20:40:16   |   18 september 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Departments and offices / Управление развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Одесского городского совета

Управление развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Одесского городского совета

ПОЛОЖЕНИЕ об управлении развития потребительского рынка и защиты прав

Рішення

Одеської міської ради
N 20-V від 27.06.2006


Про затвердження структури виконавчих органів,

загальної чисельності апарату Одеської міської ради,

її виконавчих органів та витрат на їх утримання


Додаток 38
до рішення Одеської міської ради
N 20-V від 27.06.2006

ПОЛОЖЕННЯ
про управління розвитку споживчого ринку та захисту прав
споживачів Одеської міської ради

1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради (далі - "Управління") є виконавчим органом Одеської міської ради (далі - "Ради"), та створюється відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Управління є правонаступником Управління розвитку торгівлі та побутового обслуговування Одеської міської ради.

1.2. Управління в своїй роботі керується Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", чинним законодавством України, актами міської ради та її виконавчого комітету, міського голови, цим Положенням.

1.3. Управління є самостійною юридичною особою, має самостійний баланс, гербову і круглу печатку, штамп, бланки, рахунок в установах банку, в своїй роботі керується чинним законодавством України, актами органів державної виконавчої влади, Одеської міської ради та її виконавчого комітету,
розпорядженнями міського голови і цим Положенням (далі - "Положення").

1.4. На Управління може бути покладено Радою виконавчим комітетом, міським головою виконання частини повноважень, що делегувалися їм органами державної виконавчої влади.

1.5. Управління підзвітне та підконтрольне Раді, підпорядковане міському голові та виконавчому комітету Одеської міської ради.

1.6. Фінансування видатків Управління здійснюється з коштів бюджету міста відповідно до затвердженого кошторису видатків.

1.7. Місцезнаходження Управління: 65045, м. Одеса, вул. Преображенська, 60.

1.8. Ліквідація та реорганізація Управління здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України.

2. ОСНОВНI ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦIЇ УПРАВЛIННЯ

2.1. Здійснення заходів з розширення та вдосконалення мережі підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування.

2.2. Сприяння розвитку всіх форм торгівлі, організація місцевих ринків, ярмарок.

2.3. Забезпечення контролю за дотриманням правил торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування відповідно до чинного законодавства.

2.4. Здійснення в межах своєї компетенції, встановленої законодавством, контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, підприємствами житлово-комунального господарства.

2.5. Координація роботи підприємств торгівлі та побутового обслуговування, незалежно від форм власності, з метою розвитку всіх форм торговельного і побутового обслуговування населення.

2.6. Розробка та організація виконання спільно з іншими виконавчими органами Ради програм соціально-економічного розвитку міста, спрямованих на поліпшення торговельного та побутового обслуговування населення, визначення потреби у товарах широкого вжитку та побутових послугах для задоволення попиту населення.

2.7. Залучення у порядку, визначеному законодавством, підприємства, установи і організації до участі в розвитку торговельного та побутового обслуговування населення міста.

2.8. Участь в управлінні об'єктами торговельного та побутового обслуговування комунальної власності територіальної громади, забезпечення їхнього належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню.

2.9. Вжиття заходів з розширення та вдосконалення мережі підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування.

2.10. Здійснення контролю відповідно до чинного законодавства за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування.

2.11. Узгодження відкриття закладу (підприємства) громадського харчування.

2.12. Погодження санітарних паспортів аптечних закладів (структурних підрозділів).

2.13. Розгляд звернень споживачів, надання консультацій з питань захисту прав споживачів, аналіз договорів, що укладаються продавцями (виконавцями, виробниками) зі споживачами, з метою виявлення умов, які обмежують права споживачів.

2.14. Повідомлення відповідного територіального органу у справах захисту прав споживачів, інших органів, що здійснюють контроль і нагляд за якістю і безпекою продукції у разі виявлення продукції неналежної якості, фальсифікованої, небезпечної для життя, здоров'я, майна споживачів і
навколишнього природного середовища.

2.15. Тимчасове призупинення реалізації продукції до пред'явлення інформації, супровідних документів або припинення її реалізації у разі виявлення фактів реалізації продукції, яка не супроводжується необхідною, доступною, достовірною своєчасною інформацією та відповідними документами, або продукції з простроченим строком

2.16. Підготовка подання до органу, який видав дозвіл на провадження відповідного виду діяльності, для вирішення питання про тимчасове зупинення його дії чи про дострокове анулювання у разі систематичного порушення прав споживачів.

2.17. Подання позову до суду щодо захисту прав споживачів.

2.18. Видача дозволів на експлуатацію об'єктів торгівлі та сфери послуг, підготовка подання про їх скасування.

2.19. Підготовка подання до органу, який видав дозвіл на провадження відповідного виду діяльності для вирішення питання про тимчасове зупинення його дії чи про дострокове анулювання у разі порушення Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і
їхнього шкідливого впливу на здоров'я населення"

2.20. Сприяння розвитку мережі підприємств фірмової торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування населення міста. Вивчення та внесення пропозиції у відповідний розділ плану соціально-економічного і культурного розвитку м. Одеси з оптимізації структури роздрібної та оптової торгівлі, побутових послуг з метою найбільш повного задоволення попиту населення міста.

2.21. Сприяння організації оптових, осінньо-весняних, святкових та інших ярмарок на території міста.

2.22. Погодження підприємствам торгівлі, громадського харчування, сфери послуг, незалежно від форм власності, зручного для населення режиму роботи (у тому числі цілодобового) з урахуванням пропозицій районних адміністрацій.

2.23. Оформлення та видача відповідно до порядку, встановленому Одеською міською радою, дозволів на розміщення (дозволів на торгівлю) об'єктів торгівлі та сфери послуг усіх форм власності та дозволів на розміщення (дозволів на торгівлю) об'єктів на ярмарках, ярмарках-виставках у випадку
одноразової торгівлі, у закритих приміщеннях.

2.24. Спільно з юридичним Управлінням Одеської міської ради (відділом по захисту прав споживачів), з метою попередження порушень правил торгівлі, проведення обстеження об'єктів торгівлі та сфери послуг при видачі дозволів на експлуатацію та дозволів на розміщення (торгівлю) об'єктів торгівлі та
сфери послуг.

2.25. Здійснення контролю за реєстрацією дозволів на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг.

2.26. Організація та контроль за роботою торговельних підприємств з обслуговування інвалідів війни.

2.27. Контроль діяльності роботи ринків, взаємодія з адміністрацією ринків щодо дотримання правил торгівлі на ринках відповідно до чинного законодавства.

2.28. Обстеження ринків та складання актів обстеження з метою визначення соціально-економічної ефективності їх діяльності.

2.29. Надання на розгляд постійній комісії з підприємництва та торгівлі пропозицій про доцільність займати ринкам земельні ділянки для внесення проекту рішення міської ради про скасування дозволу оренди, землі.

2.30. Вжиття заходів щодо впорядкування стихійної торгівлі.

2.31. Складання протоколів про адміністративні порушення, в порядку, передбаченому Кодексом України "Про адміністративні правопорушення".

2.32. Надання методичної консультаційної і організаційної допомоги підприємствам торгівлі та побутового обслуговування населення всіх форм власності та відділам торгівлі районних адміністрацій з питань застосування правил торгівлі та побутового обслуговування населення і з інших питань, що
належать до компетенції Управління.

2.33. Координація діяльності відділів торгівлі районних адміністрацій з дотримання ними єдиного порядку розміщення та експлуатації об'єктів торгівлі, громадського харчування та сфери послуг.

2.34. Погодження розміщення об'єктів дрібно-роздрібної торговельної мережі при видачі дозволів на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг, видача яких віднесена до компетенції районних адміністрацій.

2.35. Укладання договорів оренди окремого, індивідуально визначеного майна у вигляді твердого покриття, що є об'єктом комунальної власності та використовується для установки літніх майданчиків, некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі.

2.36. Розгляд скарг та заяв, що надходять від громадян.

2.37. Надання звітів, інформації та інших необхідних документів міському голові, виконавчому комітету Одеської міської ради, Одеській міській раді.

2.38. Здійснення інших повноважень відповідно до рішень міської ради її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови.

2.39. Надання дозволів на розміщення на території об'єктів благоустрою будівель та споруд побутового, торговельного та іншого призначення.

3. ПРАВА УПРАВЛIННЯ

3.1. Залучення фахівців інших виконавчих органів міської ради, підприємств, організацій, установ (за погодженням з їхніми керівниками) до розгляду питань, що знаходяться в його компетенції.

3.2. Отримання у встановленому порядку від інших виконавчих органів міської ради, підприємств і організацій інформацію та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики - безкоштовно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього функцій.

3.3. Скликання у встановленому порядку наради з питань, що знаходяться в його компетенції.

3.4. Внесення постійній комісії з підприємництва та торгівлі пропозицій про створення, реорганізацію, ліквідацію та перепрофілювання комунальних підприємств у сфері торгівлі та побутового обслуговування, для подальшого внесення проекту рішення на розгляд міській раді.

4. КЕРIВНИЦТВО ТА АПАРАТ УПРАВЛIННЯ

4.1. Управління очолює начальник Управління, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою.

4.2. Компетенція начальника Управління. Начальник Управління:

4.2.1. Керує діяльністю Управління, забезпечує виконання обов'язків і повноважень, що на нього покладені, діє від його імені без доручення.

4.2.2. Вносить на розгляд міського голови пропозиції про призначення на посаду і звільнення з посади заступника начальника Управління, за згодою заступника міського голови.

4.2.3. Надає міському голові розроблений Управлінням проект штатного розкладу Управління з розрахунком видатків на його утримання.

4.2.4. Формує структурні підрозділи Управління відповідно до затвердженого штатного розпису.

4.2.5. Організовує виконання локальних нормативних актів Одеської міської ради та рішень виконавчого комітету Одеської міської ради, розпоряджень міського голови.

4.2.6. В межах своїх повноважень видає накази і доручення.

4.2.7. В межах своїх повноважень представляє Управління як структурний підрозділ виконавчого комітету Одеської міської ради у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями і громадянами.

4.2.8. Веде особистий прийом громадян.

4.2.9. Укладає відповідно до чинного законодавства договори про виконання робіт і надання послуг, необхідних для виконання Управлінням його повноважень.

4.2.10. Вносить пропозиції міському голові про призначення на посаду керівників комунальних підприємств у сфері торгівлі та побутового обслуговування, за згодою заступника міського голови.

4.2.11. Відповідно до чинного законодавства є розпорядником коштів Управління, відкриває банківські рахунки.

4.3. Структура Управління:

До складу Управління входять разом з начальником, заступники начальника, головні спеціалісти, головний бухгалтер і структурні підрозділи (відділ споживчого ринку, відділ роботи з ринками, відділ з питань захисту прав споживачів, відділ дозволів та узгоджень, відділ демонтажу).

4.4. Структурні підрозділи Управління діють відповідно до положення про них. Положення про структурні підрозділи Управління затверджуються начальником Управління особисто.

4.5. Підпорядкованість структурних підрозділів Управління начальнику Управління та його заступнику встановлюється
начальником Управління особисто.

Секретар ради
О. А. Прокопенко


INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More