15:11:08   |   29 november 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Auctions / Auction legislation

ФОРМА річного плану державних закупівель, який підлягає оприлюдненню

ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                  Наказ Міністерства економіки України
                                                                                                   17.01.2006          № 8
 
ФОРМА
річного плану державних закупівель,
який підлягає оприлюдненню
___________________________________
(найменування замовника-розпорядника державних коштів)
 
Загальне найменування
предмета закупівлі
 
Загальна очікувана вартість предмета закупівлі
Джерело фінансування
Очікувана процедура закупівлі
Очікуваний термін проведення процедури закупівлі
Примітка
1
2
3
4
5
6
 
Голова тендерного комітету___________      _________              __________________
                                                            (посада)                 (підпис)                  (ініціали, прізвище)
(за рішенням тендерного комітету від                №           )                                                                                                                   
_________________________________
 
Директор департаменту 
координації державних закупівель                                                                                С. Нєжнова
 
 
 
 
  
                             Додаток
до форми річного плану державних закупівель, який підлягає оприлюдненню
 
 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
стосовно складання річного плану державних закупівель,
який підлягає оприлюдненню
 
              Ці методичні рекомендації розроблені з метою підготовки та оприлюднення замовником інформації про заплановані протягом року закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти.
              I. СКЛАДАННЯ І ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІЧНОГО ПЛАНУ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ, ЯКИЙ ПІДЛЯГАЄ ОПРИЛЮДНЕННЮ
              Річний план державних закупівель, який підлягає оприлюдненню, готується та затверджується рішенням керівника організації-замовника за поданням тендерного комітету протягом місяця після затвердження кошторису витрат (програм чи плану використання державних коштів), після чого оприлюднюється відповідно до Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”.
              У разі здійснення закупівель за кошти місцевого бюджету на засадах міжвідомчої координації план затверджується головою тендерного комітету за погодженням з відповідними розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів.
              Будь-які відмінності реального здійснення закупівель від затвердженого плану (зокрема у разі збільшення чи зменшення обсягів фінансування, настання непередбачуваних об’єктивних обставин, невідповідності закупівлі   державним потребам тощо) не потребують окремого внесення змін та оприлюднення.
              ІІ. ЗАПОВНЕННЯ ОКРЕМИХ ПОЗИЦІЙ ФОРМИ ПЛАНУ
У разі коли очікувана вартість предмета закупівлі є нижчою сум, зазначених у частині першій статті 2 Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”, такий предмет закупівлі за позиціями плану не відображається.
ЩОДО ГРАФИ 1
              Указується найменування предмета закупівлі, визначеного відповідно до наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 27.06.2003 № 165 “Про порядок визначення предмета закупівлі за державні кошти”. У разі закупівлі товару або послуги за умови економічної доцільності замовник має право застосовувати найменування предмета закупівлі, що базується на третьому і четвертому знаках Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97.
 
ЩОДО ГРАФИ 2
              Очікувана вартість закупівлі вказується в гривнях (цифрами та словами). Розпорядники (одержувачі) можуть зазначати укрупнені обсяги предметів закупівель відповідно до кодів економічної класифікації видатків з метою стимулювання цінової конкуренції.
ЩОДО ГРАФИ 3
Джерело фінансування закупівлі визначається відповідно до абзацу п’ятого статті 1 Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”.
ЩОДО ГРАФ 4 і 5
З урахуванням змісту граф 2 і 3 замовник може зазначити очікувану процедуру закупівлі та відповідно строк її проведення.
ЩОДО ГРАФИ 6
              Замовник може вказати на свій розсуд таку інформацію:
найменування головного розпорядника державних коштів;
інші зауваження та коментарі, зокрема щодо закупівель, які будуть проводитись на умовах міжвідомчої координації.
_________________________
 
Директор департаменту
координації державних закупівель                                                                       С. Нєжнова
 
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More