02:51:16   |   27 january 2021   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.




/ Main / Projects discussion

Проект Решения исполнительного комитета "О едином реестре местных регуляторных актов, действующих в сфере хозяйственной деятельности в г. Одессе"

Зауваження та пропозиції до проекту приймаються

за адресою:

65004, м. Одеса, вул. Думська,1, каб.314,
юридичне управління Одеської міської ради.

Тел. 724-33-71,
e-mail:  
media1@cityhall.odessa.ua

ПРОЕКТ

Рішення виконавчого комітету

Одеської міської ради

 

"Про єдиний реєстр місцевих регуляторних актів, що діють у сфері господарської діяльності в м. Одеса"

З метою вдосконалення правового та інформаційного забезпечення господарської діяльності, керуючись ст. 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчий комітет

в и р і ш и в:

1. Затвердити Положення про Єдиний реєстр місцевих регуляторних актів, що діють у сфері господарської діяльності в м. Одеса (додається).
2. Опублікувати це рішення в газеті “ Одеській вісник”
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Ворохаєва А.І.


Додаток
до рішення виконкому міської ради


Положення про Єдиний реєстр місцевих регуляторних актів,
що діють у сфері господарської діяльності в м. Одеса
  

  


Цим Положенням з метою забезпечення доступності, гласності та відкритість регуляторної діяльності органів місцевого самоврядування територіальної громади м. Одеса, сприяння підприємницькій діяльності у місті запроваджується єдиний реєстр місцевих регуляторних актів, що діють у сфері господарської діяльності, та регламентується порядок створення і використання такого реєстру.


1. Визначення термінів
У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у таких значеннях:
1.1. Регуляторний акт – акт органу місцевого самоврядування чи місцевого органу державної виконавчої влади, або інший письмовий документ, який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, відносин між місцевими органами влади та суб'єктами господарювання, який встановлює, змінює чи скасовує норми права, застосовується неодноразово та щодо невизначеного кола осіб і який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання відносин, між органами місцевого самоврядування та суб'єктами господарювання, незалежно від того, чи вважається цей документ відповідно до закону, що регулює відносини у певній сфері, нормативно-правовим актом;
1.2. Реєстр - інформаційна система, створена задля накопичення, систематизації та підтримання в контрольному стані регуляторних актів. Реєстр складається з еталонного, страхового, робочого та інформаційного фондів. Реєстр є об’єктом інтелектуальної власності і належить до комунальної власності територіальної громади міста.
1.3. Еталонний фонд Реєстру - комп'ютерна інформаційна система, призначена для зберігання та обліку еталонних текстів Регуляторних актів у контрольному стані.
1.4. Еталонний текст Реєстру - текст Регуляторного акта у формі комп'ютерного файла, цілісність якого забезпечується за допомогою спеціальних ознак.
1.5. Робочий фонд Реєстру - комп'ютерна інформаційна система, яка підтримує технологію ведення Реєстру і використовується для підготовки та обробки текстів Регуляторних актів при внесенні їх до еталонного фонду Реєстру.
1.6. Страховий фонд Реєстру - архівні копії еталонного фонду Реєстру, які призначені для відновлення в автентичній формі еталонного фонду Реєстру у разі його повної або часткової втрати.
1.7. Інформаційний фонд Реєстру - спеціально створена для надання широкому колу користувачів інформації з Реєстру комп'ютерна інформаційна система у формі окремої бази даних, в якій зберігаються копії еталонних текстів Регуляторних актів.
1.8. Копія еталонного тексту Реєстру - копія тексту нормативно-правового акта у формі комп'ютерного файла, який ідентичний відповідному еталонному тексту та зберігає всі спеціальні ознаки, що забезпечують його цілісність.
1.9. Реєстраційний код - система цифрових знаків, що складається з двох частин: порядкового номера, який присвоюється Регуляторному акту при включенні його до Реєстру, і року включення Регуляторного акта до Реєстру.
1.10. Адміністратор Реєстру – юридична особа, фізична особа-підприємець або структурний підрозділ виконкому міської ради, яка забезпечує ведення та функціонування Реєстру;
1.11. Користувачі Реєстру - юридичні і фізичні особи, що звертаються до Реєстру для ознайомлення з регуляторними актами.


2. Адміністратор Реєстру
2.1. Адміністратор Реєстру з числа юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців визначається виконкомом міської ради шляхом тендеру, який проводиться відповідно до Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”.
Функції адміністратора Реєстру можуть бути також покладені на юридичне управління Одеської міської ради.
2.2 Функціями Адміністратора Реєстру є:
• включення регуляторних актів до Реєстру,
• обробка, ідентифікація, класифікація регуляторних актів, внесення регуляторних актів до відповідних фондів Реєстру із збереженням спеціальних ознак для забезпечення їх цілісності,
• збереження та підтримання у контрольному стані еталонних текстів регуляторних актів;
• розміщення інформаційного фонду в мережі Інтернет;
• технічний супровід програмно-інформаційного забезпечення Реєстру, забезпечення його функціонування, збереження та захисту інформації
• формування і підтримання інформаційного фонду, забезпечення відповідності інформації, що надається користувачам, еталонним текстам Реєстру,
• реєстрація запитів, обслуговування та облік користувачів Реєстру;
• контроль за доступом та наданням інформації з Реєстру.
2.3. Права та обов’язки адміністратора – юридичної або фізичної особи визначаються договором між виконкомом міської ради та адміністратором Реєстру.

3. Склад Реєстру. Порядок включення Регуляторних актів до Реєстру
3.1. До Реєстру включаються регуляторні акти міської ради, її виконавчих органів та міського голови, а також регуляторні акти органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, з якими адміністратором Реєстру укладені відповідні договори.
3.2. Включенню до Реєстру підлягають усі чинні регуляторні акти, підготовлені та прийняті в порядку, передбаченому Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, а також інші акти, які відповідають критеріям, зазначеним у. п. 1.1 цього Положення.
3.5. Не підлягають включенню до Реєстру акти
- про розгляд проектів Регуляторних актів;
- з питань внутрішньої організації діяльності регуляторних органів;
- з режимом доступу, обмеженим у встановленому порядку.
3.4. Повні офіційні тексти регуляторних актів, прийнятих після створення робочого фонду Реєстру, надаються адміністратору Реєстру їх розробниками або профільними структурними підрозділами виконкому міської ради на електронних та паперових носіях протягом трьох днів після їх підписання. Адміністратор Реєстру забезпечує занесення цих актів до Реєстру в одноденний термін після їх отримання
3.5. Не включені до Реєстру Регуляторні акти, , щодо яких надійшло більше двох запитів від користувачів, підлягають включенню до Реєстру в місячний термін після третього запиту
3.6 .За автентичність текстів регуляторних актів міської ради, її виконавчих органів та міського голови відповідає загальний відділ виконкому. Автентичність копій регуляторних актів, що надаються адміністратору, повинна бути засвідчена печаткою виконкому .
3.7. До Реєстру вносяться така інформація про Регуляторний акт:
- дата і номер акта;
- назва акта;
- повний текст акта з усіма додатками;
- аналіз впливу регуляторного акта (експертний висновок);
- реєстраційний код акта.
3.8. Включення Регуляторного акту до Реєстру здійснюється Адміністратором Реєстру протягом одного робочого дня з моменту його подання. Протягом 5-ти робочих днів після включення Регуляторного акту до Реєстру Адміністратор Реєстру забезпечує розміщення його електронної копії на веб-сторінці в мережі Інтернет.
3.9. Регуляторні акти, включені до Реєстру, підтримуються адміністратором у контрольному стані, тобто в редакції, чинній на поточну дату. При надходженні до адміністратора Реєстру акта, що припиняє дію раніше занесеного до Реєстру регуляторного акту, адміністратор Реєстру протягом одного робочого дня ставить відмітку про це на тексті акта, що втратив чинність.
3.10. Адміністратор Реєстру забезпечує відповідність тексту регуляторного акта, розміщеного в Реєстрі, еталонному текстові регуляторного акта. В разі виявлення невідповідності еталонному текстові вона підлягає усуненню протягом двох робочих днів з моменту виявлення.

4. Порядок і умови користування Реєстром
4.1 . Користувачі можуть одержати копії еталонних текстів Регуляторних актів з інформаційного фонду Реєстру на електронних чи паперових носіях шляхом звернення до Адміністратора Реєстру або безпосереднього санкціонованого доступу до інформаційного фонду Реєстру на веб-сторінці в мережі Інтернет.
4.3. Звертаючись до Адміністратора Реєстру, користувач подає запит, де вказує відомі йому реквізити регуляторного акта та форму, в якій він бажає одержати акт (роздруківка, файл на диску, файл електронною поштою). Запити про одержання акта у вигляді файлу електронною поштою надсилаються електронним листом, інші запити подаються у формі заповненого формуляру.
4.4. Користувачі можуть звертатися до Адміністратора Реєстру із запитами про підготовку переліків та надання текстів регуляторних актів з певної теми або за конкретний період.
4.5. Одержавши запит, адміністратор реєструє його із зазначенням предмету запиту, після чого:
• надає запитувачу текст акта (перелік актів);
• повідомляє запитувача про відсутність акта у Реєстрі, знаходження його у стадії занесення до Реєстру (із зазначенням часу, коли він буде занесений до Реєстру) або про неточність запиту та потребу в повторному запиті.
У випадку знаходження кількох актів на один запит, адміністратор узгоджує свої подальші дії із запитувачем.
4.6. Запити, подані у вигляді формуляру, задовольняються протягом трьох робочих днів, в запити, одержані електронною поштою – протягом не пізніше наступного робочого дня після одержання.
4.7. Адміністратор несе відповідальність за повноту та достовірність наданої за запитами інформації
4.8. Контроль за безпосереднім санкціонованим доступом до інформаційного фонду Реєстру та надання інформаційних послуг з Реєстру здійснюється адміністратором Реєстру.


5. Фінансування Реєстру та відшкодування витрат
5.1. Роботи зі створення та ведення Реєстру фінансуються згідно чинного законодавства.
Адміністратор Реєстру може залучати до фінансування Реєстру інші кошти, якщо це не заборонено законодавством.
5.2. Користувачі Реєстру відшкодовують витрати за копії регуляторних актів на паперових носіях в розмірі та в порядку, встановленому відповідно до договору між виконкомом міської ради та адміністратором Реєстру.


Аналіз впливу регуляторного акту

 

Опис проблеми
Обмеженість доступу до нормативно-правових актів, що регулюють підприємницьку діяльність на місцевому рівні погіршує бізнес середовище у м. Одеса. Бізнес –сам по собі є ризиковою справою і пов’язаний  із змінами попиту, пропозиції і у великій мірі залежить від зовнішнього середовища, від вчасного отримання  інформації про правила ведення бізнесу, які встановлюються державою. Завдання  держави (органів влади) - зменшити цей ризик.
На рівні України це питання знаходить вирішення. 27  червня 1996 р. підписано Указ Президента № 468/96 “Про Єдиний державний реєстр нормативних актів” .Кабінет Міністрів України прийняв постанови від 11 грудня 1996 р. N 1504 'Про запровадження Єдиного державного реєстру нормативних актів та здійснення правової інформатизації України' та від 23 квітня 2002 року №376 “Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно–правових актів та користування ним”. Електронна бібліотека національного законодавства створена на офіційному сайті Верховної Ради України. Крім того, створено кілька електронних інформаційних систем із законодавства України (“Нормативні акти України”, “ЛІГА”), що мають доволі високий  технічний рівень.
На місцевому та регіональному рівнях  питання відкритості нормотворчої діяльності на сьогодні цілком залежить від політичної волі місцевої влади. Тим не менше дуже багато питань, які стосуються ведення підприємництва (оренда, приватизація, отримання дозволів і погоджень на початок роботи тощо) є питаннями місцевого рівня. Підприємець, який не має інформації про додаткові вартісні і часові витрати, що починають виникати зразу ж після реєстрації і пов’язані з місцевими регуляторними актами, часто не дають розвинути започатковану справу.  Підприємці  не можуть навіть близько до реалій скласти бізнес план своєї діяльності, тому що ніде не виписані вартісні і часові рамки кожного кроку введення в дію та діяльності бізнесу, які регулюється місцевими владними інституціями. 

Перешкодами для вирішення даної проблеми є:
 по-перше, нестача бюджетних коштів для  формування паперового чи комп”ютерного варіантів єдиного реєстру, 
по-друге, відсутність загального доступу до інформації про місцеві регуляторні акти в сфері господарської діяльності,
по-третє, відсутність механізму розповсюдження та роз’яснення інформації про той чи інший  регуляторний акт.
Цілі регулювання
Розробка і запровадження даного документу переслідує наступні цілі:
- удосконалення регуляторної діяльності місцевих органів влади;
- створення фонду та підтримки в контрольному стані місцевих нормативно-правових актів, що встановлюють або роз’яснюють правила ведення господарської діяльності;
- забезпечення доступності та відкритості місцевих регуляторних актів ради для суб'єктів господарювання – юридичних і фізичних осіб;
- зменшення можливості щодо зловживань службовцями за рахунок обмеження доступу до регуляторних актів місцевого рівня чи за індивідуальні роз’яснення що до дії цих актів
- стимулювання розвитку малого бізнесу, а також залучення широких верств населення до такої діяльності .
 
Механізм регулювання
Пропоноване Положення спрямоване на вирішення цілого комплексу проблем, пов’язаних з організацією належного використання інформації про регуляторну діяльність місцевих органів влади
Істотними ознаками даного регулювання є
1. Цілісна технологія отримання підприємцями повної і достовірної інформації про місцеві норми ведення господарської діяльності. Дане Положення вперше встановлює обов’язок і порядок забезпечення підприємців інформацією, необхідною для започаткування, організації, планування, контролю і розвитку власного бізнесу. Таке забезпечення є можливим у електронному варіанті з самостійним доступом підприємця-користувача до бази даних Єдиного реєстру, а також за зверненням з наданням інформації на паперових чи інших носіях. Положення описує обов’язкові ключові елементи процесу надання інформації, процедуру звернення за нею, забезпечення її повноти, достовірності і ефективності використання.(п.п.  3.2, 3.6, 3.10, 4.1-4.5.)
2 Системність підходу до підвищення інформованості про локальні нормативно-правові документи при започаткуванні і веденні господарської діяльності. Положення встановлює основні вимоги до збору, накопичення, збереження і використання електронних копій еталонних текстів і реквізитів всіх місцевих  регуляторних актів (п.п.3.1.-3.9), а також забезпечення вільного доступу до них через мережу Інтернет.(п.4.1).
3 Прозорість схеми функціонування Реєстру. У документі присутній перелік норм, які регламентують обов’язковість і порядок включення регуляторних актів до Єдиного реєстру (п.п. 3.1 – 3.9.),  орган, відповідальний за належне ведення і підтримку Єдиного реєстру (п.п.2.1-2.3.), порядок і умови користування Реєстром (п.п.4.1-4.9). Все це дає можливість накопичення та аналізу інформації про стан використання (кількості звернень) тих чи інших документів, а також їх впливу на формування бізнес-середовища.
4. Розміщення в Реєстрі повної інформації про регуляторні акти в т.ч. аналізів їх регуляторного впливу або експертних висновків (п. 3.6)
5. Передбачення можливості розміщення в Реєстрі регуляторних актів ОДА та облради (п. 3.1,)
6. Визначення відповідальних за автентичність текстів регуляторних актів (п. 3.6, 3.10)
Альтернативні способи досягнення встановлених цілей
Альтернативами даному регулюванню є:
1) Видання щорічного збірника нормативно-правових актів міста (по аналогії з облдержадміністрацією) і забезпечення  вільного доступу до нього підприємця та громадянина, що хоче започаткувати бізнес. Позитивна сторона такого підходу – можливість порівняно швидко і недорого реалізувати таке рішення. Негативна –появиться багато ускладнень щодо доступу до такого збірника; для того щоб підприємець знайшов необхідну інформацію і зрозумів її для нього необхідно потратити багато часу або найняти консультанта для вивчення даної тематики та її роз”яснення.
2) Публікації у місцевій газеті. Позитивна сторона такого рішення  - інформація швидко потрапляє в руки цільового споживача; реалізація даної схеми  є самою  дешевою. Негативна сторона –газета має дуже короткий термін життя і її відтворення “заднім числом” є практично неможливе – раніше опублікований нормативний акт втрачає свою доступність до майбутнього підприємця.

Аналіз вигод та витрат
Цільовими групами даного документу є:
– суб'єкти господарювання;
– місцева влада – органи місцевого самоврядування м. Одеса
– Територіальна  громада
 

                         Суб'єкти господарювання
                       Вигоди
                  Витрати
Опис
Опис
1
Зменшення неофіційних видатків ( і , відповідно, рівня корупції), що виникають як оплата за роз’яснення правил діяльності суб’єктів підприємництва та за отримання інформації .  
Відсутні будь які витрати
2
Зменшення ризику на реалізацію бізнес ідеї, у зв’язку з наявністю повної нормативно-правової інформації про вартість і час на започаткування та організацію ведення бізнесу.
3
Можливість легко приймати рішення про розширення бізнесу за рахунок простого і прозорого доступу до отримання інформації щодо правил діяльності суб’єктів підприємництва у місті.

 

                  Місцева влада
                    Вигоди
                Витрати
опис
опис
1
Позитивне відношення бізнесу та громади до влади, завдяки створення умов гласності та відкритості регуляторних актів для користувачів
Витрати на зарплату державних працівників, які виконують контроль за вчасним внесенням кожного Документу в Реєстр .
2
Поява додаткових можливостей управління ринковим середовищем, через зовнішній аналіз системи регуляторних актів та їх вплив на розвиток бізнесу
Початкові витрати бюджету на саме створення та ведення     Єдиного Реєстру.

 

                              Територіальна громада міста
                        Вигоди
                    Витрати
опис
оцінка
1
Розвиток демократичних стосунків , гласності та відкритості . Розуміння діяльності влади та бізнесу . Довіра населення   до влади та бізнесу. У довготерміновій перспективі - зростання рівня життя споживачів.
Перерозподіл бюджетних коштів в частині, необхідній для створення та ведення Єдиного реєстру.
2
Збільшення можливості у залученні населення до бізнесу.

 
Показники результативності
Цільові групи:
Базове дослідження:
СГД (фізичні та юридичні особи), зареєстровані в м. Одесі до прийняття НПА в дію;
Повторне дослідження:
СГД (фізичні та юридичні особи), що діють в м. Одесі на час проведення дослідження;
Рекомендований термін повторного опитування:  1 рік з дня впровадження в експлуатацію Єдиного реєстру.
Показники результативності
1. Кількість СГД – фізичних та юридичних осіб, які зверталися за послугами єдиного реєстру (статистичні дані);
2. Кількість задоволених адміністратором Єдиного реєстру запитів СГД (статистичні дані);
3. Кількість зафіксованих користувачів Єдиного реєстру (статистичні дані);
4. Кількість НПА, які були додатково включені до Єдиного реєстру після третього звернення (запиту) (статистичні дані);
5. Кількість пропозицій, яка надійшла у міськвиконком та адміністратору реєстру від СГД (статистичні дані);
6. Затрати часу СГД на отримання інформації (соціологічне дослідження);
7. Кількість контактів з посадовцями для отримання інформації (соціологічне дослідження);
8. Доступність, повнота і достовірність Єдиного реєстру чинних регуляторних актів (соціологічне дослідження);
9. Поінформованість СГД про нормативно-правові акти органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, що мають вплив на бізнес-середовище (соціологічне дослідження);
10. Задоволеність СГД Єдиним реєстром (соціологічне дослідження).
 
 

 

Зауваження та пропозиції до проекту приймаються
за адресою:
65004, м. Одеса, вул. Думська,1, каб.314,
Тел. 724-33-71,
e-mail:  media1@cityhall.odessa.ua


INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More