирішені проблем територіальної громади міста.
До Програми можуть бути внесені зміни та доповнення у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Секретар ради                                            О. ПрокопенкоСтраница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
14.01.2009 10:13

http://old.omr.gov.ua/

http://old.omr.gov.ua/ru/acts/council/18872/