06:50:12   |   23 september 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Departments and offices / Управление по вопросам взаимодействия с органами самоорганизации населения Одесского городского совета

Управление по вопросам взаимодействия с органами самоорганизации населения Одесского городского совета

ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении по вопросам взаимодействия с органами самоорганизации населения Одесского городского совета

Додаток до

рішення
Одеської міської ради
№ 20-V від 27.06.2006


ПОЛОЖЕННЯ
про управління з питань взаємодії з органами самоорганізації
населення Одеської міської ради


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради (далі - "Управління") є виконавчим органом Одеської
міської ради з правами юридичної особи і створюється відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
1.2. Управління в своїй роботі керується Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України «Про
самоорганізацію населення України», чинним законодавством України, актами міської ради та її виконкому, міського голови, цим Положенням (далі -
"Положення").
1.3. Управління підзвітне та підконтрольне Одеській міській раді, підпорядковане міському голові та виконкому.
1.4. Фінансування видатків Управління здійснюється за рахунок коштів бюджету міста у відповідності з затвердженим кошторисом видатків, а також
інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.
1.5. Управління може відкривати рахунки у банках, має печатку, штампи та бланки зі своєю назвою.
1.6. Реорганізація і ліквідація Управління здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
1.7. Місцезнаходження Управління: 65004, м. Одеса, Думська площа, 1.

2. КЕРІВНИЦТВО Й СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ УПРАВЛІННЯ
2.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою. Начальник Управління в своїй діяльності підконтрольний та підзвітний Одеській міській раді, підпорядкований міському голові та виконкому.
2.2. Компетенція начальника Управління. Начальник Управління:
2.2.1. Керує діяльністю Управління, забезпечує виконання обов'язків і повноважень, що на нього покладені, діє від його імені без довіреності.
2.2.2. Вносить на розгляд міського голови пропозиції щодо призначення на посаду і звільнення з посади заступника начальника, керівників структурних підрозділів та спеціалістів Управління.
2.2.3. Представляє міському голові розроблений Управлінням проект штатного розкладу Управління з розрахунком видатків на його утримання в
межах загальної суми видатків на утримання виконавчого органу Ради, затвердженої міською радою.
2.2.4. Визначає функціональні обов'язки працівників Управління; сприяє підвищенню їх кваліфікації.
2.2.5. Організує виконання актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
2.2.6. В межах своїх повноважень видає накази. Накази начальника Управління можуть бути скасовані міським головою або виконкомом.
2.2.7. В межах своїх повноважень представляє Управління у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами,
установами, організаціями і громадянами.
2.2.8. Веде особистий прийом громадян.
2.3. Разом з начальником Управління його апарат складають:
2.3.1. Заступник начальника Управління.
2.3.2. Бухгалтер-касир.
2.3.3. Структурні підрозділи Управління прямого підпорядкування (відділи).
2.4. Відділи Управління здійснюють надані їм повноваження відповідно до Положень про них. Положення про відділи затверджуються начальником
Управління.
2.5. Підпорядкованість відділів Управління начальнику Управління та його заступнику встановлюється начальником Управління.


3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ
3.1. Основними завданнями управління є:
3.1.1. Інформаційне забезпечення міської ради, міського голови та виконкому з питань діяльності органів самоорганізації населення.
3.1.2. Створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення у межах Конституції і законів України.
3.1.3. Задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг.
3.1.4. Участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку території міста, діяльності органів самоорганізації населення, інших місцевих програм.
3.1.5. Додержання Конституції та законів України, реалізація актів Президента України та органів виконавчої влади, рішень міської ради та її
виконавчих органів, розпоряджень Одеського міського голови, рішень, прийнятих місцевими референдумами.
3.1.6. Забезпечення взаємодії виконкому з органами самоорганізації населення.
3.1.7. Організація проведення зборів (конференцій) жителів за місцем проживання.
3.2. Відповідно до покладених на нього завдань Управління:
3.2.1. Готує за дорученнями міського голови проекти рішень міської ради, рішень виконкому та розпоряджень міського голови.
3.2.2. Готує рішення Одеської міської ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення або його припинення.
3.2.3. Здійснює контроль за виконанням повноважень, делегованих Одеською міською радою, органу самоорганізації населення.
3.2.4. Розробляє проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку міста Одеси.
3.2.5. Залучає органи самоорганізації населення у здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, проведення робіт з
благоустрою, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, вулиць, площ, парків, обладнання дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами тощо.
3.2.6. Надає за дорученнями міського голови роз'яснення окремих положень нормативно-правових актів міської ради, органам місцевого самоврядування.
3.2.7. Організовує на добровільних засадах участь органів самоорганізації населення у здійсненні заходів щодо охорони пам'яток історії та культури,
ліквідації наслідків стихійного лиха, у будівництві і ремонті шляхів, тротуарів, комунальних мереж, об'єктів загального користування із дотриманням
встановленого законодавством порядку проведення таких робіт.
3.2.8. Здійснює контроль за якістю надання громадянам, які проживають у жилих будинках на території діяльності органу самоорганізації населення,
житлово-комунальних послуг та за якістю проведених у зазначених жилих будинках ремонтних робіт.
3.2.9. Розглядає звернення громадян, веде прийом громадян.
3.2.10. Веде єдиний реєстр органів самоорганізації населення в місті Одеса при їх реєстрації.
3.2.11. Припиняє рішення органу самоорганізації населення, що не відповідають чинному законодавству України або не віднесені до його
повноважень.
3.2.12. Здійснює контроль за діяльністю органів самоорганізації населення.
3.2.13. Складає звіти та аналізує результати роботи органів самоорганізації населення.
3.2.14. Здійснює контроль за фінансовою діяльністю органу самоорганізації населення у межах своїх повноважень.
3.2.15. Інформує громадян та органи самоорганізації населення про діяльність управління, організовує обговорення проектів, які готує Управління.
3.2.16. Здійснює інші повноваження відповідно до рішень міської ради та її виконкому, розпоряджень міського голови.


4. ПРАВА УПРАВЛІННЯ
4.1. Управління має право:
4.1.1. Залучати спеціалістів інших виконавчих органів ради, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду
питань, що належать до його компетенції.
4.1.2. Одержувати в установленому порядку від інших виконавчих органів ради, підприємств, установ і організацій інформацію, документи, інші
матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
4.1.3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.


Секретар ради                             О.А. Прокопенко

INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More