04:46:16   |   24 january 2021   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Projects discussion / ПРОЕКТ Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради

ПРОЕКТ Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради

Проект опубликован в газете Одесского городского совета «Одесский вестник» №87 от 26 мая 2009 года

26.05.09
ПРОЕКТ
Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради

Про затвердження порядку видачі дозволів
на право використання символіки міста Одеси
з комерційною метою

Відповідно до ст.ст. 1, 15 Закону України "Про систему оподаткування", ст.ст. 12, 18 Декрету Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори", з метою забезпечення виконання рішення Одеської міської ради від 15.10. 2001 р. № 2775-ХХІІІ, яким оптимізовано механізм використання символіки міста Одеси, виконавчий комітет Одеської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити Порядок видачі дозволів на право використання символіки міста Одеси з комерційною метою та встановити дату набрання ним чинності з дня прийняття цього рішення (додаток 1).

2. Затвердити форму заяви на отримання дозволу на право використання символіки міста Одеси з комерційною метою (додаток 2) та форму дозволу на право використання символіки міста Одеси з комерційною метою (додаток 3).

3. Суб'єктам господарювання, що у своїй діяльності використовують символіку міста Одеси з комерційною метою, протягом трьох місяців з дня набрання чинності вищевказаним Порядком отримати дозволи відповідно до його положень.

4. Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами Одеської міської ради (Іовчева С.В.):
4.1. Здійснити заходи з відстеження результативності регуляторного акта після закінчення одного року з дня набуття ним чинності.
4.2. Забезпечити тиражування цього рішення у необхідній кількості для безкоштовного розповсюдження зацікавленим особам.

5. Управлінню інформації Одеської міської ради (Щеглов Е.В.) оприлюднити це рішення у встановленому законодавством порядку.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Ворохаєва А.І.

Міський голова                   Е. Гурвіц
Керуюча справами             Т. Єршова


Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від


Порядок
видачі дозволів на право використання символіки міста Одеси
з комерційною метою

1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок визначає процедуру оформлення, видачі та внесення змін до дозволів на право використання символіки міста Одеси з комерційною метою, перелік якої затверджений рішенням Одеської міської ради (далі – символіка міста Одеси).
1.2. Вимоги цього Порядку поширюються на суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та підпорядкування, які з комерційною метою використовують у своїй діяльності символіку міста Одеси.
1.3. У цьому порядку наступні терміни вживаються у такому значенні:
1.3.1. Дозвіл на право використання символіки міста Одеси з комерційною метою – офіційний документ, що засвідчує правомірність використання суб’єктом господарювання місцевої символіки міста Одеси у своїй господарській діяльності з комерційною метою (далі – дозвіл).
1.3.2. Єдиний дозвільний центр – управління дозвільних та погоджувальних процедур Одеської міської ради.
1.3.3. Уповноважений орган – Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами Одеської міської ради.
1.3.4. Одиниця символіки міста Одеси – ім'я, власна назва або зображення, що включені до Переліку символіки міста Одеси, за використання якої з комерційною метою стягується збір, що затверджений рішенням Одеської міської ради.
1.4. Використання символіки міста Одеси допускається за наявності дозволу, виданого у відповідності до цього Порядку.
1.5. Дозвіл видається суб’єкту господарювання окремо на кожну одиницю символіки міста Одеси, при цьому одним дозволом не може встановлюватися право використання декількох одиниць символіки.
1.6. Дозволом не може встановлюватися виключне право одного суб’єкта господарювання на використання певної одиниці символіки.
1.7. Використання символіки міста Одеси у якості або у складі зареєстрованого знаку для товарів і послуг (торговельної марки) та/або у складі зареєстрованого найменування, не звільняє від обов’язку отримати дозвіл відповідно до вимог цього Порядку.
1.8. Не допускається використання символіки міста Одеси у виробах, товарах і продукції, які не відповідають вимогам нормативних документів, а так само в публічних заходах (спектаклях, концертах, фестивалях, аукціонах, гуляннях, показах тощо), що можуть негативно вплинути на імідж міста Одеси.
1.9. У випадку надання дозволу на право використання власних назв або імен, що належать до символіки міста Одеси, у ньому зазначається найменування такої символіки українською та російською мовами.

2. Порядок оформлення й видачі дозволів та внесення змін до них
2.1. Дозволи на право використання символіки міста Одеси з комерційною метою видаються уповноваженим органом за принципом Єдиного дозвільного центру.
2.2. Для отримання дозволу до Єдиного дозвільного центру подається заява встановленої форми. У заяві зазначається найменування символіки міста Одеси відповідно до затвердженого Одеською міською радою переліку, а також способи та напрямки використання цієї символіки у діяльності суб’єкта господарювання, що подає заяву.
До заяви додаються:
- копія свідоцтва про держану реєстрацію юридичної особи або фізичної особи – підприємця;
- копія документа про постановку на податковий облік;
- копія довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
- ескіз місцевої символіки міста Одеси (виключно для зображень);
- платіжний документ, що підтверджує внесення плати в рахунок відшкодування витрат уповноваженого органу на виготовлення та оформлення дозволу.
Вказані документи подаються у трьох екземплярах та мають бути скріплені печаткою суб’єкта господарювання й засвідчені підписом його уповноваженої особи.
Розмір плати за відшкодування витрат уповноваженого органу на підготовку та оформлення дозволів, встановлюється відповідно до розрахунку собівартості вказаних робіт, що розробляється уповноваженим органом й затверджується управлінням економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради та департаментом фінансів Одеської міської ради.
2.3. Уповноважений орган протягом двох днів з дня отримання документів перевіряє їх комплектність, та за умови відповідності вимогам пункту 2.2 цього Порядку реєструє їх у журналі, форма якого затверджується керівником уповноваженого органу.
Заява та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату та номер їх реєстрації.
У випадку подання неповного пакета документів або їх невідповідності вимогам пункту 2.3 цього Порядку щодо засвідчення печаткою та підписом уповноваженої особи суб’єкта господарювання, документи повертаються до Єдиного дозвільного офісу з супровідним листом у якому вказуються причини відмови про що робиться відповідний запис у журналі реєстрації.
Єдиний дозвільний центр не пізніше наступного робочого дня з дня отримання повідомлення від уповноваженого органу про повернення заяви та доданих до неї документів інформує про це суб’єкта господарювання та повідомляє про можливі дату, час та місце їх отримання.
2.4. За наявності усіх документів уповноважений орган протягом трьох днів робочих днів з дня наступного за днем реєстрації заяви готує й оформлює три примірники дозволу. Належним чином оформлені два примірники дозволу протягом двох робочих днів з дати їх підписання керівником уповноваженого органу передаються до Єдиного дозвільного центру.
2.5. Єдиний дозвільний центр наступного робочого дня після одержання документів повідомляє заявника про місце, дату і час їх видачі та передає заявникові два примірники дозволу.
Перший примірник дозволу подається суб’єктом господарювання до податкового органу у якому цей суб’єкт господарювання перебуває на обліку як платник податків, а другий примірник залишає у себе.
2.6. Уповноважений орган щомісячно до п’ятого числа місяця, наступного за звітним, направляє до відповідних податкових органів інформацію про суб’єктів господарювання, яким видано дозволи на використання символіки міста Одеси.

3. Порядок внесення змін до дозволів та припинення їх дії
3.1. Дозвіл видається на невизначений термін та припиняє свою дію у зв'язку з припиненням діяльності суб’єкта господарювання, якому було видано дозвіл, або за заявою такого суб’єкта господарювання щодо припинення дії дозволу.
3.2. Припинення дії дозволу у зв'язку з припиненням діяльності суб’єкта господарювання здійснюється уповноваженим органом на підставі відповідного повідомлення податкових органів.
3.3. Припинення дії дозволу у випадках, передбачених пунктом 3.1 та 3.2 цього Порядку здійснюється уповноваженим органом протягом п’яти робочих днів з дня отримання заяви суб’єкта господарювання або повідомлення податкового органу.
3.4. Протягом дії дозволу до нього можуть бути внесені зміни в частині переліку способів та напрямків використання символіки міста Одеси, що вносяться на підставі відповідної заяви суб’єкта господарювання, яка подається до уповноваженого органу разом з оригіналом дозволу.
3.5. Відповідно до внесених змін до дозволу, уповноважений орган повідомляє податковий орган про місце постановки на облік суб’єкта господарювання, якому видано дозвіл.

4. Інші положення
4.1. Особи, що з комерційною метою використовують у своїй діяльності символіку міста Одеси без дозволу, виданого відповідно до цього Порядку, несуть відповідальність у межах передбачених чинним законодавством.
4.2. Відсутність виданого у встановленому порядку дозволу не звільняє суб’єкта господарювання від передбаченого законодавством обов’язку стосовно сплати відповідного збору у випадку самовільного використання символіки міста Одеси у свої діяльності.

Керуюча справами            Т. Єршова

 

 

Аналіз регуляторного впливу
рішення виконавчого комітету Одеської міської ради „ Про затвердження порядку  видачі дозволів на право використання символіки міста Одеси з комерційною метою".
 
1. Опис проблеми
На загальнодержавному рівні збір за право використання місцевої символіки встановлений Декретом Кабінету Міністрів України від 20.05.1993 року № 56-93 «Про місцеві податки та збори». Цим же документом затверджено його статус як місцевого податку (збору), механізм справляння та порядок сплати якого згідно з ч. 3 ст. 15 Закону України "Про систему оподаткування" встановлюється сільськими, селищними, міськими радами відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, установлених законами України.
Згідно зі ст. 12 вказаного Декрету збір за право використання місцевої символіки справляється з юридичних осіб та громадян, які використовують цю символіку з комерційною метою. Дозвіл на використання місцевої символіки (герба міста, назви чи зображення архітектурних, історичних пам’яток) видається відповідним органами місцевого самоврядування.
Таким чином, законодавством закріплено дозвільний механізм використання місцевої символіки з комерційною метою, що значно полегшує адміністрування відповідного збору.
Положенням про збір за право використання місцевої символіки, затвердженим рішенням Одеської міської ради від
15.10.2001 р. № 2725-XXIII, передбачалося, що порядок видачі дозволів на використання символіки міста Одеси в комерційних цілях визначає виконавчий комітет Одеської міської ради.
Незважаючи на важливість цього питання, необхідного рішення виконавчого комітету Одеської міської ради, яким регулювалося б питання видачі відповідних дозволів, в місті  прийнято не було, що безумовно приводило до негативних наслідків, а саме:
1. Відсутній порядок і механізм видачі дозволу на використання з комерційною метою місцевої символіки;
2. Місцева символіка використовувалася в порушення законодавства. Протягом значного періоду близько 360 юридичних та фізичних осіб являлися платниками збору за право використання місцевої символіки без відповідного дозволу;
3. Діюче рішення міської ради не використовувалося в повному обсязі;
4. Міська рада недотримувала  надходження до місцевого бюджету за використання символіки в комерційних цілях.
Враховуючи вказані факти, а також звернення Державної податкової адміністрації в Одеській області щодо вирішення проблемних питань з  вдосконалення нормативної бази регулюючої вказану сферу, прийнято рішення підготувати відповідний проект рішення виконавчого комітету Одеської міської ради, яким чітко регламентувати Порядок видачі дозволів на право використання символіки міста Одеси з комерційною метою.
 
2. Визначення цілей державного регулювання
Основними цілями державного регулювання є визначення процедури оформлення дозволів на використання назв об’єктів, історичних і архітектурних пам’яток, які відносяться до символіки міста Одеси в комерційних цілях.
 
 3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей, наведення аргументів стосовно переваги обраного способу
Альтернативним способом є прийняття на державному рівні єдиного нормативно правового акта, який регулював би вказану проблему як таку, що стосується кожного регіону з переліком всіх об’єктів культурної спадщини. Тому, як слідство:
1) відмова від державного регулювання не можлива, тому що немає інших важелів впливу на вирішення проблеми;
2) без прийняття цього порядку не можливо використовувати місцеву символіку в комерційних цілях;
3) прийняття запропонованого рішення виконавчого комітету Одеської міської ради  забезпечить вирішення проблеми згідно з вимогами чинного законодавства та визначить процедуру оформлення, видачі та внесення змін до дозволів на право використання місцевої символіки, перелік якої затверджений рішенням Одеської міської ради.
 
4. Опис механізму, який пропонується застосувати для роз’яснення проблеми і відповідних заходів
- затвердження Порядку видачі дозволів на право використання символіки міста Одеси з комерційною метою слугуватиме підставою для упорядкування механізму сплати відповідного збору до місцевого бюджету;
- оприлюднення регуляторного акта в ЗМІ, видача на його підставі відповідних дозволів суб’єктам господарювання.
     
5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта
Досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта, можливо тому, що Одеська міська рада має на меті приведення діючих нормативно-правових актів, які регулюють підстави та порядок сплати місцевого збору за використання за використання місцевої символіки м. Одеси та прийняття нових актів, які дозволять удосконалити механізм збору платежів до місцевого бюджету за право використання місцевої символіки у відповідність до чинного законодавства, зокрема Декрету Кабінету Міністрів України від 20.05.1993 № 56-93 «Про місцеві податки і збори» та Закону України від 18.02.2003 року №1271-ІV «Про систему оподаткування». Крім того, прийняття рішення виконавчого комітету Одеської міської ради «Про затвердження Порядку видачі дозволів на право  використання символіки міста Одеси з комерційною метою»  призведе  до збільшення надходжень від цього збору. Зокрема, на даний час немає об’єктивних обставин, які б перешкоджали впровадженню та виконанню вимог цього акту органами влади, фізичними і юридичними особами та  запровадження акту не передбачає заподіяння шкоди як наслідку його дії.
 
6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта
Прийняття порядку видачі дозволів на використання в комерційних цілях символіки м. Одеси  встановить єдиний формально визначений порядок для платників та фіскальних органів, сприятиме додержанню законності у сфері сплати місцевого збору до бюджету м. Одеси. Зокрема, визначення очікуваних результатів прийняття акта проводиться методом аналізу вигод і витрат у простій формі; проведення аналізу вигод і витрат проводиться напередодні та через рік після прийняття акту; розмір вигод і витрат обчислюються під час проведення базового, повторного та періодичного відстеження результативності.
 
7.  Термін дії  
Безстроковий. При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати, на дію регуляторного акта, до нього будуть вноситися відповідні корективи.
 
8. Визначення показників результативності акта
Показники результативності регуляторного акта є:
1. Одеська міська рада та її виконавчі органи, інші органи державної влади:
Вигоди:
-       збільшення розмірів надходжень до бюджету міста Одеси, пов’язаних з дією акта;
-       збільшення кількості суб’єктів та об’єктів оподаткування, оскільки чітко визначений порядок видачі дозволів на використання в комерційних цілях символіки м. Одеси.
Витрати:
-       витрати, пов’язані з утриманням працівників органу відповідального за видачу дозволів на право використання символіки міста Одеси та матеріально-технічним забезпеченням такої організації.
2. Суб’єкти господарювання:
Вигоди:
-       збільшення рівня поінформованості суб’єктів господарювання стосовно основних положень дії вказаного регуляторного акта.
Витрати:
-       сплата коштів за використання символіки міста Одеси в комерційних цілях, які можуть бути використані на фінансування міських програм та утримання об’єктів культурної спадщини міста.
3.Громадяни:
- Виконання заходів, передбачених програмами охорони культурної спадщини спрямованих на відновлення та покращення об’єктів культурної спадщини, як наслідок збільшення кількості відвідувачів міста та покращення культурних та освітніх умов проживання в місті.
 
9. Визначення заходів, з допомогою яких буде здійснюватиметься відстеження результативності акта
 Терміни проведення відстеження результативності акта:
-       базове - до набрання актом чинності або більшістю його положень;
-       повторне - через рік після набрання чинності актом;
-       періодичні - раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з відстеження повторного відстеження результативності акта.
Здійснення заходів з відстеження результативності Порядку видачі дозволів на право використання символіки міста Одеси з комерційною метою покладено на Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами при управлінні архітектури та містобудування Одеської міської ради.
Зауваження та пропозиції стосовно проекту регуляторного акта надсилаються протягом місяця з дня оприлюднення на адресу:
м. Одеса,   Польський узвіз, 10
тел. 715-03-93
 
Начальник Бюро                                                                          С.В. Іовчева
 
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More