01:30:15   |   28 september 2021   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the Executive Committee / №513 от 10.09.03г.

№513 от 10.09.03г.

Об утверждении Положения о передаче в эксплуатацию объединениям совладельцев многоквартирных домов нежилых помещений, которые принадлежат к коммунальной собственности территриальной громады г. Одессы

Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№513 від 10.09.03р.

Про затвердження Положення про передачу в експлуатацію

об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків нежилих приміщень,

що належать до комунальної власності територіальної громади міста Одеси

Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 29, частини 2 статті 52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання п. 3 рішення Одеської міської ради від 11.07.2003р. за №1390-ХХІV "Про передачу об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків в експлуатацію нежилих приміщень, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Одеси", з метою утримання будинків та прибудинкових територій у належному стані, виконавчий комітет Одеської міської ради
 

ВИРІШИВ:
 

1. Затвердити Положення про передачу в експлуатацію об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків нежилих приміщень, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Одеси (додаток 1) та акт приймання-передачі в експлуатацію об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків нежилих приміщень, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Одеси (додаток 2).
 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Кутузакіна В.П.
 

Міський голова                    Р. Боделан
 

Керуючий справами            В. Лемза

 

Додаток 1 до рішення

виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 10.09.03р. № 513

 

ПОЛОЖЕННЯ
про передачу в експлуатацію об'єднанням співвласників багатоквартирних
будинків нежилих приміщень, що належать до комунальної власності
територіальної громади міста Одеси

 

Зазначеним Положенням урегульовано порядок передачі в експлуатацію до об'єднань співвласників багатоквартирних будинків нежилих приміщень (надалі-нежилі приміщення), що належать до комунальної власності територіальної громади міста Одеси.
Головною мстою передачі, в експлуатацію нежилих приміщень є компенсація вартості капітального ремонту житлового комплексу багатоквартирних будинків за рахунок надходження орендних платежів від існуючих або майбутніх орендарів нежилих приміщень.
 
1. Передача в експлуатацію вказаних нежилих приміщень здійснюється за розпорядженням міського голови, яке готує Представництво по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради на підставі договору про передачу в експлуатацію нежилих приміщень.
Питання про прийняття нежилого приміщення в Експлуатацію об'єднання вирішується загальними зборами Об'єднання.
 
2. Після укладання зазначеного у п. 1 договору нежилі приміщення передаються на баланс Об’єднання.
Передача в експлуатацію нежилого приміщення не тягне за собою виникнення права власності на нього.
 
3. З моменту набрання чинності договору про передачу в експлуатацію нежилих приміщень, Об'єднання має право укладати договори оренди
нежилих приміщень, а якщо нежилі приміщення вже є об'єктом орендних відносин, то Об'єднання виступає як орендодавець у цих відносинах. Умови договорів оренди, що укладені до передачі в експлуатацію нежилих приміщень, зберігають чинність на термін їх дії. Передача орендних справ та відповідної технічної документації проводиться разом з передачею нежилого приміщення.
 
4. Перебування Об'єднання у орендних відносинах у якості орендодавця припиняється у випадках, зазначених у п. п. 10, 11 цього Положення.
 
5. Об'єднання самостійно укладає договори оренди нежилих приміщень із зацікавленими у цьому фізичними та юридичними особами згідно з рішенням Одеської міської ради "Про оренду комунального майна, що є власністю територіальної громади міста Одеси" та відповідно до вимог
чинного законодавства України.
Після закінчення терміну договору оренди орендар, який належним чином виконував свої обов'язки, має переважне право, за інших рівних умов, на продовження договору оренди на новий термін.
 
6. У випадку не здачі нежилого приміщення в оренду протягом одного місяця, Об'єднання повинне повідомити про це Представництво по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради.
 
7. Наступна передача або продовження строку дії договору оренди здійснюється Об'єднанням відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" та згідно з рішенням Одеської міської ради "Про оренду комунального майна, що є власністю територіальної громади міста Одеси".
 
8. У разі укладення договору оренди нежилого приміщення Об'єднання повідомляє про це Представництво по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради. До листа обов'язково додається копія договору оренди.
 
9. Представництво по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради веде облік зданих у оренду нежилих приміщень з метою визначення моменту повернення нежилих приміщень з експлуатації Об'єднання, контролює порядок використання цих об'єктів та надходження орендної плати.

  
10. Нежилі приміщення, що передані в експлуатацію Об'єднанням, повинні бути повернеш у разі:
- накопичення у фонді капітального ремонту необхідної суми на капітальний ремонт житлового комплексу багатоквартирного буднику відповідно до кошторису, затвердженого районною адміністрацією Одеської міської ради та Об'єднанням;
- використання вказаних приміщень Об'єднанням не за призначенням без згоди власника;
- нанесення Об'єднанням шкоди приміщенню, перебудови без згоди власника;
- ліквідації Об'єднання;
- якщо нежиле приміщення не передане Об'єднанням в оренду протягом трьох місяців;
- інших випадках, що передбачені чинним законодавством України.
 
11. Після накопичення у фонді капітального ремонту необхідної суми на капітальний ремонт житлового комплексу багатоквартирного будинку, внесення орендної плати на рахунок Об'єднання повинно бути припинено, а приміщення повернено.
 
12. У разі, якщо Об'єднанням раніше не було створено фонд капітального ремонту Об'єднання, та цьому Об'єднанню передані в експлуатацію нежилі приміщення, створення фонду капітального ремонту є обов'язковим.
Фондом капітального ремонту вважається фонд, створений Об'єднанням для проведення капітального ремонту житлового комплексу багатоквартирного будинку.

 

Керуючий справами                    В.Д. Лемза

 

Додаток 2 до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 10.09.03р. №513

 

АКТ
приймання-передачі в експлуатацію об'єднанням співвласників
багатоквартирних будинків нежилих приміщень, що належать до
комунальної власності територіальної громади міста Одеси
 
Комісія, що створена відповідно до ______________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(назва документа, на підставі якого створена комісія)
 
у складі _____________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
 
"__ "_________ 200  р. провела обстеження об'єкта передачі, нежилого приміщення багатоквартирного  
будинку, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Одеси, розташованого
за адресою:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
 
та встановила:
 
1. Характеристика нежилого приміщення:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
 
2. Вартість нежилого приміщення згідно з експертною оцінкою:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
 
3. Контроль за використанням нежилого приміщення та орендної плати, що надходить від оренди 
зазначеного нежилого приміщення, здійснюється власником поквартально.    
 
4. Датою передачі нежилого приміщення в експлуатацію Об’єднанню є дата підписання цього акта.
 
5. Передача в експлуатацію нежилого приміщення не тягне за собою виникнення права власності на нього.
 
6. Пропозиції комісії:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
 
7. До акта приймання-передачі додається:
 
1. ___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
 
Голова комісії_____________________________
 
Члени комісії:_____________________________
                      _____________________________
М.П.               _____________________________
 
«___»____________200__ р.
 

 

Керуючий справами                              В.Д. ЛемзаPage is created: 25.05.2007 10:25
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More