05:14:09   |   23 september 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Departments and offices / Управление здравоохранения Одесского городского совета

Управление здравоохранения Одесского городского совета

Положение об управлении охраны здоровья Одесского городского совета

Додаток 25
до рішення
Одеської міської ради
від " 27 "__06__ 2006 р.
№ 20-V
  
П О Л О Ж Е Н Н Я
ПРО УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ"Я
 ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
  
1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
1.1.Управління охорони здоров`я Одеської міської ради (далі - "Управління") є виконавчим органом Одеської міської ради і створюється відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Управління є правонаступником управління охорони здоров’я Одеської міської ради.
1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законодавчими і підзаконними актами України, актами органів місцевого самоврядування та цим Положенням (далі – “Положення”).
1.3. Управління підзвітне і підконтрольне Одеській міській раді, підпорядковане виконавчому комітету Одеської міської ради, міському голові.
1.4. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у банку, печатку із зображенням державного герба України, штамп та бланки зі своєю назвою.
1.5. Фінансування видатків управління здійснюється з коштів бюджету міста відповідно до затвердження кошторису видатків.
1.6. На Управління може бути покладено міською радою і виконавчим комітетом виконання частини повноважень, делегованих їм органами державної виконавчої влади.
1.7. Реорганізація та ліквідація Управління здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
1.8. Місцезнаходження Управління (юридична адреса): 65029, м.Одеса, вул. Коблевська, 13.
1.9.Управлінню підпорядковані лікувально – профілактичні заклади, установи та підприємства охорони здоров'я комунальної власності територіальної громади м. Одеси.
 
2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ
         
          Основними завданнями Управління є:
          2.1. Здійснення контролю за діяльністю закладів охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади м. Одеси.
            2.2. Організація надання медичної допомоги населенню в закладах охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади м. Одеси.
          2.3. Вивчення та узагальнення нових форм і методів роботи установ охорони здоров’я з упровадження наукових розробок в області профілактики захворювань і формування здорового способу життя населення, зниження захворюваності, інвалідності і смертності.
2.4.        Управління організовує та здійснює функції:
2.4.1.         Управління закладами охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади м. Одеси.
2.4.2.         Контроль за дотриманням санітарно-епідеміологічного режиму в лікувально-профілактичних установах разом з органами епіднагляду.
2.4.3.         Контроль за наданням лікувально-профілактичної допомоги дітям у дошкільних установах, школах, школах-інтернатах.
2.4.4.         Контроль за дотриманням законодавства в галузі охорони здоров’я.
2.4.5.         Претензійно-позовна робота, представлення і захист інтересів Управління в судах та інших органах.
2.4.6.         Формування річних і перспективних планів діяльності галузі охорони здоров’я; планування мережі закладів охорони здоров’я, затвердження кошторисів і штатних розписів закладів охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади м. Одеси; доведення до них планових показників діяльності; координація всіх джерел фінансування на поточне утримання закладів охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади м. Одеси і виконання цільових програм; планування і розрахунки асигнувань на виконання медичних програм, соціальних стандартів і нормативів; координація роботи із залучення позабюджетних коштів.
2.4.7.         Надання пропозицій до проекту бюджету міста в тій частині, що стосується галузі охорони здоров’я.
2.4.8.          Проведення науково-організаційної роботи, впровадження сучасних медичних технологій в практику закладів охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади м. Одеси, забезпечення умов для всебічного підвищення  знань та використання набутого досвіду працівниками.
2.4.9.       Робота з охорони материнства і дитинства, проведення оздоровчих заходів серед дітей і підлітків.
2.4.10. Аналіз причин втрати працездатності, контроль за закладами охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади м. Одеси з обґрунтованого направлення хворих на МСЕК.
2.4.11. Здійснення комплексу лікувально-профілактичних і діагностичних заходів серед населення у випадках виникнення епідемічних ускладнень, стихійного лиха, екологічних катастроф, пожеж, інших надзвичайних ситуацій.
2.4.12. Закріплення різних контингентів населення за закладами охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади м. Одеси.
2.4.13. Вирішення спільно з виконавчими органами Одеської міської ради питань, пов’язаних з капітальним будівництвом і капітальним ремонтом медичних об’єктів, внесення на розгляд відповідних органів пропозицій щодо планів, програм будівництва і реконструкції об’єктів.
2.4.14. Участь у підготовці програм соціально-економічного і культурного розвитку міста в галузі охорони здоров’я.
2.4.15. Впровадження сучасних технологій, удосконалення і відновлення технічної бази закладів охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади м. Одеси.
2.4.16. Забезпечення відповідно до законодавства пільгової категорії населення лікарськими засобами.
2.4.17. Обстеження, диспансерний огляд, лікування і реабілітація осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.
2.4.18. Координація діяльності закладів охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади м. Одеси в умовах обов’язкового медичного страхування, здійснення взаємодії з страховими компаніями.
2.4.19. Контроль за правильною експлуатацією, організацією обслуговування і утримання закладів охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади м. Одеси.
2.4.20. Організує в межах повноважень, визначених законодавством, роботу з охорони праці, безпеки руху засобів автотранспорту і протипожежного захисту закладів охорони здоров'я.
2.4.21. Забезпечує у визначений законодавством термін розгляд звернень громадян та їх об’єднань, здійснює контроль за цією роботою в підпорядкованих закладах охорони здоров'я.
2.4.22. Підписання договорів з вищими і середніми навчальними закладами про підготовку фахівців з подальшим розподілом до закладів охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади м. Одеси, відповідно до заявок.
2.4.23. Здійснює функцію орендодавця майна територіальної громади м. Одеси.
 
3.         ПРАВА УПРАВЛІННЯ
 
3.1. Управління має право:
3.1.1. Залучати фахівців виконавчих органів місткої ради, підприємств, організацій і об’єднань громадян (за погодженням з керівниками) до розгляду питань, що входить до компетенції Управління.
3.1.2. Отримувати у встановленому законом порядку від міської ради, виконавчого комітету, підприємств та організацій інформацію та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики – безкоштовно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього функцій.
3.1.3. Проводити у встановленому порядку наради з питань, що знаходяться в його компетенції.
3.1.4. Готувати проекти рішень про створення, реорганізацію, ліквідацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій охорони здоров’я, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Одеси.
3.1.5. Контролювати медичну діяльність підпорядкованих лікувально – профілактичних установ.
3.1.6.Проводити атестацію середніх медичних працівників підпорядкованих лікувально – профілактичних установ та брати участь в атестації лікарів та керівників підпорядкованих лікувально – профілактичних установ міста.
3.1.7. Брати участь в акредитації підпорядкованих лікувально-профілактичних установ.
3.1.8. Вимагати від керівників підпорядкованих лікувально-профілактичних установ негайного усунення недоліків в роботі.
3.1.9. Контролювати якість надання медичної допомоги в підпорядкованих лікувально-профілактичних установах.
3.2. Управління зобов’язане:
3.2.1. Здійснювати контроль за технічною експлуатацією закладів охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади м. Одеси, планувати  і контролювати, проведення капітальних ремонтів і будівництва.
3.2.2. Забезпечувати обсяг медичної допомоги відповідно до медико-економічних стандартів.
3.2.3. Організовувати в закладах охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади м. Одеси експертизи тимчасової непрацездатності, обов’язковий попередній і періодичний огляд працюючих.
3.2.4. Здійснювати організацію комплексних заходів із диспансерного нагляду, лікування, участі у реабілітації, пільгового лікарського забезпечення і протезування пільгової категорії населення міста.
3.2.5. Забезпечувати відповідно до законодавства розвиток усіх видів медичного обслуговування, розвиток, оптимізацію і удосконалення мережі закладів охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади м. Одеси.
3.3.        Забезпечувати гарантований рівень медичної допомоги громадянам.
3.4.        Надавати громадянам допомогу з діагностичних, лікувальних і профілактичних процедур.
3.5.        Забезпечувати надання стаціонарної медичної допомоги.
 
4.  КЕРІВНИЦТВО Й АППАРАТ УПРАВЛІННЯ
 
4.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою. Начальник Управління в своїй діяльності підконтрольний та підзвітний Одеській міській раді, підпорядкований виконавчому комітету та міському голові, відповідному заступнику міського голови.
4.2.        Компетенція начальника Управління.
Начальник Управління:
4.2.1. Керує діяльністю Управління, забезпечує виконання обов’язків і повноважень, покладених на нього, діє від його імені без довіреності.
4.2.2. Вносить на розгляд міського голови пропозиції про призначення на посаду і звільнення з посади заступників начальника Управління, керівників структурних підрозділів та інших працівників Управління.
4.2.3. Вносить подання міському голові щодо призначення на посади і звільнення з посад керівників лікувальних закладів, підприємств, установ, організацій комунальної власності територіальної громади м. Одеси, підпорядкованих Управлінню. за узгодженням із заступником міського голови.
4.2.4. Вносить на розгляд та затвердження міським голово, виконавчим комітетом розроблений Управлінням проект штатного розпису апарату Управління з розрахунком видатків на його утримання.
4.2.5. Формує структурні підрозділи Управління в межах затвердженого штатного розпису.
4.2.6. Організовує виконання розпорядчих документів органів місцевого самоврядування.
4.2.7. В межах своїх повноважень видає накази і затверджує рішення колегії Управління, скасовує та призупиняє дію незаконних наказів керівників підпорядкованих закладів; накази начальника Управління можуть бути скасовані міським головою або виконавчим комітетом.
4.2.8.  Відповідно до чинного законодавства є головним розпорядником бюджетних коштів, виділених Управлінню.
4.2.9. В межах своїх повноважень представляє Управління як виконавчий орган міської ради у відносинах з державними та громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, громадянами.
4.2.10. Веде особистий прийом громадян.
4.2.11. Укладає відповідно до чинного законодавства договори.
4.2.12. Вносить подання міському голові щодо встановлення і зміни рангів посадовим особам органів місцевого самоврядування – працівникам Управління.
4.2.13. В межах своїх повноважень видає доручення, відкриває банківські рахунки.
4.2.14. Затверджує правила внутрішнього розпорядку за погодженням з профспілковим комітетом.
4.3.        Відділи Управління здійснюють надані їм повноваження відповідно до Положень про них. Положення про відділи затверджується начальником Управління.
4.4.        Управлінню підпорядковані заклади охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади м. Одеси.
4.5.        В межах своїх повноважень забезпечує розгляд проектів планів розвитку комунальних установ, контролює їх виконання, вносить пропозиції міській раді про порядок звітності керівників перед виконавчим комітетом та міською радою.
4.6.        Колегія (дорадчий орган) Управління. До неї входять керівники структурних підрозділів Управління та інші особи, перелік яких визначається начальником Управління. Перелік питань, що передаються на розгляд колегії визначає начальник Управління.
 
 
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More