10:41:48   |   18 september 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the City Council / №2229-VI від 24.07.2012р.

№2229-VI від 24.07.2012р.

Про створення комунальної установи «Спеціалізована установа з надання безоплатної первинної правової допомоги у м. Одесі»  (зі змінами)

Рішення
Одеської міської ради
№2229-VI від 24.07.2012р.

 

Внесено зміни рішенням Одеської міської ради №3612-VI від 18.06.2013 
  

Внесено зміни рішенням Одеської міської ради №2506-VI від 21.12.2012

 

Про створення комунальної установи «Спеціалізована установа з надання безоплатної первинної правової допомоги у м. Одесі»

 

 

 

 

 

 
Відповідно до пункту 39-1 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 12 Закону України «Про безоплатну правову допомогу», з метою вирішення питань щодо надання безоплатної первинної правової допомоги у місті Одесі, враховуючи нагальні потреби соціально незахищених верств населення міста, Одеська міська рада

  
ВИРІШИЛА:

 
1. Створити комунальну установу «Спеціалізована установа з надання безоплатної первинної правової допомоги у м. Одесі».

 
2. Затвердити положення комунальної установи «Спеціалізована установа з надання безоплатної первинної правової допомоги у м. Одесі» (додається) .

 
3. Доручити виконавчому комітету Одеської міської ради:
3.1. Здійснити організаційно-правові заходи щодо виконання пункту 1 цього рішення відповідно до чинного законодавства.
3.2. Закріпити за комунальною установою «Спеціалізована установа з надання безоплатної первинної правової допомоги у м. Одесі» на праві оперативного управління майно, необхідне для здійснення ним діяльності, передбаченої положенням.
3.3. Привести власні нормативно-правові акти у відповідність до цього рішення.

 
4. Департаменту фінансів Одеської міської ради забезпечити фінансування установи за рахунок коштів бюджету м. Одеси.

 
5. Департаменту комунальної власності Одеської міської ради виділити придатні офісні приміщення, необхідні для функціонування установи в кожному районі м. Одеси.

 
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з законності, правопорядку та реалізації державної регуляторної політики.
 

Міський голова                                       О.Костусєв

 

Додаток до рішення
Одеської міської ради
від 24.07.2012р. №2229-VI

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО КОМУНАЛЬНУ УСТАНОВУ
«СПЕЦІАЛІЗОВАНА УСТАНОВА З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ

ПЕРВИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ У М. ОДЕСІ»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «СПЕЦІАЛІЗОВАНА УСТАНОВА З НАДАННЯ ПЕРВИННОЇ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ У М. ОДЕСІ» (далі – Установа), утворюється за рішенням Одеської міської ради з урахуванням потреб територіальної громади м. Одеси для надання безоплатної первинної правової допомоги відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу».
1.2. Повна назва: КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «СПЕЦІАЛІЗОВАНА УСТАНОВА З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПЕРВИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ У М. ОДЕСІ»
1.3. Скорочена назва: КУ «ПРАВОВА ДОПОМОГА».
1.4. Засновником Установи є Одеська міська рада (далі - Засновник).
1.5. Місцезнаходження Установи: ________________
1.6. Установа є бюджетною неприбутковою організацією, юридичною особою публічного права.
1.7. Установа є юридичною особою та згідно з законодавством набуває статусу юридичної особи від дати її державної реєстрації, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, та відділенні Казначейства, печатку зі своїм найменуванням, штамп, бланки.
1.8. Установа у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про безоплатну правову допомогу», іншими нормативно-правовими актами законодавства України, рішеннями Одеської міської ради її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови цим Положенням, яке розроблено на основі Типового положення «Про установу з надання безоплатної первинної правової допомоги», затвердженого наказом Міністерства юстиції України № 483/5 від 28.03.2012.

 

2. МЕТА СТВОРЕННЯ І ЗАВДАННЯ УСТАНОВИ

 

2.1. Основним завданням установи є забезпечення доступу до інформування особи про її права і свободи, порядок їх реалізації та відновлення у разі їх порушення, а також порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб.
2.2. Діяльність Установи ґрунтується на принципах:
- верховенства права;
- законності;
- доступності безоплатної правової допомоги;
- забезпечення якості безоплатної правової допомоги.

2.3. Установа відповідно до покладених на неї завдань:
розглядає звернення осіб про надання безоплатної первинної правової допомоги;
надає правову інформацію;
надає консультації і роз'яснення з правових питань;
складає заяви, скарги та інші документи правового характеру (крім документів процесуального характеру);
надає допомогу в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації;
інформує територіальну громаду про можливість отримання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги шляхом розміщення інформації на власному веб-сайті, веб-сайтах органів місцевого самоврядування та/або в засобах масової інформації шляхом розповсюдження інформаційних матеріалів;
узагальнює інформацію про надану безоплатну первинну правову допомогу, зокрема щодо кількості та категорій осіб, які звернулись по таку допомогу, та щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом, звітує перед Одеською міською радою.

2.4. Установа під час виконання покладених на неї завдань:
- взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, а також фізичними особами;
- сприяє громадським організаціям, іншим об'єднанням громадян у реалізації надання безоплатної правової допомоги;
- сприяє волонтерській діяльності у сфері надання безоплатної правової допомоги;
- веде облік проведеної роботи з надання безоплатної правової допомоги та готує статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали з питань, що належать до її компетенції.
 

2.5. Установа має право:
- вносити виконавчим органам ради пропозиції щодо вдосконалення роботи з надання безоплатної правової допомоги;
- подавати пропозиції до проекту бюджету міста Одеси з питань, що належать до її компетенції;
- залучати спеціалістів підприємств, установ та організацій за погодженням з їх керівниками для розгляду питань, що належать до її компетенції;
- одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до її компетенції.

 

3. УПРАВЛІННЯ УСТАНОВОЮ

 

3.1. Управління Установою здійснюється її Засновником.
3.2. До виключної компетенції Засновника належить:
3.2.1. Затвердження Положення про Установу, внесення до нього змін, доповнень.
3.2.2. Прийняття рішень про припинення діяльності Установи.
3.3. Установа у своїй діяльності взаємодіє з юридичним департаментом Одеської міської ради (далі – Департамент).
 

3.4. Безпосереднє керівництво Установою здійснює директор, який призначається та звільняється з посади Одеською міською радою.
Керівником установи може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту та досвід роботи на керівних посадах не менше ніж два роки, досвід роботи в галузі права є перевагою.

3.5. Директор Установи:
організовує її роботу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань, звітує перед Одеською міською радою;
видає у межах своєї компетенції акти організаційно-розпорядчого характеру, контролює їх виконання;
призначає на посади та звільняє з посад працівників установи, розподіляє обов’язки між ними, затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, приймає рішення щодо заохочення працівників установи та застосування до них дисциплінарних стягнень;
вносить на розгляд Одеської міської ради, пропозиції щодо структури, штатного розпису та кошторису установи;
здійснює особистий прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, та забезпечує проведення особистого прийому висококваліфікованими працівниками, які можуть вчасно, якісно та у повному обсязі надати роз’яснення положень законодавства та консультації з питань реалізації прав і свобод людини і громадянина та виконання обов’язків;
за погодженням з Одеською міською радою, залучає до ведення особистого прийому посадових осіб місцевого самоврядування;
забезпечує доступність, своєчасність та якість безоплатної первинної правової допомоги, що надається установою;
забезпечує регулярне вивчення потреб та рівня задоволеності осіб, що звертаються по надання безоплатної первинної правової допомоги, та готує відповідну звітну інформацію, яку подає Одеській міській раді, не рідше ніж раз на півроку;
забезпечує цільове використання коштів та майна установи, організовує ведення бухгалтерського та статистичного обліку, складання та подання звітності в установленому порядку;
здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

3.6. Працівниками установи, до повноважень яких належить безпосередньо надання безоплатної первинної правової допомоги, можуть бути громадяни, які мають вищу юридичну освіту. Професійні вимоги до інших працівників установи визначаються її керівником.

 

4. ФІНАНСУВАННЯ ТА МАТЕРІЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

4.1. Установа є неприбутковою установою. Фінансування Установи здійснюється з місцевого бюджету.
4.2. Джерелами формування майна установи є:
майно, передане Засновником;
майно, придбане за рахунок власних коштів або інших, не заборонених законодавством джерел;
майно, передане юридичними та фізичними особами
4.3. Установа фінансується за рахунок коштів місцевих бюджетів, інших, не заборонених законодавством джерел.
4.4. Майно, передане Установі Засновником, закріплюється за нею на праві оперативного управління.
4.5. Установі забороняється встановлювати плату за надання будь-якого з видів правових послуг безоплатної первинної правової допомоги та за видачу особам бланків заяв, звернень, запитів, довідок, інших документів, подання яких передбачено законодавством для реалізації прав і свобод громадянина.

 

5. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ УСТАНОВИ

 

5.1. Припинення Установи здійснюється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.
5.2. Реорганізація Установи здійснюється за рішенням Засновника.
5.3. Ліквідація Установи здійснюється за рішенням Засновника, суду, або господарського суду у випадках, передбачених законодавством.
5.4. Ліквідація Установи здійснюється призначеною Засновником ліквідаційною комісією, а у випадках ліквідації Установи за рішенням суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.
5.5. Ліквідація Установи вважається завершеною, а Установа припиняє свою діяльність з моменту виключення її з Єдиного державного реєстру.
5.6. При припиненні Установи працівникам, що звільнюються, гарантується дотримання їхніх прав і інтересів відповідно до трудового законодавства України.
 
Секретар ради                                              О. Б. БриндакPage is created: 27.07.2012 14:21
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More