09:15:32   |   25 июня 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения исполкома / №910 від 18.08.2009р.

№910 від 18.08.2009р.

Про затвердження Порядку видачі дозволів на право використання місцевої символіки з комерційною метою. Втратило чинність

Втратило чинність згідно з рішенням №38 від 16.02.2011

Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№910 від 18.08.2009р.Про затвердження Порядку видачі дозволів

на право використання місцевої символіки

з комерційною метою

Відповідно до ст.ст. 40, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", ст. 4 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності",
ст.ст. 1, 15 Закону України "Про систему оподаткування", ст.ст. 12, 18 Декрету Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори", з метою оптимізації використання місцевої символіки з комерційною метою відповідно до Положення «Про збір за право на використання місцевої символіки»:

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Порядок видачі дозволів на право використання місцевої символіки з комерційною метою (додаток 1).

2. Затвердити форми заяви на отримання дозволу на право використання місцевої символіки з комерційною метою (додаток 2) та дозволу на право використання місцевої символіки з комерційною метою (додаток 3).

3. Юридичним особам та фізичним особам-підприємцям, які використовують місцеву символіку міста Одеси з комерційною метою, протягом трьох місяців з дня набрання чинності цього рішення отримати дозволи на право використання місцевої символіки.

4. Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами при управлінні архітектури та містобудування Одеської міської ради
(Іовчева С.В.):
4.1. Здійснити заходи з відстеження результативності регуляторного акта після одного року з дня набуття ним чинності.
4.2. Забезпечити тиражування цього рішення у необхідній кількості для безкоштовного розповсюдження зацікавленим особам.

5. Це рішення набуває чинності з 1 жовтня 2009 року.

6. Управлінню інформації Одеської міської ради (Щеглов Е.В.) оприлюднити це рішення у встановленому законодавством порядку.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Ворохаєва А.І.

Міський голова                     Е. Гурвіц

Керуюча справами               Т. Єршова

 

Додаток 1 до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 18.08.2009р. №910

 

Порядок
видачі дозволів на право використання місцевої символіки
з комерційною метою

 

1. Загальні положення

 

1.1. Даний Порядок видачі дозволів на право використання місцевої символіки з комерційною метою (далі – Порядок) визначає процедуру оформлення, видачі, внесення змін та припинення дії дозволів на право використання символіки міста Одеси з комерційною метою, перелік якої затверджено Одеською міською радою (далі – місцева символіка).
1.2. Вимоги цього Порядку поширюються на суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та підпорядкування, які використовують місцеву символіку з комерційною метою.
Положення цього Порядку не поширюються на осіб, що використовують місцеву символіку з некомерційною метою.
1.3. У цьому Порядку наступні терміни вживаються у такому значенні:
1.3.1. Дозвіл на право використання місцевої символіки з комерційною метою – офіційний документ, що засвідчує право суб’єкта господарювання використовувати місцеву символіку з комерційною метою (далі – дозвіл).
1.3.2. Єдиний дозвільний центр – робочий орган Одеської міської ради, в якому представники місцевих дозвільних органів та адміністратор провадять діяльність з видачі, переоформлення та анулювання документів дозвільного характеру, видачі їх дублікатів за принципом організаційної єдності.
1.3.3. Уповноважений орган – бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами при управлінні архітектури та містобудування Одеської міської ради.
1.3.4. Одиниця місцевої символіки – ім'я, власна назва або зображення, за використання якої з комерційною метою стягується відповідний збір у порядку, визначеному Одеською міською радою.
1.4. Використання місцевої символіки допускається виключно за наявності дозволу, виданого відповідно до цього Порядку.
1.5. Дозвіл видається суб’єкту господарювання окремо на кожну одиницю місцевої символіки, при цьому одним дозволом не може встановлюватися право використання декількох одиниць символіки.
1.6. Дозволом не може встановлюватися виключне право одного суб’єкта господарювання на використання певної одиниці символіки.
1.7. Використання місцевої символіки у якості або у складі зареєстрованого знаку для товарів і послуг (торговельної марки) та/або у складі зареєстрованого найменування, не звільняє від обов’язку отримати дозвіл відповідно до вимог цього Порядку.
1.8. Не допускається використання місцевої символіки у виробах, товарах і продукції, які не відповідають вимогам нормативних документів, а так само в публічних заходах (спектаклях, концертах, фестивалях, аукціонах, гуляннях, показах тощо), що можуть негативно вплинути на імідж міста Одеси.
1.9. У випадку надання дозволу на право використання власних назв або імен, що належать до місцевої символіки, у дозволі зазначається найменування такої символіки українською та російською мовами та іншою мовою, що вказана суб’єктом господарювання в заяві про видачу дозволу.
1.10. У випадку повного або часткового співпадіння найменування окремої одиниці місцевої символіки міста Одеси з символікою іншого населеного пункту України або іноземної держави, отримання дозволу є обов’язковим якщо суб’єкт господарювання, що використовує таку символіку з комерційною метою, здійснює господарську діяльність у місті Одесі.

 

2. Порядок оформлення й видачі дозволу

 

2.1. Дозволи на право використання місцевої символіки з комерційною метою видаються в приміщенні Єдиного дозвільного центру за принципом організаційної єдності.
2.2. Для отримання дозволу до Єдиного дозвільного центру подається заява встановленої форми. У заяві зазначається найменування місцевої символіки відповідно до затвердженого Одеською міською радою переліку, а також способи та напрямки використання цієї символіки у діяльності суб’єкта господарювання, що подає заяву.
До заяви додається:
- копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи-підприємця;
- копія довідки про взяття на облік платника податків;
- копія довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);
- зображення місцевої символіки міста Одеси (візуалізація, ескіз тощо на аркуші формату А-4).
Перелік документів, необхідних для видачі дозволу, є вичерпним.
Забороняється вимагати від заявників для видачі дозволу документи, не передбачені законодавством та цим порядком.
2.3. Заява та документи, що додаються до неї, подаються в одному примірнику та мають бути скріплені печаткою суб’єкта господарювання (за наявності) й засвідчені підписом його уповноваженої особи. Вказані документи приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про прийняття документів.
2.4. Заява реєструється уповноваженим органом протягом двох днів з дня отримання документів у журналі реєстрації заяв, форма якого затверджується керівником уповноваженого органу.
2.5. Уповноважений орган відмовляє у видачі дозволу:
- у випадку подання неповного пакета документів;
- у разі невідповідності поданих документів вимогам пункту 2.3 цього Порядку.
Про відмову у видачі дозволу заявник повідомляється листом, в якому зазначаються підстави для відмови, про що робиться запис у журналі реєстрації. Разом з листом заявнику направляється поданий ним пакет документів.
Перелік підстав для відмови у видачі дозволу є вичерпним.
2.6. За наявності усіх документів уповноважений орган протягом трьох наступних робочих днів після реєстрації заяви готує й оформлює два примірника дозволу, після чого протягом двох днів передає перший примірник дозволу до Єдиного дозвільного центру. Другий примірник дозволу зберігається уповноваженим органом для обліку та контролю.
2.7. У місячний термін з дати реєстрації заяви заявник повинен отримати перший примірник дозволу в Єдиному дозвільному центрі. У разі неявки заявника в зазначений термін – заява анулюється. Факт видачі дозволу фіксується в журналі реєстрації виданих дозволів, форма якого затверджується керівником уповноваженого органу.
2.8. Уповноважений орган щомісячно, до п’ятого числа місяця наступного за звітним, направляє до відповідних податкових органів інформацію про суб’єктів господарювання, яким видано дозволи на використання місцевої символіки із зазначенням ідентифікаційних кодів (номерів), а також адрес місцезнаходження таких суб’єктів господарювання.

 

3. Порядок внесення змін до дозволу та припинення його дії

 

3.1. Дозвіл видається безстроково.
3.2. Дозвіл припиняє свою дію:
- у разі припинення діяльності суб’єкта господарювання, що підтверджується повідомленням податкових органів;
- за заявою суб’єкта господарювання про відмову від використання місцевої символіки;
- у разі виключення окремої одиниці місцевої символіки із затвердженого Одеською міською радою переліку місцевої символіки, за використання якої з комерційною метою стягується збір.
3.3. Припинення дії дозволу у випадках, передбачених пунктом 3.2
цього Порядку здійснюється уповноваженим органом протягом п’яти робочих днів.
3.4. За заявою суб’єкта господарювання до дозволу вносяться зміни у разі:
- зміни адреси місцезнаходження суб’єкта господарювання;
- зміни організаційно-правової форми суб’єкта господарювання;
- зміни найменування суб’єкта господарювання юридичної особи або ім'я, по батькові та/або прізвища фізичної особи-підприємця.
Заява про внесення змін до дозволу або про відмову від використання місцевої символіки (анулювання дозволу) подається уповноваженому органу через Єдиний дозвільний центр. До заяви додаються копії документів, що підтверджують необхідність внесення змін. Зміни до дозволу вносяться протягом п’яти робочих днів після отримання уповноваженим органом заяви суб’єкта господарювання шляхом оформлення додатку до дозволу, що є його невід'ємною складовою частиною.

 

4. Інші положення

 

4.1. Суб'єкти господарювання, які з комерційною метою використовують місцеву символіку без дозволу, виданого відповідно до цього Порядку, несуть відповідальність у межах, передбачених чинним законодавством.
4.2. Відсутність виданого у встановленому порядку дозволу не звільняє суб’єкта господарювання від передбаченого законодавством обов’язку щодо сплати відповідного збору у випадку самовільного використання місцевої символіки.
4.3. Питання, що не врегульовані цим Порядком, вирішуються згідно з чинним законодавством України, а також відповідно до рішень Одеської міської ради та її виконавчого комітету.

Керуюча справами                  Т. Єршова

 

Додатки 2, 3 до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 18.08.2009р. №910

 Страница создана: 20.08.2009 17:41
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее