08:51:50   |   25 january 2021   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Projects discussion / Проект решения Одесского городского совета

Проект решения Одесского городского совета

"Об утверждении Положения об администраторе разрешительного центра и порядке его взаимодействия с местными разрешительными органами, субъектами хозяйствования и территориальным органом специально уполномоченного органа по вопросам разрешительной системы в сфере хозяйственной деятельности в новой редакции"

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
в новій редакції від 17.08.09
 
Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про затвердження Положення про адміністратора дозвільного центру та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними та погоджувальними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності»
 
 
Відповідно до ст. 52 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 5 Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, з метою приведення Положення про адміністратора дозвільного центру та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності у відповідність до норм діючого законодавства виконавчий комітет Одеської міської ради:
 
ВИРІШИВ:
 
1. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення «Про затвердження Положення про адміністратора дозвільного центру та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними та погоджувальними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності» (додається).
 
2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника Одеського міського голови Ворохаєва А.І.
    
Міський голова                                                                                     Е.Й. Гурвіц
Керуюча справами                                                                               Т.М. Єршова 
 
 
Додаток
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від _____________
№ ______________
 
 
Про затвердження Положення про адміністратора дозвільного центру та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними та погоджувальними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності
 
 
Відповідно до ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 5 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва «Про затвердження Типового положення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності» від 05.12.2005 р.                № 116, постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 року № 526
«Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», з метою забезпечення відкритості та рівності умов при проходженні дозвільно-погоджувальних процедур в м. Одесі, впорядкування роботи Єдиного дозвільного центру міста Одеси, Одеська міська рада:
 
ВИРІШИЛА:

        1. Затвердити Положення про адміністратора дозвільного центру та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними та погоджувальними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності (додається).
 
 2. Затвердити штат адміністраторів Єдиного дозвільного центру у кількості 7 осіб.
 
 3. Через один рік з дня набуття чинності цього рішення управлінню дозвільних та погоджувальних процедур Одеської міської ради провести заходи з відстеження його результативності.
 
 4. Вважати таким, що втратило чинність рішення Одеської міської ради від 27.06.2006 р. № 25-V «Про затвердження Положення про адміністратора дозвільного центру та Порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності».

        5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з реалізації державної регуляторної політики Одеської міської ради.
 
                                            
     
Міський голова                                                                                 Е. Гурвіц
  
Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради
Додаток
до рішення Одеської міської ради
від__________№____
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про адміністратора дозвільного центру та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними та погоджувальними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності
  
1. Загальні положення
 1.1. Це Положення розроблено відповідно до Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 р. № 526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», Типового положення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності, затвердженого наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 05.12.2005 р. № 116 та Тимчасового порядку формування, ведення та користування реєстром документів дозвільного характеру, затвердженого наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 18.04.2006 р. № 39.
1.2. Положення регламентує основні засади діяльності адміністраторів та їх взаємодію з місцевими дозвільними та погоджувальними органами, суб’єктами господарювання та Представництвом державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в Одеській області (далі – уповноважений орган) з питань видачі документів дозвільного та погоджувального характеру за принципом організаційної єдності.
1.3. При виборі суб’єктом господарювання способу отримання документів дозвільного або погоджувального характеру безпосередньо за зверненням до адміністратора, останній взаємодіє з представниками місцевих дозвільних та погоджувальних органів щодо видачі документів дозвільного або погоджувального характеру суб’єкту господарювання.
1.4.  Адміністратор    діє  в  межах  наявного   штатного  розкладу  управління дозвільних та  погоджувальних  процедур Одеської міської ради.
1.5. На посаду адміністратора призначається особа, яка має вищу освіту та стаж роботи на державній службі або стаж роботи в органах місцевого самоврядування не менше одного року або стаж роботи в інших сферах управління не менше трьох років.
1.6. Адміністратор у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, розпорядженнями міського голови прийнятими у межах їх повноважень.
 
2. Визначення термінів
 
2.1. Основні терміни, які використовуються у цьому Положенні вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».
2.2. Інші терміни вживаються у нижче наведеному значенні:
Адміністратор – посадова особа місцевого самоврядування, яка організовує видачу суб’єкту господарювання документів дозвільного характеру та забезпечує взаємодію місцевих дозвільних органів щодо видачі документів дозвільного характеру.
Єдиний дозвільний центр – робочий орган міської ради (виконавчого органу), в якому представники місцевих дозвільних органів та адміністратор провадять діяльність з видачі, переоформлення та анулювання документів дозвільного характеру, видачі їх дублікатів за принципом організаційної єдності;
Дозвільна (погоджувальна) процедура – сукупність дій, що вчиняються суб’єктами господарювання, адміністраторами та дозвільними органами під час погодження (розгляду), оформлення, надання висновків тощо, які передують отриманню документа дозвільного характеру;
Документ дозвільного характеру – дозвіл, висновок, погодження, свідоцтво тощо, який дає суб’єкту господарювання право на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності;
Місцеві дозвільні органи – виконавчі органи міської ради, територіальні (місцеві) органи центральних органів виконавчої влади, інші органи виконавчої влади, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону видавати документи дозвільного характеру від свого імені, а також підприємства, установи, організації, що у випадках, передбачених законом, уповноважені видавати документи дозвільного характеру і можуть залучатися до проведення експертизи та обстеження,   необхідних для видачі документів дозвільного характеру, у межах міста Одеси та дозвільні органи розташовані у місті Одесі, як обласному центрі;
Представники місцевих дозвільних органівпосадові особи місцевих дозвільних органів, уповноважені брати участь у роботі дозвільного центру відповідним розпорядчим документом цього органу;
Погоджувальні органи – виконавчі органи міської ради, територіальні (місцеві) органи центральних органів виконавчої влади (в т.ч. територіальні (місцеві) органи урядових органів центральних органів виконавчої влади), інші органи виконавчої влади, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону видавати довідки, витяги, висновки тощо, необхідні для отримання документів дозвільного характеру, від свого імені, а також підприємства, установи, організації, що у випадках, передбачених законом, уповноважені видавати документи, які можуть залучатися до проведення експертизи (обстеження), необхідної для видачі документів дозвільного характеру, в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
Документ погоджувального характеру (погоджувальний документ) – довідка, витяг, висновок, тощо, які необхідні для отримання документів дозвільного характеру або документи, які можуть залучатися до проведення експертизи (обстеження), необхідної для видачі документів дозвільного характеру.
Суб'єкт господарювання – зареєстрована у встановленому законодавством порядку юридична особа, незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, фізична особа – підприємець, що здійснює   господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов'язків), має відокремлене майно і несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством.
Учасники Єдиного дозвільного центру – представники місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання для оформлення та видачі їм документів дозвільного та погоджувального характеру.
Заявник – суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа, яка звертається до адміністратора або учасника Єдиного дозвільного центру за отриманням інформації, консультації, документів дозвільного та/або погоджувального характеру.
Об’єкт, на який видається документ дозвільного характеру – земельна ділянка, споруда, приміщення, устаткування, обладнання та механізм, що вводиться в експлуатацію або проектується, окрема операція, господарська діяльність певного виду, робота та послуга.
Декларативний принцип – принцип, згідно з яким суб’єкт господарювання набуває права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності без отримання документа дозвільного характеру шляхом повідомлення адміністратора або відповідного дозвільного органу про відповідність його матеріально-технічної бази вимогам законодавства.
 
3. Обов’язки адміністратора
 
3.1. Основними обов’язками адміністратора є:
3.1.1. Забезпечення видачі документів дозвільного характеру виключно через Єдиний дозвільний центр;
3.1.2. Оптимізація процесу видачі документів дозвільного характеру шляхом налагодження взаємодії між представниками місцевих дозвільних органів, що беруть участь у роботі Єдиного дозвільного центру;
3.1.3. Ведення документообігу та забезпечення обліку звернень суб’єктів господарювання до адміністраторів, представників місцевих дозвільних органів, що беруть участь у роботі Єдиного дозвільного центру;
3.1.4. Надання суб’єктам господарювання вичерпної інформації про порядок видачі документів дозвільного характеру.
3.1.5. Забезпечення видачі документів дозвільного характеру у разі звернення заявника безпосередньо до адміністратора.
3.1.6. Прийняття від суб’єкта господарювання документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру, їх реєстрація та подання документів (їх копій) відповідним місцевим дозвільним органам. 
3.1.7. Здійснення організаційного та інформаційного забезпечення проведення представниками місцевих дозвільних органів спільного обстеження об’єкта, на який видається документ дозвільного характеру.
3.1.8. Контроль за додержанням посадовими особами місцевих дозвільних органів строків розгляду та видачі документів дозвільного характеру.
3.1.9. Виконання інших завдань, передбачених чинним законодавством.
3.1.10. Прийняття участі в організації видачі суб’єктам господарювання погоджувальних документів та ведення їх обліку.
 
4. Функції адміністратора з видачі
документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності
 
4.1. Адміністратор відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції:
4.1.1. Забезпечує прийом суб’єктів господарювання щодня (в робочі дні) у встановлений час.
4.1.2. Надає заявнику вичерпну інформацію щодовимог та порядку одержання документа дозвільного характеру, зокрема щодо:
         - переліку документів, необхідних для отримання певного документа дозвільного характеру;
- строку дії відповідного документа дозвільного характеру або необмеженості строку його дії;
- розміру плати або безоплатність видачі документа дозвільного характеру;
- строку прийняття рішення про видачу або відмову у видачі та анулюванні документа дозвільного характеру;
- вичерпного переліку підстав для відмови у видачі та анулюванні документа дозвільного характеру;
- органів, уповноважених видавати документи дозвільного характеру.

4.1.3. Видає бланк заяви та необхідні бланки документів, а також надає допомогу при їх заповненні, при зверненні заявника до Єдиного дозвільного центру за отриманням документа дозвільного характеру.

4.1.4. При зверненні суб'єкта господарювання до адміністратора щодо отримання документа дозвільного характеру, останній здійснює роботу, пов'язану з прийманням необхідних документів для одержання зазначених документів, забезпечує взаємодію та документообіг між представниками місцевих дозвільних органів у дозвільному центрі, а також видає документи дозвільного характеру.

4.1.5. Формує дозвільну справу, веде та забезпечує її зберігання.

4.1.6. Передає для розгляду посадовим особам відповідних місцевих дозвільних органів, які беруть участь у наданні послуг щодо видачі документів дозвільного характеру за певним напрямком, копії заяви та документів, що додаються до неї, засвідчені підписом адміністратора, у день реєстрації заяви або наступного робочого дня.

4.1.7. У разі подання суб’єктом господарювання повідомлення (декларації) про відповідність його матеріально-технічної бази вимогам законодавства (при провадженні визначених законом дій щодо здійснення господарської діяльності без отримання документу дозвільного характеру) адміністратор протягом одного робочого дня після надходження повідомлення (декларації) передає, відповідному дозвільному органу оригінал такого повідомлення (декларації), залишивши собі його копію.
4.1.8. Забезпечує взаємодію та документообіг між місцевими дозвільними органами та їх представниками в дозвільному центрі щодо видачі документів дозвільного характеру.
4.1.9. Адміністратор забезпечує видачу місцевими дозвільними органами документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності.
4.1.10. Формує та веде реєстр документів дозвільного характеру у порядку, встановленому уповноваженим органом.
4.1.11. Готує пропозиції щодо удосконалення процедури видачі документів дозвільного характеру.
4.1.12. Інформує посадову особу, якій він підпорядковується, а також уповноважений орган, про порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру.
 
5. Організація роботи
 5.1.  Кількість адміністраторів визначається Одеською міською радою.
5.2.  Порядок взаємодії місцевих дозвільних органів, адміністратора, суб’єкта господарювання та уповноваженого органу затверджується Одеською міською радою.
5.3.  Матеріально-технічне забезпечення роботи адміністратора здійснює управління дозвільних та погоджувальних процедур Одеської міської ради.
5.4. Місцеві дозвільні та погоджувальні органи забезпечують адміністраторів повною інформацією щодо порядку видачі документів дозвільного та погоджувального характеру, зокрема, переліку документів, необхідних для їх одержання, зразків заяв та необхідних бланків, строків видачі документів дозвільного та погоджувального характеру, розміру плати за їх видачу (у разі встановлення).
5.5.Адміністратор має право вимагати від дозвільних та погоджувальних органів розміщення на стендах цих органів, офіційному Інтернет-сайті Одеської міської ради, або на офіційних Інтернет-сайтах місцевих дозвільних органів, інформації, необхідної для провадження господарської діяльності, а також безоплатно одержувати у триденний строк з моменту запиту інформацію, пов’язану з видачею документів дозвільного або погоджувального характеру, за винятком інформації, що становить державну таємницю.
5.6. Місцеві дозвільні та погоджувальні органи розробляють регламент (інформаційну картку), який визначає послідовність дій для отримання документів дозвільного або погоджувального характеру, схеми дозвільних (погоджувальних) процедур.
5.7. У регламенті (інформаційній картці) місцевого дозвільного органу, зокрема, зазначаються:
- найменування органу, що видає документ дозвільного характеру (в тому числі найменування органу, який у випадках, передбачених законом, здійснює погодження документів дозвільного характеру, надає попередні висновки тощо);
- перелік документів, необхідних для видачі документів дозвільного  характеру;
- розмір плати за видачу документів дозвільного характеру (якщо це передбачено законодавством);
- строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру або надається обґрунтована відмова в його видачі;
- підстави для відмови у видачі документа дозвільного характеру;
- посилання на закон, яким встановлено вимоги щодо видачі документа дозвільного характеру.
5.8. У регламенті (інформаційній картці) погоджувального органу зазначаються:
- найменування органу, що видає документ погоджувального характеру;
- перелік документів, необхідних для видачі документів погоджувального характеру;
- розмір плати за видачу документів погоджувального характеру (якщо це передбачено законодавством);
- строк, протягом якого видається документ погоджувального характеру або надається обґрунтована відмова в його видачі;
- підстави для відмови у видачі документа погоджувального характеру;
- посилання на нормативно-правовий акт, який передбачає видачу документа погоджувального характеру.
5.9. Примірна форма регламенту (інформаційної картки) місцевого дозвільного органу затверджується уповноваженим органом.
5.10. Регламент (інформаційна картка) місцевого дозвільного органу затверджується його керівником за погодженням з міським головою (заступником міського голови, відповідно до розподілу обов’язків) та уповноваженим органом.
5.11. Регламент (інформаційна картка) погоджувального органу затверджується його керівником за погодженням з заступником міського голови, відповідно до розподілу обов’язків.
5.12. Єдиний дозвільний центр з метою забезпечення комплексного обслуговування суб'єктів господарювання та фізичних осіб крім документів дозвільного характеру може видавати інші документи, довідки та надавати консультації.
5.13. Керівники місцевих дозвільних органів забезпечують щоденне інформування адміністратора про видані документи дозвільного характеру.
5.14. Методичне забезпечення діяльності адміністраторів здійснює уповноважений орган.
 
6. Порядок взаємодії з видачі
документів дозвільного характеру через Єдиний дозвільний центр 
6.1. Під час прийому заявників адміністратор зобов’язаний повідомити суб'єкта господарювання про його право вибору способу отримання документів дозвільного характеру, а саме: за зверненням до адміністратора або безпосередньо за зверненням у відповідні місцеві дозвільні органи, представники яких здійснюють прийом суб'єктів господарювання у приміщенні Єдиного дозвільного центру.
6.2. Проходження дозвільної процедури передбачає обов’язкову послідовність робіт з документами заявника всіма учасниками дозвільного центру.
6.3. Суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа подає адміністратору заяву, форма якої затверджується Кабінетом Міністрів України.
6.4.Адміністратор реєструє заяву та документи в журналі (за формою згідно з додатком) в електронному вигляді.
Заява та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату та номер їх реєстрації.
6.5. Адміністратор після надходження заяви та документів, що додаються до неї, формує дозвільну справу, у якій зберігаються подані заявником документи для видачі чи переоформлення документа дозвільного характеру, видачі дублікатів, копій документа дозвільного характеру, а також копії рішень місцевих дозвільних органів з відповідних питань.
Адміністратор несе відповідальність за зберігання дозвільної справи.
6.6. Копії заяви та документів, що додаються до неї, засвідчені підписом адміністратора, у день реєстрації заяви або наступного робочого дня передаються до відповідних місцевих дозвільних органів особисто посадовим особам відповідних місцевих дозвільних та погоджувальних органів, які беруть участь у надані послуг щодо видачі документів дозвільного та/або погоджувального характеру за принципом організаційної єдності, поштою або у будь-який інший спосіб, що не суперечить чинному законодавству.
6.7. Місцеві дозвільні органи у термін п’яти робочих днів з дати одержання від адміністратора заяви, листа погодження та документів, якщо інше не передбачено законом, приймають рішення про видачу або відмову у видачі суб’єкту господарювання документа дозвільного характеру, передають протягом двох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення адміністратору відповідні документи.
6.8. Адміністратор здійснює реєстрацію документу дозвільного характеру (відмову у його видачі), вносить його до реєстру документів дозвільного характеру. У той же день або наступного робочого дня після одержання документа дозвільного характеру адміністратор повідомляє заявника про можливість отримати документ дозвільного характеру у Єдиному дозвільному центрі.
6.9. Документ дозвільного характеру надається заявнику під розпис про одержання при пред’явленні документу, який підтверджує внесення плати за його видачу, якщо вона передбачена законом та документу, що посвідчує особу, або відправляється рекомендованим листом.
6.10. У разі нез’явлення заявника для одержання документу дозвільного характеру протягом двох робочих днів після закінчення встановленого терміну видачі, адміністратор відправляє документ дозвільного характеру заявнику за допомогою поштового зв’язку листом із повідомленням про одержання та описом вкладення.
6.11. У разі прийняття місцевим дозвільним органом рішення про відмову у видачі документа дозвільного характеру адміністратор повідомляє про це заявника в той же день або наступного робочого дня після одержання такого рішення. Відмова у видачі документа дозвільного характеру надається заявнику під розписку.
6.12. Адміністратор, уповноважений приймати комплект документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру, який погоджується, кількома місцевими дозвільними органами, є відповідальним за видачу кінцевого комплекту документів, які оформлюються посадовими особами місцевих дозвільних органів.
Адміністратор приймає виключно оригінали документів від суб’єктів господарювання або їх нотаріальні копії, після чого за необхідністю засвідчує копії цих документів своїм підписом для внесення їх до дозвільної справи та подальшої передачі до відповідних місцевих дозвільних органів.
6.13. У разі, якщо дозвільна процедура розбивається на декілька етапів та включає в себе послідовне погодження кількох місцевих дозвільних органів, адміністратор забезпечує проходження дозвільно-погоджувальних процедур або їх окремих етапів без участі суб’єктів господарювання.
У разі необхідності особистої присутності заявника при розгляді документів про це йому повідомляється при поданні документів для розгляду.
6.14. У випадках, передбачених пунктом 6.13.Положення, передача адміністратором документів заявника для розгляду посадовим особам відповідних місцевих дозвільних органів та отримання від них документу дозвільного характеру або документу про відмову у видачі погодженні документа дозвільного характеру (із зазначенням підстав для відмови) може фіксуватися у відповідному бланку погодження дозвільної процедури, із зазначенням в ньому дати і підпису адміністратора та посадової особи місцевого дозвільного органу.
Для забезпечення взаємодії адміністратора та місцевих дозвільних органів можливе застосування інших способів документообігу між учасниками дозвільного центру.
6.15. Однією з форм видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності, що забезпечує узгодженість дій місцевих дозвільних органів при розгляді заяв та попередньому погодженні отримання певного документа дозвільного характеру на провадження господарської діяльності, є спільні засідання представників місцевих дозвільних органів.
Спільні засідання проводяться у порядку, який визначається Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва. Склад комісії затверджується розпорядженням Одеського міського голови.
Адміністратор забезпечує організацію роботи засідань комісії та повідомляє про дату, місце та час її проведення.
6.16. У разі потреби проведення обстеження об’єкта, на експлуатацію (розміщення) якого надається документ дозвільного характеру, у випадках передбачених законодавством, представники місцевих дозвільних органів проводять його комплексно.
Адміністратор організаційно та інформаційно забезпечує таку діяльність представників місцевих дозвільних органів та повідомляє заявника про дату проведення обстеження.
У випадку, коли для отримання документа дозвільного характеру необхідно провести спільне обстеження об’єкта, адміністратор після надходження до нього заяви про отримання того чи іншого документа дозвільного характеру та наданого до нього пакету документів не пізніше наступного робочого дня доводить до відома уповноважених представників вiдповiдних місцевих дозвільних органів у письмовій формі (факсом або в інший зручний спосіб) iнформацiю про найменування суб’єкта господарювання, документ дозвільного характеру, за яким він звернувся, місцезнаходження об’єкта, що підлягає обстеженню, та встановлені законодавством терміни обстеження, а також узгоджує з ними дату та строк проведення обстеження (в робочому порядку або письмово), про що наступного робочого дня після узгодження, повідомляє суб’єкта господарювання (але не пізніше ніж за три робочі дні до дати проведення спільного обстеження), шляхом надсилання вiдповiдного повідомлення в письмовій формі поштою або факсом.
          Облік проведених спільних обстежень ведеться адміністратором у журналі за затвердженою формою.
Під час проведення спільного обстеження представники місцевих дозвільних органів проводять обстеження в межах своєї компетенції та у спосіб, встановлений спеціальним законодавством.
          Адміністратор може брати участь у проведенні спільного обстеження.
 
7. Порядок взаємодії з видачі
погоджувальних документів через Єдиний дозвільний центр
7.1. Суб`єкти господарювання мають право звернутися з метою отримання погоджувального документа:
- до адміністратора та обрати місце отримання таких документів, а саме: Єдиний дозвільний центр або безпосередньо погоджувальний орган, про що вказується у заяві;
- до представника погоджувального органу, який приймає участь у роботі Єдиного дозвільного центру та обрати місце отримання таких документів, а саме: Єдиний дозвільний центр або безпосередньо погоджувальний орган, про що вказується у заяві;
- безпосередньо до погоджувального органу за місцем його розташування.
7.2. Адміністратор не пізніше наступного робочого дня з моменту реєстрації заяви про видачу погоджувального документа направляє її разом із пакетом необхідних документів на розгляд до відповідного погоджувального органу.
7.3 Погоджувальний орган розглянувши заяву та пакет необхідних документів приймає рішення про видачу або про відмову у видачі погоджувального документу у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.4 За клопотанням суб’єкта господарювання щодо отримання погоджувального документу у Єдиному дозвільному центрі погоджувальний орган у день прийняття рішення про видачу або відмову у видачі погоджувального документу повідомляє про це адміністратора, та у разі прийняття позитивного рішення направляє до адміністратора оригінал погоджувального документу, який було запитано суб’єктом господарювання. У разі прийняття рішення про відмову у видачі погоджувального документа погоджувальний орган направляє до адміністратора таку інформацію та повідомляє про причини відмови у видачі погоджувального документу, з метою отримання якого звернувся суб’єкт господарювання.   
У разі вибору суб’єктом господарювання місця отримання погоджувального документу у погоджувальному органі, останній інформує адміністратора про прийняте рішення щодо видачі погоджувального документу або про відмову у його видачі у день прийняття відповідного рішення.
7.5. Інформація про надходження заяв та необхідних документів щодо отримання погоджувальних документів, їх передачу до погоджувальних органів реєструється у окремому журналі реєстрації та в автоматизованій електронній системі обліку погоджувальних документів.    
 
8. Відповідальність
8.1. За порушення вимог законодавства про дозвільну систему у сфері господарської діяльності посадові особи органів державної влади та адміністратори несуть дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність згідно із законом.
8.2. Адміністратор зобов’язаний письмово повідомити про порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру начальника управління дозвільних та погоджувальних процедур Одеської міської ради. У свою чергу начальник управління дозвільних та погоджувальних процедур Одеської міської ради інформує Одеського міського голову та уповноважений орган з метою прийняття відповідних заходів.
8.3.  Дії або бездіяльність посадових осіб місцевих дозвільних органів та адміністраторів можуть бути оскаржені до суду у порядку, встановленому законом. 
8.4.  Шкода, заподіяна адміністраторами та посадовими особами місцевого дозвільного органу фізичним або юридичним особам під час виконання своїх обов’язків,підлягає відшкодуванню у порядку, встановленому законом. 
 
9. Формування єдиної інформаційної політики з питань дозвільної системи 
9.1. Місцеві дозвільні органи зобов’язані забезпечувати оприлюднення та вільний доступ до необхідної суб’єктам господарювання інформації для започаткування та провадження ними господарської діяльності (в тому числі шляхом створення та функціонування офіційних сторінок у мережі Інтернет).
Місцевими дозвільними органами має забезпечуватись надання до офіційних сторінок в мережі Інтернет інформації, необхідної для започаткування та провадження господарської діяльності, зокрема інформації про земельні кадастри, плани забудови відповідних територій, перелік об’єктів нерухомого майна, що потребують реконструкції, перелік будівель, приміщень, земельних ділянок, які надаються або можуть бути надані в оренду.
Виконавчим комітетом Одеської міської ради затверджуються заходи щодо оприлюднення місцевими дозвільними та погоджувальними органами інформації передбаченої цим пунктом.
  
Секретар ради                                                                                           О.А. Прокопенко

 

Додаток до
Положення про адміністратора дозвільного центру та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними та погоджувальними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності у новій редакції                                                                                                                     

Журнал

обліку / реєстрації заяв та документів, необхідних для видачі документу

 дозвільного або погоджувального характеру, які подає суб’єкт господарювання

 або уповноважена ним особа, адміністратору

Реєстрацій-ний

номер

Дата прийняття заяви та документів до неї або дата прийняття повідомлення (декларації), що подає суб’єкт господарю-вання за декларатив-ним принципом

Документ дозвільного або погоджу-вального характеру (або відмітка про повідомлення (декларацію)
Орган, що видає документ дозвільного або погоджу-вального характеру (або реєструє повідомлення (деклара-цію)
Найменування юридичної особи або прізвище, імя та по батькові фізичної особи – підприємця (або уповноважена ним особа), підпис та дата 
Прізвище
 та ініціали адміністратор-ра, що прийняв заяву про отримання документа дозвільного або погоджу-вального характеру та документи до неї (або повідомлення (декларацію); його підпис
Відмітка про видачу документа дозвільного або погоджувального характеру або відмітка про видачу документу погоджувального характеру через погоджувальний орган (або зареєстрованого повідомлення (декларації), підпис заявника та дата отримання документу дозвільного або погоджувального характеру (або зареєстрованого повідомлення (декларації)
Відмітка про відмову у видачі документу дозвільного або погоджувального характеру (номер та дата рішення місцевого дозвільного органу про відмову у видачі документу дозвільного або погоджувального характеру)
або відмова у реєстрації повідомлення (декларації)
номер та дата листа про відмову реєстрації повідомлення (декларації) з обґрунтуванням такої відмови), підпис та дата заявника
Примітка

   Секретар ради                                                                                                           О. А. Прокопенко
 

  

 

 

------------------------------------------------------------------------------------

Повідомлення про оприлюднення проекту
рішення Одеської міської ради
«Про затвердження Положення про адміністратора дозвільного центру та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності у новій редакції»


Відповідно до ст. ст. 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проекти регуляторних актів підлягають обов’язковому оприлюдненню на офіційному Інтернет сайті органу місцевого самоврядування.
З метою отримання зауважень та пропозицій розміщується проект рішення Одеської міської ради «Про затвердження Положення про адміністратора дозвільного центру та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності у новій редакції».
Зауваження і пропозиції до проекту рішення Одеської міської ради приймаються в письмовому або електронному вигляді протягом одного календарного місяця з дня його публікації на адресу управління дозвільних та погоджувальних процедур Одеської міської ради: 65026, м. Одеса, вул. Преображенська, 21, та на е-mail: URISP@ukr.net, а також на адресу юридичного департаменту Одеської міської ради: 65004, м. Одеса, Думська площа, 1 та на e-mail: reguljatornost@ukr.net

 

                                                    

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
  Проекту рішення Одеської міської ради:
«Про затвердження Положення про адміністратора дозвільного центру та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності у новій редакції»
  
Проект рішення Одеської міської ради: «Про затвердження Положення про адміністратора дозвільного центру та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності у новій редакції» розроблено управлінням дозвільних та погоджувальних процедур Одеської міської ради.
 
 
         1. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв’язано шляхом державного регулювання.
Проект рішення підготовлено у відповідності до Плану діяльності Одеської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2009 рік, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 25.12.2008 р. № 3738 -V.
Законом України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” запроваджено порядок видачі документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами за принципом організаційної єдності, що передбачає право вибору способу отримання документів дозвільного характеру безпосередньо за зверненням у відповідні місцеві дозвільні органи, представники яких здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні.    
        Запроваджений зазначеним законом принцип отримання дозвільних документів є принципово новим для України і тому процедура отримання документів дозвільного характеру за таким принципом потребує чіткої регламентації та вдосконалення.
        З метою забезпечення відкритості та рівності умов, при проходженні дозвільно-погоджувальних процедур в м. Одесі, Одеська міська рада прийняла рішення від 27.06.2006 року № 25-V «Про затвердження Положення про адміністратора дозвільного центру та Порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності», яке регулює діяльність адміністратора, як посадової особи управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради..
       У зв’язку із створенням у 2006 році Управління дозвільних та погоджувальних процедур Одеської міської ради, виникла необхідність у зміні та доповнені деяких положень, пов’язаних з організацією діяльності адміністраторів, його правами та обов’язками, порядком його взаємодії з місцевими дозвільними органами та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності щодо видачі документів дозвільного характеру суб’єктам господарювання за принципом організаційної єдності.
       Відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та рішення Одеської міської ради від        10.07.2008 року № 2882-V «Про затвердження Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні» із змінами та доповненнями, до проекту Положення були введені та доповнені поняття, визначення яких необхідно для правильного їх розуміння та застосування.
       Враховуючи методичні рекомендації Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва проектом Положення розкритий порядок отримання документів дозвільного характеру в повному обсязі, чого бракує у діючому Положенні.
       Також необхідно зазначити, що проект Положення передбачає детальний опис порядку проведення спільного обстеження об’єкта, на який видається документ дозвільного характеру представниками місцевих дозвільних органів за участю адміністратора.
 
 
2. Ціль державного регулювання.
Забезпечення діяльності адміністратора при виконанні ним функціональних повноважень та вдосконалення порядку його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання та Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва.
 
 
3. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей.
Альтернативними способами досягнення встановленої мети є:
-       залишення Положення без змін;
-       прийняття Положення у новій редакції.
Обидва способи є недоцільними, так як діюче Положення є змістовно неповним та суперечить діючому законодавству, а зміни не носять системного характеру (регуляторний акт розроблено на виконання Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»).
 
4. Механізм, який пропонується застосувати для роз’яснення проблеми, і відповідні заходи.
 
Представлені зміни до регуляторного акту передбачають визначення адміністратора як посадової особи управління дозвільних та погоджувальних процедур, а також встановлення додаткових завдань адміністратора, його функціональних обов’язків щодо видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності, встановлення вимог щодо організації його роботи, порядку взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності.
Дія акту поширюється на дозвільні органи, розташовані на території   м. Одеси.
Акт доводиться до відома суб’єктів відносин через засоби масової інформації, шляхом розміщення на інформаційних стендах в дозвільному центрі тощо.
 
 
5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття змін до регуляторного акту.
 
Впровадження змін до регуляторного акту дозволить упорядкувати діяльність адміністратора, затвердить його існуючу належність до управління дозвільних та погоджувальних процедур як посадової особи, визначить його додаткові права та обов’язки щодо взаємодії з суб’єктами господарської діяльності та місцевими дозвільними органами в межах Єдиного дозвільного центру.
Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття змін до регуляторного акту полягає у рівні дотримання чинного законодавства сторонами взаємовідносин.
 
6. Очікуванні результати прийняття акта.
 Впровадження цих змін до регуляторного акту дозволить в повному обсязі визначити та затвердити порядок видачі документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами за принципом організаційної єдності, що передбачає наявність адміністратора, в порядку, встановленого Законом, та врегулювати взаємовідносини між місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання, Державним комітетом з питань регуляторної політики та підприємництва та адміністраторами, що ведуть прийом у Єдиному дозвільному центрі, створеному на базі управління дозвільних та погоджувальних процедур Одеської міської ради.
  

Вигоди
Витрати
СФЕРА ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ
-   Вдосконалення локального законодавства в сфері дозвільної системи
- Витрати на утримання бюджетної      установи
СФЕРА ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
-   Зручне отримання документів дозвільного характеру через
Адміністратора в Єдиному дозвільному центрі;
‑   Скорочення часу на отримання документів дозвільного характеру;
-   Отримання вичерпної інформації  про порядок отримання документів дозвільного характеру.
- Витрати пов’язані з вивченням нового порядку отримання документів дозвільного характеру.
СФЕРА ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН
-   Сприятливий клімат для        започаткування підприємницької діяльності;
-   Виникнення нових робочих  міст.
- Витрати пов’язані з вивченням нового порядку отримання документів дозвільного характеру.

 
 7. Показники результативності акта.
 Регуляторний акт із змінами досягне своєї мети, якщо:
-       кількість скарг суб’єктів господарювання з приводу порушення порядку видачі документів дозвільного характеру буде складати 2% від загальної кількості звернень суб’єктів господарювання до Єдиного дозвільного центру.
-       кількість звернень з питань видачі дозвільного документу безпосередньо до адміністратора буде більшою від кількості звернень з цього приводу безпосередньо до відповідних місцевих дозвільних органів.
-       відсутність порушень строку передачі документів дозвільного характеру
 
 
8. Заходи, за допомогою яких здійснюється відстеження результативності акта.
         Строк проведення базового відстеження результативності акта до набрання актом чинності.
          Строк проведення повторного відстеження результативності акта через рік після прийняття такого акту.
          Для відстеження використовуватимуться дані статистичних досліджень або опитувань.
  
Зауваження та пропозиції до проекту рішення приймаються до управління дозвільних та погоджувальних процедур Одеської міської ради (65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 21 та на е-mail: URISP@ukr.net, т. 720-70-27),а також на адресу юридичного департаменту Одеської міської ради (65004, м. Одеса, Думська площа, 1, та на e-mail: reguljatornost@ukr.net, т. 725-17-11) , протягом одного місяця з моменту оприлюднення.
  
 
Начальник управління
дозвільних та
погоджувальних процедур                                                         Є. М. Брилько               
-------------------------

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
редакція проекту від 27.02.2009
«Про затвердження Положення про адміністратора дозвільного центру та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності у новій редакції
Відповідно до ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 5 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва «Про затвердження Типового положення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності» від 05.12.2005 р. № 116, з метою забезпечення відкритості та рівності умов при проходженні дозвільно-погоджувальних процедур в м. Одесі, впорядкування роботи Єдиного дозвільного центру міста Одеси, Одеська міська рада:
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про адміністратора дозвільного центру та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності у новій редакції (додається).
2. Встановити, що кількість адміністраторів складає 7 осіб.
3. Через один рік з дня набуття чинності цього рішення управлінню дозвільних та погоджувальних процедур Одеської міської ради провести заходи з відстеження його результативності.
4. Вважати таким, що втратило чинність рішення Одеської міської ради від 27.06.2006 р. № 25-V «Про затвердження Положення про адміністратора дозвільного центру та Порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності».
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з реалізації державної регуляторної політики Одеської міської ради.

Е. Гурвіц

Додаток
до рішення Одеської міської ради
від

ПОЛОЖЕННЯ
про адміністратора дозвільного центру та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності у новій редакції

1. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до Конституції України, Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Типового положення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності, затвердженого наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 05.12.2005 р. № 116, Тимчасового порядку формування, ведення та користування реєстром документів дозвільного характеру, затвердженого наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 18.04.2006 р. № 39, рішення Одеської міської ради від 10.07.2008 р. № 2882-V «Про затвердження Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні» у новій редакції».
2. Положення регламентує діяльність адміністраторів, які здійснюють видачу документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності та взаємодіють з місцевими дозвільними органами і територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної систему у сфері господарської діяльності (далі уповноважений орган) щодо видачі суб’єктам господарювання документів дозвільного характеру.
3. При виборі суб’єктом господарювання способу отримання документів дозвільного характеру безпосередньо за зверненням до адміністратора, останній взаємодіє з представниками місцевих дозвільних органів щодо видачі документів дозвільного характеру суб’єктам господарювання.
4. Адміністратор – посадова особа місцевого самоврядування, яка організовує видачу суб’єкту господарювання документів дозвільного характеру та забезпечує взаємодію місцевих дозвільних органів щодо видачі документів дозвільного характеру та документів, необхідних для їх отримання.
5. Адміністратор діє в межах наявного штатного розкладу управління
дозвільних та погоджувальних процедур Одеської міської ради.
6. На посаду адміністратора призначається особа, яка має вищу освіту та стаж роботи на державній службі або стаж роботи в органах місцевого самоврядування роботи не менше трьох років.
7. Адміністратор у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, розпорядженнями міського голови прийнятими у межах їх повноважень.

2. Визначення термінів
8. Основні терміни, які використовуються у цьому Положенні вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.
9. Інші терміни вживаються у нижче наведеному значенні:
Єдиний дозвільний центр – єдине приміщення (кімната, зала, фойє тощо) у якому представники місцевих дозвільних органів провадять діяльність з питань видачі документів дозвільного характеру та документів необхідних для їх отримання (їх переоформлення, видачу дублікатів, анулювання тощо), у визначений та узгоджений між ними час.
Документ дозвільного характеру – дозвіл, висновок, погодження, свідоцтво тощо, який дає суб’єкту господарювання право на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності.
Місцеві дозвільні органи - виконавчі органи міської ради, територіальні (місцеві) органи центральних органів виконавчої влади, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону видавати документи дозвільного характеру від свого імені, а також підприємства, установи, організації, що у випадках, передбачених законом, уповноважені видавати документи дозвільного характеру і можуть залучатися до проведення експертизи та обстеження, необхідних для видачі документів дозвільного характеру, у межах міста Одеси та дозвільні органи розташовані у місті Одесі, як обласному центрі.
Погоджувальні органи – виконавчі органи міської ради, територіальні (місцеві) органи центральних органів виконавчої влади (в т.ч. територіальні (місцеві) органи урядових органів центральних органів виконавчої влади), їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону видавати довідки, витяги, висновки, тощо, які необхідні для отримання документів дозвільного характеру, від свого імені, а також підприємства, установи, організації, що у випадках, передбачених законом, уповноважені видавати документи, які можуть залучатися до проведення експертизи (обстеження), необхідної для видачі документів дозвільного характеру, в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
Погоджувальні документи - довідки, витяги, висновки, тощо, які необхідні для отримання документів дозвільного характеру або документи, які можуть залучатися до проведення експертизи (обстеження), необхідної для видачі документів дозвільного характеру.
Суб'єкт господарювання - зареєстрована у встановленому законодавством порядку юридична особа, незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, фізична особа – підприємець, що здійснює господарську діяльність, реалізуючі господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов'язків), має відокремлене майно і несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством.
Адміністратор – посадова особа міської ради, яка організовує видачу суб’єкту господарювання документів дозвільного характеру та забезпечує взаємодію місцевих дозвільних органів щодо видачі документів дозвільного характеру та документів необхідних для їх отримання.
Учасники дозвільного центру – представники місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання для оформлення та видачі їм документів дозвільного характеру та документів, необхідних для їх отримання.
Заявник – суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа, яка звертається до Єдиного дозвільного центру або до місцевих дозвільних органів за отриманням інформації, консультації та/або документів дозвільного характеру і документів, які необхідні для отримання документів дозвільного характеру.
Об’єкт, на який видається документ дозвільного характеру – земельна ділянка, споруда, приміщення, устаткування, обладнання та механізм, що вводиться в експлуатацію або проектується, окрема операція, господарська діяльність певного виду, робота та послуга.
Декларативний принцип – принцип, згідно з яким суб’єкт господарювання набуває права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності без отримання документа дозвільного характеру шляхом повідомлення адміністратора або відповідного дозвільного органу про відповідність його матеріально – технічної бази вимогам законодавства.
Територіальний орган спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності (далі - уповноважений орган) - центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері підприємництва – Представництво державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в Одеській області;

3. Основні завдання адміністратора
Основними завданнями адміністратора є:
10. Надання суб’єкту господарювання вичерпної інформації щодо вимог та порядку одержання документів дозвільного характеру та погоджувальних документів.
11. Прийняття від суб’єкта господарювання документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру та погоджувальних документів, їх реєстрація та подання документів (їх копій) відповідним місцевим дозвільним органам.
12. Забезпечення взаємодії місцевих дозвільних органів та документообігу.
13. Здійснення організаційного та інформаційного забезпечення проведення представниками місцевих дозвільних органів спільного обстеження об’єкта, на який видається документ дозвільного характеру.
14. Видача суб’єкту господарювання документів дозвільного характеру та погоджувальних документів.
15. Контроль за додержанням посадовими особами місцевих дозвільних органів строків розгляду та видачі документів дозвільного характеру.
16. Виконання інших завдань, передбачених чинним законодавством.

4. Функціональні обов’язки адміністратора з видачі
документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності
Адміністратор відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції:
17. Надає заявнику вичерпну інформацію щодо вимог та порядку одержання документа дозвільного характеру та погоджувального документу, зокрема щодо:
- переліку документів, необхідних для отримання певного документа дозвільного характеру та погоджувального документу;
- строку дії відповідного документа дозвільного характеру або необмеженості строку його дії;
- розміру плати або безоплатність видачі документа дозвільного характеру, погоджувального документу;
- строку прийняття рішення про видачу або відмову у видачі та анулюванні документа дозвільного характеру, погоджувального документу;
- вичерпного переліку підстав для відмови у видачі та анулюванні документа дозвільного характеру, погоджувального документу;
- органів, уповноважених видавати документи дозвільного характеру та погоджувальні документи.
18. Видає бланк заяви та необхідні бланки документів, а також надає допомогу при їх заповненні, при зверненні заявника до дозвільного центру за отриманням документа дозвільного характеру або погоджувального документу.
19. При зверненні суб'єкта господарювання до адміністратора
щодо отримання документа дозвільного характеру або погоджувального документу останній здійснює роботу, пов'язану з прийманням необхідних документів для одержання зазначених документів, забезпечує взаємодію та документообіг між представниками місцевих дозвільних органів у дозвільному центрі, а також видає документи дозвільного характеру та погоджувального документу.
20. Формує дозвільну справу, веде та забезпечує її зберігання.
21. Передає для розгляду посадовим особам відповідних місцевих дозвільних та погоджувальних органів, які беруть участь у наданні послуг щодо видачі документів дозвільного.
характеру та погоджувальних документів за певним напрямком, копії заяви та документів, що додаються до неї, засвідчені підписом адміністратора, у день реєстрації заяви або наступного робочого дня.
22. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.2006 р. № 685 у разі подання суб’єктом господарювання повідомлення (декларації) про відповідність його матеріально-технічної бази вимогам законодавства (при провадженні визначених законом дій щодо здійснення господарської діяльності без отримання документу дозвільного характеру) адміністратор протягом одного робочого дня після надходження повідомлення (декларації) передає, відповідному дозвільному органу оригінал такого повідомлення (декларації), залишивши собі його копію.
23. Забезпечує взаємодію та документообіг між місцевими дозвільними органами та їх представниками в дозвільному центрі щодо видачі документів дозвільного характеру.
24. Адміністратор дотримується порядку видачі документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами за принципом організаційної єдності, встановленого статтею 7 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».
25. Формує та веде реєстр документів дозвільного характеру у порядку, встановленому уповноваженим органом.
26. Готує пропозицій щодо удосконалення процедури видачі документів дозвільного характеру та погоджувальні документи.
27.Інформує посадову особу, якій він підпорядковується, а також територіальний орган уповноваженого органу про порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру та погоджувальні документи посадовою особою місцевого дозвільного органу.

5. Організація роботи
28. Кількість адміністраторів визначається Одеською міською радою.
29. Порядок взаємодії місцевих дозвільних органів, адміністратора, суб’єкта господарювання та територіального органу уповноваженого органу регулюється рішенням Одеської міської ради від 10.07.2008 року № 2882-V «Про затвердження Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні» із змінами та доповненнями.
30. Матеріально-технічне забезпечення роботи адміністратора здійснює управління дозвільних та погоджувальних процедур Одеської міської ради.
31. Управління дозвільних та погоджувальних процедур Одеської міської ради забезпечує адміністраторів повною інформацією про порядок видачі документів дозвільного характеру та погоджувальних документів місцевими дозвільними органами, зокрема, перелік документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру та погоджувальних документів, зразки заяв та необхідних бланків, строків видачі документів дозвільного характеру та погоджувальних документів, розмір плати за їх видачу (у разі встановлення).
32. Адміністратор має право вимагати від дозвільних органів розміщення на стендах та офіційному сайті Одеської міської ради інформації, необхідної для провадження господарської діяльності, а також безоплатно одержувати у триденний строк з моменту запиту інформацію, пов’язану з видачею документів дозвільного характеру, за винятком інформації, що становить державну таємницю.
33. Методичне забезпечення діяльності адміністраторів здійснює Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва та його представництво в Одеській області.

6. Порядок взаємодії
34. Під час прийому заявників адміністратор зобов’язаний повідомити суб'єкта господарювання про його право вибору способу отримання документів дозвільного характеру та погоджувальних документів, а саме: за зверненням до адміністратора або безпосередньо за зверненням у відповідні місцеві дозвільні органи, представники яких здійснюють прийом суб'єктів господарювання у приміщенні Єдиного дозвільного центру.
35. Проходження дозвільної процедури передбачає обов’язкову послідовність робіт з документами заявника всіма учасниками дозвільного центру.
36. Суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа подає адміністратору заяву, форма якої затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2005р. № 1176 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 03.09.2008р. № 778) та додатком №1 до рішення Одеської міської ради від 10.07.2008 року № 2882-V «Про затвердження Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні» у новій редакції.
37. Адміністратор реєструє заяву та документи в журналі (за формою згідно з додатком) та в електронному вигляді.
Заява та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату та номер їх реєстрації.
38. Адміністратор після надходження заяви та документів, що додаються до неї, формує дозвільну справу, у якій зберігаються подані заявником документи для видачі чи переоформлення документа дозвільного характеру, видачі дублікатів, копій документа дозвільного характеру, а також копії рішень дозвільних органів з відповідних питань та погоджувальні документи.
Адміністратор несе відповідальність за зберігання дозвільної справи.
39. Копії заяви та документів, що додаються до неї, засвідчені підписом адміністратора, у день реєстрації заяви або наступного робочого дня передаються до відповідних місцевих дозвільних органів та погоджувальних органів особисто, поштою або у будь-який інший спосіб, що не суперечить чинному законодавству.
40. Місцеві дозвільні органи у термін п’яти робочих днів з дати одержання від адміністратора заяви, листа погодження та документів, якщо інше не передбачено законом, приймають рішення про видачу або відмову у видачі суб’єкту господарювання документа дозвільного характеру, передають протягом двох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення адміністратору відповідні документи.
41. Адміністратор здійснює реєстрацію документу дозвільного характеру (відмову у його видачі), вносить його до реєстру документів дозвільного характеру. У той же день або наступного робочого дня після одержання документа дозвільного характеру адміністратор повідомляє заявника про можливість отримати документ дозвільного характеру у Єдиному дозвільному центрі.
42. Документ дозвільного характеру надається заявнику під розпис про одержання при пред’явленні документу, який підтверджує внесення плати за його видачу, якщо вона передбачена законом, або відправляється рекомендованим листом.
43. У разі нез’явлення заявника для одержання документу дозвільного характеру протягом двох робочих днів після закінчення встановленого терміну видачі, адміністратор відправляє документ дозвільного характеру заявнику за допомогою поштового зв’язку листом із повідомленням про одержання та описом вкладення.
44. У разі прийняття місцевим дозвільним органом рішення про відмову у видачі документа дозвільного характеру адміністратор повідомляє про це заявника в той же день або наступного робочого дня після одержання відповідного рішення. Відмова у видачі документа дозвільного характеру надається заявнику під розписку.
45. Адміністратор, уповноважений приймати комплект документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру, який погоджується, кількома місцевими дозвільними органами, є відповідальним за видачу кінцевого комплекту документів, які оформлюються посадовими особами дозвільних органів.
Адміністратор приймає виключно оригінали документів від суб’єктів господарювання або їх нотаріальні копії, після чого за необхідністю засвідчує копії цих документів своїм підписом для внесення їх до дозвільної справи та подальшої передачі до відповідних місцевих дозвільних органів.
46. У разі, якщо дозвільна процедура розбивається на декілька етапів та включає в себе послідовне погодження кількох дозвільних органів, адміністратор забезпечує проходження дозвільно-погоджувальних процедур або їх окремих етапів без участі суб’єктів господарювання.
У разі необхідності особистої присутності заявника при розгляді документів про це йому повідомляється при поданні документів для розгляду.
47. У випадках, передбачених пунктом 46 Положення, передача адміністратором документів заявника для розгляду посадовим особам відповідних місцевих дозвільних органів та отримання від них документу дозвільного характеру або документу про відмову у видачі погодженні документа дозвільного характеру (із зазначенням підстав у відмові) може фіксуватися у відповідному бланку погодження дозвільної процедури, із зазначенням в ньому дати і підпису адміністратора та посадової особи місцевого дозвільного органу.
Для забезпечення взаємодії адміністратора та місцевих дозвільних органів можливе застосування інших способів документообігу між учасниками дозвільного центру.
48. Однією з форм видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності, що забезпечує узгодженість дій дозвільних органів при розгляді заяв та попередньому погодженні отримання певного документа дозвільного характеру на провадження господарської діяльності, є спільні засідання представників місцевих дозвільних органів.
Спільні засідання проводяться у порядку, який визначається методичними рекомендаціями Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва. Склад комісії затверджується розпорядженням Одеського міського голови.
Адміністратор забезпечує організацію роботи засідань комісії та повідомляє про дату та час її проведення.
49. У разі потреби проведення обстеження об’єкта, на експлуатацію (розміщення) якого надається дозвільний документ, у випадках передбачених законодавством, представники місцевих дозвільних органів проводять його комплексно.
Адміністратор організаційно та інформаційно забезпечує таку діяльність представників місцевих дозвільних органів та повідомляє заявника про дату проведення обстеження.
Порядок проведення представниками місцевих дозвільних органів спільного обстеження об’єкта, на який видається документ дозвільного характеру, встановлюється Методичними рекомендаціями щодо порядку організації адміністратором спільного обстеження об’єкта, що проводиться місцевими дозвільними органами при видачі документів дозвільного характеру, що затверджуються Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва, рішенням Одеської міської ради від 10.07.2008 року № 2882-V «Про затвердження Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні» із змінами та доповненнями.
У випадку, коли для отримання документа дозвільного характеру необхідно провести спільне обстеження об’єкта, адміністратор після надходження до нього заяви про отримання того чи іншого документа дозвільного характеру та наданого до нього пакету документів не пізніше наступного робочого дня доводить до відома уповноважених представників вiдповiдних місцевих дозвільних органів у письмовій формі (факсом або в інший зручний спосіб) iнформацiю про найменування суб’єкта господарювання, документ дозвільного характеру, за яким він звернувся, місцезнаходження об’єкта, що підлягає обстеженню, та встановлені законодавством терміни обстеження, а також узгоджує з ними дату та строк проведення обстеження (в робочому порядку або письмово), про що наступного робочого дня після узгодження, повідомляє суб’єкта господарювання (але не пізніше ніж за три робочі дні до дати проведення спільного обстеження), шляхом надсилання вiдповiдного повідомлення в письмовій формі поштою або факсом.
Облік проведених спільних обстежень ведеться адміністратором у журналі за затвердженою формою.
Під час проведення спільного обстеження представники місцевих дозвільних органів проводять обстеження в межах своєї компетенції та у спосіб, встановлений спеціальним законодавством.
Адміністратор може брати участь у проведенні спільного обстеження.

7. Відповідальність
50. Посадові особи дозвільних органів та адміністратор за порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру несуть відповідальність у порядку, встановленому законом.
Адміністратор зобов’язаний письмово повідомити про порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру начальника управління дозвільних та погоджувальних процедур Одеської міської ради. У свою чергу начальник управління дозвільних та погоджувальних процедур Одеської міської ради інформує Одеського міського голову та Представництво державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в Одеській області з метою прийняття відповідних заходів.
51. Дії або бездіяльність посадових осіб дозвільних органів та адміністраторів можуть бути оскаржені до суду у порядку, встановленому законом.
52. Шкода, заподіяна адміністраторами та посадовими особами дозвільного органу фізичним або юридичним особам під час виконання своїх обов’язків, підлягає відшкодуванню у порядку, встановленому законом.

8. Формування єдиної інформаційної політики з питань дозвільної системи
53. Дозвільні органи (органи виконавчої влади та місцевого самоврядування) зобов’язані забезпечувати оприлюднення та вільний доступ до необхідної суб’єктам господарювання інформації для започаткування та провадження ними господарської діяльності (в тому числі шляхом створення та функціонування офіційних сторінок у мережі Інтернет).
Місцевими дозвільними органами має забезпечуватись надання до офіційних сторінок в мережі Інтернет інформації, необхідної для започаткування та провадження господарської діяльності, зокрема інформації про земельні кадастри, плани забудови відповідних територій, перелік об’єктів нерухомого майна, що потребують реконструкції, перелік будівель, приміщень, земельних ділянок, які надаються або можуть бути надані в оренду.
Виконавчим комітетом Одеської міської ради затверджуються заходи щодо оприлюднення місцевими дозвільними та погоджувальними органами інформації передбаченої цим пунктом.

Секретар ради О.А. Прокопенко  

 
 
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More