/ Main / Statutory acts / Resolutions of the City Council / № 1163-V от 05.04.2007

№ 1163-V от 05.04.2007

О внесении изменений и дополнений в решение Одесского горсовета от 27.06.2006 года № 101-V "О реорганизации КП "Одестеплокоммунэнерго" и КП "Одессатеплоэнерго" (зі змінами та доповненнями)

Внесено зміни та доповнення рішенням Одеськогої міськради №327-VI від 31.01.2011р. 

 

Рішення
Одеської міської ради
№ 1163-V від 05.04.2007

Про внесення змін та доповнень до рішення Одеської міської ради від 27.06.2006 року № 101-V «Про реорганізацію комунального підприємства «Одестеплокомуненерго» та комунального підприємства «Одесатеплоенерго»


Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою завершення процедури реорганізації шляхом злиття комунального підприємства «Одесатеплоенерго» та комунального підприємства «Одестеплокомуненерго», Одеська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Внести зміни та доповнення до рішення Одеської міської ради від 27.06.2006 року № 101-V «Про реорганізацію комунального підприємства «Одестеплокомуненерго» та комунального підприємства «Одесатеплоенерго» та викласти його у такій редакції:
«1. Реорганізувати комунальне підприємство «Одестеплокомуненерго» та комунальне підприємство «Одесатеплоенерго» шляхом злиття та створити на їх базі комунальне підприємство «Теплопостачання міста Одеси».


2. Затвердити статут комунального підприємства «Теплопостачання міста Одеси» (додається).


3. Доручити виконавчому комітету Одеської міської ради:
3.1. Зареєструвати комунальне підприємство «Теплопостачання міста Одеси» відповідно до чинного законодавства України.
3.2. Вжити необхідні заходи для проведення процедури реорганізації комунального підприємства «Одестеплокомуненерго» та комунального підприємства «Одесатеплоенерго» відповідно до чинного законодавства України.
3.3. Закріпити за комунальним підприємством «Теплопостачання міста Одеса» на праві повного господарського відання майно, необхідне для здійснення його діяльності».


4. Рішення Одеської міської ради від 29.09.2006 року № 366-V «Про внесення змін та доповнень до рішення Одеської міської ради від 27.06.06р. № 101-V «Про реорганізацію комунального підприємства «Одестеплокомуненерго» та комунального підприємства «Одесатеплоенерго», вважати недійсним.


5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з розвитку паливно-енергетичного комплексу.

 

 


Міський голова                                             Е. Гурвіц

 

 

Додаток

до рішення
Одеської міської ради
№ 1163-V від 05.04.2007

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ МІСТА ОДЕСИ»

(нова редакція)


1. Загальні положення.
1.1. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО „ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ МІСТА ОДЕСИ", іменоване надалі "Підприємство", створене відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Господарського кодексу
України, Цивільного кодексу України шляхом злиття комунального підприємства „Одестеплокомуненерго" та комунального підприємства „Одесатеплоенерго"


1.2. Найменування Підприємства:

1.2.1. Повне українською мовою: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ МІСТА ОДЕСИ»
1.2.2. Скорочене українською мовою: КП «ТМО»
1.2.3. Повне російською мовою: КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ГОРОДА ОДЕССЫ»
1.2.4. Скорочене російською мовою: КП «ТМО»

1.3. Засновником Підприємства є Одеська міська рада.
1.4. Комунальне підприємство є комерційним.
1.5. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи.
1.6. Підприємство підлягає державній реєстрації.
1.7. Підприємство здійснює свою діяльність на принципах комерційного розрахунку та власного комерційного ризику, вільного найму працівників.
1.8. Засновник не несе відповідальності за зобов'язаннями Підприємства, крім випадків, передбачених законодавством України. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями Засновника.
1.9. У своїй діяльності Підприємство керується цим Статутом, нормативно-правовими актами органів місцевого самоврядування і чинного законодавства України.
1.10. Підприємство є повним правонаступником прав та обов'язків комунального підприємства „Одестеплокомуненерго" (код 31506394) та комунального підприємства „Одесатеплоенерго" (код 31768847).
1.11. Місцезнаходження Підприємства: 65110, Україна, м. Одеса, вул. Балківська 1-б.


2. Мета і предмет діяльності Підприємства.
2.1.
Мета створення Підприємства.
2.1.1. Основною метою діяльності Підприємства є здійснення виробничо-технічної діяльності, спрямованої на надійне та безперебійне забезпечення споживачів тепловою та електричною енергією, одержання прибутку для здійснення діяльності Підприємства та задоволення на його основі соціально-економічних інтересів трудового колективу Підприємства.
2.2. Предмет діяльності Підприємства:
2.2.1. виробництво котельними підприємства теплової та електричної енергії;
2.2.2. передача, розподілення та реалізація теплової та електричної енергії;
2.2.3. виготовлення, ремонт та наладка котлів, обладнання котелень,
центральних теплових пунктів та теплових мереж;
2.2.4. будівництво та ремонт теплових мереж;
2.2.5. налагодження теплоенергетичного обладнання;
2.2.6. установка, монтаж, налагодження, ремонт обладнання з виробництва, постачання, споживання теплової енергії та контролю за її використанням;
2.2.7. підготовка фахівців з експлуатації, монтажу, ремонту, налагодження та поточного обслуговування теплоенергетичного обладнання;
2.2.8. проведення еколого-теплотехнічних іспитів;
2.2.9. ремонт, налагодження, контрольно-вимірювальних приладів і автоматики (КВПіА), систем зв'язку;
2.2.10. ремонт, налагодження, повірка теплових лічильників;
2.2.11. підготовка документів для видачі технічних умов та узгодження проектів;
2.2.12. підключення та відключення вводів абонентів теплових мереж;
2.2.13. планування реконструкції та розвідку системи теплозабезпечення міста;
2.2.14. розгляд та узгодження геодезичних зйомок для прокладки інженерних мереж та споруд.
2.2.15. здійснення експортно-імпортніх операцій товарів робіт та послуг згідно з чинним законодавством;
2.2.16. надання консалтингових послуг;
2.2.17. надання послуг бухгалтерського та розрахункового характеру;
2.2.18. будівництво, реконструкція будівель та споруд.


2.3. Види діяльності, що потребують спеціального дозволу, здійснюються Підприємством за наявності відповідних ліцензій.


3. Органи управління.
3.1.
До виключної компетенції Засновника відноситься:
3.1.1. Затвердження Статуту Підприємства, внесення до нього змін, доповнень.
3.1.2. Прийняття рішення про припинення діяльності Підприємства.
3.1.3. Встановлення цін та тарифів на послуги, роботи, що надаються Підприємством в разі, якщо такі ціни (тарифи) підлягають державному регулюванню.
3.1.4. Надання згоди про вступ Підприємства, як засновника (учасника), до інших господарських товариств.
3.1.5. Зміна розміру статутного фонду (статутного капіталу) Підприємства.


3.2. Розпорядженням Одеського міського голови призначаються:
3.2.1. Уповноважений орган для здійснення контролю за господарською діяльністю Підприємства:
3.2.2. Директор Підприємства.
3.2.3. Ревізійна комісія для контролю за фінансово-господарською діяльністю Підприємства.


3.3. Директор Підприємства відповідно до компетенції:

3.3.1. Подає на затвердження Засновнику проекти програм і планів, передбачених цим Статутом, а також звіти про їхнє виконання.
3.3.2. Без доручення (довіреності) діє від імені Підприємства, представляє його інтереси у вітчизняних і іноземних підприємствах та організаціях, установах, органах влади і місцевого самоврядування, формує адміністрацію Підприємства. У разі відсутності директора, з огляду на хворобу, відрядження чи інші причини строком понад одну добу, виконання його обов'язків покладається на першого заступника директора.
3.3.3. Видає довіреності на виконання будь-яких дій, що входять до його компетенції, відкриває в банківських установах рахунки.
3.3.4. Самостійно укладає від імені Підприємства контракти, договори, вчиняє інші правочини (за погодженням с уповноваженим органом), затверджує штатний розклад; підписує фінансові та господарські документи; видає накази, обов'язкові для всіх робітників Підприємства.

3.3.5. Приймає і звільняє робітників відповідно до штатного розкладу.
3.3.6. Вживає заходи заохочення і накладає дисциплінарні стягнення відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку.
3.3.7. Приймає рішення, видає накази з оперативних питань діяльності Підприємства.
3.3.8. Вчиняє будь-які інші дії, необхідні для здійснення господарської діяльності Підприємства, за винятком тих, що відповідно до Статуту повинні бути узгоджені з Засновником.

3.4. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства здійснює ревізійна комісія.


3.5. Ревізійна комісія за дорученням Засновника, або за власною ініціативою, здійснює перевірки з залученням необхідних спеціалістів.


3.6. Ревізійній комісії на її вимогу надаються всі необхідні документи і пояснення від посадових осіб Підприємства.


3.7. Ревізійна комісія надає результати перевірок Засновнику або Уповноваженому органу.


4. Статутний фонд (статутний капітал) Підприємства.
4.1.
Для здійснення господарської діяльності Підприємства створюється Статутний фонд у розмірі 5000 грн.


4.2. Статутним фондом Підприємства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, право користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (включаючи майнові права на об'єкти інтелектуальної власності), кошти, в тому числі в іноземній валюті.


4.3. Розмір статутного фонду (капіталу) Підприємства може бути змінено за рішенням Засновника.


5. Майно Підприємства.
5.1.
Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.


5.2. Майно Підприємства перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Одеси і закріплюється за ним на праві господарського відання.


5.3. Джерелами формування майна Підприємства є:
5.3.1. Грошові і матеріальні внески Засновника;
5.3.2. Доходи, одержані від реалізації продукції, послуг інших видів господарської діяльності;
5.3.3. Кредити банків та інших кредиторів;
5.3.4. Майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законом порядку.
5.3.5. Безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян.
5.3.6. Інші джерела, не заборонені чинним законодавством.


5.4. Вилучення державою у Підприємства майна, що ним використовується, здійснюється лише у випадках і порядку, передбачених законодавством.


5.5. Рішення про банкрутство Підприємства може бути прийняте лише за згодою Засновника.


5.6. Збитки, заподіяні Підприємству внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству за рішенням суду (господарського суду).


5.7. Основні фонди Підприємства не можуть бути предметом безкоштовного використання, застави, внеском до статутного фонду інших юридичних осіб, а також не можуть бути продані, передані або відчужені у будь-який спосіб без згоди Засновника.


5.8. Надання в оренду та списання майна Підприємства здійснюється відповідно до чинного законодавства.


6. Господарська діяльність і звітність Підприємства.
6.1. Підприємство самостійно здійснює свою господарську діяльність на принципах господарського розрахунку, несе відповідальність за наслідки цієї діяльності перед Засновником, за виконання взятих на себе зобов'язань перед трудовим колективом і партнерами за укладеними договорами, перед бюджетом і банками відповідно до чинного законодавства.


6.2. Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на продукцію, що воно виробляє, роботи, послуги, необхідності забезпечення виробничого, соціального розвитку Підприємства та надає на затвердження Засновнику або Уповноваженому органу вказані плани.
Основи планів складають договори, укладені із споживачами продукції, робіт, послуг і постачальниками матеріально-технічних ресурсів.


6.3. Прибуток Підприємства, що залишається після покриття матеріальних витрат, витрат на оплату праці, сплату відсотків за кредитами банків, податків і інших обов'язкових платежів, після перерахування до бюджету міста частки, визначеної Засновником, залишається в розпорядженні Підприємства.


6.4. Підприємство реалізує свою продукцію, роботи, послуги, відходи виробництва за цінами і тарифами, встановленими самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством, за
державними або цінами, встановленими Засновником.


6.5. Підприємство здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність.


6.6. Порядок ведення бухгалтерського обліку і статистичної звітності визначається чинним законодавством.


7. Трудові відносини.
7.1.
Трудовий колектив Підприємства складають всі громадяни, які беруть участь своєю працею в його діяльності на основі трудового договору (контракту).


7.2. Трудові відносини Підприємства з членами трудового колективу будуються на основі трудового законодавства України.


7.3. Соціально-економічні питання, що стосуються діяльності Підприємства, виробляються і приймаються його органами управління за участю трудового колективу або уповноважених ним органів і відображаються в колективному договорі. Колективним договором регулюється охорона праці, виробничі, трудові відносини, соціальне забезпечення, охорона здоров'я, лікування та оздоровлення, відпочинок, гарантії обов'язкового та добровільного медичного та пенсійного страхування членів трудового колективу.


8. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту Підприємства.
8.1.
Пропозиції про внесення змін до Статуту Підприємства можуть надходити від Засновника, адміністрації і трудового колективу Підприємства.


8.2. Засновник затверджує зміни і доповнення до Статуту.


Затверджені зміни до Статуту підлягають державній реєстрації у встановленому порядку.


9. Припинення діяльності Підприємства.
9.1.
Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.


9.2. Реорганізація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника.


9.3. Ліквідація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника або суду (господарського суду) в випадках, передбачених законодавством.


9.4. Ліквідація Підприємства провадиться призначеною Засновником ліквідаційною комісією, а у випадках припинення діяльності Підприємства за рішенням суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з керування справами Підприємства. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства, виявляє його дебіторів і кредиторів, і розраховується з ними, вживає заходи щодо сплати боргів Підприємства третіми особами, складає ліквідаційний баланс і подає його Засновнику або суду.


9.5. Наявні у Підприємства кошти, включаючи виторг від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків із бюджетом , оплати праці робітників та розрахунки з іншими кредиторами Підприємства, передаються ліквідаційною комісією Засновнику Підприємства.


9.6. Ліквідація Підприємства вважається завершеною, а Підприємство припиняє свою діяльність з моменту виключення його з Єдиного державного реєстру.


9.7. Ліквідаційна комісія відповідає за збитки, заподіяні Засновнику, а також третім особам у випадках порушення законодавства при ліквідації Підприємства.

 

Секретар ради                                     О.А. Прокопенко

 

 Page is created:

Published on a site:

Full address of the page:
07.05.2007 15:16

http://old.omr.gov.ua/

http://old.omr.gov.ua/acts/council/7445/