04:25:03   |   15 мая 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения исполкома / №1200 від 25.12.2009р.

№1200 від 25.12.2009р.

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 26.09.2006р. №553 «Про тендерний комітет з організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок коштів бюджету міста при головному розпоряднику бюджетних коштів - виконавчому комітеті Одеської міської ради»

Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№1200 від 25.12.2009р.

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради від 26.09.2006р. №553
«Про тендерний комітет з організації
та проведення процедур закупівель товарів,
робіт і послуг за рахунок коштів бюджету міста
при головному розпоряднику бюджетних коштів -
виконавчому комітеті Одеської міської ради»

Відповідно до ст.40 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, п.18 Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008р. №921 (із змінами) на виконання п.2 наказу Міністерства економіки України «Про затвердження Типового положення про тендерний комітет» від 20.05.2009р. №470 та у зв’язку із кадровими змінами, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 26.09.2006р. №553 «Про тендерний комітет з організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок коштів бюджету міста при головному розпоряднику бюджетних коштів - виконавчому комітеті Одеської міської ради»:
1.1. Затвердити Положення про тендерний комітет з організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок коштів бюджету міста при головному розпоряднику бюджетних коштів – виконавчому комітеті Одеської міської ради у новій редакції (додається).
1.2. Виключити зі складу тендерного комітету:
- Чевичалова О.Л. – директора департаменту інформаційних технологій Одеської міської ради.
1.3. Включити до складу тендерного комітету:
- Неклесу В.А. – директора департаменту інформаційних технологій Одеської міської ради.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Ворохаєва А.І.

Міський голова                    Е. Гурвіц

Керуюча справами              Т. Єршова

 

Додаток до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 25.12.2009р. №1200

 

1. Загальні положення

 

1.1. Положення про тендерний комітет з організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок коштів бюджету міста при головному розпоряднику бюджетних коштів (далі Положення про тендерний комітет) - виконавчому комітеті Одеської міської ради (далі - Виконком), розроблено відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти (далі Положення), наказу Міністерства економіки України «Про затвердження типового положення про тендерний комітет».
1.2. Положення про тендерний комітет визначає порядок створення, організаційні та процедурні засади діяльності тендерного комітету Виконкому з організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок коштів бюджету міста (далі - тендерний комітет), а також права та обов'язки його членів.

 

2. Порядок створення та організація діяльності тендерного комітету

 

2.1. Тендерний комітет - група спеціалістів, призначених замовником відповідальними за проведення процедур закупівель згідно з Положенням. Тендерний комітет створюється з метою організації та проведення процедур закупівель на засадах колегіальності в прийнятті рішень, відсутності конфлікту інтересів членів тендерного комітету та їх неупередженості.
2.2. Тендерний комітет у своїй діяльності керується чинним законодавством, у тому числі Положенням про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти та Положенням про тендерний комітет.
2.3. Склад тендерного комітету затверджується рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради. Членами тендерного комітету є працівники виконавчих органів в кількості не менше 5 осіб.
2.4. Голова, заступник голови та секретар тендерного комітету повинні отримати документ про проходження навчання (підвищення кваліфікації) у сфері закупівель у порядку, встановленому уповноваженим органом.
2.5. Для розв'язання конкретних питань, якщо виникає така потреба, зокрема в разі проведення закупівлі товарів, робіт чи послуг, що мають складний або спеціалізований характер, до роботи тендерного комітету можуть залучатися відповідно до законодавства незалежні кваліфіковані (технічні) експерти та консультанти.
2.6. Експерти та консультанти, які залучаються до роботи тендерного комітету на договірних засадах відповідно до законодавства, не можуть бути його членами і не несуть відповідальності за рішення, дії або бездіяльність тендерного комітету та службових осіб замовника, учасника чи інших осіб, за виконання (невиконання) договорів про закупівлю, а також за наслідки, спричинені такими рішеннями, діями або бездіяльністю.
2.7. Керівництво роботою тендерного комітету здійснює його голова, який призначається рішенням Виконкому та є особою, що має право на підписання договорів про закупівлю.
2.8. Голова тендерного комітету організує його роботу і несе персональну відповідальність за виконання функцій, що покладені на тендерний комітет. Голова тендерного комітету призначає заступника голови, відповідального секретаря та визначає функції кожного члена тендерного комітету.
2.9. За рішенням голови тендерного комітету можуть створюватись окремі робочі групи із залученням спеціалістів структурних підрозділів Виконкому для надання консультацій при вирішенні питань, що виникають у процесі здійснення закупівель, зокрема для оцінки тендерних пропозицій.
Робоча група з членів тендерного комітету в складі не менше трьох осіб може призначатися головою тендерного комітету для розкриття тендерних (цінових) пропозицій учасників процедур закупівель. При розкритті тендерних (цінових) пропозицій робочою групою протокол про розкриття тендерних (цінових) пропозицій підписують члени робочої групи.
2.10. Формою роботи тендерного комітету є засідання, які проводяться у разі потреби.
2.11. Розгляду на засіданнях тендерного комітету підлягають такі питання:
- розподіл функцій окремих його робочих груп;
- планування здійснення процедур закупівель;
- проведення процедур закупівель і попередньої кваліфікації відповідно до законодавства;
- розгляд скарг;
- інші питання відповідно до Положення.
2.12. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях тендерного комітету, приймаються простою більшістю голосів від кворуму, який становить не менше двох третин членів тендерного комітету. У разі рівного розподілу голосів голос голови комітету є вирішальним.
2.13. Рішення тендерного комітету оформляється протоколом, який підписують усі члени тендерного комітету, з урахуванням вимог пункту 2.12.

 

3. Головні функції тендерного комітету

 

3.1. Тендерний комітет відповідає за організацію процедур закупівлі на всіх етапах їх проведення. У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій:
- планування здійснення процедур закупівель;
- вибір процедури закупівлі відповідно до вимог чинного законодавства у сфері закупівель;
- оприлюднення інформації про здійснення закупівель відповідно до вимог Положення;
- підготовка, затвердження та надання особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівлі (попередній кваліфікації), необхідної для проведення процедур закупівель (попередньої кваліфікації) документації;
- надання роз'яснень особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівлі (попередній кваліфікації), щодо змісту тендерної (кваліфікаційної) документації у разі отримання від останніх відповідних запитів;
- визначення необхідності застосування та проведення попередньої кваліфікації;
- організація приймання, зберігання, розкриття тендерних (цінових) пропозицій, забезпечення вибору найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції на підставі критеріїв та методики оцінки, визначених у тендерній документації;
- проведення переговорів з учасниками при проведенні процедури закупівлі в одного учасника та запрошення учасників до участі у процедурі торгів з обмеженою участю; оформлення документів, необхідних для погодження застосування процедури закупівлі в одного учасника та процедури торгів з обмеженою участю, у встановленому законодавством порядку;
- ведення необхідної звітності щодо здійснення процедур закупівель відповідно до вимог законодавства;
- забезпечення належного розгляду відповідно до законодавства скарг від учасників процедур закупівель та надання інформації, у тому числі документів, необхідних для розгляду скарг, які було подано до Міністерства економіки України;
- сприяння органам, що здійснюють державний нагляд (контроль) у сфері закупівель, у виконанні ними своїх повноважень відповідно до законодавства, зокрема створення належних умов для проведення перевірок, надання у встановлений строк необхідних документів і відповідних пояснень;
- здійснення інших функцій, що відповідають меті створення тендерного комітету.
3.2. Тендерний комітет розробляє з урахуванням вимог Положення та затверджує порядок розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю. У разі надходження скарги тендерний комітет здійснює належний її розгляд відповідно до вимог зазначеного порядку та Положення.

 

4. Права та обов'язки тендерного комітету.

Повноваження голови, секретаря та інших членів тендерного комітету

 

4.1. Тендерний комітет має право:
- одержувати від структурних підрозділів Виконкому інформацію, необхідну для проведення процедур закупівель;
- залучати без права голосу у разі потреби до роботи в тендерному комітеті інших працівників Виконкому та на договірних засадах незалежних кваліфікованих (технічних) експертів і консультантів, у тому числі з громадських організацій (за їх згодою);
- здійснювати необхідні для проведення процедур закупівель витрати;
- визначати переможців процедур закупівель, тендерні пропозиції яких за результатами оцінки визначені найбільш економічно вигідними та акцептовані.
4.2. Тендерний комітет зобов'язаний, зокрема:
- організовувати від імені Виконкому в межах наданих повноважень і визначених функцій проведення процедур закупівель (попередньої кваліфікації);
- забезпечити рівні умови для всіх учасників процедур закупівель, об'єктивний вибір переможця;
- готувати письмові роз’яснення керівнику Виконкому стосовно отриманих скарг від учасників процедур закупівель щодо можливих порушень процедур закупівель;
- оформлювати відповідну звітність і забезпечувати її подання на затвердження керівнику Виконкому;
- сприяти здійсненню контролю за дотриманням законодавства у сфері закупівель органами, що здійснюють державний нагляд (контроль) у цій сфері;
- вживати у випадках, передбачених законодавством, відповідних заходів щодо забезпечення захисту інформації при здійсненні процедур закупівель (попередньої кваліфікації).
4.3. Голова тендерного комітету:
- веде засідання тендерного комітету;
- вирішує питання стосовно забезпечення діяльності тендерного комітету;
- призначає заступника голови та відповідального секретаря тендерного комітету та визначає функції кожного члена тендерного комітету.
- приймає рішення щодо створення робочих груп тендерного комітету;
- приймає рішення щодо проведення засідань тендерного комітету;
- пропонує порядок денний засідань тендерного комітету;
- здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
Рішення голови тендерного комітету щодо призначення заступника голови та відповідального секретаря тендерного комітету, визначення функцій кожного члена тендерного комітету заносяться до протоколу засідання тендерного комітету.
Рішення голови тендерного комітету щодо створення робочих груп тендерного комітету, заміщення відсутніх членів тендерного комітету та вирішення інших питань оформляються письмово.
Голова тендерного комітету (виконуючий обов’язки голови) підписує документи, що складаються у зв’язку із проведенням процедур закупівель, відповідно до вимог Положення.
Документи, що відповідно до законодавства повинні засвідчуватися печаткою, після підпису голови тендерного комітету завіряються з урахуванням вимог законодавства печаткою Виконкому.
4.4. Заступник голови тендерного комітету:
- виконує обов'язки голови тендерного комітету у випадку його відсутності, або неможливості виконання ним своїх обов'язків.
4.5. Секретар тендерного комітету призначається його головою і забезпечує ведення та оформлення протоколів засідань тендерного комітету, оперативне інформування членів тендерного комітету стосовно організаційних питань його діяльності, за дорученням голови тендерного комітету виконує іншу організаційну роботу, а також забезпечує відповідно до пункту 31 Положення та вимог законодавства зберігання документів щодо здійснення закупівель, дотримання вимог законодавства з питань діловодства при роботі з документами, здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
Секретар тендерного комітету забезпечує надання особам, які виявили намір взяти участь у процедурі закупівлі (попередній кваліфікації), тендерної (кваліфікаційної) документації та змін до неї (за наявності) у прошитому вигляді з пронумерованими сторінками, засвідчених підписом голови тендерного комітету (виконуючого обов’язки голови) і скріплених печаткою Виконкому.
Якщо секретар тендерного комітету відсутній на його засіданні, то голова доручає тимчасово виконувати функції секретаря іншому члену тендерного комітету.
4.6. Члени тендерного комітету на його засіданнях беруть участь в обговоренні та приймають рішення щодо результатів попередньої кваліфікації, розгляду, оцінки та порівняння тендерних пропозицій, визначення переможців процедур закупівель.
4.7. Члени тендерного комітету мають право:
- брати участь в усіх засіданнях тендерного комітету та прийнятті його рішень;
- знайомитися з усіма матеріалами щодо розгляду, оцінки та порівняння тендерних пропозицій учасників процедур закупівель;
- виносити питання на розгляд тендерного комітету;
- на занесення своєї окремої думки до протоколів засідань тендерного комітету.
4.8. Члени тендерного комітету зобов'язані дотримуватись вимог законодавства у сфері закупівель, у тому числі Положення, положення про тендерний комітет; об'єктивно та неупереджено розглядати тендерні (цінові) пропозиції учасників процедур закупівель, забезпечувати збереження конфіденційності інформації, що стосується діяльності тендерного комітету.
4.9. Тендерний комітет не повинен, крім випадків, коли цього вимагає рішення уповноваженого органу чи суду, розкривати інформацію:
- подання якої суперечить законодавству, не відповідає державним інтересам, комерційним інтересам сторін чи порушує принципи чесної конкуренції;
- яка стосується розгляду, оцінки та порівняння тендерних пропозицій, крім зазначеної в абзаці шостому пункту 31 Положення (у разі відхилення окремих або всіх тендерних пропозицій обґрунтування підстав відхилення).

 

5. Витрати на організацію та проведення процедур закупівлі

 

Члени тендерного комітету за розпорядженням міського голови, в установленому законодавством порядку, можуть преміюватись за якісне та сумлінне виконання завдань, пов'язаних з організацією процедур закупівель.

Керуюча справами                        Т.М. ЄршоваСтраница создана: 29.12.2009 17:28
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее