10:01:13   |   25 january 2021   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Projects discussion

Проект решения исполнительного комитета Одесского городского совета 
"Положение про Порядок взаимодействия представителей местных разрешительных органов, осуществляющих прием субъектов хозяйствования в одном помещении"


Принято решением горсовета № 313-V от 29.09.2006

Зауваження та пропозиції до проекту рішення приймаються протягом одного місяця
 
до управління економіки та розвитку промислового і морегосподарського комплексу Одеської міської ради
65026, м. Одеса, вул. Пушкінська, 6
 
та відділу регуляторної політики юридичного управління Одеської міської ради
65004, м. Одеса, пл. Думська, 1


 

ПРОЕКТ
Рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради

Про Положення про Порядок взаємодії
представників місцевих дозвільних
органів, які здійснюють прийом суб’єктів
господарювання в одному приміщенні

Відповідно до ст. 40 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, п. 4 ст.5 Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, з метою забезпечення відкритості та рівності умов, при проходженні дозвільно-погоджувальних процедур у м. Одесі, виконавчий комітет Одеської міської ради:
ВИРІШИЛ:
1. Затвердити Положення про Порядок взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Ворохаєва А.І.
3. Покласти заходи з відстеження результативності цього акту на управління економіки та європейської інтеграції.

Положення
про Порядок взаємодії представників місцевих дозвільних
органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання
в одному приміщенні.

I. Загальні положення

1. Це положення встановлює порядок взаємодії представників дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні, та забезпечує реалізацію державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, пов’язаної з видачею документів дозвільного характеру.
2. Представники місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в приміщенні Єдиного офісу є дорадчо-консультативним та погоджуваючим органом, створеним з метою удосконалення та спрощення погоджувальних та дозвільних процедур у сфері господарської діяльності суб’єктів підприємництва.

II. Терміни, які використовуються у положенні
3. Основні терміни, які використовуються у цьому положенні, вживаються у значенні, наведеному у Законі України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, а також у Положенні про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфери господарської діяльності, затвердженого наказом Державного Комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 05.12.2005р. № 116.
4. Інші терміни вживаються у нижче наведеному значенні:
Представники дозвільних органів - посадові особи відповідних дозвільних органів, уповноважених відповідно до законодавства видавати документи дозвільного характеру, в межах м. Одеси та Одеський області.
Центр з видачі документів дозвільного характеру - (далі Єдиний офіс) – приміщення, в якому працюють представники місцевих дозвільних органів та адміністратор, що забезпечує взаємодію цих представників місцевих дозвільних органів щодо видачі документів дозвільного характеру.
III. Основні завдання Представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в приміщенні Єдиного офісу. 5. Засідання представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні проводиться в приміщенні Єдиного офісу, які забезпечують:
- надання суб’єкту господарювання вичерпної інформації щодо вимог та порядку одержання документів дозвільного характеру;
- прийняття від суб’єктів господарювання документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру, їх реєстрація ;
- видання висновків;
- видання технічних умов;
- узгоджень документів для одержання дозволів;
- обговорення та надання рекомендацій щодо вирішення спірних питань що виникають при розміщенні об’єктів підприємницької діяльності;
- підготовку пропозицій щодо подальшого реформування процедур надання дозволів(погоджень, висновків).
6. Основною формою роботи представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні є ії засідання, на яких:
- розглядають документи, які надійшли, вивчають їх та обговорюють; - погоджують або дають висновки на окремому аркуші;
- зобов’язані бути присутніми на засіданнях;
- дотримуватися порядку на засіданнях.
Мають право:
- вносити пропозиції;
- обговорювати питання, що розглядаються;
- висловлювати свою думку стосовно документів, які ними розглядаються.
7. Кількість погоджувачів має право встановлювати Адміністратор Єдиного офісу. Однією з форм видачі дозвільних документів за принципом організаційної єдності, що забезпечує узгодженість дій дозвільних органів при розгляді заяв та попередньому погодженні отримання певного документа дозвільного характеру на провадження господарської діяльності, є спільні засідання представників місцевих дозвільних органів та адміністратора.
Уповноважені представники місцевих дозвільних органів, повинні бути присутніми на вказаних вище спільних засіданнях, мають право вносити пропозиції, обговорювати питання, що розглядаються. За необхідності представники місцевих дозвільних органів можуть виїжджати на місце обстеження відповідних об’єктів.
Протокол засідання комісії є офіційним документом, який підтверджує обговорення і здійснення висновків комісією. При спірних питаннях, що виникають в ході роботи комісії, приймається колегіальне рішення, яке заносяться до протоколу.
Заявник на бажання може бути присутній на засіданнях комісії, у разі, якщо на засіданні розглядається його заява, запит.
Адміністратор забезпечує організацію роботи засідань комісії та повідомляє про дату та час її проведення.
У разі відмови в наданні позитивного висновку, замовнику видається письмове аргументоване повідомлення.
Підставою для відмови в наданні позитивного висновку є:
- недотримання інструкцій та положень міністерств та відомств;
- недостовірність даних у документах, поданих замовником для утримання висновку;
- невідповідність дійсної інформації зазначеної у наданих документах;

 
АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
Проекту рішення виконкому Одеської міської ради:
„Про затвердження Положення про Порядок взаємодії представників місцевих дозвільних органів,
які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні”.

Проект рішення виконкому Одеської міської ради „Про затвердження Положення про Порядок взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні” розроблено управлінням економіки і розвитку промислового і морегосподарського комплексу Одеською міською радою.

1. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв’язано шляхом державного регулювання.
Законом України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” (далі - Закон) запроваджено видачу документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами за принципом організаційної єдності, що передбачає право вибору способу отримання документів дозвільного характеру безпосередньо за зверненням у відповідні місцеві дозвільні органи, представники яких здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні.
Запроваджений законом принцип отримання дозвільних документів є принципово новим для України і тому процедура отримання документів дозвільного характеру за таким принципом потребує чіткої регламентації.
Крім того, запроваджена законом право вибору способу отримання документів дозвільного характеру безпосередньо за зверненням у відповідні місцеві дозвільні органи, представники яких здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні також є новою у системі правовідносин між державою та суб’єктами господарювання, а отже також потребує чіткого визначення своїх повноважень, прав та обов’язків тощо.
Важливість нормативного врегулювання порядку Порядок взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні полягає в тому, що дозвільні органи мають чітко визначену процедуру видачі того чи іншого документу дозвільного характеру, і з набранням чинності Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” виникає необхідність забезпечення взаємодії вказаних вище суб’єктів правовідносин, яка б не виходила за межі встановлених законодавством вимог.


2. Ціль державного регулювання.
Нормативно-правове забезпечення порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні.

3. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей.
Альтернативних способів досягнення встановленої мети немає (регуляторний акт розроблено на виконання Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”).

4. Механізм, який пропонується застосувати для роз’яснення проблеми, і відповідні заходи.
Представлений проект регуляторного акту передбачає встановлення основних завдань взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні щодо видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності, відповідальність, визначається вимоги щодо організації роботи.
Дія акту поширюється на територію м. Одеса.
Акт доводиться до відома суб’єктів відносин через засоби масової інформації, шляхом розміщення на інформаційних стендах в дозвільному центрі тощо.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта.
Впровадження цього регуляторного акту дозволить упорядкувати Порядок взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні, визначити права та обов’язки щодо видачі документів дозвільного характеру суб’єктам господарювання за принципом організаційної єдності.
Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта полягає у рівні дотримання чинного законодавства сторонами взаємовідносин.

6. Очікуванні результати прийняття акта.

Впровадження цього регуляторного акту дозволить забезпечити видачу документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами за принципом організаційної єдності, що запроваджено видачу документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами за принципом організаційної єдності, що передбачає право вибору способу отримання документів дозвільного характеру безпосередньо за зверненням у відповідні місцеві дозвільні органи, представники яких здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні.
За попередніми розрахунками втрати часу та коштів суб’єктів господарювання для отримання дозвільних документів повинні зменшитись в середньому в два рази, що в свою чергу, призведе до зменшення витрат (опосередковано) громадян за надання послуг або продажу продукції.

7. Показники результативності акта.
Регуляторний акт досягне своєї мети, якщо:
- діяльність взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні, буде здійснюватись в повному обсязі;
- кількість скарг суб’єктів господарювання з приводу порушення порядку видачі документів дозвільного характеру буде зведена до мінімуму;


8. Заходи, за допомогою яких здійснюється відстеження результативності акта
Строк проведення базового відстеження результативності акта до набрання актом чинності.
Строк проведення повторного відстеження результативності акта через рік з дня набрання актом чинності.
Для такого відстеження використовуватимуться дані статистичних досліджень або опитувань.
 

Зауваження та пропозиції до проекту рішення приймаються протягом одного місяця
 
до управління економіки та розвитку промислового і морегосподарського комплексу Одеської міської ради
65026, м. Одеса, вул. Пушкінська, 6
 
та відділу регуляторної політики юридичного управління Одеської міської ради
65004, м. Одеса, пл. Думська, 1

INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More