11:32:02   |   07 march 2021   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Orders of the City Mayor / № 10-01 р от 12.01.2006 г.

№ 10-01 р от 12.01.2006 г.

О создании Инвестиционного Совета при Одесском городском голове

Внесены изменения распоряжением №327-01р от 05.04.08г

Внесены изменения распоряжением №108-01р от 20.02.06г.

 

Внесены изменения распоряжением №229-01р от 04.04.07г. 

Розпорядження

Одеського міського голови

№10-01р від 12.01.2006р.

 

Про створення Інвестиційої Ради
при Одеському міському голові

 

Відповідно до ст. 42 Закону Украши «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв'язку з необхідністю сприяння залученню інвестицій в економіку та соціальну сферу м. Одеси, здійснення фахової експертизи відповідних пропозицій, проектів та програм:

1. Створити Інвестиційну Раду при Одеському міському голові.
2. Затвердити Положення про Інвестиційну Раду при Одеському міському голові (додаток 1) та персональний склад Інвестиційої Ради при Одеському міському голові (додаток 2).
3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.


Е. Гурвіц

Додаток 1
до розпорядження міського голови
№10-01р. від 12.01.2006р.  


ПОЛОЖЕННЯ
про Інвестиційну Раду
при Одеському міському голові 


1. Загальні положення
1.1. Інвестиційна Рада при Одеському міському голові (далі – Рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, що діє на громадських засадах і має своєю основною метою сприяння залученню інвестицій в економіку і соціальну сферу міста Одеси.
1.2. У своїй діяльності Рада керується нормами чинного законодавства України, розпорядженнями Одеського міського голови і цим Положенням.
1.3. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Ради здійснюється Комунальним підприємством „Агентство Програм Розвитку Одеси”.
1.4. Рішення Ради мають рекомендаційний характер.

2. Основні функції Ради
2.1. Основними функціями Ради є:
· експертна оцінка перспективності інвестиційних пропозицій, проектів і програм, що надходять від потенційних вітчизняних та іноземних інвесторів, виконавчих органів Одеської міської ради в контексті інтересів Одеської територіальної громади.
· ініціювання пропозицій, проектів і програм, пов'язаних із залученням інвестицій для реалізації програм розвитку міста.

3. Склад Ради
3.1. Голова і первісний склад Ради затверджуються розпорядженнями Одеського міського голови.
3.2. Число Членів Ради не може перевищувати одинадцяти осіб.
3.3. Із членів Ради, сформованої за розпорядженням Одеського міського голови, шляхом обговорення й голосування членами Ради формується Президія Ради, число учасників якої складає від трьох до п'яти осіб.
Керує Президією Ради голова Ради.
За дорученням голови Ради поточна організаційна робота здійснюється відповідальним секретарем Ради.
3.4. Внесення змін до складу Ради здійснюється розпорядженням Одеського міського голови із представлення Президії Ради.
3.5. Членами Ради можуть бути фахівці в області економіки, науки, освіти, культури й інших сфер громадського життя, чиї знання і досвід можуть бути корисні для реалізації покладених на Раду завдань.
3.6. Голова Ради (або один із членів Ради за його дорученням):
· організовує роботу Ради;
· скликає засідання Ради;
· головує на засіданнях Ради;
· надає Одеському міському голові матеріали і документи, пов'язані з діяльністю Ради;
· інформує Одеського міського голову про виконання його доручень, а також про діяльність Ради;
· виконує інші функції з керівництва діяльністю Ради.

4. Права й обов'язки члена Ради
4.1. Член Ради має право:
· брати участь у засіданнях Ради і діяльності робочих груп, до складу яких він входить;
· вносити пропозиції по порядку денному, по порядку проведення засідань Ради;
· вносити на розгляд Ради проекти документів і поправки до них;
· вимагати постановки своїх пропозицій на голосування;
· користуватися іншими правами, наданими цим Положенням.
4.2. Член Ради зобов'язаний:
· дотримуватися цього Положення;
· не розголошувати інформацію про питання, які обговорюються Радою, до офіційного обнародування цієї інформації.
4.3. Члени Ради виконують свою роботу в Раді на безоплатній основі.
4.4. Члени Ради беруть участь у роботі Ради і в голосуванні особисто.

5. Організація роботи Ради
5.1. Рада здійснює свої функції шляхом проведення засідань і організації діяльності робочих груп.
5.2. На засіданні в порядку, встановленому цим Положенням, може бути вирішене будь-яке питання, віднесене до відання Ради.
Скликання засідання здійснює голова Ради зі своєї ініціативи або з ініціативи Одеського міського голови.
Голова Ради повідомляє про час і місце проведення засідання Ради, а також про питання, що виносяться на її розгляд (порядок денний).
Членам Ради надаються проекти документів, що підлягають розгляду на засіданні, не пізніше ніж за три дні до розгляду на засіданні Ради.
Не підлягають розголошенню проекти документів, отриманих членами Ради в порядку підготовки до чергового засідання Ради, відомості, що містяться в цих документах, а також відомості про питання, обговорювані на засіданнях Ради та її робочих груп.
У випадку неможливості прибуття на засідання член Ради сповіщає про це голову Ради або відповідального секретаря Ради не пізніше ніж за один день до дня проведення засідання.
Член Ради, який не має можливості бути присутнім на засіданні Ради, має право направити в Раду свою думку по питанню, яке входить до порядку денного, у письмовій формі. Зазначена думка підлягає розглядові на засіданні Ради і враховується при голосуванні.
Засідання Ради визнається таким, що відбулось, якщо на ньому були присутні більше половини всіх членів Ради. При відсутності кворуму для проведення засідання Ради головою Ради оголошується дата проведення повторного засідання, не пізніше ніж через п'ять днів із тим самим порядком денним.
Кожен член Ради має один голос на засіданні Ради. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради. У випадку рівності голосів, голос голови Ради є вирішальним.
Протокол засідання Ради складається не пізніше трьох днів після проведення засідання у двох примірниках. Протокол підписує голова Ради або один із членів Ради за дорученням голови Ради.
5.3. Для роботи, пов'язаної з розглядом питань, що мають велике значення, а також для здійснення функцій Ради по окремих напрямках її діяльності із числа членів Ради можуть створюватися робочі групи.
Склад робочої групи, її керівник, коло питань, які обговорюються групою, а також регламент роботи визначаються рішенням голови Ради після обговорення з членами Ради на засіданні.
5.4. У разі потреби для розгляду конкретного питання голова Ради може залучати експертів, у т.ч. співробітників державних органів і органів місцевого самоврядування.
5.5. Рішення Ради (крім рішень по процедурних питаннях) представляються Одеському міському голові та оформлюються у вигляді експертних висновків за підписом голови Ради і, у разі потреби, керівника відповідної робочої групи.

Керуюча справами Т. Єршова

Додаток 2
до розпорядження міського голови
№10-01р. від 12.01.2006р. 
 

Персональний склад Інвестиційної Ради
при Одеському міському голові 

Баймуратов М.О.
– голова Ради, доктор юридичних наук, професор, член виконавчого комітету Одеської міської ради.
Члени Ради:
Брук Л.Л. - голова правління Одеської організації Спілки дизайнерів України;
Долженков О.О. - доктор політичних наук, директор департаменту зовнішніх зв’язків Одеської міської ради;
Коваль І.М. - доктор політичних наук, професор, директор Інституту соціальних наук Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова;
Котов Г.Й. - архітектор;
Кравець О.С. - академік Академії економічних наук України, професор, голова постійної комісії Одеської міської ради з питань бюджету та фінансів;
Кузнєцов Е.А. - кандидат економічних наук, заступник декана економіко-правового факультету Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова;
Фойгт Майнхард Аксель - інтегрований спеціаліст департаменту інвестиційної політики Одеської міської ради /виключений/;
Фрейдлін М.П. - кандидат економічних наук, президент Фонду розвитку ділового співробітництва.
Цирфа Г.Б. – президент юридичної фірми «ФСП» /включений до складу  розпорядженням № 108-01р від 20.02.2006/

Пойзнер М.Б. – доктор технічних наук, професор, завідувач лабораторії «Дослідження конструкцій гідротехнічних споруд» ЧорноморНДІпроекту /включений до складу розпорядженням №327-01р от 05.04.08г /

Керуюча справами Т. ЄршоваPage is created: 23.01.2006 17:41
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More