09:10:38   |   25 january 2021   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Projects discussion / Проект рішення виконавчого комітету Одеської міської ради

Проект рішення виконавчого комітету Одеської міської ради

„Про затвердження Правил приймання
стічних вод підприємств, установ і
організацій в систему каналізації м.Одеси”

Відповідно до Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища” від 25.06.1991р. та постанов Кабінету Міністрів України „Про затвердження порядку встановлення нормативів збору за забруднення новколишнього природного середовища і стягнення цього збору” від 01.03.1999р. № 303 зі змінами і доповненнями та від 25.03.1999р. № 465 выд „Про задвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами ” для проведення єдиної екологічної політики з питань охорони навколишнього природного середовища, упорядкування укладення договорів з підприємствами на послуги каналізації та стягнення збору за скид промислових стічних вод в систему каналізації і на виконнання наказу Державного комітету України по будівництву, архітектурі та житлової політики від 10.02.2002р. № 37, з метою упорядкування експлуатації і користування системою комунального водопроводу і каналізації, зменшення скиду промислових стічних вод, підвишення надійності і ефективності роботи міських систем водопроводу і каналізації, забезпечення охорони водойм, від забруднення, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити „Правила приймання стічних вод підприємств, установ і організацій в систему каналізації м. Одеси”.
2. Зобовязати ВАТ „Інфокс” філіал „Інфоксводоканал” (Леонов А.В.) забезпечити контроль за якістю стоків підприєств, установ і організацій, які скидають в комунальні мережі каналізації.
3. Покласти персональну відповідальність за дотриманням „Правил прийому стічних вод підприємств, установ і організацій в систему каналізації м. Одеси.”
(Додаток 1-4) на керівників підприємств,установ, організацій, користувачів води.
4. Кошти, отримані підприємством „Водоканал” від підприємств, установ і організацій, які скидають стоки з показниками, що перевищують обмежено – допустимі концентрації, направити в фонд розвитку підприємства „Водоканал” для використання на розвиток і відновлення системи каналізації.
5. Контроль за виконанням данного рішення покласти на першого заступника міського голови Ворохаєва А.І.

Міський голова            Е.Гурвіц
Керуюча справами      Т. Єршова

 

 

ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ
стічних вод підприємств, установ та організацій у систему каналізації
м. Одеси

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила розроблено відповідно до “Правил приймання стічних вод підпри-ємств у комунальні і відомчі системи каналізації населених пунктів України”, що затверджені Наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 19.02.2002 р. № 37 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.04.2002 р. № 403/6691, „Інструкції про встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів” що затверджена Наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 19.02.2002 р. № 37 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.04.2002 р. № 402/6690 (далі – Інструкція), Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", Водного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року № 303 "Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору" зі змінами і доповненнями (далі - Порядок), Правил охорони поверхневих вод від забруднення поворотними водами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 25 бере-зня 1999 року № 465, Будівельних норм і правил "Каналізація. Зовнішні мережі та спорудження" (СНиП 2.04.03-85, крім пункту 6.2).

1.2. Правила поширюються на підприємства водопровідно-каналізаційного господарства, що мають на балансі системи місцевого водопроводу та каналізації (далі - Водоканали), та на всі підприємства, установи, організації незалежно від форм власності й відомчої належності, які скидають свої стічні води в системи каналізації населених пунктів (далі - Підприємства).

1.3. Правила спрямовані на запобігання порушенням у роботі мережі споруд каналізації, підвищення ефективності роботи цих споруд і безпеки їх експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами очищених стічних вод міськими очисними спорудами (МОС).

1.4. Терміни, що вживаються у цих Правилах, мають таке значення:
абонент Водоканалу - юридична особа, яка уклала договір з Водоканалом на надання послуг водопостачання та (або) водовідведення;
Водоканал - підприємство водопровідно-каналізаційного господарства м.Одеси та інші підприємства, що мають на балансі системи місцевого водопроводу та каналіза-ції;
водокористування - використання вод (водних об'єктів) для задоволення потреб населення, промисловості, сільського господарства, транспорту та інших галузей господарства, включаючи право на забір води, скидання стічних вод та інші види використання вод (водних об'єктів);
водовідведення – відведення використаної води у водний обєкт, у міську каналізацію або передача її іншим підприємствам для використання або очищення.
головний каналізаційний колектор-трубопровід, який збирає стічні води від збірних колекторів та районних насосних станцій;
залповий скид у каналізацію - скид стічних вод з концентраціями забруднюючих речовин, що перевищують установлені місцевими Правилами приймання більш як у 20 разів;
збірний колектор - трубопровід, який збирає стічні води з окремих випусків та передає їх у головний каналізаційний колектор;
каналізація - сукупність споруд та мереж, призначених для відведення та очищення стічних вод;
каналізаційний випуск Підприємства -трубопровід, яким стічні води Підприємства випускаються у збірний чи головний каналізаційний колектор;
контрольний колодязь - колодязь на каналізаційному випуску Підприємства безпосередньо перед приєднанням до збірного чи головного каналізаційного колектора;
локальна каналізація -- сукупність каналізаційних споруд, призначених для відводу стічних вол окремого Підприємства, території;
локальні очисні споруди — споруди для очищення стічних вод окремого Підприємства, території до відповідних вимог;
об'єкт Підприємства - окремо розташована територія Підприємства з відокремленими системами водопостачання і водовідведення;
стічні води Підприємств - усі види стічних вод, що утворилися внаслідок їхньої діяльності після використання води в усіх системах водопостачання (господарсько-питного, технічного, гарячого водопостачання тощо), а також поверхневі та дощові води з території Підприємства (з урахуванням субабонентів);
субабонент - водокористувач, який одержує воду з міської водопровідної мережі або скидає стічні води в міську каналізаційну мережу через мережі абонента за укладеною з ним угодою та за погодженням з Водоканалом.

1.5. В цих Правилах установлюються допустимі концентрації (далі - ДК) для кожної забруднюючої речовини, що може скидатися Підприємствами в систему каналізації, а також відображаються місцеві особливості приймання стічних вод Підприємств у міську каналізацію.

1.6. Правила є обов'язковими для всіх Підприємств, яким Водоканал надає послуги з водовідведення, та які розташовані на території м. Одеси.

1.7. Водоканал встановлює кожному конкретному Підприємству режими і нормативи скиду забруднюючих речовин у систему каналізації м. Одеси, які не підлягають погодженню з місцевими органами Мінекоресурсів та Міністерством охороні здоров’я України.

1.8. Водоканал приймає стічні води Підприємств до комунальної або відомчої каналізації за умови, якщо каналізаційна мережа та очисні споруди каналізації мають резерв пропускної спроможності, показники якості стічних вод Підприємства задовольняють вимоги цих Правил приймання та укладеного з Водоканалом договору на послуги водокористування (водопостачання та водовідведення – надалі Договір).

1.9. Кожне Підприємство скидає стічні води в каналізаційну систему м. Одеси через окремий випуск з обов'язковим улаштуванням контрольних колодязів. Об'єднання випусків стічних вод від кількох Підприємств дозволяється тільки після контрольного колодязя на випуску кожного Підприємства.

1.10. Приймання в каналізацію стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом від Підприємств і приватного сектора, здійснюється тільки через зливні станції або особливо встановлені Водоканалом місця з обов,язковим погодженням з санітарно-епідеміологічною службою підприємствами, що мають лицензію на вивіз і злив неочищених стічних вод із не каналізованих районів. Підприємства або приватні власники сплачують Водоканалу за їх транспортування та очистку згідно з договором.

 

2. ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ ВОДОКАНАЛУ І ПІДПРИЄМСТВ, ЯКІ КОРИСТУЮТЬСЯ ПОСЛУГАМИ МІСЬКОЇ СИСТЕМИ КАНАЛІЗАЦІЇ

2.1. Водоканал має право:

розробляти, погоджувати та представляти на затвердження виконавчим органам рад Правила приймання стічних вод Підприємств, а також зміни і доповнення до них;
контролювати якість, кількість та режим скиду стічних вод Підприємств;
пред'являти Підприємствам у порядку визначеному розділом 4 цих Правил розрахунки плати за скид понаднормативних забруднень із застосуванням коефіцієнта кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень, при порушенні цих Правил приймання;
здійснювати раптовий (у будь-яку годину доби), не погоджений з Підприємством заздалегідь, відбір проб для контролю за якістю та кількістю стічних вод, що скидаються. Порядок та періодичність відбору проб визначаються Водоканалом за мірою необхідності, але не ріже одного разу в три місяця.
вимагати від Підприємств будівництва локальних очисних споруд при систематичному скиді понаднормативних забруднень, установлення на випусках стічних вод у контрольних колодязях (камерах) пристроїв для регулювання режиму скиду і визначення кількості та якості стічних вод згідно з цими Правилами приймання;
відмовляти в прийманні до каналізації додаткових об'ємів стічних вод або забруднюючих речовин при роботі очисних споруд каналізації з гідравлічним перевантаженням або перевантаженням щодо забруднень;
обмежувати скид стічних вод у міську каналізацію при невиконанні Підприємст-вами цих Правил та заходів з нормалізації якості та режиму скиду стічних вод, а також при несвоєчасній оплаті ними послуг водовідведення;
відключати Підприємства від мереж водопроводу та каналізації;
- після письмового попередження у разі:
відсутності договору або ухиленні від укладання або продовження (переукла-дення) договору на водокористування;
несплати або несвоєчасної оплати послуг водовідведення;
невиконання Підприємствами умов договору, цих Правил та заходів з нормалізації якості та режиму скиду стічних вод;
- негайно після усного попередження у разі загрози виходу з ладу мереж або споруд каналізації, порушення технологічного режиму роботи очисних спо-руд. При цьому за збитки Підприємств-порушників Водоканал відповідальності не несе;
пред'являти Підприємствам претензії та позови (в установленому порядку) щодо відшкодування збитків, заподіяних системам комунальної каналізації, а також виставляти розрахунки плати за скид понаднормативних забруднень;
на компенсацію грошових сум, що були сплачені Водоканалом з причини порушення природоохоронного законодавства, за рахунок тих Підприємств, які порушували ці Правила приймання та умови Договору ;
погоджувати проектну документацію на будівництво або реконструкцію локальних очисних споруд Підприємств, провадити вибірковий контроль ефективності їх роботи та вимагати їх налагодження або реконструкції для досягнення вимог цих Правил приймання;
застосовувати в разі порушень умов договору передбачені договором санкції та розірвання договірних відносин.

2.2. Водоканал зобов'язаний:
забезпечити приймання, відведення і очистку стічних вод у межах розрахункових проектних показників очисних споруд м. Одеси згідно з вимогами Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами у разі відповідності якості і режиму скиду стічних вод Підприємства умовам укладеного договору та цим Правилам приймання та за умови відсутності заборгованості за послуги водокористування;
установлювати кожному Підприємству кількісні та якісні показники приймання стічних вод до міської каналізації, а також вимоги щодо додержання певного режиму скиду стічних вод з урахуванням діючих вимог водокористування при укладанні догово-рів з Підприємствами на послуги водокористування;
доводити Підприємствам протягом місячного терміну після внесення змін до цих Правил приймання зміни у вимогах до якісних показників стічних вод Підприємств, що пов'язані із змінами лімітів на скид забруднюючих речовин у водні об'єкти;
здійснювати нагляд за технічним станом систем каналізації м. Одеси, умовами скиду стічних вод Підприємств та за виконанням Підприємствами цих Правил приймання і вимог договору.

2.3. Підприємства мають право:
користуватися послугами міської каналізації з приймання, відведення і очищення стічних вод після виконання ними вимог щодо приєднання абонентів до комунальної або відомчої каналізації відповідно до Правил користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах і селищах України, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 01.07.94 №65 та зареєстрованих Мін'юстом України 22.07.94 за № 165/374, та укладеного договору на послуги водокористування;
перевіряти розрахунки плати за скид понаднормативних забруднюючих речовин в стічних водах свого Підприємства, що виконані Водоканалом, та вимагати роз’яснення по них;
брати участь у відборі проб стічних вод;
робити паралельний відбір проб.

2.4. Підприємства зобов'язані:
виконувати в повному обсязі вимоги Правил приймання стічних вод підприємств, установ та організацій у комунальну систему каналізації м. Одеси, Договору, своєчасно оплачувати надані Водоканалом послуги;
дотримуватись установлених Водоканалом кількісних та якісних показників стічних вод на каналізаційних випусках Підприємства;
оплачувати розрахунки плати за скид понаднормативних забруднень при порушенні встановлених показників допустимих концентрацій;
виконувати на вимогу Водоканалу до визначеного терміну попереднє очищення забруднених стічних вод на локальних очисних спорудах з обов'язковою утилізацією або вивозом утворених при цьому осадів в місця, що встановлені Водоканалом, якщо стічні води Підприємства не задовольняють вимогам цих Правил приймання. (Якщо Підприємство не може забезпечити на даний час виконання цих Правил приймання за деякими показниками, воно може укласти угоду про тимчасове приймання таких стічних вод на окремих умовах згідно з пунктом 8.5 цих Правил);
при збільшенні об'ємів стічних вод - звернутися до Водоканалу за одержанням нових технічних умов на приймання стічних вод Підприємства до міської каналізації з внесенням змін до договору;
надавати працівникам Водоканалу необхідну інформацію щодо своєї системи каналізації, допомогу при відборі проб стічних вод підприємства, вивченні режиму їх скиду, обстеженні системи каналізації підприємства та локальних очисних споруд;
при порушенні даних Правил приймання вживати необхідних заходів для усунення порушень, а також інформувати про це Водоканал та органи охорони природи;
компенсувати збитки, заподіяні скидом стічних вод у систему міської каналізації, водному об'єкту або іншим абонентам міської каналізації;
брати участь у ліквідації аварій і заміні аварійних мереж своїми силами та засобами, а також у відшкодуванні капітальних витрат на відновлення системи міської каналізації у разі погіршення технічного стану та аварійних руйнувань системи міської каналізації з вини Підприємства;
здійснювати регулярний лабораторний контроль за якістю, кількістю, режимом скиду стічних вод та на вимогу Водоканалу надавати відповідні звітні дані.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ЗАХОДИ ВПЛИВУ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ
 
3.1. Відповідальність Водоканалу та Підприємств, які користуються послугами міської каналізації, визначається актами чинного законодавства, умовами договорів та чинними „Правилами приймання стічних вод підприємств, установ та організацій у комунальну систему каналізації м. Одеси”.
 
3.2. У разі стягнення з Водоканалу органами Мінприроди в Одеській області збору за понадлімітні обсяги скидів згідно з пунктом 8 Порядку або відшкодування збитків, заподіяних унаслідок порушення природоохоронного законодавства, відповідно до Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 18.05.95 № 37, із змінами та доповненнями і зареєстрованої у Мін'юсті України 01.06.95 за №162/698, Водоканал може пред'являти регресний позов на всю суму збитків Підприємствам, з вини яких це сталося.
 
3.3. При необхідності перекладання аварійних або заміни зруйнованих мереж і споруд каналізації внаслідок агресивного впливу стічних вод Підприємств кошторисну вартість цих робіт (загальні капітальні вкладення) Кзаг розподіляють між Підприємствами, які скидали стічні води з порушенням цих Правил і з вини яких сталося їх руйнування, згідно з формулою:,
 
де Ki, - відшкодування заподіяних збитків і-м Підприємством на відновлення зруйнованих мереж і споруд, тис. грн.;
Qi - середньодобова витрата стічних вод, які скидає і-те Підприємство, м3/добу;
Ші, - сума платежів за скид понаднормативних забруднень з агресивними властивостями, стягнута Водоканалом за останні три роки з і-го Підприємства, тис. грн.
 
3.4.  Розрахунок участі Підприємств у відновленні зруйнованих мереж і споруд каналізації виконує Водоканал та подає на затвердження місцевим органам державної влади, які приймають рішення про першочергові відновлювальні роботи. Якщо Підприємство відмовляється від участі в цих роботах, Водоканал застосовує до нього заходи, передбачені договором.
 
3.5. При засміченні каналізаційних мереж забрудненнями Підприємств (жирами, осадами, грубодисперсними зависями), які призводять до обмеження пропускної спроможності міської каналізаційної мережі, Підприємства відшкодовують витрати на проведення робіт з відновлення пропускної спроможності трубопроводів та колекторів з притягненням їх сил та засобів.
 
3.6. За розміщення осадів та мулів (відходів), що утворюються на очисних спорудах каналізації, на спеціально обладнаних спорудах для їхньої подальшої обробки (мулові площадки, мулові пруди, осадонакопичувачі, компостні площадки, піскові площадки тощо), які знаходяться на балансі Водоканалу, збір за забруднення навколишнього природного середовища у цій частині не стягується за умови наявності погодженого з територіальними органами Мінекоресурсів Україниперспективного плану заходів щодо їх подальшої утилізації або знешкодження.
 
3.7. При неможливості використання осадів та мулів через їх непридатність до використання у сільському господарстві (підвищений вміст важких металів, токсичних речовин тощо) та необхідності розміщення осадів та мулів на спеціальних полігонах кошторисна вартість цих робіт (разом із збором за забруднення навколишнього природного середовища) розподіляється серед Підприємств, що винні у забрудненні токсичними речовинами осадів та мулів. Розрахунок кошторисної вартості цих робіт для конкретного Підприємства виконується за формулою:
 де Bi - частка вартості робіт з розміщення осадів і мулів, яка має бути відшкодована і-тим Підприємством;
Взаг - загальна кошторисна вартість робіт з розміщення осадів і мулів, тис, грн.;
Пі - скиди забруднюючих речовин, які не піддаються біологічному розкладу, і-м Підприємством, т;
 - сумарні скиди забруднюючих речовин, які не піддаються біологічному розкладу, усіма Підприємствами, т.
Участь Підприємств у роботах з розміщення цих осадів визначається у порядку, передбаченому пунктом 3.4.
 
  
4. ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ ТА СТЯГНЕННЯ ПЛАТИ ЗА СКИД ПРОМИСЛОВИХ ТА ІНШИХ СТІЧНИХ ВОД У СИСТЕМУ КАНАЛІЗАЦІЇ М.ОДЕСИ
 
4.1 Підприємства повинні повністю покрити всі витрати Водоканалу, пов'язані з транспортуванням і очищенням стічних вод та справлянням збору за забруднення навколишнього природного середовища (далі - збір). При недотриманні вимог договору та „Правил приймання стічних вод підприємств, установ та організацій у систему каналізації м. Одеси” сплатити Водоканалу плату за скид понаднормативних забруднень, а також відшкодувати збитки, заподіяні через порушення режиму скиду і допустимих концентрацій забруднюючих речовин у стічних водах, які скидаються Підприємствами.
Контроль за прийманням стічних вод Підприємств у каналізаційну мережу здійснює Водоканал.
 
4.2. У разі повної відповідності якості та режиму скиду стічних вод місцевим Правилам приймання та умовам укладеного договору Підприємства сплачують за послуги водовідведення за тарифом, установленим згідно з чинним законодавством для відповідної категорії абонентів.
Обсяги стічних вод Підприємств, які підлягають оплаті, визначають згідно з Правилами водокористування.
Понадлімітні обсяги стічних вод Підприємств (не враховані договором), що надходять до міської каналізації, потребують додаткових витрат матеріальних та енергетичних ресурсів на їх транспортування та очищення. Порядком передбачена сплата збору за понадлімітні обсяги скидів забруднюючих речовин у водойми у п'ятикратному розмірі.
Підприємства сплачують Водоканалу за скид об'ємів стічних вод, які перевищують указані в договорі, у п'ятикратному розмірі встановленого тарифу відповідно до умов договору.
Підприємства, що здійснюють скид та не мають договору (або при закінченні строку його дії), сплачують Водоканалу в п'ятикратному розмірі встановленого тарифу за весь обсяг скинутих за час відсутності договору стічних вод відповідно до місцевих Правил приймання.
 
4.3 За додаткову кількість стічних вод, що надходить до міської каналізації у період дощів та сніготанення через люки каналізаційних колодязів та приймачі дощової каналізації на території Підприємств, останні сплачують згідно з пунктом 15.9 Правил користування та ДСТУ 3013-95 „Правила контролю за відведенням дощових і снігових стічних вод з територій міст та промислових підприємств”.
 
4.4. Нормативи плати за скид понаднормативних забруднень у системи каналізації населених пунктів (Нп) установлюються на рівні виробничої собівартості послуг водовідведення за 1 куб. м.
Виробнича собівартість послуг на водовідведення 1 куб.м стічних вод визначається згідно з чинним  Порядком формування тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення, та затверджується Водоканалом згідно зі статистичними даними, які подаються щоквартально в органи місцевого самоврядування та статистичні органи і може не співпадати з затвердженою в тарифах собівартістю.
 
4.5. Величина плати за скид стічних вод у систему каналізації населеного пункту (Пс) розраховується Водоканалом за формулою
 де Т - тариф, установлений за надання послуг водовідведення Підприємствам, віднесеним до відповідної категорії абонентів, грн./куб.м;
Vдог - обсяг скинутих Підприємством стічних вод у межах, обумовлених договором, куб.м;
Vп.дог - обсяг скинутих Підприємством стічних вод понад обсяги, обумовлені договором, куб.м;
Vп.з - обсяг скинутих Підприємством стічних вод з понаднормативними забрудненнями, куб.м;
Kk - коефіцієнт кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних процесів очищення стічних вод та екологічного стану водойми;
Нп - встановлений норматив плати за скид понаднормативних забруднень у систему каналізації, грн./куб.м.
 
4.6. При перевищенні рівня вмісту забруднюючих речовин у стічних водах Підприємств, що скидаються у систему каналізації, порівняно з встановленими цими Правилами приймання, Підприємства сплачують Водоканалу плату за скид понаднормативних забруднень, яка розраховується за нормативом плати за водовідведення 1 куб.м стічних вод з умістом забруднень у межах допустимих концентрацій (Нп), обсягом скинутих понаднормативне забруднених стічних вод (Vп.з) та коефіцієнтом кратності (Kk), який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних процесів очищення стічних вод та екологічного стану водойми.
 
4.6.1. У разі виявлення залпового скиду забруднюючої речовини застосовується коефіцієнт кратності Kk = 20.
 
4.6.2. За відхилення показника рН від установлених меж на одну одиницю застосовується Kk = 2 ; на 2 та більше одиниць - Kk = 10.
 
4.6.3. За перевищення відношення ХСК/БСК5  2,5 коефіцієнт кратності визначають за формулою
 
4.6.4. За скид стічних вод з температурою вище ніж 40 °С, скид тільки мінеральних солей - Kk = 2.
 
4.6.5. За встановлений факт порушення інших загальних вимог (скид конденсату, дощового та дренажного стоку при роздільній системі каналізації, скид речовин, заборонених до скиду в міську каналізацію тощо) - Kk = 5.
 
4.7. При виявленні Водоканалом у ході контролю якості стічних вод, що скидаються Підприємством, перевищення фактичної концентрації одного виду забруднення (Сф) над установленою Водоканалом або  Правилами приймання стічних вод підприємств, установ та організацій у систему каналізації м.Одеси допустимою концентрацією (далі - ДК) коефіцієнт кратності для розрахунку плати за скид понаднормативних забруднень визначають за формулою
 
Коефіцієнт кратності при перевищенні ДК однієї речовини не може перевищувати 5, окрім випадків, передбачених підпунктами 4.6.1 та 4.6.2.
 
4.8. Якщо Водоканалом установлений факт скиду Підприємством токсичних або радіоактивних забруднень, приймання яких до каналізації не було обумовлено договором або місцевими Правилами приймання, тоді коефіцієнт кратності дорівнює 5.
 
4.9. Якщо встановлений факт одночасного скиду до міської каналізації кількох забруднень у концентраціях, що перевищують ДК, коефіцієнт кратності К, визначають за формулою
 де Сфі - фактична концентрація в стічних водах Підприємства і-ї речовини;
ДКi, - допустима концентрація і-ї речовини, яку встановлено договором або місцевими Правилами приймання для даного Підприємства,
Загальний коефіцієнт кратності з урахуванням перевищення допустимої концентрації кількох речовин та інших порушень не може бути більше ніж 10. (Якщо за розрахунком Kk вийшло більше ніж 10, то приймають K = 10, крім випадків, передбачених підпунктами 4.6.1 та 4.6.2).
 
4.10. Період, за який стягується плата за скид Підприємством стічних, вод з перевищенням допустимих концентрацій, установленим разовим аналізом, складає три календарних місяця (місяця, у якому відібрана проба, та двох попередніх місяців). Плата стягується за весь обсяг стічних вод, скинутих Підприємством за цей період з даного об'єкта.
У разі виявлення залпового скиду обсяг скинутих стічних вод визначається за актами, якими зафіксовані початок та закінчення залпового скиду, а у разі неможливості встановити дату фактичного залпового скиду, то для розрахунків приймається місячний обсяг скиду (місяця в якому виявлено залповий скид).
 
4.11. Плата за скид стічних вод Підприємств у систему каналізації м.Одеси вноситься Підприємствами згідно з розрахунками Водоканалу на розрахункові рахунки Водоканалу у порядку та в терміни, передбачені договором. У разі прострочення платежів з Підприємств стягується пеня згідно з умовами договору.
   
5. ВИЗНАЧЕННЯ ВЕЛИЧИНИ ПЛАТИ ЗА РОЗМІЩЕННЯ ОСАДІВ
 
5.1. За розміщення осадів та мулів (відходів), що утворюються на очисних спорудах каналізації на спеціально обладнаних спорудах для їхньої подальшої обробки (мулові площадки, мулові пруди, осадонакопичувачі, компостні площадки, піскові площадки тощо), які знаходяться на балансі Водоканалу, збір не стягується за умови наявності погодженого з територіальними органами Мінекоресурсів України перспективного плану заходів щодо їх подальшої утилізації або знешкодження.
 
5.2. При використанні осадів як органічних добрив на сільськегосподарських та лісогосподарських угіддях (при відповідності їх якості технічним умовам, затвердженим у встановленому порядку), добавок при виробництві будівельних матеріалів, у шляховому будівництві та інших галузях народного господарства збір за забруднення навколишнього природного середовища за використаний об'єм осадів не стягується.
 
5.3. За неможливості використання осадів та мулів у сільському господарстві (підвищений вміст важких металів, токсичних речовин тощо) і необхідності їх розміщення на спеціальних полігонах кошторисна вартість цих робіт (разом із збором за розміщення відходів) розподіляється серед Підприємств, які винні в забрудненні токсичними речовинами осадів та мулів. Розрахунок вартості цих робіт для конкретного Підприємства виконується за формулою
 де Вi - частка вартості робіт з розміщення осадів і мулів, яка має бути відшкодована і-м Підприсмством;
Взаг - загальна кошторисна вартість робіт з розміщення осадів і мулів; тис.грн.;
Пi - скиди забруднюючих речовин, які не піддаються біологічному розкладу, і-тим Підприємством за період накопичення осадів, т;
 - сумарні скиди забруднюючих речовин, які не піддаються біологічному розкладу, у
усіма Підприємствами за період накопичення осадів, т.
 
 
6. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СКЛАДУ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ СТІЧНИХ ВОД, ЯКІ СКИДАЮТЬ У СИСТЕМУ КАНАЛІЗАЦІЇ М.ОДЕСИ
 
6.1. До системи каналізації Водоканалу приймаються стічні води Підприємств, які не порушують роботу каналізаційних мереж та споруд, забезпечують безпеку їх експлуатації та можуть бути знешкоджені разом із стічними водами м. Одеси відповідно до вимог і нормативів Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами».затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.99 №465.
 
6.2. Стічні води, які підлягають прийманню до міської каналізаційної мережі, не повинні:
містити горючі домішки і розчинені газоподібні речовини, здатні утворювати вибухонебезпечні суміші;
містити речовини, які здатні захаращувати труби, колодязі, решітки або відкладатися на їх поверхнях (сміття, грунт, абразивні порошки та інші грубодисперсні зависі, гіпс, вапно, пісок, металеву та пластмасову стружку, жири, смоли, мазут, пивну дробину, хлібні дріжджі та інше);
містити тільки неорганічні речовини або речовини, які не піддаються біологічному розкладу;
містити речовини, для яких не встановлено гранично допустимих концентрацій (далі - ГДК) для води водойм або токсичних речовин, що перешкоджають біологічній очистці стічних вод, а також речовин, для визначення яких не розроблено методи аналітичного контролю;
містити небезпечні бактеріальні, вірусні, токсичні та радіоактивні забруднення;
містити біологічно жорсткі синтетичні поверхнево-активні речовини (далі-СПАР), які важко руйнуються;
мати температуру вище 40°С;
мати рН нижче 6,5 або вище 9,0;
мати хімічне споживання кисню (далі - ХСК) вище біологічного споживання кисню за 5 діб (далі – БСК5) більше ніж у 2,5 раза;
мати БСК, яке перевищує вказане в проекті очисних споруд каналізації м. Одеси;
містити забруднюючі речовини з перевищенням допустимих концентрацій, установлених цими Правилами приймання.
 
6.3. Категорично забороняється скидати в міську каналізаційну мережу:
кислоти, розчинники, розчини, які містять або утворюють при змішуванні зі стічними водами сірководень, сірковуглець, оксид вуглецю, ціанисті сполуки, легколетючі вуглеводні та інші токсичні, горючі та вибухонебезпечні речовини;
концентровані регенераційні, маточні та кубові розчини, а також конденсат, нормативне чисті, дренажні, поливально-мийні та дощові води (при повній роздільній системі каналізації);
стічні води, у яких містяться радіоактивні, токсичні речовини, солі важких металів і бактеріальні забруднення, у т.ч, стічні води інфекційних лікувальних закладів і відділень;
стічні води Підприємств, взаємодія яких може призвести до утворення емульсій, токсичних або вибухонебезпечних газів, а також великої кількості нерозчинних у воді речовин.
Такі стічні води перед випуском у каналізацію населеного пункту повинні бути знешкоджені та знезаражені на локальних очисних спорудах з обов'язковою утилізацією або похованням утворених осадів.
 
6.4. Стічні води Підприємств, що скидаються асенізаційним транспортом у зливні станції або місця, відведені Водоканалом, повинні відповідати вимогам цих Правил.
 
6.5. Якщо кількість і склад стічних вод Підприємства значно змінюються протягом доби та перевищують допущені до скиду концентрації забруднюючих речовин, на Підприємствах повинні встановлювати спеціальні ємкості-усереднювачі та пристрої, які забезпечують рівномірний протягом доби скид стічних вод. 
 
7. ВИЗНАЧЕННЯ ДОПУСТИМИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У СТІЧНИХ ВОДАХ ПІДПРИЄМСТВ
 
7.1 Із загального складу стічних вод на вході міських очисних споруд виділяється складова стічних вод Підприємств як в усій мережі, так і по кожному колектору окремо.
 
7.2. ДК забруднюючих речовин у стічних водах Підприємстввизначають, виходячи з таких умов:
ДК забруднюючої речовини в каналізаційній мережі (на випуску Підприємства);
ДК забруднюючої речовини в спорудах біологічної очистки (на вході в ці споруди);
величини лімітів на скид забруднюючих речовин у водойму, які встановлені Водоканалу органами Мінекоресурсів Українив дозволах на спеціальне водокористування;
допустимого вмісту важких металів в осадах стічних вод, що використовуватимуться як органічні добрива (згідно з пунктом 5.8 цих Правил).
З цих чотирьох величин найменша встановлюється як ДК.
Розрахунок ДК забруднюючих речовин у стічних водах Підприємств проводять для міських очисних споруд (МОС) системи каналізації, що є в м. Одесі.
 
7.3. При визначенні ДК забруднюючої речовини в стічних водах за ДК в каналізаційній мережі ДК приймають за даними додатку 1 до цих Правил.
 
7.4. При визначенні ДК забруднюючої речовини в стічних водах за ДК в спорудах біологічної очистки розрахунок виконується за формулою
 ,г/м3
де Сі; - ДК забруднюючої речовини в аеротенку, г/м3 (приймається за даними додатка 2 до цих Правил або за проектом міських очисних споруд);
Q- середньодобова витрата стічних вод на вході на очисні споруди, м3/добу;
- середньодобова витрата стічних вод Підприємств, які можуть містити це забруднення, м3/добу;
Сігп - концентрація забруднюючої речовини в господарсько-побутових стічних водах, г/м3. Приймається за фактичними середніми даними експлуатаційних служб Водоканалу.
За відсутності таких даних приймається:
для азоту амонійного - 20 г/м3;
заліза загального – 0,5 г/м3;
жирів - 30 г/м3; СПАР - 5 г/м3;
хлоридів - додатково 50 г/м3 до вмісту в джерелі водопостачання;
фосфатів - 10 г/м3;
для інших речовин, регламентованих ГОСТ «Вода питна», - за середньорічним умістом у водопровідній воді.
 
7.5. У разі наявності в міських стічних водах кількох забруднюючих речовин 1-го і 2-го класів небезпеки, що нормуються за санітарно-токсикологічною ознакою, необхідно зменшити ДК, кожної з цих речовин у стільки разів, скільки таких речовин надходить зі стічними водами.
 
7.6. ДК конкретного забруднення за величиною загального ліміту на його скид у водойму ,(Лзаг, т/рік) розраховують за формулою
  , г/м3
 де, т/рік - частка ліміту, яка припадає на господарсько-побутовий стік м. Одеси;
365 - кількість днів у році;
Qгп - середньодобова витрата господарсько-побутових стічних вод даного міста (селища), м3/добу;
 - середньодобова витрата стічних вод Підприємств, які можуть містити це забруднення, м3/добу;
Kp - коефіцієнт ефективності видалення даного забруднення на міських очисних спорудах.
Значення коефіцієнта Kp приймають згідно з фактичними даними для конкретних очисних споруд, а за їх відсутності - за додатком 2 до цих Правил;
 
7.7. Якщо на деяку речовину загальний ліміт (Лзаг) органами Мінекоресурсів України ще не встановлено, тоді за ліміт беруть масу речовини, що скидається у водойму за її наявності в суміші стічних вод на рівні ГДКвод , установленої для водойми відповідного призначення:
  , т/год,
 де Qзаг - річна кількість стічних вод, м3/рік;
ГДКвод.- ГДК забруднюючої речовини у водоймі господарськопитного та культурно-побутового водокористування, г/м3 (беруть ;за табл.1 СанПіНу № 4630-88) або ГДК (ОБРВ) забруднюючої речовин рибогосподарських водойм, г/м3 (беруть за Узагальненим переліком ГДК і ОБРВ шкідливих речовин для води рибогосподарських водойм або за додатком 2 до цих Правил).
7.8. Якщо місцевими органами влади за погодженням з органами МОЗ, України прийняте рішення про утилізацію осадів стічних вод як органічних добрив, то виконується додатковий розрахунок ДК важких металів у стічних. водах Підприємств за допустимою концентрацією важких металів в осадах .стічних вод, що утворюються на міських каналізаційних очисних спорудах (МКОС), розрахунок виконується за формулою:
 , г/м3
де  - ДК важкого металу на вході МКОС, г/куб.м. Розраховуєтьсяза формулою , г/м3 
де q1 и q2 - кількість сирого осаду, що затримується у первинних відстійниках , та кількість активного мулу, що затримується у вторинних відстійниках, т/добу
K1 - коефіцієнт перерахунку сирого осаду первинних відстійників в речовину, K1 = (100 – Wі)/100, де W1 - вологість сирого осаду, %;, де - вологість сирого осаду, %;
K2 - коефіцієнт перерахунку надлишкового мулу вторинних відстійників на суху речовину, K2 = (100 – W2)/100, де W2 - вологість залишкового активного мулу %;
Ci ос- допустимий вміст важкого металу в осадах, г/т сухої речовини. Приймається за даними додатка 3 до цих Правил.
Kp - коефіцієнт ефективності видалення важкого металу на міських каналізаційних очисних спорудах (МКОС). Приймається за середніми фактичними даними експлуатації очисних споруд. За їх відсутності - за даними додатка 3 до цих Правил;
Q - середньодобова витрата стічних вод на вході на очисні споруди, м3/добу;
- середньодобова витрата стічних вод Підприємств, які можуть містити це забруднення, м3/добу;
Сi вм гп - концентрація важкого металу в господарсько - побутових стічних водах, г/м3. Приймається за середньорічним умістом у водопровідній воді даного населеного пункту.
За відсутності конкретних даних про кількість осадів первинних та вторинних відстійників загальна кількість осадів стічних вод приймається 0,01 Q (1% від середньодобової витрати стічних вод), вологість - 96,2%.
 
7.9 Встановлені ДК для 27-ми забруднюючих речовин стічних вод підприємств, організацій та установ наведені в таблиці 1. При зміні назви підприємства ДК залишаються незмінними за умови збереження профілю підприємства. При відкритті нового підприємства на базі існуючого ДК приймаються по табл.2,3,4,5 відповідно профілю підприємства, організації, установи.
Для підприємств, організацій та установ, що відсутні в таблиці 1:
1)    При наявності тільки господарчо-побутових стоків встановлені ДК наведені в таблиці 2;
2)    Для підприємств, організацій та установ м’ясної, молочної та харчової галузі (кафе, бари, ресторани та ін.) встановлені ДК наведені в таблиці 3;
3)    Для підприємств, організацій та установ автотранспорту та автомийок встановлені ДК наведені в таблиці 4;
4)    Для всіх інших категорій підприємств, організацій та установ ДК наведені у таблиці 2.
 
Допустимі величини концентрацій речовин стічних вод підприємств, установ і організацій - 2005рік (г/м3) - "Північна" зона каналізування
 
Допустимі величини концентрацій речовин стічних вод підприємств, установ і організацій - 2005рік (г/м3)  - "Південна" зона каналізування  
 
 

8. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ НА ВОДОКОРИСТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВАМ М. ОДЕСИ


8.1. Підключення нових абонентів до системи каналізації дозволяється лише за наявності технічних умов, проекту приєднання до мереж каналізації м. Одеси, розробленого у відповідності до чинних норм проектування та узгодженого з Водоканалом у встановленому порядку. Приймання стічних вод Підприємств у систему каналізації здій-снюється за договорами на водопостачання та водовідведення .

8.2. Підприємства, які приєднані до системи каналізації, для укладання договору про приймання стічних вод подають Водоканалу не менше ніж за місяць до початку скиду стічних вод або закінчення терміну попереднього договору:
лист-заявку на укладення договору на скид стічних вод із зазначенням пропонованих до приймання у каналізацію об'ємів стічних вод, графіка їх скиду та характеристикою складу стічних вод за кожним з випусків;
генплан об'єкту в масштабі 1:500 з каналізаційними мережами та випусками до міської каналізації;
індивідуальні норми водоспоживання та водовідведення на одиницю продукції або послуг;
паспорт водного господарства.

8.3. Істотними умовами договору на водокористування в частині скиду (приймання) стічних вод Підприємств у систему міської каналізації є:
обсяги та режим скиду стічних вод;
розмір та порядок оплати послуг водовідведення, що визначається п. Порядок розрахунків;
ДК забруднюючих речовин у стічних водах, що скидаються Підприємством;
розмір та порядок плати за скид стічних вод з понаднормативними забрудненнями (з перевищенням ДК забруднюючих речовин) визначається у відповідності з розділом 4 “Порядок встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у систему каналізації м.Одеси” цих Правил приймання;
права та обов'язки сторін договору;
відповідальність сторін договору.
За згодою сторін договору в ньому можуть бути зазначені інші істотні умови.

8.4. Підставами для відмови в укладенні Договору Підприємства в систему кана-лізації є:
забруднення стічних вод речовинами, скид яких у каналізаційні мережі забороне-ний розділом 6 цих Правил;
значне перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах, яке призведе до порушення технологічних процесів очищення стічних вод;
перевантаження (вичерпання пропускної спроможності) каналізаційної мережі або очисних споруд м. Одеси.

8.5. Якщо Підприємство не може забезпечити виконання цих Правил приймання за деякими показниками, воно звертається до Водоканалу з обґрунтованим проханням про приймання таких стічних вод з доданням графіка заходів доведення якості та режиму їх скиду до вимог цих Правил приймання.
Водоканал розглядає ці обґрунтування у 15-денний строк і може прийняти рішення про приймання наднормативно забруднених стічних вод, установивши для цього Під-приємства плату за скид понаднормативних забруднень у розмірі 2-х кратного встановленого Правилами нормативу плати за скид понаднормативних забруднень у систему каналізації м.Одеси.

8.6. Договір на послуги водопостачання та водовідведення (водокористування) розробляє Водоканал у 30-денний строк з моменту подачі Підприємством листа-заявки відповідно до Правил користування, цих Правил, поданих Підприємством матеріалів і лімітів скиду забруднень у водойму, установлених Водоканалу органами Мінекоресурсів України, та передає два примірники договору Підприємству-абоненту.

8.7. У 20-денний строк абонент зобов'язаний оформити договір зі свого боку та повернути один примірник договору Водоканалу.
Договір набирає чинності після досягнення домовленості з усіх його істотних умов та підписання сторонами, якщо в договорі не передбачено пізнішого терміну.
8.8. Усі майнові спори стосовно договору розв'язуються згідно з чинним законо-давством України.


9. ПОРЯДОК КОНТРОЛЮ ЗА СКИДОМ СТІЧНИХ ВОД
В СИСТЕМУ КАНАЛІЗАЦІЇ М. ОДЕСА


9.1. Підприємства зобов'язані здійснювати щомісячний контроль за кількістю та якістю стічних вод. які вони скидають до системи міської каналізації. Перелік забруд-нень, на наявність яких провадиться аналіз, та періодичність контролю встановлюються Водоканалом.
За наявності локальних очисних споруд Підприємства повинні здійснювати кіль-кісний та якісний контроль стічних вод, що надходять, очищених стічних вод та враховувати об'єми видалених із стічних вод осадів. На вивіз та утилізацію осадів повинні бу-ти оформлені відповідні документи (акти, накладні, рахунки), які зберігаються на Підприємстві не менше трьох років.
Місця та періодичність відбору проб Підприємствами мають бути погоджені з Водоканалом, а методики проведення аналізів - з органами державного нагляду (органа-ми Міністерства охорони здоров'я та Мінекоресурсів України). При проведенні аналізів сторонніми лабораторіями за договором з Водоканалом, відповідальність за методику несе лабораторія, яка повинна бути атестована (акредитована) Держстандартом.
Підприємства згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. № 391 "Про затвердження Положення про державну систему моніторингу навко-лишнього природного середовища" зобов'язані збирати і безстрокове зберігати первинні дані з якості стічних вод, обробляти, узагальнювати та безплатно надавати додатково до форм статистичної звітності дані спостережень та іншу інформацію на запит органів державної виконавчої влади.
Результати аналізів стічних вод і замірів їх витрат повинні фіксуватися у робочих журналах, які зберігаються на Підприємстві безстроково.

9.2. Підприємства зобов'язані систематично (відповідно до цих Правил приймання) подавати до Водоканалу інформацію про об'єми та якісний склад стічних вод, які во-ни скидають до міської каналізації. Інформацію підписують керівник Підприємства та особа, відповідальна за водовідведення. Керівник Підприємства несе відповідальність за достовірність інформації.

9.3. Про всі випадки погіршення якості стічних вод, аварійних та залпових скидів шкідливих речовин, проведення аварійно-відновлювальних робіт Підприємства повинні негайно інформувати Водоканал, місцеві органи Мінекоресурсів України та Держсанепі-днагляду..

9.4. Підприємства, які скидають стічні води до міської каналізації, повинні забез-печити можливість проведення Водоканалом у будь-який час доби контролю за скидом стічних вод, включаючи надання необхідних відомостей та експлуатаційного персоналу. Порядок та періодичність відбору контрольних проб визначається Водоканалом в міру необхідності, але не менше 1 разу у три місяця.

9.5. Водоканал здійснює контроль за витратою та якістю стічних вод, що скидають Підприємства. Цю роботу організовує адміністрація Водоканалу, яка проводиться згідно Порядку відбору проб п.8 цих Правил.

9.6. Для визначення вмісту забруднень у стічних водах Підприємств використовуються як дані лабораторії Водоканалу, так і результати вибіркового контролю, виконаного лабораторіями місцевих органів Держсанепіднагляду, охорони навколишнього при-родного середовища або іншими лабораторіями, акредитованими у даній галузі акредитації.

9.7. При проведенні вимірювань на випусках стічних вод Підприємств засоби ви-мірювань повинні бути перевірені органами Держстандарту України та зареєстровані у Водоканалі.

9.8. З метою контролю якості стічних вод Підприємств Водоканал здійснює відбір разових проб. Виявлені в цих пробах перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах є підставою для розрахунку плати за скид понаднормативних забруднень. Відбір контрольних проб стічних вод Підприємств проводиться представниками Водоканалу, що фіксується у спеціальному акті, іменуємий “Аналіз стічної води”, який підписують як представники Водоканалу, так і представник Підприємства-абонента.

9.9. При відмові Підприємства виділити відповідальну особу для відбору проб, зволіканні з допуском представника Водоканалу на територію Підприємства (більш ніж 30 хвилин після його прибуття) або створенні перешкод у відборі проб з боку представ-ників Підприємства, Водоканал виставляє Підприємству розрахунок плати за скид по-наднормативних забруднень з коефіцієнтом кратності Кк = 5 за розрахунковий місяць, у якому було вчинене дане порушення.

9.10. При виявленні перевищення ДК забруднень, установлених договором або цими Правилами приймання, Водоканал після отримання аналізу направляє Підприємству повідомлення про виявлене перевищення ДК забруднень (листом) у термін в міру необхідності, але не більше 30 діб. При невиконанні оплати в строк відповідно до укладеного договору до Підприємства застосовуються заходи у відповідності до діючого зако-нодавства.

10. ПОРЯДОК ВІДБОРУ ПРОБ СТІЧНИХ ВОД ПІДПРИЄМСТВ, ОРГАНІЗАЦІЙ, УСТАНОВ


10.1. Відбір проб здійснюється в контрольному колодязі, тобто колодязі на каналізаційному випуску Підприємства безпосередньо перед приєднанням до збірного чи головного каналізаційного колектора. Абонент забезпечує доступ до місця відбору проб і безпечне виконання роботи по відбору.
10.2. На відібрану пробу складається відповідний акт, який іменується „Аналіз стічної води”. При наявності декількох випусків у одного абонента на всі випуски складається один акт.
10.3. Після відбору проб посуд пломбується представником Водоканалу.
10.4. Об’єм разової проби повинен бути не менше ніж 1000 мл.
10.5. Періодичність відбору проб встановлюється Водоканалом з урахуванням режиму скиду і складу стічних вод конкретного підприємства, організації, установи.
10.6. Перш ніж взяти пробу, посуд слід обполоснути відбираємою водою.
10.7. Тип пробовідбірного устрою вибирається з урахуванням мети дослідження і способу відбору стічних вод на підприємстві, в організації, установі.
10.8. Як пробовідбірний посуд слід використовувати хімічно стійкі до стічної води, що використовується, посуд місткістю, що забезпечує визначення всіх запланованих компонентів.
10.9. Відбір проводить тільки представник Водоканалу.
10.10. Транспортування проб стічних вод до місця проведення аналізів прово-диться Водоканалом.
10.11. При відборі проб стічних вод необхідно дотримуватися:
- правил промсанітарії і особистої гігієни;
- техніки безпеки при роботі зі посудом;
- застережені заходи при відборі проб із колодязя.
10.12. Відповідальність за відбір проб і техніку безпеки несе інженер і пробовід-бірник Водоканалу, за підготовку і проведення хімічних аналізів – лабораторія, яка ви-конує роботи по проведенню хімічних аналізів.


Таблиця 1

ДОПУСТИМІ ВЕЛИЧИНИ КОНЦЕНТРАЦІЙ РЕЧОВИН СТІЧНИХ ВОД ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ М.ОДЕСИ

 

Таблиця 2

 

ДК для господарчо-побутових стічних вод 

Речовина

Допустимі концентрації речовин, мг/л

pH

6,5-9,0

Завислі речовини

120

БСК5

100

Жири

30

Азот амонійний

18

Залізо загальне

0,5

Мідь

0,06

СПАР

5

Сульфати

300

Хлориди

350

Цинк

0,2

Нафтопродукти

0,7

Нітрати

10,2

Нітрити

1

 
 Таблиця 3

 

ДК стічних вод для підприємств, організацій та установ м'ясної, молочної та харчової галузей

(в т. ч. кафе, бари, ресторани та ін.) 

Речовина

Допустимі концентрації речовин, мг/л

pH

6,5-9,0

Азот амонійний

20

БСК5

300

ХСК

500

Завислі речовини

180

Залізо загальне

0,5

Кальцій

46

Магній

50

Мінеральний склад

2000

Нітрати

12,5

Нітрити

1,5

Сульфати

500

Фосфати

8,5

Хлориди

300

Сульфіди

1

Жири

30

 

Таблиця 4

 

ДК стічних вод для підприємств,

організацій та установ автотранспорту та автомийок 

Речовина

Допустимі концентрації речовин, мг/л

pH

6,5-9,0

Азот амонійний

5

БСК5

100

ХСК

180

Завислі речовини

175

Залізо загальне

0,5

Мінеральний склад

2000

Нафтопродукти

2,5

СПАР

5,8

Сульфати

300

Хром 6- валентный

0,05

Феноли

0,01

Свинець

0,03

Сульфіди

1

Жири

30

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ
Відповідно до статті 8 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України № 308 від 11.03.2004р.

Назва регуляторного акта: ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ стічних вод підприємств, установ та організацій у систему каналізації м. Одеси
Регуляторний орган: Управління по контролю за водокористуванням „Інфоксводоканала”
Розробники документа: Український науково-дослідний інститут екологічних проблем
Відповідальні особи: начальник УПЕК Вівчарук А.В. (тел. 37-33-66)
Щербакова Т. І.
Долгальова Н. Н.
Контактний телефон: 728-41-51

1. Визначення проблеми

Стічні води (побутові, виробничі, дощові), що забруднені всілякими домішками органічного, мінерального і біологічного походження, відводять каналізацією і піддають очищенню. Одеське підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Інфоксводоканал» має на своєму балансі сис-тему водовідведення з загальною протяжністю трубопроводів 647 км і дві очисні споруди: Станція біологічної очистки (СБО) «Північна» та СБО «Пів-денна» потужністю 7047000 і 3638600 м3/місяць відповідно, що скидають очищені стічні води у Чорне море.
Очищення стічних вод – процес коштовний і складний, але, головне, недостатньо ефективний. Найсучасніші методи очищення стічних вод не зві-льняють стічні води від домішок на 100%. Для запобігання порушення встано-влених нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин зі стічними водами у Чорне море необхідно, щоб на вході до міських очисних спо-руд (ОС) м. Одеси концентрації забруднюючих речовин стічних вод не переви-щували певні значення – допустимі концентрації (ДК).
Забезпечення дотримання визначених ДК забруднюючих речовин стічних вод на вході до міських ОС можливо тільки тоді, коли концентрації забруднюю-чих речовин стічних вод підприємств м. Одеси, що скидаються у міську каналі-зацію, в свою чергу не перевищували визначених для них величин.
Таким чином, для запобігання порушень встановлених нормативів грани-чно допустимого скидання забруднюючих речовин зі стічними водами у Чорне море необхідно, щоб концентрації забруднюючих речовин стічних вод підпри-ємств м. Одеси, що скидаються у міську каналізацію, не перевищували визначе-них для них допустимих концентрацій.
Ці допустимі концентрації для кожної забруднюючої речовини, що може скидатися підприємствами у систему міської каналізації, необхідно розрахува-ти з урахуванням складу стічних вод, що надходять від підприємств до міських очисних споруд, та коефіцієнтів очистки ними забруднюючих речовин. ДК для підприємств визначаються розрахунково і залежать:
• від об`єму скиду стічних вод до системи міської каналізації м. Одеси;
• від співвідношення господарсько-побутового і промислового стоку в загальному обсязі скиду стічних вод підприємства;
• від ступеня розбавлення промислового стоку підприємств господарсько-побутовими стоками населення міста;
• від місця розташування на міському каналізаційному колекторі;
• від протяжності проходження стоку від місця його випуску до місця скиду на очисні споруди.
Для укладання договору на водопостачання-водовідведення відповідно до «Правил користування системами комунального водопостачання та водо-відведення в містах та селищах України», необхідні такі документи:
1. Проектно-технічна документація, що виконана відповідно до технічних умов на водопостачання та водовідведення;
2. Правовстановлююча та інша документація;
3. Акт (схема) розмежування балансової відповідальності водопровідно-каналізаційних мереж;
4. Письмовий дозвіл СЕС: водоспоживач зобов`язаний провести прочи-щення, промивання лінії, випробування, хлорування та повторне про-мивання з відшкодуванням Водоканалу витрат, пов`язаних з використанням на ці цілі реагентів, води з комунального водопроводу та при-ймання стічних вод, після чого викликаються представники СЕС та Водоканалу для відбору проб та аналізу якості води;
5. Акти виконаних робіт та технічна документація спеціальних споруд водопровідно-каналізаційної системи / локальних очисних споруд ка-налізації, систем оборотного водопостачання и т.п. при їх наявності/.
6. Розрахунок водогосподарського балансу (у випадку розрахунків за во-докористування за нормою).
7. Акти на підключення до системи водопроводу, що виконане в присут-ності представника Управління по контролю за водокористуванням.

Термін оформлення договору - місяць. Якщо у абонента відсутні будь-які документи з вище означеного переліку, з абонентом укладається тимчасо-вий договір терміном на 3 місяці, протягом яких надається можливість підготувати весь пакет документів.

2. Мета та задачі регулювання

Визначити умови приймання стічних вод підприємств до каналізації м. Одеси, за яких не порушується робота каналізаційних мереж та споруд, за-безпечується безпека їх експлуатації та знешкодження стічних вод на міських очисних спорудах і розробити «Правила приймання стічних вод підприємств, установ та організацій у систему каналізації м. Одеси”, що містять розрахунки допустимих концентрацій забруднюючих речовин на вході до міських очисних споруд та ДК забруднюючих речовин стічних вод підприємств для каналізації м. Одеси.

3. Альтернативні варіанти розв’язання проблеми

Водоканали приймають стічні води підприємств до комунальної або відомчої каналізації за умови, якщо каналізаційна мережа та очисні споруди каналізації мають резерв пропускної спроможності і показники якості стічних вод підприємства задовольняють вимоги місцевих Правил приймання та укладеного з Водоканалом договору на приймання стічних вод (договір на послуги водовідведення).
Якщо умови та вимоги місцевих Правил приймання стічних вод підприємств, установ та організацій у систему каналізації не влаштовують під-приємство, воно має право користуватися власними очисними спорудами.

4. Механізм розв’язання проблеми

Механізм дії даного регуляторного акту полягає у забезпеченні охоро-ни навколишнього природного середовища від забруднення скидами очище-них стічних вод міськими очисними спорудами та запобігання порушення у роботі мережі споруд каналізації, підвищення ефективності їх роботи і безпе-ки експлуатації.
Регуляторний акт «Правила приймання стічних вод підприємств, уста-нов та організацій у систему каналізації м. Одеси” („Правила ”) має бути розроблений відповідно до “Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні і відомчі системи каналізації населених пунктів України”, що за-тверджені Наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житло-вої політики України від 19.02.2002 р. № 37 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.04.2002 р. № 403/6691, „Інструкції про встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у системи каналі-зації населених пунктів” що затверджена Наказом Державного комітету буді-вництва, архітектури та житлової політики України від 19.02.2002 р. № 37 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.04.2002 р. № 402/6690 та інших нормативних актів.


5. Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Допустимі концентрації забруднюючих речовин стічних вод підпри-ємств для каналізації м. Одеси розробляються виходячи з дотримання «Інфок-сводоканалом» встановлених гранично допустимих скидів (ГДС) забруднюючих речовин зі стічними водами у Чорне море.
На першому етапі розраховуються допустимі концентрації забруднюючих речовин на вході до ОС на основі фактичних даних ефективності очистки забруднюючих речовин міськими очисними спорудами і затверджених ГДК речовин на виході з очисних споруд (на підставі затверджених ГДС забрудню-ючих речовин зі стічними водами у Чорне море).
На другому етапі визначаються ДК забруднюючих речовин стічних вод підприємств, що скидаються у міську каналізацію, які забезпечують дотримання розрахованих ДК речовин стічних вод на вході до міських очисних споруд.
Таким чином, розраховані ДК забруднюючих речовин стічних вод під-приємств, що скидаються у міську каналізацію, забезпечують дотримання вста-новлених ГДС забруднюючих речовин зі стічними водами у Чорне море.
Результати аналізу статистичних даних забруднень з 1.01.2005 р. до 1.07.2006 р. наступних 10 підприємств:
- КП "Міжнародний аеропорт Одеса";
- Блэк Си Шипинг Сервис Міжнародний Експедитор;
- ВАТ "Третій автобусний парк";
- ВАТ "Одеснафтопродукт";
- Од. знак Ордена "Знак Пошани" З-д продов. машинобудування;
- ТОВ "Алькор-Ойл" (мийка) ;
- ЗАТ "Фоззи-Юг";
- ПИИ "МакДональдз Юкрейн ЛТД";
- ВАТ "Одесхарчокомбінат";
- ТОВ "АЛІкС";
показали:
1. Загальна кількість споживачів – 583;
2. Обсяг забруднених стічних вод – 288939 м3;
3. Кількість порушень за 1,5 роки – 110;
4. Розмір сплати за скид забруднених стічних вод – 437 047,20 грн.;
5. Господарським судом задоволено 2 позови на користь Водоканалу від-носно забруднень таких підприємств:
- КП «Міжнародний аеропорт» Одеса»;
- ЗАТ «Одесакондитер».
6. Кількість перевірок – 583.

Статистика забруднень розглянутих підприємств наведена в наступних таблицях.

 

Статистика забруднень 10 підприємств, що розглядаються, за період з 1.01.2005 р. до 1.07.2006 р.

  

№ п/п

Назва речовини

Середня концентрація забруднюючих речовин в стічній воді,

г/м3

1

рН

7,8

2

Загальний азот

18,4

3

Алюміній

3,1

4

БСК5

293

5

ХСК

646

6

Завислі речовини

210

7

Загальне залізо

1,39

8

Жири

16

9

Кадмій

0,003

10

Мідь

0,052

11

Мінеральний склад

1729

12

Нафтопродукти

2,6

13

Нікель

0,01

14

Нітрати

0,28

15

Нітрити

0,19

16

Ртуть

-

17

Свинець

0,018

18

АПАР

1,12

19

Сульфати

159

20

Сульфіди

1,96

21

Фенол

0,023

22

Формальдегід

0,043

23

Фосфати

8,37

24

Фториди

0,26

25

Хлориди

161

26

Хром-3

0,17

27

Хром-6

0,25

28

Цинк

0,2

 


 

Загальний обсяг забруднень, що надійшли зі стічними водами від 10 підприємств, що розглядаються,

за період з 1.01.2005 . до 1.07.2006р.

 

 

№ п/п

Назва речовини

Маса забруднюючих речовин,

мг/сек.

1

рН

3961

2

Загальний азот

6584

3

Алюміній

0,92

4

БСК5

144394

5

ХСК

315832

6

Завислі речовини

106289

7

Загальне залізо

378

8

Жири

5364

9

Кадмій

0,03

10

Мідь

5,03

11

Мінеральний склад

152057

12

Нафтопродукти

333,8

13

Нікель

0,08

14

Нітрати

0,9

15

Нітрити

-

16

Ртуть

-

17

Свинец

0,44

18

АПАР

195,53

19

Сульфати

30989

20

Сульфіди

286

21

Фенол

2,04

22

Формальдегід

1,25

23

Фосфати

501,15

24

Фториди

3,06

25

Хлориди

72812

26

Хром-3

2,04

27

Хром-6

0,52

28

Цинк

16,61

Всього

840009,4

 

Об’єм забруднених стоків за досліджуваний період - 288939 м3

Маса забруднюючих речовин, що надійшли за досліджуваний період із забрудненими стоками:

0,84 кг/сек. * 18*30*24*3600 сек. = 39191040 кг = 39191,04 т


 

КП "Міжнародний аеропорт Одеса"

  

№ п/п

Назва речовин

Попередні ДК, г/м3

Нові ДК, г/м3

1

рН

6,5-9

6,5-9

2

Загальний азот

15,9

30

3

Алюміній

-

3,5

4

БСК5

100

350

5

ХСК

-

875

6

Завислі речовини

200

500

7

Загальне залізо

1,29

0,5

8

Жири

13

35

9

Кадмій

-

0,01

10

Мідь

-

0,05

11

Мінеральний склад

2000

2000

12

Нафтопродукти

0,7

12

13

Нікель

-

0,04

14

Нітрати

-

10,2

15

Нітрити

-

1

16

Ртуть

-

-

17

Свинец

-

0,05

18

АПАР

1,7

15

19

Сульфати

300

400

20

Сульфіди

1

1

21

Фенол

-

0,01

22

Формальдегід

-

0,1

23

Фосфати

-

3,5

24

Фториди

-

1,5

25

Хлориди

104

350

26

Хром-3

-

0,5

27

Хром-6

-

0,02

28

Цинк

0,24

1


 

Блэк Си Шипинг Сервис Міжнародний Експедитор 

 

№ п/п

Назва речовин

Попередні ДК, г/м3

Нові ДК, г/м3

1

рН

6,5-9

6,5-9

2

Загальний азот

18

20,6

3

Алюміній

-

3,5

4

БСК5

100

100

5

ХСК

-

250

6

Завислі речовини

120

120

7

Загальне залізо

1

0,5

8

Жири

30

30

9

Кадмій

-

0,01

10

Мідь

0,06

0,06

11

Мінеральний склад

-

2000

12

Нафтопродукти

-

0,7

13

Нікель

-

0,04

14

Нітрати

-

10,2

15

Нітрити

-

1

16

Ртуть

-

-

17

Свинец

-

0,05

18

АПАР

5

5

19

Сульфати

300

300

20

Сульфіди

-

1

21

Фенол

-

0,01

22

Формальдегід

-

0,1

23

Фосфати

-

3,5

24

Фториди

-

1,2

25

Хлориди

70

350

26

Хром-3

-

0,5

27

Хром-6

-

0,02

28

Цинк

0,2

1


 

ВАТ "Третій автобусний парк" 

 

№ п/п

Назва речовин

Попередні ДК, г/м3

Нові ДК, г/м3

1

рН

6,5-9

6,5-9

2

Загальний азот

18,8

20,6

3

Алюміній

-

3,5

4

БСК5

170

150

5

ХСК

-

375

6

Завислі речовини

153

250

7

Загальне залізо

-

0,5

8

Жири

30

12

9

Кадмій

-

0,01

10

Мідь

-

0,05

11

Мінеральний склад

2000

2000

12

Нафтопродукти

1,5

1

13

Нікель

-

0,04

14

Нітрати

-

10,2

15

Нітрити

-

1

16

Ртуть

-

-

17

Свинец

0,05

0,05

18

АПАР

2,8

2,5

19

Сульфати

300

400

20

Сульфіди

1

1

21

Фенол

0,095

0,01

22

Формальдегід

-

0,1

23

Фосфати

-

3,5

24

Фториди

-

1,5

25

Хлориди

177

350

26

Хром-3

-

0,5

27

Хром-6

-

0,02

28

Цинк

-

1


 

ВАТ "Одеснафтопродукт" 

 

№ п/п

Назва речовин

Попередні ДК, г/м3

Нові ДК, г/м3

1

рН

6,5-9

6,5-9

2

Загальний азот

-

20,6

3

Алюміній

-

3,5

4

БСК5

429

350

5

ХСК

-

875

6

Завислі речовини

120

120

7

Загальне залізо

-

0,5

8

Жири

30

30

9

Кадмій

-

0,01

10

Мідь

-

0,05

11

Мінеральний склад

-

2000

12

Нафтопродукти

2,5

2,5

13

Нікель

-

0,04

14

Нітрати

-

10,2

15

Нітрити

-

1

16

Ртуть

-

-

17

Свинец

-

0,05

18

АПАР

1,74

5

19

Сульфати

400

400

20

Сульфіди

1,5

1,5

21

Фенол

0,05

0,01

22

Формальдегід

-

0,1

23

Фосфати

-

3,5

24

Фториди

-

1,5

25

Хлориди

150

350

26

Хром-3

-

1,5

27

Хром-6

-

0,02

28

Цинк

-

1


 

Од. знак Ордена "Знак Пошани" З-д продов. машинобудування 

 

№ п/п

Назва речовин

Попередні ДК, г/м3

Нові ДК, г/м3

1

рН

6,5-9

6,5-9

2

Загальний азот

7,5

20,6

3

Алюміній

-

3,5

4

БСК5

200

200

5

ХСК

-

500

6

Завислі речовини

291

291

7

Загальне залізо

1,5

0,5

8

Жири

48,1

38

9

Кадмій

-

0,01

10

Мідь

-

0,05

11

Мінеральний склад

-

2000

12

Нафтопродукти

0,7

0,7

13

Нікель

-

0,04

14

Нітрати

-

10,2

15

Нітрити

-

1

16

Ртуть

-

-

17

Свинец

-

0,05

18

АПАР

1,7

5

19

Сульфати

550

400

20

Сульфіди

1

1

21

Фенол

-

0,01

22

Формальдегід

-

0,1

23

Фосфати

68,2

8,2

24

Фториди

-

1,5

25

Хлориди

207

350

26

Хром-3

0,0467

0,5

27

Хром-6

0,0963

0,1

28

Цинк

0,85

1

 

ТОВ "Алькор-Ойл" (мийка) 

 

№ п/п

Назва речовин

Попередні ДК, г/м3

Нові ДК, г/м3

1

рН

6,5-9

6,5-9

2

Загальний азот

18

20,6

3

Алюміній

-

3,5

4

БСК5

100

100

5

ХСК

-

250

6

Завислі речовини

120

120

7

Загальне залізо

1

0,5

8

Жири

30

30

9

Кадмій

-

0,01

10

Мідь

0,06

0,06

11

Мінеральний склад

-

2000

12

Нафтопродукти

0,7

0,7

13

Нікель

-

0,04

14

Нітрати

-

10,2

15

Нітрити

-

1

16

Ртуть

-

-

17

Свинец

0,04

0,05

18

АПАР

5

5

19

Сульфати

300

300

20

Сульфіди

-

1

21

Фенол

0,04

0,01

22

Формальдегід

-

0,1

23

Фосфати

-

3,5

24

Фториди

-

1,5

25

Хлориди

70

350

26

Хром-3

-

0,5

27

Хром-6

-

0,02

28

Цинк

0,2

1

 

ЗАТ "Фоззи-Юг" 

 

№ п/п

Назва речовин

Попередні ДК, г/м3

Нові ДК, г/м3

1

рН

6,5-9

6,5-9

2

Загальний азот

18

20,6

3

Алюміній

-

3,5

4

БСК5

100

100

5

ХСК

-

250

6

Завислі речовини

120

120

7

Загальне залізо

1

0,5

8

Жири

30

30

9

Кадмій

-

0,01

10

Мідь

0,06

0,06

11

Мінеральний склад

-

2000

12

Нафтопродукти

0,7

0,7

13

Нікель

-

0,04

14

Нітрати

-

10,2

15

Нітрити

-

1

16

Ртуть

-

-

17

Свинец

-

0,05

18

АПАР

5

5

19

Сульфати

300

300

20

Сульфіди

-

1

21

Фенол

-

0,01

22

Формальдегід

-

0,1

23

Фосфати

-

3,5

24

Фториди

-

1,5

25

Хлориди

70

350

26

Хром-3

-

0,5

27

Хром-6

-

0,02

28

Цинк

0,2

1

 

ПИИ "МакДональдз Юкрейн ЛТД" 

 

№ п/п

Назва речовин

Попередні ДК, г/м3

Нові ДК, г/м3

1

рН

6,5-9

6,5-9

2

Загальний азот

18

23

3

Алюміній

-

3,5

4

БСК5

100

350

5

ХСК

-

875

6

Завислі речовини

120

350

7

Загальне залізо

1

0,5

8

Жири

30

30

9

Кадмій

-

0,01

10

Мідь

0,06

0,05

11

Мінеральний склад

-

2000

12

Нафтопродукти

0,7

3

13

Нікель

-

0,04

14

Нітрати

-

10,2

15

Нітрити

-

1

16

Ртуть

-

-

17

Свинец

-

0,05

18

АПАР

5

5,4

19

Сульфати

300

350

20

Сульфіди

-

1

21

Фенол

-

0,01

22

Формальдегід

-

0,1

23

Фосфати

-

3,5

24

Фториди

-

1,5

25

Хлориди

70

350

26

Хром-3

-

0,5

27

Хром-6

-

0,02

28

Цинк

0,2

1

 

ВАТ "Одесхарчокомбінат" 

 

№ п/п

Назва речовин

Попередні ДК, г/м3

Нові ДК, г/м3

1

рН

6,9-9

6,5-9

2

Загальний азот

8,6

20,6

3

Алюміній

-

3,5

4

БСК5

556

350

5

ХСК

-

875

6

Завислі речовини

326

326

7

Загальне залізо

-

0,5

8

Жири

30

30

9

Кадмій

-

0,01

10

Мідь

-

0,05

11

Мінеральний склад

-

2000

12

Нафтопродукти

3,6

3,6

13

Нікель

-

0,04

14

Нітрати

-

10,2

15

Нітрити

-

1

16

Ртуть

-

-

17

Свинец

-

0,05

18

АПАР

3,2

5

19

Сульфати

313

313

20

Сульфіди

1,5

1

21

Фенол

-

0,01

22

Формальдегід

-

0,1

23

Фосфати

-

3,5

24

Фториди

-

1,5

25

Хлориди

360

350

26

Хром-3

-

0,5

27

Хром-6

-

0,02

28

Цинк

-

1

 

ТОВ "АЛІкС" 

 

№ п/п

Назва речовин

Попередні ДК, г/м3

Нові ДК, г/м3

1

рН

6,5-9

6,5-9

2

Загальний азот

18

22

3

Алюміній

-

3,5

4

БСК5

100

350

5

ХСК

-

875

6

Завислі речовини

120

320

7

Загальне залізо

1

0,5

8

Жири

30

48

9

Кадмій

-

0,01

10

Мідь

0,06

0,06

11

Мінеральний склад

-

2000

12

Нафтопродукти

-

0,7

13

Нікель

-

0,04

14

Нітрати

-

10,2

15

Нітрити

-

1

16

Ртуть

-

-

17

Свинец

-

0,05

18

АПАР

5

5

19

Сульфати

300

350

20

Сульфіди

-

1,5

21

Фенол

-

0,01

22

Формальдегід

-

0,1

23

Фосфати

-

3,5

24

Фториди

-

1,5

25

Хлориди

70

350

26

Хром-3

-

0,5

27

Хром-6

-

0,02

28

Цинк

0,2

1

 
 6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод і витрат

 

Прийняття та виконання регуляторного акта «Правила приймання стічних вод підприємств, установ та організацій у систему каналізації м.Одеси” забезпечить дотримання встановлених нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин зі стічними водами у Чорне море міськими ОС.

 

Категорія суб’єктів, на яких впливає документ

Держава

Вигоди

Витрати

Зменшення коштів щодо поліпшення довкілля

-

Підприємства

Вигоди

Витрати

 

Зростання витрат на удосконалення технології та екологічні заходи

Громадяни

Вигоди

Витрати

Покращання стану навколишнього середовища

-

 

Неприйняття запропонованого регуляторного акту спричинить погіршення екологічного стану Чорного моря.

  

7. Строк дії регуляторного акта

 

Строк дії запропонованого регуляторного акта «Правила приймання стічних вод підприємств, установ та організацій у систему каналізації м. Одеси” обумовлений строком дії Наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 19.02.2002 р. № 37.

 

 8. Показники результативності регуляторного акта

 

В результаті впровадження регуляторного акту будуть досліджуватись та вивчатись наступні показники:

1) Розмір надходжень до державного та місцевого бюджетів;

2) Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання з основних положень регуляторного акту;

3) Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень регуляторного акту;

4) Рівень відшкодування тарифами витрат виконавців послуг;

5) Покращання нагляду за технічним станом систем каналізації м. Одеси;

6) Показник якості надання послуг: скорочення кількості скарг на надання послуг.

 

 9. Заходи з відстеження результативності акта

 

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання ними чинності.

Повторне відстеження результативності буде здійснюватись через рік у формі аналітичної довідки, яка буде оприлюднена в засобах масової інформації.


 

Зауваження та пропозиції до проекту приймаються

до управління паливно-енергетичного комплексу

вул. Базарна, 77, тел. 37-91-32,

Відповідальна особа - Долгальова Н.Н.: 728-41-51

INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More