05:46:53   |   15 августа 2020   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №2458-V от 05.04.2008

№2458-V от 05.04.2008

Об изменении наименования управления по вопросам фондовой деятельности и работе с ценными бумагами Одесского госовета и утверждении Положения в новой редакции

Рішення
Одеської міської ради
№ 2458-V від 05.04.2008

Про зміну найменування управління з питань фондової діяльності та роботи з цінними паперами Одеської міської ради та затвердження Положення у новій редакції

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 26, частини 4 статті 54, частини 1 статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Змінити найменування управління з питань фондової діяльності та роботи з цінними паперами Одеської міської ради на управління муніципальних займів та цінних паперів Одеської міської ради.


2. Затвердити Положення про управління муніципальних займів та цінних паперів Одеської міської ради у новій редакції (додається). Втратив чинність


3. Вважати таким, що втратив чинність п.1 рішення Одеської міської ради від 29.09.2006 року №310-V «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 27.06.2006 року №20-V «Про затвердження структури виконавчих органів, загальної чисельності апарату Одеської міської ради, її виконавчих органів та витрат на їх утримання»».


4. Виконавчому комітету Одеської міської ради здійснити державну реєстрацію Положення про управління муніципальних займів та цінних паперів Одеської міської ради у новій редакції.


5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з економічної, інвестиційної політики та банківської діяльності.


 
Міський голова                                          Е. Гурвіц

 

Додаток
до рішення

Одеської міської ради
№ 2458-V від 05.04.2008


ПОЛОЖЕННЯ
ПРО УПРАВЛІННЯ  МУНІЦИПАЛЬНИХ ЗАЙМІВ ТА ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. УПРАВЛІННЯ МУНІЦИПАЛЬНИХ ЗАЙМІВ ТА ЦІННИХ ПАПЕРІВ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі - Управління) є виконавчим органом Одеської міської ради з правами юридичної особи і створюється відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
1.2. Управління в своїй діяльності керується Конституцією України; Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти»; Порядком здійснення запозичень до місцевих бюджетів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 207 від 24.02.2003p., Положенням про порядок випуску облігацій внутрішніх місцевих позик, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 414 від 07.10.2003 року; чинним законодавством України, актами Одеської міської ради та її виконкому, Одеського міського голови та цим Положенням.
1.3. Управління є правонаступником управління з питань фондової діяльності та роботи з цінними паперами Одеської міської ради.
1.4. Управління підзвітне та підконтрольне Одеській міській раді, підпорядковане Одеському міському голові та виконкому.
1.5. Фінансування видатків Управління здійснюється за рахунок коштів бюджету міста відповідно до затвердженого кошторису видатків, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.
1.6. Управління може відкривати рахунки у банках, має печатку, штампи та бланки із своїм найменуванням.
1.7. Реорганізація і ліквідація Управління здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
1.8. Місцезнаходження управління: 65004, м. Одеса, Думська площа, 1.

2. КЕРІВНИЦТВО ТА СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ УПРАВЛІННЯ
2.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади Одеським міським головою. Начальник Управління в своїй діяльності підконтрольний та підзвітний Одеський міський раді, підпорядкований Одеському міському голові та виконкому.
2.2. Компетенція начальника Управління. Начальник Управління:
2.2.1. Керує діяльністю Управління, забезпечує виконання обов’язків і повноважень, що на нього покладені, діє від імені Управління без довіреності.
2.2.2. Вносить на розгляд Одеського міського голови пропозиції про призначення на посаду і звільнення з посади заступника начальника, керівників структурних підрозділів та спеціалістів Управління.
2.2.3. Представляє Одеському міському голові розроблений Управлінням проект штатного розкладу Управління, з розрахунком видатків на його утримання в межах загальної суми видатків на утримання виконавчого органу ради, затвердженої міською радою.
2.2.4. Визначає функціональні обов'язки працівників Управління, сприяє підвищенню їх кваліфікації.
2.2.5. Організує виконання актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
2.2.6. В межах наданих повноважень видає накази; накази начальника Управління можуть бути скасовані Одеським міським головою або виконкомом.
2.2.7. Веде особистий прийом громадян.
2.2.8. Має право представляти Управління в межах наданих повноважень у відносинах з державними органами та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, громадянами.


2.3. Разом з начальником Управління його апарат складають:
- заступник начальника Управління;
- головний бухгалтер;
- структурні підрозділи Управління прямого підпорядкування (відділи).
2.4. Відділи Управління здійснюють надані їм повноваження відповідно до положень про них. Положення про відділи затверджуються начальником Управління.
2.5. Підпорядкованість відділів Управління начальнику Управління та його заступнику встановлюється начальником Управління.
2.6. Юридична служба Управління підпорядкована начальнику Управління та директору юридичного департаменту Одеської міської ради.


3. ЦІЛІ ТА ЗАДАЧІ УПРАВЛІННЯ
3.1. Реалізація бюджетної політики у частині планування об'єму та структури муніципального боргу міста Одеси.
3.2. Організує здійснення запозичень та проведення операцій з муніципальним боргом, спрямованих на оптимізацію його структури та зменшення витрат на обслуговування у порядку, визначеному Одеською міською радою.
3.3. Проведення тендеру, торгів і т.п. на виявлення підприємств, установ, організацій, які надають послуги з проведення емісії цінних паперів, за рішенням Одеської міської ради.
3.4. Проведення конкурсу на виявлення фінансового консультанта.
3.5. Розробка договорів, а саме: договорів на виконання функцій керуючого рахунком у цінних паперах; договорів про надання послуг платіжного агента; договорів купівлі - продажу цінних паперів; договорів про обслуговування емісії цінних паперів; договорів андеррайтингу та інших договорів, що стосуються діяльності Управління.
3.6. Проведення іншої діяльності (тендери, конкурси та інше), яка спрямована на підготовку та випуск місцевої позики.
3.7. Розробка та обґрунтування інвестиційної привабливості муніципальних програм міста Одеси.
3.8. Організація роботи з позичальниками та інвесторами щодо роз'яснення нормативних актів, які регулюють роботу з органами місцевого самоврядування.
3.9. Підготовка проектів по випуску муніципальних позик та інших фінансових інструментів для залучення позабюджетних коштів, спрямованих на фінансування міських програм.
3.10. Розробка заходів необхідних для підвищення кредитного рейтингу міста Одеси.


4. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ
4.1. Основним завданням Управління є реалізація місцевої політики в сфері фінансово-кредитних відносин, зменшення обсягів місцевих боргів, забезпечення припливу капіталу для розвитку виробництва і обігу цінних паперів.
4.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань і в межах своїх повноважень виконує такі функції:
4.2.1. Організація роботи з рейтинговими агентствами щодо отримання та оновлення рейтингів; забезпечення фінансових процедур щодо отримання коштів від здійснених запозичень.
4.2.2. Організація роботи для проведення лістингу (сукупності процедур з включення цінних паперів до реєстру організатора торгівлі та здійснення контролю за відповідністю цінних паперів і емітента умовам та вимогам, установленим у правилах організатора торгівлі).
4.2.3. Організація співпраці з платіжними агентами, андерайтерами, депозитарієм щодо здійснення обслуговування випуску та погашення цінних паперів.
4.2.4. Здійснення моніторингу на ринках цінних паперів та боргових зобов'язань.
4.2.5. Підготовка проектів угод про співпрацю з рейтинговими агентствами щодо присвоєння та оновлення рейтингів міста, а також рейтингів цінних паперів міста.
4.2.6. Здійснення організаційно-правового забезпечення, надання інформації для отримання та оновлення рейтингів міста Одеси та рейтингів його цінних паперів.
4.2.7. Співпраця з комунальними установами, підприємствами, організаціями щодо отримання необхідної інформації про економічні, соціально-культурні показники розвитку міста, які необхідні для присвоєння та оновлення кредитного рейтингу міста, його цінних паперів.
4.2.8. Отримання в Міністерстві фінансів України висновків щодо відповідності проектів рішень про здійснення запозичень вимогам, установленим бюджетним законодавством.
4.2.9. Отримання висновків щодо підготовку та випуску місцевої позики в центральних органах виконавчої влади, яки забезпечують державний нагляд, контроль та координацію у сфері закупівель та інших органах які реалізують державну політику у сфері державних закупівель та діють згідно з поставленими перед ними завданнями відповідно Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти».
4.2.10. Підготовка проектів рішень Одеської міської ради про випуск місцевих позик, лотерей та цінних паперів, а також отримання кредитів у банківських установах.
4.2.11. Реєстрація в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку випусків цінних паперів та інформації про їх випуск.
4.2.12. Публікація зареєстрованої інформації про емісію.
4.2.13. Забезпечення виготовлення бланків сертифікатів облігацій (у разі випуску облігацій у документарній (формі) або розміщення глобального серти-фіката (у разі випуску облігацій у бездокументарній формі).
4.2.14. Організація розміщення облігацій відповідно до вимог чинного законодавства.
4.2.15. Подання до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України звіту про результати випуску облігацій у строки та в порядку, передбачені чинним законодавством.
4.2.16. Розробка заходів для погашення облігацій, що здійснюються у термін, зазначений в інформації про випуск облігацій.
4.2.17. Здійснення інформаційного забезпечення Одеської міської ради, Одеського міського голови та виконкому з питань діяльності на фондовому ринку.


5. ПРАВА УПРАВЛІННЯ
5.1. Управління має право:
5.1.1. Залучати спеціалістів інших виконавчих органів ради, підприємств, установ_і організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.
5.1.2. Звертатись в установленому порядку до інших виконавчих органів Одеської_міської_ради, підприємств, установ і організацій по інформацію, документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
5.1.3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
5.1.4. Укладати угоди з національними та міжнародними кредитними агентствами, фінансовими та юридичними компаніями для забезпечення цілей та задач управління в межах, визначених Одеською міською радою.
5.1.5. Залучати необхідних фахівців та організації, що не перебувають у комунальній власності, для вирішення завдань, безпосередньо пов'язаних з функціями Управління відповідно до чинного законодавства.
5.1.6. Проводити заходи з обміну досвідом з муніципальними структурами інших міст України, які мають практику випуску та погашення усіх видів цінних паперів.Секретар ради                                     О. ПрокопенкоСтраница создана: 26.04.2008 10:28
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее