10:20:08   |   18 september 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Departments and offices / Управление молодежной и семейной политики Одесского городского совета

Управление молодежной и семейной политики Одесского городского совета

ПОЛОЖЕННЯ про управління молодіжної та сімейної політики Одеської міської ради

ПОЛОЖЕННЯ
про управління молодіжної та сімейної політики
Одеської міської ради

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Управління молодіжної та сімейної політики Одеської міської ради (далі - Управління) є виконавчим органом Одеської міської ради (далі - Ради) і створюється згідно із Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”.
Управління є правонаступником управління молодіжної політики, сім´ї та туризму Одеської міської ради.
1.2. Управління є юридичною особою, має гербову печатку, штампи, бланки, розрахунковий та інші рахунки, у своїй роботі керується чинним законодавством України, актами органів державної влади і управління, міської ради, розпорядженнями міського голови та виконкому і цим Положенням (далі - Положення).
1.3. До компетенції Управління входять повноваження виконавчого органу Ради з питань реалізації сімейної та молодіжної політики.
1.4. Управління підзвітне та підконтрольне Раді, підпорядковане виконавчому комітету Ради та міському голові.
1.5. Фінансування видатків Управління здійснюється з коштів бюджету міста згідно із затвердженим кошторисом, а також із коштів, розміщених на інших рахунках Управління за кошторисами, затвердженими його начальником.
1.6. Реорганізація і ліквідація Управління здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
1.7. Місцезнаходження Управління (юридична адреса): 65026, м. Одеса, вул. Пушкінська, 2.

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ

 

2.1. Основними завданнями та функціями Управління є:
2.2. Реалізація міської молодіжної та сімейної політики.
2.3. Підготовка разом з іншими виконавчими органами Ради інформаційно-аналітичних, статистичних матеріалів міських комплексних і цільових програм з реалізації державної молодіжної та сімейної політики.
2.4. Забезпечення належних умов соціального розвитку молодіжної верстви територіальної громади м. Одеси, сімей соціально-вразливих категорій.
2.5. Взаємодія з науковими, науково-дослідницькими установами і навчальними закладами з питань, віднесених до компетенції Управління.
2.6. Забезпечення додержання законодавства України стосовно сімей та молоді.
2.7. Здійснення функцій координації реалізації на місцевому рівні державної молодіжної та сімейної політики.
2.8. Розробка проектів, концепцій, комплексних та цільових програм, рішень виконкому з питань, віднесених до його компетенції, пропозицій щодо їх фінансування і матеріально-технічного забезпечення та організація їх виконання.
2.9. Координація діяльності з оперативного та організаційно- методичного управління міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, молодіжно-підлітковими клубами за місцем проживання.
2.10. Ведення статистичного обліку, підготовка і подання у встановленому порядку статистичної звітності про соціальне становище сімей та молоді.
2.11. Розробка пропозицій до проектів комплексних і цільових програм соціально-економічного розвитку міста та проектів бюджету міста з питань, віднесених до компетенції Управління.
2.12. Здійснення контролю за цільовим та ефективним використанням фінансових та матеріальних ресурсів, що виділяються з бюджету для задоволення соціальних потреб сімей соціально-вразливих категорій та молоді.
2.13. Сприяння залученню на виконання програм, віднесених до компетенції Управління, позабюджетних коштів.
2.14. Сприяння розвитку та зміцненню матеріально-технічної, кадрової, методичної бази молодіжних центрів, молодіжно-підліткових та сімейних клубів.
2.15. Сприяння реалізації суспільних ініціатив громадських організацій, статутні цілі яких відповідають завданням державної сімейної та молодіжної політики.
2.16. Сприяння розвитку міжрегіонального молодіжного співробітництва, громадянського євроінтеграційного потенціалу.
2.17. Внесення пропозицій про створення місцевих фондів, спеціалізованих соціальних служб для сімей та молоді.
2.18. Залучення благодійних фондів, громадських організацій, суб'єктів підприємницької діяльності до розв'язання актуальних соціальних проблем сімей та молоді.
2.19. Здійснення фінансування: діяльності молодіжної ради при виконавчому комітеті Ради, програм (проектів) з питань сприяння соціальному становленню та розвитку молоді, сімей, визначених виконавцями муніципального соціального замовлення.
2.20. Проведення фестивалів, конкурсів, заходів, спрямованих на розвиток творчого, громадського, бізнесового потенціалу сімей та молодих осіб.
2.21. Реалізація комплексу рекламно-інформаційних, просвітницьких, патронатних заходів, спрямованих на:
- поліпшення демографічної ситуації у місті,
- зміцнення інституту сім’ї, сімейних чеснот та норм моралі,
- підбір кандидатур потенційних батьків-вихователів та прийомних батьків,
- організація систематичного соціального супроводу дитячих будинків сімейного типу, прийомних, багатодітних та функціонально неспроможніх сімей,
- попередження (подолання) негативних явищ у молодіжному та батьківському (насильство в сім’ї) середовищі,
- підвищення правової обізнаності молоді, подружжя та їхніх дітей.
2.22. Створення сприятливого для сучасних сімей та молоді інформаційного простору, здатного задовільнити їхні соціально-культурні, освітні потреби.
2.23. Розгляд звернень громадян, оперативне та об'єктивне реагування за викладеними в них фактами.

 

3. ПРАВА УПРАВЛІННЯ

 

Управління має право:
3.1. Залучати фахівців інших виконавчих органів Ради, підприємств, організацій і об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) до розгляду питань, що знаходяться в його компетенції.
3.2. Одержувати у встановленому порядку від інших виконавчих органів Ради, місцевих підрозділів Держкомстату, підприємств та організацій інформаційні матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
3.3. Скликати у встановленому порядку наради з питань, віднесених до його компетенції.
3.4. Відкривати згідно з рішеннями Ради та її виконавчого комітету цільові позабюджетні рахунки.

 

4. КЕРІВНИЦТВО УПРАВЛІННЯМ

 

4.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.
4.2. Компетенція начальника Управління:
Начальник Управління:
4.2.1. Керує діяльністю Управління, забезпечує виконання обов'язків та повноважень, покладених на нього, діє від імені Управління без довіреності.
4.2.2. Надає на розгляд міського голови пропозиції про призначення на посади і звільнення з посад заступників начальника-завідувачів відділів Управління та інших посадових осіб.
4.2.3. Представляє міському голові розроблений Управлінням проект штатного розкладу апарату Управління з розрахунком видатків на його утримання.
4.2.4. Формує структурні підрозділи Управління згідно із затвердженим штатним розкладом.
4.2.5. Організує виконання розпорядчих документів Ради, міського голови та виконавчого комітету Ради відносно сімей та молоді.
4.2.6. У межах своїх повноважень видає накази. Накази начальника управління можуть бути скасовані міським головою.
4.2.7. Відповідно до чинного законодавства є головним розпорядником коштів, передбачених для Уравління у бюджеті м. Одеси.
4.2.8. У межах своїх повноважень представляє Управління, як виконавчий орган Ради, у відносинах з державними і громадськими організаціями, ішими виконавчими органами Ради, підприємствами, установами і громадянами.
4.2.9. Веде особистий прийом громадян.
4.2.10. Укладає відповідно до чинного законодавства угоди про виконання робіт і надання послуг, пов’язаних з реалізацією покладених на Управління повноважень.
4.2.11. Надає міському голові подання про призначення на посади та звільнення з посад керівників підпорядкованих Управлінню підприємств, установ, організацій комунальної власності.
4.2.13. Координує діяльність підпорядкованих Управлінню підприємств, установ, організацій комунальної власності.
4.2.14. У межах своїх повноважень видає доручення.
4.3. Структура Управління:
4.3.1. Начальник Управління, заступники начальника Управління.
4.3.2. Структурні підрозділи Управління: відділ сімейної політики та відділ молодіжної політики.
4.3.3. Структурні підрозділи Управління діють згідно з Положеннями про них. Положення про структурні підрозділи затверджуються начальником Управління.
4.3.4. Підпорядкованість структурних підрозділів Управління начальнику Управління та його заступникам встановлюється начальником Управління.

Секретар ради                                   О.А. Прокопенко

INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More