05:19:37   |   15 августа 2020   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №3470-V від 09.10.2008р.

№3470-V від 09.10.2008р.

Про створення комунального підприємства „Культурний центр „Слободка" та затвердження його статуту

Рішення

Одеської міської ради

№3470-V від 09.10.2008р.


Про створення комунального підприємства

„Культурний центр „Слободка" та затвердження його статуту


Відповідно до п. 30 част. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", з метою створення умов для навчання та відпочинку дітей мікрорайону Слободки. Одеська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Створити комунальне підприємство «Культурний центр «Слободка».

2. Затвердити статут комунального підприємства „Культурний центр „Слободка" (додається).

3. Визначити статутний фонд комунального підприємства „Культурний центр „Слободка" в розмірі 5 000 грн. (п'ять тисяч гривень).

4. Доручити виконавчому комітету Одеської міської ради зареєструвати статут комунального підприємства „Культурний центр „Слободка".

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з культури та духовності.


Міський голова                      Е. Гурвіц

 

Додаток до рішення

Одеської міської ради

від 09.10.2008р. №3470-V

 

С Т А Т У Т

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР «СЛОБОДКА»


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Комунальне підприємство "Культурний центр „Слободка" іменоване надалі "Підприємство", створене відповідно до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України.

1.2. Найменування Підприємства.

1.2.1. Повне українською мовою: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО " КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР „СЛОБОДКА ".

1.2.2. Скорочене українською мовою: КП "КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР „СЛОБОДКА".

1.2.3. Повне російською мовою: КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КУЛЬТУРНЬІЙ ЦЕНТР «СЛОБОДКА».

1.2.4. Скорочене російською мовою: КП «КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР «СЛОБОДКА».

1.3. Засновником Підприємства є Одеська міська рада.

1.4. Відповідно до способу утворення комунальне Підприємство є унітарним.

1.5. Комунальне підприємство є комерційним.

1.6. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи.

1.7. Підприємство підлягає державній реєстрації.

1.8. Підприємство здійснює свою діяльність на принципах комерційного розрахунку та власного комерційного ризику, вільного найму працівників.

1.9. Засновник не несе відповідальності за зобов'язаннями Підприємства, крім випадків, передбачених законодавством України. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями Засновника.

1.10. У своїй діяльності Підприємство керується цим Статутом, нормативно-правовими актами органів місцевого самоврядування і чинного законодавства України.

1.11. Місцезнаходження Підприємства: Україна, м. Одеса, вул. Ак. Воробйова, 26.

 

2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

 

2.1. Мета створення підприємства: Підприємство створене для задоволення духовних потреб населення, морального і естетичного виховання дітей і підлітків, організації культурного дозвілля для усіх поколінь громадян мікрорайону, створення умов для оволодіння корисними професіями шляхом здійснення господарської діяльності та з метою отримання прибутку в порядку, передбаченому законодавством.

2.2. Предмет діяльності:

2.2.1. Організація клубів за інтересами, музичних, циркових, хореографічних, театральних студій, духових, народних, естрадних оркестрів, музичних ансамблів і груп, курсів і гуртків для організації дозвілля дітей і дорослих.

2.2.2. Підготовка і проведення тематичних, театрально-концертних, танцювально-розважальних, ігрових, інформаційно-виставкових, спортивно-оздоровчих, літературно-художніх та інших заходів.

2.2.3. Організація, у встановленому порядку, аукціонів, лотерей, виставок-продажу живопису, скульптури, графіки, декоративно-прикладного мистецтва, сувенірів, книг, квітів, колективних екскурсій і лекцій з різних галузей знань, проведення свят, театралізованих виставок, карнавалів, балів, фестивалів, оглядів, конкурсів, безкоштовних та платних концертів професійних і самодіяльних колективів як у Підприємстві, так і на договірних умовах в інших установах та організаціях з продажем квитків чи за безготівковим розрахунком.

2.2.4. Здійснення інформаційної діяльності: випуск рекламної продукції, творення музичних відео- та кінопрограм, а також музичних фонограм.

2.2.5. Надання послуг з прокату культурного, спортивного і туристичного інвентарю.

2.2.6. Підприємство може здійснювати інші види діяльності, які не суперечать чинному законодавству.

2.3. Види діяльності, що потребують спеціального дозволу, здійснюється Підприємством за наявності відповідних ліцензій.

 

3. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

3.1. До виключної компетенції Засновника відноситься:

3.1.1. Затвердження Статуту Підприємства, внесення до нього змін, доповнень.

3.1.2. Прийняття рішення про припинення діяльності Підприємства.

3.1.3. Падання згоди про вступ Підприємства, як засновника (учасника), до інших господарських товариств.

3.1.4. Зміна розміру статутного фонду (статутного капіталу) Підприємства.

3.2. Розпорядженням Одеського міського голови призначаються:

3.2.1. Уповноважений орган для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Підприємства.

3.2.2. Директор Підприємства.

3.2.3. Ревізійна комісія для контролю за фінансово-господарською діяльністю Підприємства.

3.3. Директор Підприємства відповідно до компетенції:

3.3.1. Подає па затвердження Засновнику проекти програм і планів, передбачених цим Статутом, а також звіти про їхнє виконання.

3.3.2. Без доручення (довіреності) діє від імені Підприємства, представляє його інтереси у вітчизняних і іноземних підприємствах та організаціях, установах, органах влади і місцевого самоврядування, формує адміністрацію Підприємства.

3.3.3. Видає довіреності, відкриває в банківських установах рахунки.

3.3.4. Самостійно укладає контракти, договори, у тому числі трудові, за погодженням з Уповноваженим органом затверджує штати, видає накази, обов'язкові для всіх робітників Підприємства.

3.3.5. Приймає і звільняє робітників відповідно до штатного розкладу.

3.3.6. Вживає заходи заохочення і накладає дисциплінарні стягнення відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку.

3.3.7. Приймає рішення, видає накази з оперативних питань діяльності Підприємства.

3.3.8. Вчиняє будь-які інші дії, необхідні для здійснення господарської діяльності Підприємства, за винятком тих, що відповідно до Статуту повинні бути узгоджені з Засновником.

3.4. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства здійснює ревізійна комісія.

3.5. Ревізійна комісія за дорученням Засновника, або за власною ініціативою, здійснює перевірки з залученням необхідних спеціалістів.

3.6. Ревізійній комісії на її вимогу надаються всі необхідні документи і пояснення від посадових осіб Підприємства.

3.7. Ревізійна комісія надає результати перевірок Засновнику або Уповноваженому органу.

 

4. СТАТУТНИЙ ФОНД (СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ) ПІДПРИЄМСТВА

 

4.1. Для здійснення господарської діяльності Підприємства створюється Статутний фонду розмірі 5 000 гри. (п'ять тисяч гривень).

Статутний фонд складається з майна, що знаходиться на балансі Підприємства.

4.2. Статутним фондом Підприємства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, право користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнаннями, а також інші майнові права (включаючи майнові права на об'єкти інтелектуальної власності), кошти, в тому числі в іноземній валюті.

4.3. Розмір статутного фонду (капіталу) Підприємства може бути змінено за рішенням Засновника.

 

5. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

 

5.1. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.

5.2. Майно комунального Підприємства перебуває в комунальній власності територіальної громади м. Одеси і закріплюється за ним на праві повного господарського відання.

5.3. Джерелами формування майна Підприємства є:

5.3.1. Грошові і матеріальні внески Засновника;

5.3.2. Доходи, одержані від реалізації продукції, послуг інших видів господарської діяльності.

5.3.4. Майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку.

5.3.5. Безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян.

5.3.6. Інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

5.4. Вилучення державою у Підприємства майна, що ним використовується, здійснюється лише у випадках і порядку, передбачених законодавством.

5.5. Рішення про банкрутство Підприємства може бути прийняте лише за згодою Засновника.

5.6. Збитки, заподіяні Підприємству внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству за відповідним рішенням суду (господарського суду).

5.7. Основні фонди Підприємства не можуть бути предметом безкоштовного використання, застави, внеском до статутної-о фонду інших юридичних осіб, а також не можуть бути продані, передані або відчужені у будь-який спосіб без згоди Засновника.

Надання в оренду та списання майна Підприємства здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 

6. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ї ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

 

6.1. Підприємство самостійно здійснює свою господарську діяльність на принципах господарського розрахунку, несе відповідальність за наслідки цієї діяльності перед Засновником, за виконання взятих на себе зобов'язань перед трудовим колективом і партнерами за укладеними договорами, перед бюджетом і банками відповідно до чинного законодавства.

6.2. Прибуток Підприємства, що залишається після покриття матеріальних витрат, витрат на оплату праці, сплату відсотків за кредитами банків, податків і інших обов'язкових платежів, після перерахування до бюджету міста частки, визначеної Засновником, залишається в розпорядженні Підприємства.

6.3. Підприємство падає послуги за тарифами, затвердженими Засновником.

6.4. Підприємство здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність.

6.5. Порядок ведення бухгалтерською обліку і статистичної звітності визначається чинним законодавством.

 

7. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

 

7.1. Трудовий колектив Підприємства складають всі громадяни, які беруть участь своєю працею в його діяльності на основі трудового договору (контракту).

7.2. Трудові відносини Підприємства з членами трудового колективу будуються па основі трудового законодавства України.

 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА

 

8.1. Пропозиції про внесення змін до Статуту Підприємства можуть надходити від Засновника і трудового колективу Підприємства.

8.2. Засновник затверджує зміни і доповнення до Статуту. Затверджені зміни до Статуту підлягають державній реєстрації у встановленому порядку.

 

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА


9.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

9.2. Реорганізація Підприємства здійснюється за рішенням Засновіника.

9.3. Ліквідація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника або суду (господарського суду) в випадках, передбачених законодавством.

9.4. Ліквідація Підприємства провадиться призначеною Засновником ліквідаційною комісією, а у випадках припинення діяльності Підприємства за рішенням суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з керування справами Підприємства. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства, виявляє його дебіторів і кредиторів, і розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів Підприємства третіми особами, складає ліквідаційний баланс і подає його Засновнику або суду.

9.5. Наявні у Підприємства кошти, включаючи виторг від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків із бюджетом і кредиторами, оплати праці робітників Підприємства, передаються ліквідаційною комісією Засновнику Підприємства.

9.6. Ліквідація Підприємства вважається завершеною, а Підприємство припиняє свою діяльність з моменту виключення його з Єдиного державного реєстру.

9.7. Ліквідаційна комісія відповідає за збитки, заподіяні Засновнику, а також третім особам у випадках порушення законодавства при ліквідації Підприємства.


Секретар ради                                                                      О.А. ПрокопенкоСтраница создана: 17.10.2008 12:15
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее