10:39:53   |   18 september 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Departments and offices / УПРАВЛІННЯ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

УПРАВЛІННЯ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ


Положення затверджено рішенням Одеської міської ради від 27.06.2006 р. № 20-V (додаток 28).
Зміни та доповнення внесено №4684-V від 07.10.2009р. 

 
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО УПРАВЛІННЯ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА
ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(в новій редакції) 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Управління з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Одеської міської ради (далі - Управління) є виконавчим органом Одеської міської ради (далі - Рада) і створюється відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
1.2. Управління в своїй роботі керується Конституцією України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні”, "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру", "Про цивільну оборону України", чинним законодавством України, актами міської ради, її виконавчого комітету, міського голови та цим Положенням (далі - Положення).
1.3. Управління є юридичною особою, може відкривати рахунки у банках, має печатку, штампи та бланки.
1.4. Управління підзвітне та підконтрольне Раді, підпорядковане виконавчому комітету Ради та міському голові.
1.5. Фінансування видатків Управління здійснюється за рахунок коштів бюджету міста відповідно до затвердженого кошторису видатків.
1.6. Місцезнаходження управління (юридична адреса): 65039, м. Одеса-39, вул. Артилерійська 1/1.

2. КЕРІВНИЦТВО І АПАРАТ УПРАВЛІННЯ

2.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою. Начальник Управління в своїй діяльності підконтрольний та підзвітний Одеській міській раді, підпорядкований міському голові та виконкому.
2.2. Компетенція начальника Управління.
Начальник Управління:
2.2.1. Керує діяльністю Управління, забезпечує виконання обов'язків і повноважень, що на нього покладені, діє від його імені без довіреності.
2.2.2. Вносить на розгляд міського голови пропозиції про призначення на посаду і звільнення з посади заступників начальника Управління та спеціалістів Управління.
2.2.3. Надає на затвердження міському голові проект штатного розкладу Управління з розрахунком видатків на його утримання.
2.2.4. Організує виконання розпоряджень міського голови, рішень Одеської міської ради, її виконавчого комітету.
2.2.5. В межах своїх повноважень видає накази. Накази начальника Управління можуть бути скасовані міським головою або виконкомом.
2.2.6. Відповідно до чинного законодавства є розпорядником коштів Управління.
2.2.7. В межах своїх повноважень представляє Управління у відносинах із державними і громадськими організаціями, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і громадянами.
2.2.8. Веде особистий прийом громадян.
2.2.9. Укладає відповідно до чинного законодавства договори.
2.2.10 Надає пропозиції про присвоєння рангів посадовим особам Управління.
2.3. Разом з начальником Управління його апарат складають:
2.3.1 Заступники начальника Управління, які призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою за поданням начальника Управління.
2.3.2. Структурні підрозділи Управління прямого підпорядкування (відділи, служби і т.п.) і подвійного підпорядкування (територіальні відділи, які виконують завдання цивільної оборони в районах міста Одеси).
2.4. Структурні підрозділи Управління діють відповідно до Положень про них. Положення про структурні підрозділи прямого підпорядкування затверджуються начальником Управління одноособово. Положення про структурні підрозділи подвійного підпорядкування затверджуються начальником управління за погодженням з головами районних адміністрацій.
2.5. Підпорядкованість структурних підрозділів Управління начальнику Управління та його заступникам встановлюється начальником Управління.

3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ

3.1. Основними завданнями Управління є:
3.1.1. Здійснення комплексу заходів щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.
3.1.2. Забезпечення готовності та контролю за станом готовності до дій і взаємодії органів Управління у цій сфері, сил та засобів, призначених для запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру і реагування на них.
3.1.3. Координація діяльності райадміністрацій, підприємств, установ та організацій усіх форм власності з питань цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та їх наслідків.
3.1.4. Визначення основних напрямків роботи у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та їх наслідків.
3.1.5. Захист населення від наслідків аварій, катастроф, великих пожеж, стихійного лиха та застосування засобів ураження.
3.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
3.2.1 Бере участь у забезпеченні реалізації політики держави у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
3.2.2. Здійснює управління через відповідні територіальні підсистеми єдиної державної системи.
3.2.3. Забезпечує проведення евакуаційних заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
3.2.4. Здійснює підготовку населення до дій у надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру відповідно до своїх повноважень.
3.2.5. Збирає інформацію та здійснює обмін нею у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечує своєчасне оповіщення та інформування населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
3.2.6. Забезпечує організацію і проведення аварійно-рятувальних, інших невідкладних робіт, а також підтримання громадського порядку під час їх проведення.
3.2.7. Сприяє сталому функціонуванню об’єктів господарювання у зоні виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
3.2.8. Готує документи Раді про включення до проекту бюджету міста витрат на розвиток та функціонування системи цивільної оборони, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків, забезпечує цільове використання виділених йому бюджетних коштів.
3.2.9. Визначає, в межах своєї компетенції, рівень надзвичайних ситуацій, забезпечує оперативне і повне інформування органів управління з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, щодо загрози їх виникнення або про їх виникнення та хід ліквідації.
3.2.10. Здійснює організаційно-методичне керівництво і координацію роботи з соціально-економічного, правового та медичного захисту громадян, які постраждали від надзвичайних ситуацій або брали участь у ліквідації їх наслідків.
3.2.11. Координує діяльність райадміністрацій, підприємств, установ та організацій усіх форм власності з приводу пошуку і рятуванню людей, ліквідації наслідків виливу нафтопродуктів, викиду шкідливих хімічних та радіоактивних речовин у довкілля.
3.2.12. Організовує у встановленому порядку надання допомоги населенню, яке потерпіло внаслідок надзвичайної ситуації.
3.2.13. Забезпечує контроль за накопиченням, збереженням та цільовим використанням фінансових резервів і матеріально-технічних ресурсів, призначених для ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків у порядку, встановленому законодавством.
3.2.14. Організовує підготовку і забезпечує цільове використання спеціалізованих аварійно-рятувальних формувань під час проведення робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків.
3.2.15. Організовує впровадження в практику досягнення науки і техніки під час проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
3.2.16. Організовує підготовку органів управління і сил цивільної оборони та населення до дій в умовах надзвичайних ситуацій.
3.2.17. Здійснення контролю за забезпеченням надійності та безпечності будинків і споруд незалежно від форм власності в районах, що зазнають впливу небезпечних природних і техногенних явищ та процесів.
3.2.18. Вжиття спільно з іншими виконавчими органами р
ради необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до закону, інформування про них населення, залучення в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення.

3.2.19. Участь у створенні місцевих екологічних автоматизованих інформаційно-аналітичних систем, які є складовою мережі загальнодержавної екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до екологічної інформації.
3.2.20. Організація та участь у здійсненні заходів, пов’язаних з цивільною обороною, на території міста Одеси.
3.2.21. Вжиття у разі надзвичайних ситуацій необхідних заходів відповідно до закону щодо забезпечення державного і громадського порядку, життєдіяльності підприємств, установ та організацій, врятування життя людей, захисту їх здоров’я, збереження матеріальних цінностей.
3.2.22. Підготовка і надання до управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності висновків щодо планів підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, здійснення яких може викликати негативні соціальні, демографічні, екологічні та інші наслідки.
3.2.23. Надання до департаменту оборонної роботи пропозицій щодо погодження проекту плану проведення потенційно небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки, взаємодія з органами військового управління під час планування та проведення таких заходів з метою запобігання і недопущення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків відповідно до закону.

4. ПРАВА УПРАВЛІННЯ

4.1. Управління має право:
4.1.1. Залучати фахівців інших підрозділів міськради та міськвиконкому, підприємств, організацій і об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) до розгляду питань, що знаходяться в його компетенції.
4.1.2. Одержувати в установленому порядку від інших підрозділів міськради та виконкому, підприємств і організацій інформацію та інші матеріали безкоштовно, необхідні для виконання покладених на нього функцій.
4.1.3. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що знаходяться в його компетенції.


5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Реорганізація і ліквідація Управління здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
5.2. Це положення набирає чинності з часу його затвердження Радою.Секретар ради О.А. Прокопенко

INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More