/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №5282-IV от 06.03.2006

№5282-IV от 06.03.2006

О Городской целевой программе проведения инвентаризации первоочередных массивов земель города Одессы на 2006 год

Рішення
Одеської міської ради
№5282-IV від 06.03.2006
 
Про Міську цільову програму
проведення інвентаризації
першочергових масивів земель
міста Одеси на 2006 рік
 
Відповідно до пункту 22 частини 1 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, частини1 статті 85 Земельного кодексу України, статті 67 Закону України „Про землеустрій”, рішення Одеської міської ради від 20.05.2003 р.  № 314 „Про проведення інвентаризації земель міста Одеси”, з метою виконання робіт з інвентаризації першочергових земельних масивів міста Одеси, Одеська міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити Міську цільову програму проведення інвентаризації першочергових масивів земель міста Одеси на 2006 рік (додається).
 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з будівництва, архітектури та земельних правовідносин.
 
 
Міський голова                                                               Е. Гурвіц
 
 
 
Додаток
до рішення
Одеської міської ради
№5282-IV від 06.03.2006                                              
 
МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
проведення інвентаризації першочергових
масивів земель міста Одеси на 2006 рік
 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Назва:    
            Міська цільова програма з проведення інвентаризації першочергових масивів земель міста Одеси на 2006 рік (далі – Міська цільова програма).
1.2. Перелік користувачів, в інтересах яких реалізується Міська цільова програма:
        - територіальні виконавчі органи міської ради;
        - управління, відділи, служби, представництва, департаменти,  комунальні підприємства
          міської ради та її виконавчого комітету;
        - державні податкові інспекції в місті;
        - фізичні та юридичні особи.
2. ОПИС МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ
2.1. Теперішня ситуація та проблема, на вирішення якої орієнтована Міська цільова програма
            Згідно з пунктом 3 Постанови Верховної Ради Української РСР від 18.12.1990 р.        № 563-ІІ “Про земельну реформу” міська рада повинна була провести інвентаризацію земель усіх категорій, визначивши ділянки, що використовуються не за цільовим призначенням, нераціонально, з порушенням екологічних вимог.
            На підставі матеріалів інвентаризації земель треба було вирішити питання про припинення права користування ділянками, що використовуються не за цільовим призначенням, з порушенням встановлених вимог, а також нераціонально.
            Однак, до теперішнього часу комплексна інструментальна інвентаризація земель міста не проведена.
            Якщо врахувати той факт, що за результатами приватизації земельних ділянок громадянами та відведенням земель з 1991 по 2005 роки автоматично проведена інвентаризація земель міста на 27.2% до його загальної площі, то можна зробити висновок, що в середньому за рік інвентаризація проводилась на площі, яка складає 1.8%.
            Відповідно до рішення Одеської міської ради від 11.07.2003 року № 1309-ІV “Про проведення інвентаризації земель міста Одеси” на 2004-2005 роки був запланований обсяг проведення вказаних робіт на площі 3330 га, який також не виконаний.
            Останнім часом Президентом України, Радою національної безпеки і оборони України неодноразово ставилося питання про проведення інвентаризації земель.
            Ситуація, що склалася внаслідок масового порушення земельного і екологічного законодавства в межах водоохоронних зон водних об’єктів та їх прибережних смуг, на землях рекреаційного, оздоровчого, природоохоронного, історико-культурного призначення обмежує право громадян користуватися природними об’єктами права власності народу та переходить у площину загрози національній безпеці України.
            Відсутність належного обліку міських земель призвело до значного ненадходження до бюджету міста грошових коштів від земельного податку і орендної плати.
Невизначеність меж кожного власника земельної ділянки і землекористувача, відсутність банку даних про правовий, природний та містобудівний стан земельної ділянки, відсутність поділу земель міста на категорії земель, даних про обмеження прав на земельну ділянку та встановлення земельних сервітутів унеможливлює процес управління земельними ресурсами міста та призводить до таких негативних наслідків, як самовільне заняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням тощо.    
            Тому постає проблема про необхідність проведення інвентаризації земель і визначення першочергових земельних масивів, що підлягають інвентаризації.
2.2. Мета Міської цільової програми
Встановлення місця розташування об'єктів землеустрою, їхніх меж, розмірів, правового статусу, виявлення земель, що не використовуються, використовуються нераціонально або не за цільовим призначенням, виявлення забруднених земель, встановлення кількісних та якісних характеристик земель, необхідних для ведення земельного кадастру міста, здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель і прийняття на їх основі відповідних рішень міської ради.
2.3. Основні задачі Міської цільової програми
        - вдосконалення регулювання земельних відносин на місцевому рівні;
        - визначення кількісного складу земель;
        - отримання    даних    для    виготовлення    технічної    документації    по    оформленню
           документів, що посвідчують право власності або право користування   земельними
           ділянками, які раніше були надані юридичним та фізичним особам;
        - одержання  достовірної   інформації   для вирішення питань про   припинення права
           користування    земельними    ділянками,    що    використовуються    не    за   цільовим   
           призначенням, з порушенням земельного законодавства і встановлених вимог або ж
           нераціонально;
- вирішення питань про розбіжність місцезнаходження, форми або розміру ділянки, яка
  фактично знаходиться у користуванні, та ділянки, раніше наданої у користування;
        - аналіз фактичного використання земельних ресурсів;
        - формування   повного   переліку    вільних    від    забудови   ділянок для   продажу на
           земельних торгах;
        - організація   і   ведення    земельно-кадастрової    документації,    розроблення    міської
           земельно-інформаційної системи та створення земельного кадастру міста;        
        - надання повної інформації для обчислення земельного податку та орендної плати;
        -  виконання пункту 2 Заходів щодо забезпечення комплексного соціально-економічного
           розвитку м. Одеси на 2005-2015 роки, затверджених постановою Кабінету Міністрів
           України від 30.11.2004 р. № 1604.
2.4. Стратегія Міської цільової програми
            Роботу з інвентаризації земель міста Одеси у 2006 році доцільно провести на таких першочергових земельних масивах:
        - по-перше, на землях, переданих місту Постановою Верховної Ради України від 07.02.2002 р. № 3064-ІІІ „Про зміну меж міста Одеси Одеської області”, насамперед, розташованих на колишній території Комінтернівського і Овідіопольського районів області;
        - по-друге, на землях уздовж узбережжя Чорного моря та лиманів у межах водоохоронної зони, яка найбільш використовується для рекреаційних, оздоровчих та природоохоронних потреб.
2.5. Очікувані результати реалізації Міської цільової програми      
          1. Достовірні   дані  про  наявність  земель  міста  та  розподіл їх за власниками землі,
 землекористувачами,    категоріями    земель,    угіддями    та   видами   економічної
 діяльності на площі інвентаризації 2700 га.
          2. Виявлення всіх власників землі і землекористувачів (платників податків) в межах
 міста,  розташованих на  колишній  території  Комінтернівського і Овідіопольського
 районів області.
          3. Вжиття  відповідних  заходів з припинення  права власності або права користування
 на земельні ділянки, що використовуються самовільно або з порушенням земельного
  законодавства.
 
2.7. Строк реалізації Міської цільової програми: 2006 рік.
2.8. Витрати на реалізацію Міської цільової програми
            Загальний обсяг фінансування на 2006 рік складає – 3600.00 тис. грн.
 
3. ДЖЕРЕЛА ПОКРИТТЯ ВИТРАТ НА РЕАЛІЗАЦІЮ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ
Джерело
Сума, тис. грн.
1.
Бюджет міста Одеси на 2006 рік
3600.00
 
Всього:
3600.00
 
4. ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИК БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ, ЯКИЙ ПРОПОНУЄ ТА
РЕАЛІЗУЄ МІСЬКУ ЦІЛЬОВУ ПРОГРАМУ
Заклад
Посада
Прізвище, ім’я та по батькові
Одеське міське управління земельних ресурсів
Одеської міської ради
Начальник управління
Ковріжних
Ірина Савватіївна
 
5. ПРАВОВА ОСНОВА РЕАЛІЗАЦІЇ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ
Назва нормативного акта
Розділ, стаття
В частині…
1.
Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”
ст. 26 Виключна компетенція сільських, селищних, міських рад
 
ст. 33 Повноваження у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища
3) організація і ведення земельно-
кадастрової документації
Пункт 22 частини 1
 
б) делеговані повноваження
2.
Закон України
“Про землеустрій”
Ст. 67 Фінансування робіт із землеустрою
Частина 3
3.
Положення про земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів, затверджене наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 26.08.1977р. № 85
Повністю
-
4.
Рішення Одеської міської ради
від 20.05.2003 р. № 314
“Про проведення інвентаризації земель міста
Одеси”
Повністю
-
 
6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
            1. До  програми  можуть  бути  внесені  зміни та доповнення з урахуванням прийнятих
                наказів, нормативних актів та ін.
            2. Програма набуває чинності з березня 2006 року.
            3. Дію   програми   можна   пролонгувати з додатковими   розрахунками на наступні
                бюджетні періоди.
           
 
           Секретар ради                                                                                   О.А. Прокопенко


Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
22.03.2006 10:51

http://old.omr.gov.ua/

http://old.omr.gov.ua/ru/acts/council/1114/