/ Main / Projects discussion / Проект решения Одесского городского совета

Проект решения Одесского городского совета

"О Положении об администраторе разрешительного центра и Порядке его взаимодействия с местными разрешительными органами, субъектами хозяйствования и территориальным органом … по вопросам разрешительной системы в сфере хозяйственной деятельности"

Принято решением горсовета №25-V від 27.06.2006р.
Зауваження та пропозиції до проекту рішення
приймаються протягом одного місяця
 
до управління економіки та розвитку промислового і морегосподарського комплексу Одеської міської ради
65026, м. Одеса, вул. Пушкінська, 6
 
та відділу регуляторної політики юридичного управління Одеської міської ради
65004, м. Одеса, пл. Думська, 1
 


Розміщено  23.03.2006


Проект рішення Одеської міської ради

Про Положення про адміністратора дозвільного центру
та Порядок його взаємодії з місцевими дозвільними
органами, суб’єктами господарювання та територіальним
органом спеціально уповноваженого органу з питань
дозвільної системи у сфері господарської діяльності.


Відповідно до ст. 25, п. 6 ч. 1 ст.26 та 54 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, з межею забезпечення відкритості та рівності умов, при проходженні дозвільно-погоджувальних процедур в м. Одесі, Одеська міська рада:

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про адміністратора дозвільного центру та Порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності (додається).

2. Затвердити штат адміністраторів дозвільного центру у кількості 18 одиниць.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань реалізації державної регуляторної політики Одеської міської ради.

Проект рішення внесено міським головою.
Додаток
до рішення
Одеської міської ради


ПОЛОЖЕННЯ
про адміністратора дозвільного центру та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами,
суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу
з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності.


I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до вимог Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, регламентує діяльність адміністраторів, які здійснюють видачу документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності та взаємодіють з місцевими дозвільними органами і територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної систему у сфері господарської діяльності (далі - уповноважений орган) щодо видачі суб’єктам господарювання документів дозвільного характеру.
2. Адміністратор – посадова особа управління економіки та розвитку промислового та морегосподарського комплексу Одеської міської ради, яка організовує видачу суб’єкту господарювання документів дозвільного характеру та забезпечує взаємодію місцевих дозвільних органів та суб’єктів господарювання щодо видачі документів дозвільного характеру.
3. Адміністратор діє в межах наявного штатного розкладу управління економіки та розвитку промислового та морегосподарського комплексу Одеської міської ради шляхом покладання на певну посадову особу повноважень адміністратора.
4. При виборі суб’єктом господарювання способу отримання документів дозвільного характеру безпосередньо за зверненням до адміністратора останній взаємодіє з представниками місцевих дозвільних органів щодо видачі документів дозвільного характеру суб’єктам господарювання.
5. Адміністратор та представники місцевих дозвільних органів у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, прийнятими у межах їх повноважень.

II. Визначення термінів

6. Основні терміни, які використовуються у цьому Положенні вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.
7. Інші терміни вживаються у нижче наведеному значенні:
Заявник - суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа, які звертаються до адміністратора (або дозвільного центру) щодо отримання документів дозвільного характеру, інформації та консультації.
Представники дозвільних центрів – посадові особи відповідних місцевих дозвільних органів, уповноважених відповідно до законодавства видавати документи дозвільного характеру, у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
Суб’єкт господарювання – зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, яка має намір провадити або провадить господарську діяльність, крім органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також фізична особа – підприємець.
Центр з видачі документів дозвільного характеру (далі – дозвільний центр) – приміщення, у якому працюють представники місцевих дозвільних органів та адміністратор, що забезпечує взаємодію цих представників місцевих дозвільних органів щодо видачі документів дозвільного характеру.

III. Основні завдання адміністратора

Основними завданнями адміністратора є:
8. Надання суб’єкту господарювання вичерпної інформації щодо вимог та порядку одержання документів дозвільного характеру.
9. Прийняття від суб’єкта господарювання документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру, їх реєстрація та подання документів (їх копій) відповідним місцевим дозвільним органам.
10. Забезпечення взаємодії місцевих дозвільних органів та документообігу.
11. Контроль за додержанням посадовими особами місцевих дозвільних органів строків розгляду та видачі документів дозвільного характеру.
12. Виконання інших завдань, передбачених чинним законодавством.


IV. Функціональні обов’язки адміністратора щодо видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності.

Адміністратор відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції:

13. Надає заявнику вичерпну інформацію щодо вимог та порядку одержання документа дозвільного характеру, зокрема, щодо:
- переліку документів, необхідних для отримання певного документу дозвільного характеру;
- строку дії відповідного документу дозвільного характеру або необмеженість строку його дії;
- розміру плати або безоплатність видачі документів дозвільного характеру;
- строку прийняття рішення про видачу або відмову у видачі та анулюванні документа дозвільного характеру;
- вичерпного переліку підстав для відмови у видачі та анулюванні документа дозвільного характеру;
- органів, уповноважених видавати документи дозвільного характеру.
14. Видає зразки заяв та необхідні бланки документів, а також надає допомогу при їх заповненні, при зверненні заявника до дозвільного центру щодо отримання документа дозвільного характеру.
15. Приймає від суб’єктів господарювання заяву про видачу документа дозвільного характеру та перевіряє наявність повного комплекту документів та відповідність зазначених у них відомостей, необхідних для одержання документа дозвільного характеру.
Заява та документи, приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату, номер їх реєстрації та підписом адміністратора.
Реєстрація заяви та документів, що додаються до неї, проводиться адміністратором в журналі.
16. Адміністратор після надходження заяви та документів, що додаються до неї, формує дозвільну справу, веде та забезпечує її зберігання.
17. Копії заяви та документів, що додаються до неї, засвідчені підписом адміністратора, у день реєстрації заяви або наступного робочого дня передаються для розгляду посадовим особам відповідних місцевих дозвільних органів, які беруть участь у наданні послуг щодо видачі документів дозвільного характеру за певним напрямком.
18. У разі подання суб’єктом господарювання повідомлення (декларації) про відповідність його матеріально-технічної бази вимогам законодавства (при провадженні визначених законом дій щодо здійснення господарської діяльності без отримання документу дозвільного характеру) адміністратор у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку передає відповідному дозвільному органу такого повідомлення (декларації), залишивши собі його копію.
19. Здійснює організаційне та інформаційне забезпечення проведення представниками місцевих дозвільних органів спільного обстеження об’єкта, на який видається документ дозвільного характеру.
20. Забезпечує взаємодію та документообіг між місцевими дозвільними органами та їх представниками в дозвільному центрі щодо видачі документів дозвільного характеру.
21. Адміністратор дотримується порядку видачі документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами за принципом організаційної єдності, встановленого статтею 7 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.
22. Видає суб’єкту господарювання документ дозвільного характеру.
23. Формує та веде реєстр документів дозвільного характеру в порядку, встановленому уповноваженим органом.
24. Контролює додержання посадовими особами місцевих дозвільних органів строків розгляду та видачі документів дозвільного характеру.
25. Готує пропозиції щодо удосконалення процедури видачі документів дозвільного характеру та подає їх керівництву відповідної міської ради.

V. Організація роботи

26. Кількість та персональний склад адміністраторів визначається рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради і може змінюватися та доповнюватись у разі необхідності.
27. Організація взаємодії місцевих дозвільних органів, адміністратора, суб’єктів господарювання та територіального органу уповноваженого органу щодо видачі документів дозвільного характеру встановлюється порядком, який затверджується Одеською міською радою за погодженням з територіальним органом уповноваженого органу.
28. Матеріально-технічне забезпечення роботи адміністратора здійснює Одеська міська рада (її виконавчий орган).
29. Виконавчий комітет Одеської міської рада забезпечують адміністраторів інформаційними стендами з повною інформацією щодо порядку видачі документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами, зокрема перелік документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру, зразки заяв та необхідних бланків, строків видачі документів дозвільного характеру, розмір плати за їх видачу (у разі встановлення).
Адміністратор має право вимагати від дозвільних органів розміщення на стендах інформації, необхідної для провадження господарської діяльності.
30. Методичне забезпечення діяльності адміністраторів здійснює уповноважений орган та його територіальні органи.

VI. Порядок взаємодії

31. При зверненні суб’єкта господарювання до адміністратора щодо отримання документу дозвільного характеру, останній здійснює роботу, пов’язану з прийомом необхідних документів для одержання документів дозвільного характеру, забезпечує взаємодію та документообіг між представниками місцевих дозвільних органів в дозвільному центрі, а також видає документи дозвільного характеру.
32. Проходження дозвільної процедури передбачає обов’язкову послідовність робіт з документами заявника усіма учасниками дозвільного центру.
33. Адміністратор приймає комплект документів, подання яких вимагається відповідно до законодавства, та передає документи для розгляду посадовим особам відповідних місцевих дозвільних органів, які беруть участь у наданні послуг щодо видачі документів дозвільного характеру за певним напрямком.
34. У разі необхідності отримання документа дозвільного характеру, який видається дозвільним органом, розташованим в обласному центрі, адміністратор повинен передати адміністратору, місцезнаходження якого є обласний центр, документи, необхідні для отримання документа дозвільного характеру, отримати документ дозвільного характеру та видати його суб’єкту господарювання.
Документи передаються особисто, поштою або будь-яким іншим способом, що не суперечить чинному законодавству.
35. Протягом встановленого законодавством терміну представник відповідного місцевого дозвільного органу забезпечує здійснення відповідної дозвільної процедури (підготовка та оформлення документу дозвільного характеру, виконання інших робіт) та передає документи адміністратору.
36. Адміністратор наступного робочого дня після одержання документа дозвільного характеру повідомляє заявника про місце і час видачі документа дозвільного характеру.
37. У разі прийняття місцевим дозвільним органом рішення про відмову у видачі документа дозвільного характеру адміністратор повідомляє про це заявника наступного робочого дня після одержання відповідного рішення.
38. Адміністратор, уповноважений приймати комплект документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру кількома місцевими дозвільними органами, є відповідальним за видачу кінцевого комплекту документів, які оформлюються посадовими особами дозвільних органів.
Якщо відповідно до законодавства копії документів не потребують нотаріального або іншого засвідчення, копій з оригіналів у необхідній кількості забезпечує заявник або адміністратор, що приймає комплект документів, засвідчуючи їх своїм підписом.
39. У разі, якщо дозвільна процедура розбивається на декілька етапів та включає в себе послідовне погодження кількх дозвільних органів (наприклад, при погодженні місця розташування земельної ділянки та об’єкту будівництва, видачі дозволу на розробку проекту будівництва та складанні проекту відведення земельної ділянки, тощо) адміністратор забезпечує проходження дозвільно-погоджувальних процедур або їх окремих етапів без участі суб’єктів господарювання.
У разі необхідності особистої присутності заявника при розгляді документів про це йому повідомляється при поданні документів для розгляду.
40. У випадках, передбачених пунктом 39 Положення, передача адміністратором документів заявника для розгляду посадовим особам відповідних місцевих дозвільних органів та отримання від них документу дозвільного характеру або документу про відмову у видачі / погодженні документу дозвільного характеру (із зазначенням підстав у відмові) може фіксуватися у відповідному бланку погодження дозвільної процедури, з проставлянням в ньому підпису і дати адміністратора та посадової особи місцевого дозвільного органу.
Форма бланку погодження затверджується рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради.
Для забезпечення взаємодії адміністратора та місцевих дозвільних органів можливе застосування інших способів документообігу між учасниками дозвільного центру.
41. У разі потреби проведення обстеження об’єкта, на експлуатацію (розміщення) якого отримується дозвільний документ, у випадках передбачених законодавством, представники місцевих дозвільних органів проводять його комплексно.
Адміністратор організаційно та інформаційно забезпечує таку діяльність представників місцевих дозвільних органів та повідомляє заявника про дату проведення обстеження.
42. Однією з форм видачі дозвільних документів за принципом організаційної єдності, що забезпечує узгодженість дій дозвільних органів по розгляду заяв та попередньому погодженню на отримання певного документа дозвільного характеру на провадження господарської діяльності, є спільні засідання представників місцевих дозвільних органів та адміністратора.
Уповноважені представники місцевих дозвільних органів, повинні бути присутніми на вказаних вище спільних засіданнях, мають право вносити пропозиції, обговорювати питання, що розглядаються. За необхідності представники місцевих дозвільних органів можуть виїжджати на місце обстеження відповідних об’єктів.
Протокол засідання комісії є офіційним документом, який підтверджує обговорення і здійснення висновків комісією. При виникненні спірних питань, що виникають в ході роботи комісії приймається колегіальне рішення, яке заносяться до протоколу.
Заявник на бажання може бути присутній на засіданнях комісії, у разі, якщо на засіданні розглядається його заява, запит.
Адміністратор забезпечує організацію роботи засідань комісії та повідомляє про дату та час її проведення заявника.
43. У разі встановлення факту порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру посадовою особою місцевого дозвільного органу (термінів розгляду, розміру плати, тощо) адміністратор інформує про це посадову особу, якій він підпорядковується, а також територіальний орган уповноваженого органу.
Територіальний орган уповноваженого органу у разі отримання такого повідомлення вживає відповідних заходів, передбачених законодавством.

VII. Відповідальність

44. Посадові особи дозвільних органів та адміністратор за порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру несуть дисциплінарну та/або адміністративну відповідальність у порядку, встановленим законом.
45. Дії або бездіяльність посадових осіб дозвільних органів та адміністраторів можуть бути оскаржені до суду у порядку, встановленому законом.
46. Шкода, заподіяна адміністраторами та посадовими особами дозвільного органу фізичним або юридичним особам під час виконання своїх обов’язків, підлягає відшкодуванню у порядку, встановленому законом.

VIII. Формування єдиної інформаційної політики з питань дозвільної системи

47. Дозвільні органи (органи виконавчої влади та місцевого самоврядування) зобов’язані забезпечувати оприлюднення та вільний доступ до необхідної суб’єктами господарювання інформації для започаткування та провадження ними господарської діяльності (в тому числі шляхом створення та функціонування офіційних сторінок в мережі Інтернет).
Місцевими дозвільними органами має забезпечуватись надання до офіційних сторінок в мережі Інтернет інформації, необхідної для започаткування та провадження господарської діяльності, зокрема інформації про земельні кадастри, плани забудови відповідних територій, перелік об’єктів нерухомого майна, що потребують реконструкції, перелік будівель, приміщень, земельних ділянок, які надаються або можуть бути надані в оренду.


АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
Проекту рішення Одеської міської ради:
„Про затвердження положення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності”


Проект рішення Одеської міської ради „Про затвердження положення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання системи у сфері господарської діяльності” розроблено управлінням економіки і розвитку промислового і морегосподарського комплексу Одеською міською радою.

1. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв’язано шляхом державного регулювання.
Законом України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” (далі - Закон) запроваджено видачу документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами за принципом організаційної єдності, що передбачає наявність адміністратора, у порядку, встановленому цим Законом.
Запроваджений законом принцип отримання дозвільних документів є принципово новим для України і тому процедура отримання документів дозвільного характеру за таким принципом потребує чіткої регламентації.
Крім того, запроваджена законом посада адміністратора також є новою у системі правовідносин між державою та суб’єктами господарювання, а отже також потребує чіткого визначення своїх повноважень, прав та обов’язків тощо.
Важливість нормативного врегулювання порядку взаємодії адміністратора з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу полягає в тому, що дозвільні органи мають чітко визначену процедуру видачі того чи іншого документу дозвільного характеру, і з набранням чинності Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” виникає необхідність забезпечення взаємодії вказаних вище суб’єктів правовідносин, яка б не виходила за межі встановлених законодавством вимог.

2. Ціль державного регулювання.
Нормативно-правове забезпечення діяльності адміністратора та порядку його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання та Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємства.

3. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей.
Альтернативних способів досягнення встановленої мети немає (регуляторний акт розроблено на виконання Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”).

4. Механізм, який пропонується застосувати для роз’яснення проблеми, і відповідні заходи.
Представлений проект регуляторного акту передбачає встановлення основних завдань адміністратора, його функціональних обов’язків щодо видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності, відповідальність, визначається вимоги щодо організації його роботи, порядку взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності.
Дія акту поширюється на територію м. Одеса.
Акт доводиться до відома суб’єктів відносин через засоби масової інформації, шляхом розміщення на інформаційних стендах в дозвільному центрі тощо.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта.
Впровадження цього регуляторного акту дозволить упорядкувати діяльність адміністратора, визначити його права та обов’язки та встановити порядок його взаємодії з місцевими дозвільним органами та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності щодо видачі документів дозвільного характеру суб’єктам господарювання за принципом організаційної єдності.
Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта полягає у рівні дотримання чинного законодавства сторонами взаємовідносин.

6. Очікуванні результати прийняття акта.
Впровадження цього регуляторного акту дозволить забезпечити видачу документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами за принципом організаційної єдності, що передбачає наявність адміністратора, в порядку встановленому Законом, та врегулювати взаємовідносини між адміністратором, місцевими дозвільними органами, суб’єктом господарювання та Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємства.
За попередніми розрахунками втрати часу та коштів суб’єктів господарювання для отримання дозвільних документів повинні зменшитись в середньому в два рази, що в свою чергу, призведе до зменшення витрат (опосередковано) громадян за надання послуг або продажу продукції.

7. Показники результативності акта.
Регуляторний акт досягне своєї мети, якщо:
- діяльність адміністратора буде здійснюватись в повному обсязі;
- кількість скарг суб’єктів господарювання з приводу порушення порядку видачі документів дозвільного характеру буде зведена до мінімуму;
- кількість звернень з питань видачі дозвільного документу безпосередньо до адміністратора буде більшою від кількості звернень з цього приводу безпосередньо до відповідних місцевих дозвільних органів.

8. Заходи, за допомогою яких здійснюється відстеження результативності акта
Строк проведення базового відстеження результативності акта до набрання актом чинності.
Строк проведення повторного відстеження результативності акта через рік з дня набрання актом чинності.
Для такого відстеження використовуватимуться дані статистичних досліджень або опитувань.


Зауваження та пропозиції до проекту рішення
приймаються протягом одного місяця
 
до управління економіки та розвитку промислового і морегосподарського комплексу Одеської міської ради
65026, м. Одеса, вул. Пушкінська, 6
 
та відділу регуляторної політики юридичного управління Одеської міської ради
65004, м. Одеса, пл. Думська, 1
 
 


Page is created:

Published on a site:

Full address of the page:
23.03.2006 15:22

http://old.omr.gov.ua/

http://old.omr.gov.ua/projects/1151/