06:08:38   |   23 september 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Departments and offices / Управление по вопросам культуры и искусств Одесского городского совета

Управление по вопросам культуры и искусств Одесского городского совета

ПОЛОЖЕНИЕ об управлении по вопросам культуры и искусств Одесского городского совета

Додаток до

рішення
Одеської міської ради
№ 20-V від 27.06.2006


ПОЛОЖЕННЯ
ПРО УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Управління з питань культури та мистецтв Одеської міської ради (далі „управління”) є виконавчим органом Одеської міської ради і створюється відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.
Управління з питань культури та мистецтв Одеської міської ради є правонаступником Управління з питань культури та мистецтв виконавчого комітету Одеської міської ради .
1.2. управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законодавчими і підзаконними актами України, актами органів місцевого самоврядування та цим „Положенням” (далі – „положення”).
1.3. На управління може бути покладено міською радою і виконавчим комітетом міської ради виконання частини повноважень, що делегувалися їм органами державної виконавчої влади.
1.4. Управління підзвітне та підконтрольне Одеській міській раді, підпорядковане виконавчому комітету Одеської міської ради, міському голові.
1.5. Фінансування видатків управління здійснюється з коштів бюджету міста згідно із затвердженим кошторисом видатків, а також з інших джерел, не заборонених законодавством.
1.6. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки у банках України, гербову печатку . штампи та бланки із своїм найменуванням та інші реквізити.
1.7. Ліквідація і реорганізація управління здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
1.8. Місцезнаходження (юридична адреса) управління: 65026, м. Одеса, Сабанєєв міст, 3.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ
2.1. основними завданнями управління є:
2.1.1. Забезпечення на території м. Одеси реалізації державної політики у сфері культури та мистецтв;
2.1.2. Здійснення, відповідно до законодавства, управління закладами культури та мистецтва, які належать територіальній громаді м. Одеси в межах повноважень органів місцевого самоврядування;
2.1.3. Забезпечення реалізації прав громадян на свободу літературної і художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина;
2.1..4 Розроблення та здійснення заходів щодо забезпечення умов відродження і розвитку культури української нації, культурної самобутності корінних народів і національних меншин;
2.1.5. Сприяння захисту прав і законних інтересів творчих працівників та їх спілок, а також закладів, комунальних установ і організацій культурно-мистецької сфери, що діють на території міста;
2.1.6. Створення умов для розвитку соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури та мистецтв, організація її матеріально-технічного забезпечення.
2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
2.2.1. Створює умови для розвитку музичного, образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва і самодіяльної творчості, народної художньої творчості, культурного дозвілля населення, сприяє формуванню репертуару мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музею, бібліотек;
2.2.2. Готує пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку міста та проекту бюджету міста;
2.2.3. Надає організаційно-методичну допомогу комунальним установам, закладам, підприємствам і організаціям культурно-мистецької сфери;
2.2.4. Проводить фестивалі, свята, конкурси самодіяльної народної творчості, виставки творів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва;
2.2.5. Сприяє збереженню та відтворенню історичного середовища міста, відродженню осередків традиційної народної творчості, художніх промислів і ремесел;
2.2.6. Створює сприятливі умови для утвердження української мови в суспільному житті, збереження і розвитку етнічної, мовної і культурної самобутності національних меншин;
2.2.7. Сприяє розвитку мережі та зміцненню матеріально-технічної бази закладів культури, мистецької освіти, шкіл естетичногг виховання;
2.2.8. Сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, інших громадських організацій;
2.2.9. Здійснює контроль за дотриманням фінансової дисципліни в комунальних закладах, підприємствах і організаціях культурно-мистецької сфери;
2.2.10. Подає, в установленому порядку пропозиції щодо застосування згідно із законодавством різноманітних форм морального і матеріального заохочення працівників за досягнення у творчій, педагогічній, культурно-освітній та виробничій діяльності;
2.2.11. Сприяє забезпеченню соціального захисту працівників закладів, підприємств і організацій культурно-мистецької сфери;
2.2.12. Організує вивчення та узагальнення досвіду роботи, підвищення кваліфікації працівників, які займаються проблемами відродження національної культури;
2.2.13. Бере участь в організації та проведенні міжнародних, всеукраїнських, регіональних, міських фестивалів і конкурсів, оглядів народної творчості, інших культурно-мистецьких заходів, а також мистецьких аукціонів, виставок-продажів;
2.2.14. Сприяє залученню до навчання в учбові заклади міста Одеси іноземних громадян на контрактній основі та направлення громадян України на навчання до інших країн;
2.2.15. Вносить пропозиції щодо створення і сприяє діяльності місцевих фондів, спрямованих на розвиток культури та мистецтва;
2.2.16. Здійснює розгляд листів, заяв та звернень громадян;
2.2.17. Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

3. ПРАВА УПРАВЛІННЯ
3.1. Управління має право:
3.1.1. Залучати спеціалістів установ, організацій та об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;
3.1.2. одержувати в установленому порядку від інших виконавчих органів Одеської міської ради, підприємств, установ і організацій усіх форм власності, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
3.1.3. Скликати, в установленому порядку, наради з питань, що належать до його компетенції.

4. КЕРІВНИЦТВО І АППАРАТ УПРАВЛІННЯ
4.1. Управління очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади міський голова.
4.2. Начальник управління у своїй діяльності підконтрольний та підзвітний Одеській міській раді, підпорядкований виконавчому комітету та міському голові.
4.3. Компетенція начальника управління.
Начальник управління:
4.3.1. Керує діяльністю управління, забезпечує виконання обов’язків і повноважень, що на нього покладені, діє від його імені без доручення;
4.3.2. Вносить на розгляд міського голови пропозиції щодо призначення на посаду і звільнення з посади заступника начальника управління та інших працівників управління – посадових осіб органів місцевого самоврядування, погоджені з відповідним заступником міського голови (згідно з розподілом обов’язків);
4.3.3. видає у межах своїх повноважень накази та контролює їх виконання;
4.3.4. Затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов’язки працівників управління;
4.3.5. надає подання міському голові щодо присвоєння працівникам управління рангів посадових осіб місцевого самоврядування;
4.3.6. Вносить подання міському голові щодо призначення на посади і звільнення з посад керівників установ та підприємств комунальної власності підпорядкованих управлінню з обов’язковим узгодженням із заступником міського голови;
4.3.7. Надає міському голові проект штатного розкладу управління з розрахунком видатків на його утримання;
4.3.8. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання управління.
4.4. Разом з начальником управління його апарат складають:
4.4.1. Заступник начальника управління, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою за поданням начальника управління та інші працівники управління, які є посадовими особами органів місцевого самоврядування.
4.5. Управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими виконавчими органами, представницькими органами, а також з підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.


Секретар ради                    О.А. Прокопенко


INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More