23:55:12   |   26 january 2021   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the Executive Committee / №197 від 25.06.2015

№197 від 25.06.2015

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про зміну найменування та затвердження Статуту комунального позашкільного навчального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 10» у новій редакції»

Рішення
Виконавчого комітету
Одеської міської ради
№197 від 25.06.2015 

   

 
 
Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про зміну найменування та затвердження Статуту комунального позашкільного навчального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 10» у новій редакції»
 
 
Відповідно до статей 32, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України  від 24 липня 2013 року № 549 «Про внесення змін до Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу», з метою приведення Статуту комунального позашкільного навчального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 10»у відповідність до вимог чинного законодавства виконавчий комітет Одеської міської ради
 
ВИРІШИВ:
          
1. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення «Про зміну найменування та затвердження Статуту комунального позашкільного навчального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 10», у новій редакції» (додається).
 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Цвірінько З.М.
 
 
 
 
 
Міський голова                                                                                        Г. Труханов
 
 
 
 
Керуюча справами                                                                                  О. Оніщенко
 
 
 
 
 
 
Додаток
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
№197 від 25.06.2015 
 
 
   
Про зміну найменування та затвердження Статуту комунального позашкільного навчального  закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 10» у новій редакції
 
 
Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року   № 549 «Про внесення змін до Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу», з метою приведення Статуту комунального позашкільного навчального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 10»   у відповідність до вимог чинного законодавства Одеська міська рада
 
ВИРІШИЛА:
          
1. Змінити найменування комунального позашкільного навчального закладу «Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву зі спортивної гімнастики № 10» на «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 10».
 
2. Затвердити Статут комунального позашкільного навчального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 10» у новій редакції (додається).
 
3. Доручити комунальному позашкільному навчальному закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 10» здійснити заходи  з реєстрації змін до його Статуту відповідно до вимог чинного законодавства.
 
4. Вважати таким, що втратило чинність, рішення Одеської міської ради від 07 липня 2009 року № 4473-V «Про затвердження статуту комунального позашкільного навчального закладу «Спеціалізована спортивна дитячо-юнацька школа Олімпійського резерву зі спортивної гімнастики № 10» в новій редакції».
 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з освіти, культури, спорту та взаємодії з громадськими організаціями.
 
 
 
Міський голова                                                                                        Г. Труханов
 
 
Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради
 
 
Керуюча справами                                                                         О. Оніщенко
Додаток
до рішення Одеської міської ради
від
 
 
 
   
 
 
 
С Т А Т У Т
 
КОМУНАЛЬНОГО ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«КОМПЛЕКСНА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА № 10»
(НОВА РЕДАКЦІЯ)
 
 
 
 
  
 
Одеса – 2015
 
 
1. Загальні положення
 
1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КОМПЛЕКСНА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА № 10»                    (далі – заклад) є позашкільною навчальною установою спортивного профілю, яка забезпечує розвиток здібностей вихованців в обраному виді спорту, визнаному в Україні, створює необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.
1.2. Заклад засновано на власності територіальної громади м. Одеси. Засновником закладу є Одеська міська рада. Координацію діяльності закладу здійснює уповноважений орган – управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради (далі – Управління).
1.3. Заклад є неприбутковою навчальною установою, яка у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, нормативно-правовими актами Президента України і постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства молоді та спорту України (далі – Мінмолодьспорт), Міністерства освіти і науки України (далі – МОН), інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями виконавчих органів місцевого самоврядування та іншими нормативно-правовими актами України і цим Статутом.
         1.4. Повна назва закладу:
         - українською мовою – КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КОМПЛЕКСНА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА № 10»;
         - російською мовою – КОММУНАЛЬНОЕ ВНЕШКОЛЬНОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ «КОМПЛЕКСНАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 10».
         1.5. Скорочена назва закладу:
         - українською мовою – КПНЗ «КДЮСШ № 10»;
         - російською мовою    – КВУЗ «КДЮСШ № 10».
1.6. Місцезнаходження закладу: 65045, м. Одеса,    вул. Спиридонівська, 6.
1.7. Мова навчання і виховання в закладі визначається Конституцією України і законодавством України.
1.8. Заклад створено з метою гармонійного розвитку особистостей, фізичної підготовки, зміцнення здоров’я дітей, підлітків, молоді засобами фізкультури і спорту, розвитку обдарувань та здібностей.
1.9. Завданнями закладу є:
- підготовка спортсменів до Олімпійського резерву України, кандидатів збірних національних команд України з видів спорту;
- створення необхідних умов для гармонійного фізичного розвитку та самореалізації вихованців закладу;
- формування у вихованців свідомого і відповідального ставлення до власного здоров’я, навичок здорового способу життя;
- вільний розвиток особистостей та формування соціально-громадського досвіду вихованців закладу.
1.10. Діяльність закладу будується на принципах:
- доступності, гуманізму, демократизму;
- незалежності від політичних, громадських та релігійних організацій;
- взаємозв’язку розумового, морального, фізичного та естетичного виховання;
- рівності умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;
- органічного зв’язку з національною історією, культурою, традиціями;
- науковості;
- розвиваючого характеру навчання.
1.11. Заклад надає дітям та підліткам рівні умови для зарахування та навчання, а тим, які мають особисті здібності для вищих досягнень, –необхідні умови для спортивного удосконалення.
1.12. Заклад забезпечує інтенсивні навчально-тренувальні заняття з видів спорту та змагальну діяльність відповідно до навчальних та індивідуальних планів підготовки вихованців.
1.13. Діяльність закладу оцінюється за:
- кількістю підготовлених спортсменів у збірній національній команді України з видів спорту;
- результатами виступу вихованців у змаганнях різних рівнів.
1.14. Заклад може мати структурні підрозділи:
- відділення з видів спорту, які складаються з навчальних груп різних етапів багаторічної підготовки вихованців закладу;
- методичний кабінет з виду спорту, який культивується у закладі та забезпечує науково-методичне забезпечення навчально-тренувальної та спортивної роботи закладу, узагальнення передового досвіду, пропаганду інноваційних технологій спортивної підготовки з даного виду спорту та ін. 
 
2. Організаційно-правова діяльність закладу

2.1. Заклад набуває права юридичної особи з дня реєстрації Статуту, затвердженого засновником. 
2.2. Заклад має самостійний баланс, право відкривати поточний та інші рахунки в органах Державного казначейства у порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України, від свого імені укладати угоди, які не суперечать чинному законодавству, набувати майнові та немайнові права та виконувати обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді.
2.3. Заклад працює за річним планом роботи, погодженим з уповноваженим органом, який координує діяльність позашкільного закладу. 
2.4. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес   у закладі, є навчальний план. 
2.5. Діяльність закладу спрямована на розвиток олімпійських і    неолімпійських видів спорту. 
Заклад може мати свою програму діяльності з урахуванням напрямку роботи, специфіки видів спорту та матеріально-технічного забезпечення. 
2.6. Основною формою навчання у закладі є групові навчально-тренувальні заняття, тренування за індивідуальними планами, виховні заходи, медико-відновні заходи, навчально-тренувальні збори, практика суддівства спортивних змагань у групах початкової підготовки, попередньої базової підготовки, спеціальної базової підготовки та групах вищих досягнень. 
2.7. Основною формою спортивної роботи є участь вихованців у спортивних змаганнях різного рівня.
2.8. Заклад у своїй структурі має не менше двох відділень з певних видів спорту з урахуванням напрямку роботи та спеціалізації, інші підрозділи, що передбачені його Статутом та відповідають меті діяльності. Кількість та види відділень визначаються п. 8 цього Статуту. 
2.9. Навчально-тренувальна та спортивна робота закладу проводиться за навчальними програмами з видів спорту, що затверджуються Мінмолодьспортом.
2.10. Навчальний рік у закладі починається з 1 вересня. Річний навчальний план для кожного відділення розраховується на 52 тижні. У межах зазначеного плану передбачається проведення протягом шести тижнів навчально-тренувальних занять в умовах спортивно-оздоровчого табору та/або за індивідуальними планами вихованців на період їх активного відпочинку. 
2.11. Тривалість навчальної години в закладі становить 45 хвилин. 
2.12. Тривалість одного заняття у закладі не може перевищувати: 
- двох навчальних годин у групах початкової підготовки; 
- трьох навчальних годин у групах попередньої базової підготовки за винятком четвертого і п’ятого років навчання, коли допускається чотири навчальні години, але не більше двох разів на тиждень;
- не менше чотирьох навчальних годин у групах спеціалізованої базової підготовки та підготовки до вищих досягнень. 
2.13. Режим щоденної роботи закладу визначається розкладом занять, 
що затверджується на навчальний рік директором, правилами внутрішнього 
трудового розпорядку та колективним договором між адміністрацією 
закладу та профспілковим комітетом, а у разі відсутності профспілкового 
комітету – представниками трудового колективу, що обрані та уповноважені 
ним. 
2.14. У період канікул заклад працює за окремим планом, затвердженим директором. 
2.15. Адміністрація закладу створює для вихованців, тренерів-викладачів та інших працівників безпечні умови для навчально-тренувальної, спортивної та іншої роботи. 
2.16. Норми наповнюваності груп відділень з видів спорту і тижневий режим навчально-тренувальної та спортивної роботи закладу установлюються відповідно до навчальних програм з видів спорту. 
2.17. Проект плану комплектування відділень з видів спорту на наступний навчальний рік подає директор закладу засновникові до 1 серпня поточного року для затвердження. 
2.18. Списки вихованців груп відділень з видів спорту затверджуються директором закладу до 1 вересня, а для груп початкової підготовки –  до 1 жовтня поточного року. Протягом навчального року у зазначені списки у разі потреби можуть вноситися в установленому порядку зміни. 
2.19. Списки вихованців груп спеціалізованої базової підготовки і груп підготовки до вищих досягнень погоджуються також зі структурним підрозділом з фізичної культури та спорту Одеської обласної державної адміністрації. 
2.20. До закладу приймаються всі особи, що бажають займатися фізичною культурою і спортом, які виконали нормативи з фізичної підготовки, встановлені навчальними програмами з видів спорту, та не мають медичних протипоказань. 
2.21. Зарахування до закладу здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, що їх замінюють, медичного висновку лікаря поліклініки за місцем проживання або лікаря загальноосвітнього навчального закладу про відсутність медичних протипоказань для занять. 
Мінімальний вік дитини, що підлягає зарахуванню до закладу, залежить від специфіки виду спорту та визначається Міністерством України у справах сім'ї, молоді та спорту за погодженням з Міністерством охорони здоров'я України. 
2.22. Переведення вихованців закладу відповідно з групи початкової підготовки до групи попередньої базової підготовки, групи спеціалізованої базової підготовки та групи підготовки до вищих досягнень здійснюється після виконання ними встановлених вимог, зазначених у навчальних програмах з видів спорту.
2.23. Вихованці, які досягли 18 років, залишаються у закладі у групах попередньої базової підготовки четвертого і п'ятого року навчання, групах спеціалізованої базової підготовки та групах підготовки до вищих досягнень за наявності позитивної динаміки показників підготовленості та високих спортивних результатів за погодженням з Мінмолодьспортом.
 
Вихованці можуть перебувати у закладі до 23 років включно. У разі досягнення вихованцями граничного віку під час навчального року вони мають право продовжити навчання до закінчення поточного навчального року.
 2.24. Вихованці закладу, які направлені для підвищення рівня спортивної майстерності до спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів 
олімпійської підготовки і команд з ігрових видів спорту, які беруть участь у чемпіонатах України серед команд вищих ліг, не включаються до кількісного складу груп закладу, але можуть брати участь у спортивних змаганнях у складі команд закладу протягом двох років з часу їх направлення. За тренером-викладачем закладу зберігаються протягом двох років з часу направлення зазначених вихованців раніше встановлені надбавки (доплати) за їх підготовку. 
2.25. Для забезпечення безперервності навчально-тренувального процесу та активного відпочинку вихованців організовуються спортивно-оздоровчі табори на власній або орендованій базі у канікулярний період. Під керівництвом одного тренера-викладача може займатися   15-20 вихованців у денних спортивно-оздоровчих таборах та 10 вихованців – у цілодобових. 
2.26. Заклад має право проводити навчально-тренувальні збори для підготовки команд, спортсменів до місцевих, обласних, Всеукраїнських, міжнародних змагань та організовувати спортивно-оздоровчі табори із забезпеченням вихованців харчуванням, фармакологічними медико-відновлювальними засобами, вітамінами та білково-глюкозними препаратами, спортивною екіпіровкою та інвентарем відповідно до норм, затверджених Міністерством України у справах сім'ї, молоді та спорту, та інших нормативних актів. 
Тривалість навчально-тренувальних зборів становить у групах попередньої базової підготовки не більш як 100 днів, у групах спеціалізованої базової підготовки – не більш як 150 днів на рік. 
Для вихованців, які входять до складу національних збірних команд України, затвердженого наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, та груп підготовки до вищих досягнень, можуть проводитися постійно діючі навчально-тренувальні збори строком до 24 днів на місяць, але не більш як 250 днів на рік. 
2.27. Заклад відповідно до затвердженого календарного плану може проводити внутрішкільні і відкриті першості, матчеві зустрічі, турніри та інші змагання. 
2.28. Організація медичного супроводження підготовки вихованців закладу здійснюється відповідно до спільних нормативних документів Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту і Міністерства охорони здоров'я України. 
2.29. Лікар або середній медичний працівник закладу здійснює безпосередній медичний контроль за проведенням навчально-тренувальної та спортивної роботи, а також у разі потреби надає першу медичну допомогу вихованцям. 
2.30. З метою запобігання погіршенню здоров'я вихованців закладу лікар або середній медичний працівник здійснює: 
2.30.1. Контроль за диспансерним обстеженням вихованців (не менше двох разів на рік). 
2.30.2. Додатковий медичний огляд перед участю у змаганнях, після захворювання або травми. 
2.30.3. Контроль за використанням вихованцями медико-відновлювальних та заборонених до вживання засобів. 
2.30.4. Відсторонення вихованців від занять за станом здоров’я. 
2.30.5. Контроль за додержанням строків поновлення занять після захворювання або травми. 
2.30.6. Контроль за додержанням санітарно-гігієнічних норм у місцях проведення навчально-тренувальних занять та змагань, а також під час їх проведення. 
2.30.7. ООО   блік та аналіз нещасних випадків і травм учнів під час занять. 
2.31. Робота медичних працівників закладу повинна бути організована відповідно до вимог законодавства. 
 
3. Учасники навчально-тренувальної та спортивної роботи  закладу
 
3.1. Учасниками навчально-тренувальної та спортивної роботи в закладі є: 
- вихованці; 
- тренери-викладачі, медичні працівники та інші фахівці; 
- батьки або особи, що їх замінюють; 
- директор та його заступники. 
3.2. Вихованці закладу мають право на: 
- здобуття позашкільної світи спортивного профілю, одержання свідоцтва про закінченняспортивної школи та копії особистої картки спортсмена, форми яких затверджуються Міністерством України у справах сім'ї, молоді та спорту та МОН; 
- добровільний вибір виду спорту; 
- проходження підготовки відповідно до навчальних програм з видів спорту під керівництвом тренера-викладача; 
- безпечні та нешкідливі умови для навчання; 
- користування матеріально-технічною, спортивною базою та за наявності – оздоровчою базою закладу; 
- одержання в установленому порядку спортивного інвентарю індивідуального користування; 
- забезпечення в установленому порядку спортивним одягом та спортивним взуттям, а також харчуванням, проживанням під час навчально-тренувальних зборів і спортивних змагань, проїздом до місця проведення змагань, навчально-тренувальних зборів і нарад; 
- медичне обслуговування та фармакологічне забезпечення відповідно до законодавства, виходячи з фінансових можливостей закладу; 
- одержання нагород, цінних подарунків, призів, премій, грамот, дипломів та на інші види заохочення за досягнуті спортивні успіхи; 
- представлення в органах громадського самоврядування спортивної школи; 
- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій працівників школи, які порушують їх права, принижують честь і гідність. 
3.3. Вихованці закладу зобов'язані: 
- поєднувати заняття у закладі з навчанням у загальноосвітньому навчальному закладі;
- виконувати навчальні програми з метою досягнення запланованих спортивних результатів; 
- підвищувати свою спортивну майстерність та загальний культурний рівень; 
- додержуватися здорового способу життя, норм морально-етичної поведінки, установленого спортивного режиму та правил особистої гігієни; 
- брати участь у змаганнях та навчально-тренувальних зборах, передбачених індивідуальними і календарними планами; 
- додержуватися вимог медичного контролю та проходити двічі на рік диспансерне обстеження, починаючи з навчання у групах попередньої базової підготовки; 
- виконувати положення антидопінгового законодавства; 
- берегти державне, комунальне, громадське і особисте майно; 
- додержуватися вимог Статуту, правил поведінки вихованця закладу та внутрішнього трудового розпорядку. 
3.4. Тренером-викладачем закладу може бути особа, що має високі моральні якості, вищу освіту з фізичного виховання і спорту освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", "спеціаліст" чи "магістр". 
3.5. Тренери-викладачі та інші фахівці, залучені до роботи у закладі, мають право на:
- внесення керівництву закладу, органам місцевого самоврядування та органам виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту, іншим органам виконавчої влади пропозицій щодо поліпшення навчально-тренувального та виховного процесу, подання на розгляд керівництву закладу і тренерської ради пропозицій щодо заохочення вихованців, застосування стягнень до осіб, які порушують Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку закладу; 
- участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування закладу, у заходах, пов'язаних з організацією спортивної роботи; 
- підвищення кваліфікації за рахунок коштів закладу та інших джерел; 
- вибір науково та методично обґрунтованих форм, методів і засобів навчально-тренувальної та спортивної роботи; 
- захист професійної честі та гідності відповідно до законодавства; 
- моральне і матеріальне заохочення за досягнення значних результатів у виконанні покладених на них завдань; 
- забезпечення в установленому порядку спортивною формою і спортивним взуттям, індивідуальним інвентарем для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;
- безпечні та нешкідливі для здоров'я умови праці. 
3.6. Тренери-викладачі та інші фахівці, залучені до роботи у закладі, зобов'язані: 
- виконувати навчальні програми з видів спорту; 
- навчати вихованців, формувати у них вміння і навички з різних напрямків навчально-тренувальної та спортивної роботи диференційовано з урахуванням індивідуальних можливостей, інтересів, схильностей вихованців; 
- сприяти розвитку фізичних якостей відповідно до здібностей та запитів вихованців, а також збереженню здоров'я; 
- здійснювати контроль за додержанням вихованцями норм морально-етичної поведінки, вимог документів, що регламентують організацію навчально-тренувального процесу; 
- додержуватись етики, поважати гідність вихованців, захищати їх від будь-яких форм фізичного, психічного насильства; 
- здійснювати контроль та нести відповідальність за додержанням норм антидопінгового законодавства; 
- берегти здоров'я вихованців, пропагувати здоровий спосіб життя, не допускати до навчально-тренувальної та спортивної роботи вихованців, які не пройшли медичне обстеження у встановленому порядку; 
- постійно підвищувати свій професійний рівень знань, загальну культуру; 
- вести документацію з питань виконання посадових обов'язків (журнали, плани роботи тощо); 
- сприяти особистим прикладом і настановами вихованню поваги до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі; 
- проходити щороку в установленому порядку медичне обстеження; 
- додержуватися вимог Статуту закладу, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку та посадові обов'язки, накази і розпорядження керівництва закладу; 
- брати участь у роботі тренерської ради закладу; 
- додержуватися норм санітарно-гігієнічного та антидопінгового законодавства під час проведення навчально-тренувальних занять і спортивної роботи. 
3.7. Тренери-викладачі працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого директором закладу. 
3.8. Обсяг навантаження тренера-викладача визначається згідно з тарифікаційним списком, який затверджується в установленому порядку.
Оплата праці тренерів-викладачів здійснюється відповідно до умов, затверджених в установленому порядку Мінмолодьспортом за погодженням з Міністерством фінансів України. 
3.9. Перерозподіл або зміна навантаження тренера-викладача протягом навчального року здійснюється директором закладу у разі виникнення обґрунтованої потреби з додержанням вимог законодавства про працю. 
3.10. Тренери-викладачі можуть утворювати бригади з окремого виду спорту. Склад бригади та регламент її роботи затверджує директор закладу на підставі відповідного рішення тренерської ради закладу з додержанням вимог, визначених Міністерством України у справах сім'ї, молоді та спорту. 
3.11. Тренери-викладачі закладу організовують і здійснюють навчально-тренувальну та спортивну роботу, несуть відповідальність перед директором за її результати та підлягають атестуванню один раз на чотири роки в порядку, визначеному Мінмолодьспортом.
3.12. Батьки вихованців або особи, що їх замінюють, мають право: 
- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування закладу; 
- звертатися до органів управління фізичною культурою і спортом, директора і органів громадського самоврядування закладу з питань його роботи; 
- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-тренувального процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу; 
- захищати законні права та інтереси дітей в органах місцевого самоврядування та у відповідних державних і судових органах. 

4. Управління закладом 
 
4.1. Управління закладом здійснює директор, який призначається та звільняється з посади  міським головою за поданням Управління.
4.2. На посаду директора закладу призначається особа, яка є громадянином України, має вищу освіту з фізичного виховання і спорту освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" або "магістр", стаж роботи у закладах та організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості не менше трьох років і яка пройшла підготовку та атестацію в порядку, встановленому Мінмолодьспортом.
4.3. Директор закладу: 
- здійснює загальне керівництво закладом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, забезпечує створення належних умов для підвищення фахового рівня працівників; 
- забезпечує та контролює проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи, несе відповідальність перед засновником за її результати; 
- в установленому порядку за погодженням із засновником затверджує структуру і штатний розпис закладу, контролює додержання виконавчої та фінансової дисципліни; 
- забезпечує додержання вимог охорони здоров'я, антидопінгового законодавства, праці і господарської діяльності, санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і норм техніки безпеки та несе за це відповідальність; 
- представляє заклад на підприємствах, в установах, організаціях та органах влади; 
- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу, укладає угоди, відкриває рахунки в установах банків або органах Державного казначейства; 
- видає у межах своїх повноважень накази та розпорядження і контролює їх виконання; затверджує посадові інструкції працівників; 
- приймає на роботу і звільняє з роботи тренерів-викладачів та інших працівників закладу відповідно до законодавства; 
- установлює надбавки і розглядає питання щодо доплат, премій і матеріальної допомоги тренерам-викладачам та іншим фахівцям закладу, вживає інших заходів заохочення, а також дисциплінарного впливу; 
         - несе відповідальність за виконання покладених на заклад завдань, за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель та іншого майна, переданого в користування і володіння закладу; 
         - має право першого підпису платіжних документів для здійснення видатків.
4.4. Директор закладу має заступників з навчально-тренувальної роботи та адміністративно-господарської роботи, які призначаються та звільняються з посади начальником Управління відповідно до вимог законодавства. 
4.5. Заступник директора з навчально-тренувальної роботи повинен мати вищу освіту з фізичного виховання і спорту освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" чи "магістр", стаж роботи у сфері фізичної культури і спорту не менше трьох років.
4.5.1. Заступник директора закладу з навчально-тренувальної роботи: 
- несе відповідальність за організацію та здійснює контроль за проведенням навчально-тренувальних занять; 
- контролює проведення відбору вихованців, комплектацію навчальних груп, виконання вихованцями встановлених вимог для переведення їх з однієї групи підготовки до іншої; 
- організовує роботу інструкторів-методистів; 
- здійснює контроль за виконанням вихованцями індивідуальних планів підготовки; 
- готує пропозиції щодо тарифікації тренерів-викладачів; 
- координує роботу з науково-методичного та медичного забезпечення; 
- несе відповідальність за додержання санітарно-гігієнічних вимог, антидопінгового законодавства, правил техніки безпеки під час проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи; 
- організовує роботу з узагальнення досвіду роботи тренерів-викладачів. 
4.5.2. Заступник директора закладу з адміністративно-господарської роботи повинен мати вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст", "бакалавр", "спеціаліст" чи "магістр" та досвід адміністративно-господарської роботи. 
Посада заступника директора закладу з адміністративно-господарської роботи передбачається за наявності власної матеріально-технічної бази. 
Заступник директора закладу з адміністративно-господарської роботи: 
- несе відповідальність за додержання санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов для проведення навчально-тренувальної роботи, збереження майна та інвентарю, експлуатацію будинків, приміщень закладу, утримання їх у належному стані; 
- забезпечує ефективну експлуатацію спортивної бази, організацію профілактичного нагляду за її станом та проведення поточного ремонту спортивних споруд, обладнання, інвентарю, утримання і використання транспортних засобів. 
4.6. У закладі вищої категорії передбачається не менше трьох посад інструкторів-методистів, першої категорії – двох, другої категорії – однієї. 
На посаду інструктора-методиста призначається фахівець, який має вищу освіту з фізичного виховання і спорту освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", "спеціаліст" чи "магістр". 
4.7. Інструктор-методист закладу: 
- здійснює методичне забезпечення та координацію роботи тренерів-викладачів закладу з відбору учнів, організацію навчально-тренувальної роботи, контроль за комплектуванням спортивних груп, змістом та результатами навчально-тренувальної роботи, організовує роботу з підвищення кваліфікації тренерів-викладачів, проведення відкритих навчально-тренувальних занять; 
- веде статистичний облік та аналіз результатів роботи закладу, відділень, груп, накопичує передовий досвід тренерів-викладачів, бере участь у підготовці статистичного звіту про роботу закладу, а також відповідає за ведення документації з питань проведення методичної роботи; 
- здійснює контроль за проведенням навчально-тренувальних занять, виконанням навчальних програм з видів спорту, навчальних планів та відповідає за складення і додержання розкладу занять. 
4.8. У закладі вищої та першої категорії може бути введена посада старшого інструктора-методиста у разі, коли під його керівництвом працює не менше двох інструкторів-методистів. 
4.9. На посаду старшого інструктора-методиста призначається фахівець, який має вищу освіту з фізичного виховання і спорту освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", "спеціаліст" чи "магістр". 
4.10. Старший інструктор-методист очолює роботу інструкторів-методистів, веде контроль за їх діяльністю та виконує функції, які передбачені для інструкторів-методистів. 
4.11. У закладі може бути введена для кожного відділення посада старшого тренера-викладача у разі, коли під його керівництвом працює не менше двох штатних тренерів-викладачів. При цьому, два тренери, які працюють як сумісники, вважаються одним штатним тренером-викладачем. 
Старший тренер-викладач виконує обов'язки, визначені для тренерів-викладачів, і здійснює контроль за діяльністю тренерів-викладачів з видів спорту, несе відповідальність за організацію навчально-тренувального процесу, комплектування та проведення тренерських рад відділень, організацію заходів з підвищення кваліфікації тренерів-викладачів і за результати виступу спортсменів на змаганнях та здійснює контроль і несе відповідальність за додержання норм антидопінгового законодавства. 
4.12. З метою забезпечення розвитку та удосконалення навчально-тренувальної та спортивної роботи, професійної діяльності працівників у закладі утворюється тренерська рада, яку очолює її директор. 
Тренерська рада закладу: 
- вивчає плани, результати та актуальні питання навчально-тренувальної та спортивної роботи, а також питання щодо додержання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці; 
- розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності закладу; 
- визначає заходи щодо підвищення кваліфікації кадрів, впровадження під час навчально-тренувальних занять досягнень науки і кращого досвіду роботи; 
- розробляє рекомендації з питань удосконалення навчально-тренувальної та спортивної роботи;
- вносить керівництву закладу пропозиції щодо налагодження міжнародних спортивних зв'язків; 
- захищає права працівників на виявлення ініціативи, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, аналізує форми, методи і засоби навчання та скасовує такі, що не придатні для використання, під час проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи; 
- розглядає інші питання, пов'язані з діяльністю закладу. 
Засідання тренерської ради закладу проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на два місяці. 
4.13. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу, в яких можуть брати участь наукові та інші працівники, які залучаються до навчально-тренувальної та спортивної роботи, і представники батьківського комітету. 
Загальні збори колективу закладу скликаються не рідше одного разу    на рік. 
4.14. У період між загальними зборами може діяти рада закладу, діяльність якої регулюється цим Статутом. 
Рада закладу розглядає питання щодо перспективного розвитку закладу, надає допомогу керівництву в їх вирішенні, здійснює громадський контроль за діяльністю керівництва. 
4.15. У закладі за рішенням її загальних зборів можуть утворюватись і діяти піклувальна рада та батьківський комітет. 
 
5. Фінансова діяльність та матеріально-технічна база закладу 
 
5.1. Фінансово-господарська діяльність закладу провадиться відповідно до законодавства та Статуту. Майно закладу складається з основних фондів та оборотних коштів, а також інших матеріальних активів, цінностей, вартість яких відображається у самостійному балансі закладу. 
5.2. Фінансування закладу здійснюється в установленому порядку за рахунок коштів засновника та/або відповідного бюджету, фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, інших джерел. 
Додатковими джерелами формування коштів закладу є кошти гуманітарної допомоги, добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ, організацій та окремих громадян, інші джерела, отримання коштів, які не суперечать законодавству. 
Кошти, отримані з додаткових джерел фінансування, використовуються для діяльності, передбаченої цим Статутом. 
5.3. Заклад у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право: 
- самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та іншої діяльності, відповідно до цього Статуту; 
- модернізувати власну матеріально-технічну базу, базу спортивно-оздоровчих таборів; 
- володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до законодавства та цього Статуту, у тому числі спеціалізованим транспортом для супроводження і забезпечення безпеки вихованців під час здійснення навчально-тренувальної та спортивної роботи, або орендувати такий транспорт на договірних засадах;
- користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких розташований заклад; 
- виконувати інші функції, що не суперечать законодавству і Статуту закладу. 
5.4. Матеріально-технічна база закладу включає адміністративні приміщення та спортивні бази (басейни, ігрові поля, спортивні зали, споруди тощо), оздоровчо-спортивні табори, підсобні приміщення, обладнання, засоби зв'язку, оргтехніку, транспортні засоби, зокрема спеціалізовані для навчально-тренувальної та спортивної роботи, майданчики, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебуває в його користуванні. 
5.5. Для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи закладу за відсутності власної спортивної бази можуть надаватися в користування безоплатно або на пільгових умовах спортивні об'єкти (спортивні споруди), культурні, оздоровчі та інші заклади за умови додержання санітарно-гігієнічних норм і непогіршення стану таких закладів. Порядок надання зазначених об'єктів (споруд) у користування визначається місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства. 
5.6. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності в закладі здійснюється самостійно або через централізовану бухгалтерію у порядку, визначеному нормативно-правовими актами. 
Право другого підпису на фінансових документах має головний бухгалтер централізованої бухгалтерії Управління, або головний бухгалтер бухгалтерії закладу.
 
6. Діяльність закладу у рамках міжнародного співробітництва
 
6.1. Заклад за наявності належної матеріально-технічної бази, власних фінансових коштів має право підтримувати міжнародні спортивні контакти зі спортивними організаціями інших країн, брати участь у міжнародних заходах, проводити обмін спортивними делегаціями з метою вивчення міжнародного досвіду роботи. 
6.2. Заклад має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з органами управління освітою, фізичною культурою і спортом, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн в установленому законодавством порядку. 
За наявності відповідних умов заклад може здійснювати прийом іноземних делегацій. 

7. Документація закладу, порядок обліку та звітності
 
Перелік документів, які повинен мати заклад, порядок обліку та звітності затверджуються Мінмолодьспортом та повинні відповідати номенклатурі справ, затвердженій експертною комісією департаменту архівної справи та діловодства Одеської міської ради.
 
8. Контроль за діяльністю закладу
 
8.1. Державне управління закладом здійснюють органи місцевого самоврядування. 
8.2. Заклад або централізована бухгалтерія здійснює облік результатів власної діяльності, веде бухгалтерську та статистичну звітність, несе відповідальність за її достовірність відповідно до чинного законодавства. Заклад повинен надавати звіти засновнику, Управлінню. 
8.3. Заклад самостійно надає копії балансів та актів щорічної інвентаризації засновнику. 
8.4. Засновник за участю інших центральних органів виконавчої влади, у сфері управління яких перебуває заклад: 
- бере участь у визначенні та реалізації державної політики у сфері позашкільної освіти; 
- формує програми розвитку позашкільної освіти; 
- розробляє Положення про заклад, готує пропозиції щодо нормативів матеріально-технічного, фінансового забезпечення позашкільної освіти; розробляє нормативно-правові акти стосовно визначення соціальних гарантій педагогічним працівникам, спеціалістам закладу; 
- здійснює навчально-методичне керівництво, контроль та державне інспектування закладу незалежно від підпорядкування, типів і форм власності; 
- у разі необхідності має право одержувати від закладу будь-яку поточну та довідкову інформацію стосовно усіх видів діяльності. 
8.5. Контроль за діяльністю закладу здійснює засновник, Управління, органи місцевого самоврядування, інші органи у межах своїх повноважень. 
8.6. Державний контроль за діяльністю закладу здійснюється з метою реалізації єдиної державної політики у сфері позашкільної освіти та забезпечується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, у сфері управління якого перебуває заклад, органами місцевого самоврядування. 
8.7. Основною формою державного контролю за діяльністю закладу є державна атестація, яка проводиться не рідше ніж один раз на 10 років у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти. 
Результати державної атестації закладу оприлюднюються. Позачергова державна атестація проводиться, як виняток, лише за рішенням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі освіти або інших центральних органів виконавчої влади, у сфері управління якого перебуває заклад. 
8.8. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах їх компетенції: 
- затверджують обсяги фінансування закладу не нижче мінімальних нормативів, визначених у встановленому порядку спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти, та забезпечують фінансування витрат на їх утримання; 
- забезпечують збереження і зміцнення матеріально-технічної бази закладу, розвиток його мережі, ефективне використання закріплених за ним земельних ділянок; 
- створюють належні умови для вибору вихованцями видів спортивної діяльності відповідно до їх інтересів та запитів батьків або осіб, які їх замінюють; 
- можуть вводити додаткові педагогічні ставки, визначати контингент вихованців, учнів і слухачів у позашкільних навчальних закладах; 
- вживають заходів для залучення вихованців, учнів і слухачів, які потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації; 
- забезпечують соціальний захист вихованців, учнів і слухачів, педагогічних працівників, спеціалістів та інших працівників закладу; 
- організовують в установленому порядку підвищення кваліфікації, атестацію педагогічних працівників закладу незалежно від підпорядкування, типів і форм власності; 
- координують діяльність педагогічного колективу та вихованців закладу; 
- здійснюють контроль за діяльністю педагогічного колективу закладу, узагальнюють та поширюють досвід його роботи; 
- проводять державну атестацію; 
- сприяють створенню піклувальних та опікунських рад, благодійних фондів; 
- здійснюють інші повноваження відповідно до Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", інших законодавчих актів.

 

9.  Внесення змін до Статуту закладу

 

Зміни та доповнення до Статуту закладу затверджуються засновником і підлягають реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

10. Реорганізація та ліквідація закладу

 

10.1. Припинення діяльності закладу здійснюється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації. При реорганізації відбувається перехід всієї сукупності прав та обов’язків закладу до його правонаступника.

10.2. Реорганізація закладу здійснюється за рішенням засновника.

10.3. Ліквідація закладу здійснюється за рішенням засновника та/або суду.

10.4. Орган, який прийняв рішення про ліквідацію закладу, встановлює її термін.

10.5. Ліквідація закладу здійснюється комісією, призначеною органом, який прийняв рішення про ліквідацію.

10.6. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять усі повноваження з управління справами закладу.

10.7. Майно, яке залишається після задоволення претензій кредиторів та членів трудового колективу, передається засновнику.

10.8. Ліквідація є завершеною, а заклад вважається таким, що припинив свою діяльність, з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Ліквідаційна комісія несе відповідальність за шкоду, заподіяну засновнику, а також третім особам, при порушенні законодавства під час ліквідації.

 

Секретар ради                                            О. БриндакPage is created: 01.07.2015 10:08
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More