08:49:45   |   26 октября 2020   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / № 5276-IV от 06.03.2006

№ 5276-IV от 06.03.2006

О Положении об управлении экономики и развития промышленного и морехозяйственного комплекса Одесского городского совета

Рішення
Одеської міської ради
№ 5276-IV від 06.03.2006

Про Положення про управління економіки та розвитку промислового і морегосподарського комплексу Одеської міської ради

Відповідно до статей 26, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою вдосконалення діяльності виконавчих органів Одеської міської ради у сфері економіки та підприємництва, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про управління економіки та розвитку промислового та морегосподарського комплексу Одеської міської ради у новій редакції (додається).


2. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про управління економіки та розвитку промислового та морегосподарського комплексу Одеської міської ради, затверджене рішенням Одеської міської ради від 26.03.03р. № 1040-IV.


3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Одеського міського голову Гурвіца Е.Й.


Міський голова                                            Е. Гурвіц


Додаток
до рішення
Одеської міської ради
від 06.03.2006р. №5276- IV


ПОЛОЖЕННЯ
ПРО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ ТА РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО І МОРЕГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Управління економіки та розвитку промислового і морегосподарського комплексу Одеської міської ради (далі - управління) є виконавчим органом Одеської міської ради (далі - рада) і створюється відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” для виконання повноважень, віднесених до відання виконавчих органів Одеської міської ради.
Управління є правонаступником управління економіки та розвитку промислового і морегосподарського комплексу виконавчого комітету Одеської міської ради.


1.2. Управління є самостійною юридичною особою, має гербову печатку, штампи, бланки, розрахунковий та інші рахунки, в своїй роботі керується чинним законодавством України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, актами органів державної виконавчої влади і органів місцевого самоврядування і цим Положенням (далі - Положення).


1.3. До компетенції управління входять повноваження виконавчих органів Одеської міської ради у сфері промислової та науково-технічної політики, морегосподарського комплексу та зв’язку, економічного аналізу та прогнозування, розвитку міського господарства, тарифної політики, підприємництва та виставкової діяльності, співробітництва з підприємствами та організаціями з соціально-економічного розвитку міста, розпорядження бюджетними коштами, реалізація політики функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності, здійснення діяльності з видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності, координація взаємодії представників дозвільних органів міста.


1.4. Управління підзвітне та підконтрольне міській раді, підпорядковане міському голові та виконавчому комітету Одеської міської ради.


1.5. Фінансування видатків управління здійснюється з коштів бюджету міста відповідно до затвердженого кошторису видатків, а також з коштів, розміщених на інших рахунках за кошторисами, затвердженими його начальником.


1.6. Реорганізація і ліквідація управління здійснюється згідно з чинним законодавством України.


1.7. Місцезнаходження управління :
65026, м. Одеса, вул. Пушкінська, 6.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ

2.1. Основними завданнями управління є:
2.1.1. Реалізація міської економічної, промислової та науково-технічної, тарифної і морегосподарської політики;
2.1.2. Підготовка комплексних програм соціально-економічного і культурного розвитку міста;
2.1.3. Сприяння комплексному соціально-економічному розвитку міста, розвитку міжрегіональних та міждержавних економічних зв’язків;
2.1.4. Забезпечення максимального використання та розвитку промислового потенціалу міста;
2.1.5. Сприяння розвитку і підтримка малого підприємництва, у тому числі молодіжного підприємництва, сприяння формуванню ринкової інфраструктури;
2.1.6. Внесення пропозицій про регулювання тарифної політики міста.
2.1.7. Реалізація політики, із спрощення та впорядкування дозвільних та узгоджувальних процедур, скорочення витрат часу суб’єктів господарювання на отримання дозволів, довідок, погоджень, висновків, необхідних при започаткуванні та здійсненні підприємницької та іншої діяльності
2.1.8. Усунення юридичних, адміністративних та організаційних перешкод у розвитку підприємництва.
2.1.9. Організація та координація міжвідомчого документообігу між виконавчими органами місцевого самоврядування, їхніми посадовими особами, органами державної влади, комунальними підприємствами, які будуть працювати між собою, щодо видачі документів дозвільного характеру.


2.2. Функції управління:
2.2.1.
Розробка за участю виконавчих органів Одеської міської ради, райадміністрацій, підприємств, установ, організацій усіх форм власності проектів програм соціально-економічного розвитку міста, подання їх на розгляд керівництву виконавчого комітету Одеської міської ради, участь і координація їх виконання;
2.2.2. Аналіз і прогнозування соціально-економічного розвитку міста, розробка прогнозних показників економічного і соціального розвитку міста, визначення пріоритетів соціально-економічного розвитку, підготовка пропозицій виконавчому комітету Одеської міської ради, спрямованих на забезпечення збалансованого розвитку продуктивних сил і підвищення рівня життя населення;
2.2.3. Сприяння розвитку кооперації, міжгалузевих і зовнішньоекономічних зв’язків;
2.2.4. Участь у розробці проектів галузевих і регіональних програм;
2.2.5. Підготовка пропозицій з питань розміщення на території міста нових, реконструкції, розширення, ліквідації діючих підприємств та інших об’єктів, незалежно від форм власності, з урахуванням потреб комплексного соціально-економічного розвитку території, раціонального використання її ресурсного потенціалу та додержання екологічних норм безпеки;
2.2.6. Організація розгляду та погодження наданих підприємствами, установами і організаціями, розташованими на території міста, проектів планів і заходів, пов’язаних з обслуговуванням населення або таких що можуть призвести до зміни екологічного, демографічного стану, інших наслідків, підготовка до них висновків і пропозицій для подання виконавчому комітету Одеської міської ради;
2.2.7. Розробка та реалізація міських програм розвитку та підтримки малого підприємництва;
2.2.8. Вирішення питань розвитку та підтримки малого підприємництва в межах повноважень виконавчого комітету та міської ради;
2.2.9. Надання консультаційної та інформаційної допомоги суб’єктам підприємницької діяльності;
2.2.10. Підтримка конкуренції, розвитку ринкової інфраструктури та впровадження організаційно-економічного механізму ринкових перетворень на території міста;
2.2.11. Розробка та впровадження дієвих механізмів взаємодії органів влади з громадськими організаціями підприємців на основі соціального партнерства;
2.2.12. Здійснення заходів з впровадження та реалізації потенціалу органів освіти з підготовки необхідних кадрів для промисловості, будіндустрії та інше.
2.2.13. Підготовка пропозицій щодо санації, та реструктуризації підприємств, розташованих на території міста;
2.2.14. Участь у розробці заходів з раціонального використання вторинних ресурсів і відходів виробництва;
2.2.15. Координація діяльності управлінь, відділів ради, економічних відділів районних адміністрацій з питань методики розробки програм соціально-економічного розвитку міста;
2.2.16. Участь, разом з районними адміністраціями, у вирішенні питань соціально-економічного розвитку районів;
2.2.17. Залучення коштів підприємств, організацій, закладів для реалізації загальноміських соціально-економічних програм;
2.2.18. Розгляд проектів бізнес-планів та узагальнення щоквартальних звітів фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств ;
2.2.19. Підготовка проектів рішень виконкому і розпоряджень міського голови з питань, що відносяться до компетенції управління;
2.2.20. Розгляд заяв, пропозицій, скарг фізичних і юридичних осіб, вжиття заходів з питань, що відносяться до компетенції управління;
2.2.21. Надання міському голові та виконавчому комітету інформації про хід виконання загальноміських економічних програм, інформування міського голови, та виконавчого комітету з питань, що відносяться до компетенції управління;
2.2.22. Узгодження проведення виставкових заходів, участь у їх підготовці та організації;
2.2.23. Розробка пакетів муніципальних замовлень для потреб комунальних служб та установ міста;
2.2.24. Аналіз доцільності та внесення пропозицій з передачі до комунальної власності територіальної громади м. Одеси об”єктів промисловості та морегосподарського комплексу і їх майна;
2.2.25. Участь у складанні балансів фінансових, трудових ресурсів, грошових доходів і витрат населення, місцевих будівельних матеріалів, палива тощо, необхідних для соціально-економічного розвитку міста;
2.2.26. Реєстрація колективних угод підприємств, установ та організацій усіх форм власності;
2.2.27. Забезпечення діяльності міської науково-технічної ради;
2.2.28. Розробка пропозицій з формування бюджету міста та інших фондів міста;
2.2.29. Участь у розробці загальноміської програми комплексного розвитку міста;
2.2.30. Забезпечення підтримки підприємств, організацій морського господарства, зв'язку при виконанні ними завдань щодо задоволення потреб населення, суспільного виробництва у відповідних послугах та продукції;
2.2.31. Сприяння вирішенню питань про створення оптимальних умов для роботи морського торговельного порту, транспортних підприємств і закладів міста з метою завантаження вільних потужностей перевантажувальних комплексів і надання допомоги в залученні додаткових експортно-імпортних вантажопотоків;
2.2.32. Розробка тарифів на оплату побутових, комунальних, транспортних та інших послуг, що надаються комунальними підприємствами та організаціями;
2.2.33. Внесення пропозицій щодо погодження тарифів на житлово-комунальні послуги, що надаються підприємствами, установами та організаціями, що не належать до комунальної власності;
2.2.34. Обгрунтування і внесення пропозицій про перегляд встановлених тарифів;
2.2.35. Надання консультаційної та організаційної допомоги підприємствам та організаціям з питань впровадження і застосування тарифів;
2.2.36. Видача дозволів на проведення кіно -і телезйомок у порядку, встановленому чинним законодавством України;
2.2.37. Видача дозволів на проведення місцевих аукціонів, конкурсних розпродаж у порядку, встановленому чинним законодавством України;
2.2.38. Забезпечення розгляду проектів планів розвитку комунальних підприємств, контроль за їх виконанням, внесення пропозицій виконавчому комітету міської ради про порядок використання прибутку;
2.2.39. Виконання інших повноважень, делегованих міським головою, виконкомом Одеської міської ради і міською радою.
2.2.40. Поширення інформації про порядок отримання дозволів, погоджень, надання письмових та усних консультацій;
2.2.41. Прийом та обробка документів, необхідних для отримання дозволів та погоджень;
2.2.42. Видача суб’єктам господарювання документів дозвільного та погоджувального характеру;
2.2.43. Надання суб’єктам господарської діяльності інформаційної, консультаційної та практичної допомоги, пов’язаної з отриманням документів дозвільного та погоджувального характеру;
2.2.44. Узагальнення практики дозвільної та погоджувальної діяльності;
2.2.45. Вивчення існуючих перешкод веденню діяльності, з видачі дозволів, довідок, погоджень, висновків, необхідних при започаткуванні та здійсненні підприємницької та іншої діяльності, підготовка, надання виконавчому комітету та Одеській міський раді, органам державної влади пропозицій з усунення таких перешкод та причин, що їх породжують;
2.2.46. Участь у відстеженні результативності регуляторних актів та ефективності діяльності відповідних органів та служб у сфері видачі дозволів та погоджень;
2.2.47. Контроль за додержанням посадовими особами місцевих дозвільних та погоджувальних органів визначених строків розгляду та видачі документів дозвільного і погоджувального характеру;
2.2.48. Підготовка пропозицій, щодо удосконалення процедури видачі документів дозвільного та погоджувального характеру;
2.2.49. Проведення економічного аналізу та підготовка висновків про доцільність розробки проектів річних та довгострокових програм, які розробляються виконавчими органами Одеської міської ради.

3. ПРАВА УПРАВЛІННЯ  

3.1. Управління має право:
3.1.2. Направляти об’єднанням, підприємствам та організаціям, незалежно від форм власності, пропозицій із питань збалансованого розвитку виробничої сфери, раціонального використання матеріально-технічних і трудових ресурсів;
3.1.3. За дорученням Одеського міського голови координувати діяльність комунальних підприємств, установ та організацій;
3.1.4. Залучати, на договірних засадах, підприємства, заклади і організації, незалежно від форм власності, до участі в комплексному соціально-економічному розвитку міста;
3.1.5. Залучати спеціалістів інших виконавчих органів ради, підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань згідно з функціями управління;
3.1.6. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;
3.1.7. Одержувати в установленому порядку від інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій всіх форм власності інформацію, документи, статистичні дані, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
3.1.8. Вносити пропозиції щодо створення підприємств, організацій, установ та фондів, діяльність яких спрямовується на вирішення соціально-економічних програм розвитку міста.

4. КЕРІВНИЦТВО І АПАРАТ УПРАВЛІННЯ

4.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою.


4.2. Компетенція начальника управління.
4.2.1. Начальник управління:
4.2.2. Керує діяльністю управління, забезпечує виконання обов'язків і повноважень, що на нього покладені, діє від свого імені без довіреності;
4.2.3. Вносить на розгляд міського голови пропозиції, про призначення на посаду і звільнення з посади заступників начальника та інших посадових осіб управління;
4.2.4. Представляє міському голові проект штатного розкладу управління з розрахунком видатків на його утримання;
4.2.5. Формує структурні підрозділи управління згідно із затвердженим штатним розписом;
4.2.6. Організовує виконання розпорядчих документів органів місцевого самоврядування;
4.2.7. Видає накази, в межах своїх повноважень;
4.2.8. В межах своїх повноважень представляє управління у відносинах з державними і громадськими організаціями, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і громадянами;
4.2.9. Веде особистий прийом громадян;
4.2.10. Укладає, згідно з чинним законодавством, договори про виконання робіт і надання послуг, необхідних для виконання управлінням його повноважень;
4.2.11. Вносить пропозиції міському голові про призначення на посаду керівників комунальних підприємств;
4.2.12. За довіреністю, виданою міським головою від імені ради, здійснює управління частками ради в майні господарських товариств;
4.2.13. Вносить на розгляд міського голови пропозиції про встановлення і зміни рангів посадовим особам місцевого самоврядування - працівникам управління;
4.2.14. В межах своїх повноважень видає доручення, відкриває банківські рахунки;
4.2.15. Виступає головним розпорядником бюджетних коштів;


4.3. Разом з начальником управління його апарат складають:
4.3.1. Заступники начальника управління, які призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою;
4.3.2. Структурні підрозділи управління прямого підпорядкування (відділи).


4.4. Структурні підрозділи управління діють згідно з Положеннями про них. Положення про структурні підрозділи прямого підпорядкування затверджуються начальником управління одноособово.
4.5. Підпорядкованість структурних підрозділів управління начальнику управління та його заступникам встановлюється начальником управління одноособово.
4.6. Юридична служба (юрист) управління підпорядковується начальнику управління і начальнику юридичного управління Одеської міської ради.


Секретар ради                                              О.А. ПрокопенкоСтраница создана: 14.04.2006 14:40
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее