01:10:14   |   26 октября 2020   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения исполкома / №553 від 26.09.2006

№553 від 26.09.2006

О тендерном комитете по организации и проведению процедур закупок товаров, работ и услуг за счет средств бюджета города при главном распорядителе бюджетных средств - исполнительном комитете Одесского городского совета. (Утратило силу)

ВТРАТИЛО ЧИННІСТЬ згідно з рішенням виконкому Одеської міської ради №495 від 24.09.2010р.

Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№553 від 26.09.2006

Внесены изменения решением исполкома №1200 от 25.12.09г.
Внесены изменения решением исполкома №1070 от 25.09.08г
Внесены изменения решением исполкома №372 от 19.04.07г.


Про тендерний комітет з організації та проведення процедур закупівель товарів,

робіт і послуг за рахунок коштів бюджету міста при головному розпоряднику

бюджетних коштів – виконавчому комітеті Одеської міської ради

Відповідно до ст. 40 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України „Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”, у зв’язку із змінами чинного законодавства, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити склад тендерного комітету з організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт та послуг за рахунок коштів бюджету міста при головному розпоряднику бюджетних коштів – виконавчому комітеті Одеської міської ради (додаток 1).

2. Затвердити Положення про тендерний комітет з організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт та послуг за рахунок коштів бюджету міста при головному розпоряднику бюджетних коштів – виконавчому комітеті Одеської міської ради у новій редакції (додаток 2).

3. Головним розпорядникам бюджетних коштів привести у відповідність до чинного законодавства положення про тендерні комітети з організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок коштів бюджету міста.

4. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 07.03.2003 р. № 140 „Про створення тендерних комітетів з організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок коштів бюджету міста при головних розпорядниках бюджетних коштів”.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Ворохаєва А.І.


Міський голова Е. Гурвіц
Керуюча справами Т. Єршова

Додаток 1
до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№553 від 26.09.2006


СКЛАД
тендерного комітету з організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок коштів бюджету міста при головному розпоряднику бюджетних коштів – виконавчому комітеті Одеської міської ради


Єршова Т.М. - голова комітету, керуюча справами виконавчого комітету Одеської міської ради.

Члени комітету: 

 

Воротинцева І.В. - головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності департаменту бухгалтерського обліку, звітності та закупівель Одеської міської ради;

Голуб М.Ф. - директор департаменту господарського забезпечення Одеської міської ради;

 

Іванов Д.А. - заступник директора юридичного департаменту Одеської міської ради;

 

Мілютіна І.А. - головний спеціаліст  відділу правового контролю та аналітичного забезпечення юридичного управління Одеської міської ради;

 

Удовенко С.А. - головний спеціаліст відділу інформаційно-технічної експлуатації інформаційних технологій Одеської міської ради;


Чевичалов О.Л. - директор департаменту інформаційних технологій Одеської міської ради; 

Шейко Н.В. - директор департаменту організаційно-кадрового і документального забезпечення та контролю Одеської міської ради;

Щеплоцька В.Г. - директор департаменту обліку, звітності та закупівель Одеської міської ради.


Керуюча справами                                           Т.М. Єршова


Додаток 2
до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№553 від 26.09.2006


ПОЛОЖЕННЯ
про тендерний комітет з організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг, за рахунок коштів бюджету міста при головному розпоряднику бюджетних коштів – виконавчому комітеті Одеської міської ради


1. Загальні положення

1.1. Положення про тендерний комітет з організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок коштів бюджету міста при головному розпоряднику бюджетних коштів (далі – Положення) - виконавчому комітеті Одеської міської ради (далі – Виконком) розроблено відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", Постанови Кабінету Міністрів України „Про організаційні заходи щодо функціонування системи державних закупівель”.
1.2. Положення визначає порядок створення, організаційні та процедурні засади діяльності тендерного комітету Виконкому з організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок коштів бюджету міста (далі – тендерний комітет), а також права, обов’язки та відповідальність його членів.

2. Порядок створення та організація діяльності тендерного комітету.

2.1. Тендерний комітет створюється відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".
2.2. Тендерний комітет у своїй діяльності керується чинним законодавством, цим Положенням та рішеннями, які приймаються самим тендерним комітетом.
2.3. Склад тендерного комітету затверджується виконавчим комітетом Одеської міської ради.
2.4. Всі члени тендерного комітету протягом шести місяців з моменту вступу до тендерного комітету мають отримати відповідні сертифікати чи свідоцтва встановленого зразка про проходження навчання чи підвищення кваліфікації з питань організації та здійснення процедур закупівель, у порядку, встановленому уповноваженим органом.
2.5. Спеціалісти, юристи, економісти, консультанти та інші фізичні чи юридичні особи, які можуть залучатися до роботи тендерних комітетів на договірних засадах відповідно до законодавства, та нотаріуси, які посвідчують договори про закупівлю (в разі нотаріального посвідчення договорів про закупівлю на вимогу замовника), не можуть бути членами тендерного комітету та не несуть відповідальності за рішення, дії або бездіяльність тендерного комітету та службових осіб замовника, учасника чи інших осіб, та за виконання (невиконання) договорів про закупівлю, укладених на підставі рішення тендерного комітету замовника, та за наслідки, спричинені такими рішеннями, діями або бездіяльністю.
2.6. Для розв'язання конкретних питань, у випадку виникнення потреби, зокрема, в разі проведення торгів на закупівлю товарів, робіт чи послуг, що мають складний або спеціалізований характер, до роботи тендерного комітету можуть залучатися, відповідно до законодавства, незалежні кваліфіковані (технічні) експерти та консультанти, крім тих, що є зацікавленими особами стосовно виконавців цієї процедури закупівлі.
2.7. Керівництво роботою тендерного комітету здійснює його голова, на посаду якого призначається керуючий справами Виконкому.
2.8. Голова тендерного комітету організує його роботу і несе персональну відповідальність за виконання функцій, що покладені на тендерний комітет. За рішенням голови тендерного комітету можуть створюватись окремі робочі групи для вирішення конкретних питань, що виникають у процесі проведення процедур закупівлі.
2.9. Формою роботи тендерного комітету є засідання, які проводяться у разі потреби.
2.10. Розгляду на засіданнях тендерного комітету підлягають такі питання:
- планування роботи тендерного комітету, розподіл функцій членів тендерного комітету, окремих його комісій та груп;
- здійснення процедур закупівель відповідно до чинного законодавства;
- прийняття відповідних рішень.
2.11. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях тендерного комітету, приймаються простою більшістю голосів у присутності не менше двох третин членів тендерного комітету. У разі рівного розподілу голосів голос голови комітету є ухвальним.
2.12. Рішення тендерного комітету оформляється протоколом, який підписується усіма членами тендерного комітету, які брали участь у голосуванні.

3. Головні функції тендерного комітету

3.1 Тендерний комітет відповідає за організацію процедур закупівлі на усіх етапах їх проведення. У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій:
 планування здійснення процедур закупівель протягом бюджетного року відповідно до затверджених кошторисних лімітів фінансування та пріоритетності закупівель;
 вибір процедури закупівлі відповідно до вимог чинного законодавства у сфері державних закупівель;
 розміщення оголошення про здійснення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг, процедури попередньої кваліфікації або запрошень виконавцям щодо участі в них та інформування учасників процедур закупівлі про їх результати;
 надання роз'яснень виконавцям щодо змісту тендерної документації у разі отримання від останніх відповідних запитів;
 визначення термінів дії договорів на закупівлю;
 визначення термінів проведення тендерів;
 організація приймання, зберігання, розкриття тендерних пропозицій та забезпечення вибору найбільш вигідної тендерної пропозиції виключно на підставі критеріїв та методики оцінки тендерних пропозицій, визначених у тендерній документації;
 ведення необхідної звітності щодо здійснення процедур закупівель, відповідно до вимог чинного законодавства;
 у разі надходження скарги від учасників - забезпечення її належного розгляду, відповідно до чинного законодавства.

4. Права та обов’язки тендерного комітету

4.1. Тендерний комітет має право:
- залучати без права голосу, в разі необхідності, для роботи в тендерному комітеті працівників інших управлінь та на договірних засадах – сторонніх експертів і консультантів, в тому числі представників громадських організацій;
- використовувати необхідне для виконання своїх повноважень майно територіальної громади;
- у межах затвердженого кошторису здійснювати необхідні для проведення процедур закупівлі витрати.


4.2. Тендерний комітет зобов’язаний:
- від імені Виконкому виступати організатором проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг;
- організовувати проведення процедур закупівлі відповідно до чинного законодавства, установлених процедур закупівлі та термінів;
- забезпечити рівні умови для всіх учасників, що беруть участь у процедурах закупівлі, об'єктивний та чесний вибір переможця;
- зберігати конфіденційність отриманої інформації;
- своєчасно оформляти відповідну звітність.

4.3. Голова тендерного комітету:
- планує проведення засідань тендерного комітету та веде засідання;
- вирішує питання стосовно забезпечення діяльності тендерного комітету;
- призначає заступника голови, секретаря тендерного комітету та визначає функції кожного члена тендерного комітету.
- приймає рішення щодо створення комісій та робочих груп тендерного комітету;
- вносить на розгляд виконавчого комітету Одеської міської ради пропозиції щодо змін у складі тендерного комітету;
- у разі необхідності приймає рішення щодо проведення позапланових засідань тендерного комітету;
- пропонує порядок денний засідань тендерного комітету.

4.4. 3аступник голови тендерного комітету:
- виконує обов'язки голови тендерного комітету у випадку його відсутності, або неможливості виконання ним своїх обов'язків;

4.5. Секретар тендерного комітету:
- відповідає за правильність ведення та оформлення протоколів засідань тендерного комітету, забезпечує оперативне інформування членів комітету щодо організаційних питань його діяльності;
- забезпечує відповідно до законодавства зберігання документів щодо здійснення державних закупівель;
- за дорученням голови тендерного комітету веде іншу організаційну роботу.

4.6. Члени тендерного комітету на засіданнях тендерного комітету беруть участь в обговоренні та приймають рішення щодо результатів процедури попередньої кваліфікації учасників процедур державних закупівель у разі її застосування, оцінки та зіставлення тендерних пропозицій, визначення переможця процедур закупівлі.

4.7. Члени тендерного комітету мають право:
 брати участь в засіданнях тендерного комітету та прийнятті його рішень;
 знайомитися з усіма матеріалами щодо оцінки та зіставлення тендерних пропозицій учасників;
 виносити питання на розгляд тендерного комітету;
 на занесення своєї окремої думки до протоколів засідань тендерного комітету.

4.8. Члени тендерного комітету зобов'язані додержуватись норм чинного законодавства у сфері державних закупівель, відповідних нормативно-правових актів, цього Положення, тендерної документації, об'єктивно та неупереджено розглядати тендерні пропозиції учасників процедур закупівель, забезпечувати збереження конфіденційності інформації, що стосується предмета діяльності тендерного комітету.

5. Витрати на організацію та проведення процедур закупівлі

5.1. Склад, обсяг та джерела покриття витрат на організацію та проведення процедур закупівлі можуть визначатися у відповідному кошторисі витрат щодо організації та проведення процедури закупівлі, що за поданням голови тендерного комітету затверджується Одеським міським головою.
5.2. При розробці кошторису, зазначеного в пункті 5.1, враховуються конкретні умови діяльності тендерного комітету, обсяг функцій, що ним виконуються, вид закупівлі, складність проведення процедури закупівлі, тощо. При розрахунку кошторису не враховуються витрати, що покриваються за рахунок загального кошторису, на утримання Виконкому, зокрема, на оплату праці штатних працівників, утримання приміщень, тощо.
5.3. Члени тендерного комітету за розпорядженням міського голови, в установленому законодавством порядку можуть преміюватись за якісне та сумлінне виконання робіт, пов'язаних з організацією процедур закупівель, зокрема, за виконання завдань у неробочий час.
5.4. Витрати на проведення процедур закупівлі можуть, в установленому чинним законодавством порядку, відшкодовуватися за рахунок коштів, отриманих від учасників процедур державних закупівель.

6. Відповідальність членів тендерного комітету

6.1. За порушення вимог, встановлених Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" та іншими нормативно-правовими актами, розробленими на його виконання, члени тендерного комітету несуть адміністративну відповідальність відповідно до законів України.


Керуюча справами Т.М. ЄршоваСтраница создана: 28.09.2006 07:47
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее