01:38:41   |   16 мая 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения исполкома / №866 от 05.07.2008г.

№866 от 05.07.2008г.

О внесении изменений в решение исполнительного комитета Одесского городского совета от 24.06.2008г. № 746

Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№866 від 05.07.2008р.

Про внесення змін до рішення

виконавчого комітету Одеської міської ради від 24.06.2008р. № 746


Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою врахування редакційних правок до тексту Положення про порядок та умови проведення конкурсу з вибору стратегічного партнера, з метою реконструкції та модернізації Міжнародного аеропорту «Одеса», затвердженого рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 24.06.2008р. № 746, виконавчий комітет Одеської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Внести зміни до Положення про порядок та умови проведення конкурсу з вибору стратегічного партнера, з метою реконструкції та модернізації Міжнародного аеропорту «Одеса», затвердженого рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 24.06.2008р. № 746 та викласти його в наступній редакції (додаються).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Ворохаєва А.І.


Міський голова Е. Гурвіц
Керуюча справами Т. Єршова

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
№866 від 05.07.2008р.


ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПОРЯДОК ТА УМОВИ
проведення конкурсу з вибору стратегічного партнера з метою реконструкції

та модернізації Міжнародного аеропорту „Одеса”


Це Положення розроблене відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту комунального підприємства „Міжнародний аеропорт „Одеса” (надалі – Підприємство (в значенні організаційної структури суб’єкта господарювання), або МАО (в значенні комплексу будівель та споруд, які знаходяться в оперативному віданні Підприємства), та визначає порядок підготовки та проведення конкурсу з вибору низки потенційних стратегічних партнерів (надалі – Конкурс) з метою реконструкції та модернізації МАО, майно якого є комунальною власністю територіальної громади м. Одеси і закріплене за ним на праві повного господарського відання, визначення кола потенційних стратегічних партнерів (надалі – Партнерів), а також схеми співробітництва, з метою реалізації поставленої мети та укладення відповідного договору (договорів) стосовно реалізації проекту реконструкції та модернізації МАО (надалі – Проект) в порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом Підприємства.

I. Мета проведення Конкурсу та засади реалізації Проекту

1. Завданням Конкурсу є визначення юридичних осіб, що можуть забезпечити найкращі умови реконструкції та модернізації МАО, та реалізація Проекту шляхом укладення відповідного договору (договорів). Вибір схеми співробітництва та форми реалізації Проекту буде здійснюватись Одеською міською радою (або іншим(и) уповноваженим(и) органом(нами)) та/або Підприємством на підставі пропозицій, отриманих від Претендентів (як цей термін визначено нижче). Зокрема (але не обмежуючись наведеними нижче варіантами), Проект може бути реалізовано шляхом укладення:
а) договору про спільну діяльність та/або;
б) договору концесії, та/або;
в) договору про співробітництво в іншій формі відповідно до вимог чинного законодавства, але в будь-якому випадку після виконання вимог чинного на дату укладення договорів законодавства України та після узгодження умов таких договорів з Партнером.


2. Засади реалізації Проекту
2.1. Мета Проекту:
- ефективне функціонування МАО відповідно до цільового призначення та з дотриманням вимог його експлуатації;
- залучення інвестицій у розвиток МАО відповідно до вимог, що ставляться ICAO до міжнародних аеропортів;
- будівництво, модернізація й розвиток інфраструктури, необхідної для комплексного обслуговування авіакомпаній і пасажирів, супроводження вантажів, авіатранспортного вузла, що створюється на базі МАО;
- здійснення заходів, спрямованих на значне збільшення потоку пасажирів та вантажів, особливо транзитних;
- істотне поліпшення якості послуг, що надаються авіакомпаніям і пасажирам;
- збільшення кількості авіакомпаній, яким надається аеропортове й наземне обслуговування МАО;
- надання МАО послуг з обслуговування гостей і учасників фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року (Євро – 2012).
2.2. Основні принципи здійснення Проекту:
- будь-яка з обраних форм реалізації Проекту впроваджується відповідно до вимог законодавства України із залученням фінансових ресурсів Партнера;
- внеском Підприємства може бути рухоме та нерухоме майно, необхідне для здійснення аеропортової діяльності, а також інтелектуальна власність, ділова репутація та ділові зв'язки;
- внеском Партнера можуть бути рухоме майно, грошові вклади, ділова репутація та ділові зв'язки.
2.3. Основні вимоги до Проекту:
2.3.1. Не пізніше березня 2012 року МАО повинен відповідати вимогам техніко-економічного обґрунтування Плану стратегічного розвитку КП «Міжнародний аеропорт «Одеса», розробленого Українським державним проектно-технологічним науково-дослідним інститутом цивільної авіації «Украеропроект» та погодженого Державною авіаційною адміністрацією від 27.02.2008 року.
2.3.2. Забезпечення фінансування в розмірі не менше 250 млн. доларів США для етапу реконструкції й будівництва аеропортових об'єктів МАО на період до 2012 року.
II. Організаційні засади проведення Конкурсу
1. Організація і проведення Конкурсу здійснюється конкурсною комісією (надалі – Комісія), що створюється виконавчим комітетом Одеської міської ради.
2. Організаційне забезпечення діяльності Комісії здійснюють голова та секретар Комісії.

3. До повноважень Комісії належать:
- повідомлення про проведення Конкурсу, забезпечення підготовки конкурсної документації, що дозволяє учасникам Конкурсу оцінити господарський та фінансовий стан Підприємства та розробити пропозиції для участі в Конкурсі;
- затвердження форми конкурсної пропозиції;
- прийняття заяв на участь у Конкурсі та документів, що додаються до заяв;
- ухвалення рішень стосовно допуску претендентів до участі в Конкурсі;
- забезпечення ознайомлення претендентів із конкурсною документацією, розгляд конкурсних пропозицій та документів претендентів;
- ухвалення рішень про визначення Партнера (Партнерів), що є переможцем (переможцями) Конкурсу, а також здійснення інших функцій, передбачених цим Порядком.
4. Засідання Комісії є правомочним за умови участі в ньому більш 1/2 всіх членів Комісії. Рішення Комісії приймається колегіально, відкритим голосуванням, більшістю голосів присутніх членів Комісії. Голова Комісії має право вирішального голосу при рівній кількості голосів. Рішення Комісії оформлюються протоколами, які підписуються головою Комісії та секретарем. Протокол Комісії, яким будуть визначені переможці Конкурсу, підписуються всіма присутніми членами Комісії.
5. Засідання Комісії є закритими. У разі потреби отримання додаткової інформації стосовно претендента Конкурсу, його конкурсних пропозицій тощо Комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників Конкурсу, залучати незалежних експертів та фахівців.
6. Матеріальні витрати, пов'язані з проведенням Конкурсу, покриваються за рахунок коштів, що сплачуються учасниками Конкурсу (надалі – Конкурсний внесок) у розмірі 15 000 доларів США (або, якщо Претендент є резидентом України, еквівалент цієї суми у національній валюті України за офіційним курсом Національного банку України на дату здійснення платежу) на рахунок Підприємства. Конкурсний внесок використовується для проведення Конкурсу і поверненню не підлягає.
7. Конкурс оголошується Комісією:
- перший етап - не пізніше 15 робочих днів з моменту затвердження цього Положення;
- другий етап - не пізніше 24 серпня 2008 року.
8. Оголошення про проведення Конкурсу публікується в газеті «Урядовий кур’єр», «Одесский вестник» та, за рішенням Комісії, інших засобах масової інформації. Інформація про оголошення Конкурсу розміщується на офіційному веб-порталі Одеської міської ради в мережі Інтернет та розповсюджується шляхом розсилок зацікавленим особам.
9. Оголошення про проведення Конкурсу повинно містити:
9.1. Інформацію про Підприємство (код ЄДРПОУ; повна назва; місцезнаходження; номери телефону та факсу; характеристика Підприємства: основна номенклатура продукції (робіт, послуг) за останні два роки, кількість працюючих станом на дату останнього звітного періоду, відомості про земельні ділянки, а також про умови і підстави їхнього використання; основні показники господарської діяльності Підприємства за останні два роки та останній звітний період: обсяг реалізації продукції (робіт, послуг), балансовий прибуток (збиток), рентабельність.
9.2. Порядок та умови проведення Конкурсу.
9.3. Вимоги до учасників Конкурсу.
9.4. Порядок і терміни подання претендентами заяв для участі в Конкурсі, розмір та реквізити сплати Конкурсного внеску.
9.5. Кінцевий термін подання претендентами конкурсних пропозицій і документів на розгляд Комісії.
III. Порядок проведення Конкурсу і оголошення переможця (переможців) Конкурсу
1. Конкурс проводиться у два етапи. У першому етапі можуть приймати участь Претенденти, які відповідають наступним вимогам:
1.1. Частка державного майна в статутному капіталі Претендента та/або осіб, під контролем яких він перебуває, не повинна перевищувати 40 відсотків.
1.2. Претендент повинен мати успішний досвід фінансування, експлуатації та розвитку аеропортів та реконструкції аеропортів.
1.3. Претендент, та/або особи, під контролем яких він перебуває та/або особи, що перебувають під його контролем, не повинні прямо або опосередковано мати у власності, володіти або управляти аеропортом (аеропортами), що є конкурентами Підприємства і розташовані в регіоні місцезнаходження Підприємства, а також у суміжних регіонах Причорномор'я, як на території України, так і на території інших держав.
Для участі у першому етапі Претенденти подають заяву та документи, зазначені у п. 5 розділу ІІІ цього Положення.
2. На другому етапі Претенденти подають до Комісії конкурсні пропозиції й пакет документів, передбачений цим Положенням. Комісія в результаті аналізу поданих конкурсних пропозицій і документів ухвалює рішення про їхню відповідність вимогам цього Положення і визначення кола потенційних Партнерів.

3. Строки подання заяв для участі в Конкурсі та конкурсних пропозицій визначаються в оголошенні про проведення Конкурсу. Заяви на участь у Конкурсі та конкурсні пропозиції, отримані Комісією після закінчення строку їх подання, не розглядаються і повертаються Претенденту за його рахунок.
4. Під час розгляду заяв та пропозицій Претенденти мають право вносити зміни до своїх пропозицій з метою їх вдосконалення або зняти свою заявку з розгляду. Зміни пропозицій про виконання умов Конкурсу вносяться не пізніше, ніж за 10 календарних днів до закінчення терміну розгляду заяв та пропозицій.
5. Для участі в Конкурсі Претенденти, у термін який зазначений у оголошенні про проведення Конкурсу, подають до Комісії такі документи:
5.1. Заяву про участь у Конкурсі, підписану уповноваженим представником Претендента і скріплену його печаткою. Заява Претендента може бути складена українською або російською мовою і повинна містити повну назву, місцезнаходження, банківські реквізити претендента, а також інформацію про те, що він відповідає вимогам цього Положення.
5.2. Документи, що підтверджують правосуб’єктність Претендента, відповідно до вимог законодавства країни реєстрації.
5.3. Документи, що підтверджують спроможність Претендента.
5.4. Відомості про доходи, прибуток та рентабельність Претендента за останні два роки.
5.5. Документи, що підтверджують повноваження представника Претендента.
6. Заява має бути підписана уповноваженими посадовими особами Претендента (у разі, якщо підпис головного бухгалтера є обов’язковим – також головним бухгалтером) і засвідчена печаткою Претендента – юридичної особи. Заява має бути складена українською або російською мовою.
7. Документи зазначені в п.5 цього Розділу, крім заяви, надаються в оригіналах або нотаріально засвідчених копіях; документи, видані за межами України, повинні бути легалізовані в установленому порядку та перекладені українською або російською мовою.
8. Неподання у заяві на участь у Конкурсі необхідної інформації, подання її у неповному обсязі або подання неправдивої інформації може бути підставою для недопущення претендента до участі у Конкурсі.
9. Документи для участі в Конкурсі приймаються секретарем Комісії в робочі дні за адресою: м. Одеса, Думська площа,1 з 10 години 00 хв. до 12 години 30 хв., реєструються в журналі реєстрації й передаються на розгляд Комісії. Комісія приймає рішення про допущення (недопущення) Претендентів до участі у Конкурсі з обґрунтуванням причин відмови і протягом двох тижнів з дня реєстрації заяв повідомляє Претендентів про допущення (недопущення) їх до участі у Конкурсі. Претендентам, які допущені до участі у Конкурсі, одночасно надається інформація стосовно способу, термінів і місця ознайомлення з конкурсною документацією.
10. Про ухвалене рішення секретар Комісії повідомляє Претендентів письмово не пізніше наступного робочого дня після дати ухвалення Комісією відповідного рішення. Одночасно з повідомленням про допуск до участі в Конкурсі Претенденту видається копія цього Положення та форма конкурсної пропозиції.
11. Кожному Претенденту, допущеному до участі в Конкурсі, надається право ознайомитися з конкурсною документацією за наступною адресою: м. Одеса, Аеропорт ЦА, другий поверх аеровокзального комплексу. Перелік документів і відомостей, що становлять конкурсну документацію, визначається Комісією відповідно до цього Порядку. Відомості, що належать до секретних, не можуть бути включені до конкурсної документації. Ознайомлення з конкурсною документацією відбувається в робочі дні з 14 години 00 хв. до 17 години 00 хв.
12. Для ознайомлення з конкурсною документацією Претендент, якого було допущено до участі в Конкурсі, подає заяву, що повинна містити дати початку ознайомлення Претендента з конкурсною документацією й перелік осіб, які будуть проводити ознайомлення. Зазначена заява подається Претендентом до Комісії й має бути розглянута не пізніше наступного робочого дня після дати подачі цієї заяви.
13. Подання Претендентом, якого було допущено до участі в Конкурсі, заяви про ознайомлення з конкурсною документацією свідчить про прийняття на себе Претендентом зобов'язань щодо збереження таємниці інформації, викладеної в конкурсній документації, та використання такої інформації виключно для підготовки до участі в Конкурсі.
14. У випадку, якщо у Претендента, якого було допущено до участі в Конкурсі, в ході ознайомлення з конкурсною документацією виникне необхідність в одержанні додаткових відомостей про діяльність Підприємства, необхідних для формування конкурсних пропозицій і відсутніх у конкурсній документації, він може звернутися до Комісії з відповідною заявою не пізніше наступного дня з дати ознайомлення з конкурсною документацією. Комісія протягом двох робочих днів розглядає заяву Претендента й ухвалює відповідне рішення.
15. До настання кінцевого терміну подання конкурсних пропозицій претенденти, допущені до участі в Конкурсі, подають до Комісії:
15.1. Конкурсні пропозиції (за формою, затвердженою Комісією і отриманою претендентом відповідно до п.11 цього розділу).
15.2. Відомості (включаючи офіційний лист, складений на бланку Претендента) про наявність відносин контролю претендента з іншими суб'єктами господарювання, як визначено в статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
15.3. Документи, що підтверджують відсутність частки державного майна в статутному капіталі претендента та/або осіб, під контролем яких він перебуває, у розмірі, що перевищує 40 відсотків.
15.4. Документи, що підтверджують успішний досвід фінансування, експлуатації та розвитку аеропортів та реконструкції аеропортів.
15.5 Документи (включаючи офіційний лист, складений на бланку претендента), що підтверджують відсутність у претендента, та/або в осіб, під контролем яких він перебуває, та/або в осіб, які перебувають під його контролем, прямо або опосередковано права власності, володіння або управління аеропортом (аеропортами), що є конкурентами Підприємства і розташовані у регіоні його місцезнаходження, а також у суміжних регіонах Причорномор'я як на території України, так і на території інших держав.
15.6. Пропозиція Претендента стосовно схеми співробітництва з реалізації Проекту (включаючи проект відповідного договору або перелік його істотних умов).
15.7. Пропозиція про реконструкцію та модернізацію МАО з інвестуванням грошових коштів у розмірі, еквівалентному не менше ніж 250 млн. доларів США, а також бізнес-план розвитку МАО.
15.8. Висновок зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), що містить відомості про фінансовий стан претендента, підтверджує його здатність здійснити фінансування в необхідному обсязі із зазначенням джерел походження фінансування.
15.9. Документ, що підтверджує оплату Конкурсного внеску.
16. Документи, зазначені в п.15 цього розділу, подаються в запечатаних непрозорих конвертах з написом „Конкурс з вибору стратегічного партнера” без зазначення будь-яких реквізитів, що дозволятимуть ідентифікувати Претендента.
17. Документи, зазначені в п.15 цього розділу, приймаються секретарем Комісії, реєструються в журналі реєстрації без зазначення найменування Претендента і зберігаються в сейфі.
18. Претендент може подати тільки одну конкурсну пропозицію.
19. Комісія вправі відхилити від участі у Конкурсі - Претендента у разі: - умисного подання ним свідомо неправдивої інформації про себе;
- подання ним неповної або неточної інформації.
Інформація про відхилення Претендентів від подальшої участі у Конкурсі та мотиви прийняття такого рішення доводяться до їх відома.
20. О 10 годині 00 хв. наступного робочого дня після дати закінчення терміну подання конкурсних пропозицій, Комісія розкриває пакети документів Претендентів, встановлює наявність необхідних документів, про що складає відповідний протокол. При розкритті пакетів з конкурсними пропозиціями можуть бути присутні представники Претендентів.
21. Протягом 5 робочих днів після розкриття пакетів з документами, зазначеними в п. 15 цього розділу, Комісія вивчає документи і пропозиції Претендентів. У випадку відсутності документів, передбачених цим Порядком, невідповідності відомостей, зазначених Претендентом при поданні заяви на участь у Конкурсі відповідно до п. 5 цього розділу, відомостям, що містяться в документах, наданих відповідно до п. 15 цього розділу, невідповідності документів вимогам законодавства України та/або цього Положення, конкурсні пропозиції Претендентів не розглядаються.
22. Критерієм для визначення переможця Конкурсу є прийняття і відповідність Претендента всім умовам Конкурсу і максимальний розмір запропонованих інвестицій.
Зокрема конкурсні пропозиції оцінюються на підставі наступних критеріїв:
- запланований обсяг інвестицій, прозорість конкурсних пропозицій;
- ділова репутація Претенденту;
- відповідність конкурсних пропозицій встановленій меті;
- терміни здійснення повної передбаченої реконструкції МАО по наданим графікам;
- технологічний рівень реконструкції: застосування технологій виробництва спеціальних будівельних та монтажних робіт, наявність спеціалізованих комплексів для будівництва аеродромних покриттів тощо (демонстрація фото, відео та інших матеріалів, які підтверджують можливості Претендентів);
- досвід персоналу: наявність кваліфікованого персоналу з провідних спеціальностей з відповідним досвідом по даному виду робіт;
- виробничі можливості: наявність відповідних дозвільних документів (ліцензій, сертифікатів) на право виконувати роботи з проектування, будівництва та інш.;
- правильність та адекватність розрахунків, їх відповідність ринковому середовищу: показники вартості основних конструктивних елементів об’єктів реконструкції, обладнання аеродрому, аеровокзального комплексу та інших об’єктів МАО;
- фінансова спроможність Претендента;
- комерційна спроможність Претендента;
- комерційні та техногенні ризики проекту: пропозиції про страхування ризиків на стадії реконструкції (непоставка матеріалів та обладнання, недостаток фінансових ресурсів для реалізації проекту у термін, порушення термінів будівництва, форс-мажорні обставини).
У випадку, якщо максимальний розмір інвестицій буде запропоновано двома або більше Претендентами, критерієм вибору переможця є попередній досвід реалізації подібних проектів, найбільший досвід експлуатації аеропортів та найбільш вигідні для Підприємства умови запропонованого співробітництва з реалізації інвестиційного проекту.
23. За результатами розгляду конкурсних пропозицій Комісія визначає коло потенційних Партнерів, що є переможцями Конкурсу, та схему співробітництва з метою реалізації Проекту, про що складається відповідний протокол. Протягом 5 робочих днів з моменту прийняття Комісією відповідного рішення, інформація про результати Конкурсу публікується в порядку, передбаченому для оголошення про проведення Конкурсу, зазначеному в п. 9 розділу II цього Положення. Окрім того, повідомлення про результати Конкурсу направляються потенційним Партнерам персонально.
24. Якщо, за результатами проведення Конкурсу, Одеська міська рада та/або Підприємство приймає рішення про реалізацію Проекту шляхом укладення договору про спільну діяльність без створення юридичної особи с відповідним(и) переможцем(ями) Конкурсу, то
(А) Одеська міська рада та/або Підприємства (в залежності від випадку) після направлення такому(им) переможцю(ям) персонального повідомлення, розпочинає переговори з таким(и) переможцем(ями) з метою укладення договору про спільну діяльність без створення юридичної особи;
(Б) Протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання повідомлення про результати Конкурсу відповідний(і) переможець(ці) Конкурсу надають Одеській міській раді (або уповноваженому нею органу місцевого самоврядування) та/або Підприємству проект договору про спільну діяльність (надалі – Договір про СД) без створення юридичної особи для опрацювання. Одеська міська рада (або уповноважений нею орган місцевого самоврядування) та/або Підприємство (надалі – Одеська міська рада (або уповноважений нею орган місцевого самоврядування) та/або Підприємство та переможець(ці) Конкурсу разом іменуються Сторони) повинні протягом (трьох) робочих днів з дати отримання проекту Договору про СД надати свої коментарі та зауваження до такого проекту відповідному(им) переможцю (цям) Конкурсу;
(В) Після цього Сторони вступають в переговори з метою узгодження остаточного тексту Договору про СД. Для уникнення сумнівів, термін, протягом якого Сторони повинні узгодити такий остаточний проект Договору про СД не може перевищувати 15 календарних днів з дати отримання відповідним(и) переможцем(цями) Конкурсу персонального повідомлення про результати Конкурсу. Якщо остаточний текст Договору про СД не буде узгоджено протягом зазначених вище 15 календарних днів, відповідний(і) переможець(ці) Конкурсу (які не змогли погодити остаточний текст Договору про СД) виключаються зі складу переможців Конкурсу, та Договір про СД укладається з переможцем(ями) Конкурсу, який(і) вчасно узгодили остаточний текст Договору про СД. У випадку якщо жоден з переможців Конкурсу не зміг вчасно узгодити остаточний текст Договору про СД, Одеська міська рада приймає рішення (1) про продовження строку проведення переговорів з метою узгодження остаточного тексту Договору про СД, або (2) про скасування результатів Конкурсу;
(Г) Після узгодження остаточного тексту Договору про СД, Сторони укладають Договір про СД відповідно до вимог чинного законодавства України.
25. Якщо, за результатами проведення Конкурсу, Одеська міська рада та/або Підприємство приймає рішення про реалізацію Проекту шляхом укладення договору концесії або в будь-який інший спосіб (окрім укладення договору про спільну діяльність без створення юридичної особи), Одеська міська рада та/або Підприємство вживатимуть усіх заходів відповідно до чинного законодавства України, які є необхідними для впровадження такої схеми реалізації Проекту (включаючи (без обмеження) прийняття відповідних рішень, проведення додаткових конкурсів, погодження з органами державної влади, укладення договорів тощо).

Керуюча справами Т. ЄршоваСтраница создана: 05.07.2008 14:22
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее