20:24:26   |   18 september 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Departments and offices / Управление инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского городского совета

Управление инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского городского совета

 Додаток 23 
до рішення Одеської міської ради 
№ 20-V від 27.06.2006

ПОЛОЖЕННЯ
та розвитку узбережжя Одеської міської ради
 
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.   Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя (далі - Управління) є виконавчим органом Одеської міської ради, і створюється    відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в   Україні".   Управління   є   правонаступником   Управління   інженерного захисту   території   міста   та   розвитку   узбережжя   виконавчого   комітету Одеської міської ради.
1.2.   Управління є     юридичною особою, має самостійний баланс, гербову печатку із своїм найменуванням, штампи, бланки, розрахунковий та інші рахунки.
1.3.   Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом   України   "Про   місцеве   самоврядування   в    Україні",    іншими законодавчими   та    підзаконними    актами    України,    актами   місцевого самоврядування та цим Положенням.
1.4.   Компетенцію Управління складають повноваження виконавчих органів міської ради щодо встановлення режиму використання, контролю за експлуатацією будинків і споруд на територіях розвитку небезпечних інженерно-геологічних процесів та на морському узбережжі.
          1.5. На Управління може бути покладено виконавчим комітетом Одеської міської ради, міським   головою    виконання   частини   повноважень,    що   делегуються міському самоврядуванню органами державної влади.
          1.6. Управління є підзвітним і підконтрольним Одеській міській раді, підпорядкованим її виконавчому комітету, міському голові.
          1.7. Управління утримується за рахунок коштів бюджету міста та інших джерел, не заборонених законодавством.
          1.8. Місцезнаходження управління: м.Одеса,   вул. Б.Хмельницького,18.
 
2. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ
2.1. Управління:
          2.1.1. Забезпечує   розробку   та   реалізацію   оперативних   заходів   і довгострокових програм розвитку   інженерної інфраструктури, насамперед об`єктів інженерного захисту,   ефективного використання   території міста й морського узбережжя, на які впливають небезпечні інженерно-геологічні процеси (зсуви, підтоплення грунтовими водами, провалля та просідання поверхні над підземними виробками).
          2.1.2. Вносить   пропозиції   щодо   розробки   детальних   планувань територій узбережжя, виступає єдиним замовником цих робіт.
          2.1.3. Контролює у межах своїх повноважень діяльність підприємств та організацій, що належать до комунальної власності , відносно забезпечення належного утримання та ефективної експлуатації території узбережжя та її інженерної інфраструктури, відповідно вимог чинного законодавства та актів місцевого самоврядування.
                        2.1.4. Виступає замовником   всіх робіт,   які пов'язані з інженерними мережами, шляховими роботами,        водовідведенням        та        водопостачанням, енергозабезпеченням, будівництвом чи реконструкцією споруд інженерного захисту на   території   узбережжя.  
2.1.5. Залучає на договірних засадах кошти і матеріальні ресурси організацій і підприємств, незалежно від форми власності, та суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб, які експлуатують чи використовують берегову зону для часткової або повної їх участі в реконструкції, ремонтно-поновлювальних роботах на об'єктах берегозахисного комплексу узбережжя.
          2.1.6. Бере участь у містобудівному плануванні території міста та узбережжя,    в тій частині, що стосується планувальних обмежень, передбачених діючими нормативами.
2.1.7.    Забезпечує технічну   експлуатацію   існуючих гідротехнічних, протизсувних та дренажних споруд, що знаходяться на балансі Управління.
          2.1.8. Здійснює моніторинг технічного стану об'єктів інженерного захисту, що знаходяться на балансі інших організацій на території міста за угодами з власниками.
           2.1.9. Проводить постійний   моніторинг   небезпечних інженерно-геологічних процесів та явищ   на всій території   міста.     Своєчасно інформує відповідні служби   міської   ради,   органи   та   служби,        населення,   у   випадку   очікуваного (прогнозного) небезпечного   розвитку інженерно-геологічних   процесів. Залучає відповідні виконавчі органи Одеської міської ради, міські комунальні підприємства та підрядні організації для своєчасного попередження, усунення чи мінімізації катастрофічних наслідків інженерно-геологічних процесів і явищ.
          2.1.10. Організовує виконання маркшейдерської    зйомки підземних виробок,   веде   облік   виробок та штучних порожнин у   межах   міської території;
          2.1.11. Здійснює контроль   за підтопленням     території   міста з використанням міської мережі спостережних гідрогеологічних свердловин.
2.1.12. Сприяє      розширенню     міської      мережі      спостережних гідрогеологічних свердловин   за рахунок   бюджетних та позабюджетних коштів відповідно   до державних програм боротьби з підтопленням міст та селищ.
          2.1.13. Здійснює   проектування,   буріння,   монтаж   та   експлуатацію спостережних свердловин на госпрозрахунковій основі, або є замовником цих робіт.
          2.1.14. Видає дозвіл на інженерно-геологічні,   спеціалізовані гідро­- геологічні та геофізичні вишукування для обґрунтування проектних рішень всіх видів будівництва, пошукові роботи на підземні виробки, технічні умови для проектування та будівництва об'єктів на ділянках, що мають вплив    небезпечних інженерно-геологічних процесів, контролює їх виконання з залученням госпрозрахункових підрозділів, погоджує проектну документацію на будівництво та землекористування для осіб, які ведуть нове будівництво.
2.1.15. Бере участь в державних і техничних комісіях з прийому в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів житлового, промислового та іншого призначення.
2.1.16. Розглядає   заяви   громадян,   юридичних   осіб,   громадських об'єднань   з   питань,   пов'язаних    із   впливом   небезпечних   інженерно- геологічних процесів та явищ, видає висновки і рекомендації стосовно стану територій та умов її безпечної експлуатації.
2.1.17. Розроблює проекти актів місцевого самоврядування з питань   інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя.
2.1.18. Контролює виконання нормативних вимог щодо експлуатації   зсувних,    зсувонебезпечних,    підтоплених   та   підроблених підземними виробками міських територій. Вживає заходів відповідно до чинного законодавства, до фізичних та юридичних осіб, які своїми діями сприяють розвитку   чи виникненню небезпечних   інженерно-геологічних процесів.
          2.1.19. В процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє   з      підрозділами районних адміністрацій міста та підпорядкованих їм комунальних підприємств, функції яких повязані з питаннями морського узбережжя.
         2.1.20. Здійснює разом з управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради підготовку для міській раді, її виконкому, міському голови узагальненого щорічного звіту про розвитку та ефективності використання геосередовища міста та морського узбережжя.
 
3. ПРАВА УПРАВЛІННЯ
3.1. Управління має право:
3.1.1. Залучати   спеціалістів   інших   виконавчих   органів   Одеської міської ради, підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян                    (за  погодженнями з їхніми керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції.
          3.1.2. Одержувати в установленому порядку від інших виконавчих органів Одеської міської ради, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної  статистики - безкоштовно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
          3.1.3. Одержувати у нормативний термін від інспекції державного архітектурно-будівельного контролю та інспекції з благоустрою м. Одеси інформацію про усунення порушень згідно з відомостями управління,     вимагати    додаткові    заходи    щодо    остаточного  усунення порушень.
          3.1.4. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції, міські технічні наради фахівців.
          3.1.5. Вносити Одеській міській раді та міському голові пропозиції щодо створення, реорганізації, ліквідації та перепрофілювання підприємств комунальної власності, що мають   відношення до   проблем інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя.
 
4. КЕРІВНИЦТВО І АПАРАТ УПРАВЛІННЯ
         4.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади   міським головою.
Начальник Управління має заступників, які за його поданням призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою.
4.2. Начальник управління:
4.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Управління завдань, визначає ступінь відповідальності заступників начальника управління, керівників його структурних підрозділів.
          4.2.2. Подає для затвердження міському голові проект штатного розкладу апарату управління з розрахунком видатків на його утримання.
4.2.3. Затверджує положення про структурні підрозділи, функціональні обов'язки та штатний розклад госпрозрахункових підрозділів управління.
4.2.4. Приймає    рішення    з питань    планування    господарчо-фінансової діяльності госпрозрахункових підрозділів управління.
          4.2.5. Видає у межах своєї компетенції накази, організує і контролює їх виконання.
4.2.6.   Діє без доручення від імені Управління в межах повноважень, визначених   цим   Положенням,   представляє   його   у   всіх   установах   та організаціях.
         4.2.7. Укладає договори відповідно до чинного законодавства України та у межах своєї компетенції.
4.2.8. Вносить подання міському голові про призначення на посаду і звільнення з посад керівників підприємств комунальної власності, для яких Управління визначено уповноваженим органом згідно з їх статутами або розпорядженнями міського голови.
4.2.9. Подає міському голові пропозиції щодо узагальненого щорічного плану   розвитку та господарського використання території узбережжя. 
 
5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1. Положення набирає чинності з моменту затвердження міською радою.
 
 Секретар ради                                     О.А. Прокопенко
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More