10:30:04   |   18 september 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the City Council

Додаток 14
до рішення Одеської міської ради
від 27.06.06р.
№ 20-V

ПОЛОЖЕННЯ
про районну адміністрацію
Одеської міської ради
(Внесено зміни Додатком 7 до рішення Одеської міської ради від 07.10.2009р. №4684-V)
 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Районна адміністрація Одеської міської ради (далі - Райадміністрація) є виконавчим органом Одеської міської ради та створюється нею з метою реалізації функцій міського самоврядування на території відповідного адміністративного району міста Одеси, згідно із Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".
1.2. Райадміністрація є самостійною юридичною особою, має гербову печатку, штампи, бланки, розрахунковий та інші рахунки, у своїй роботі керується чинним законодавством України, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями Одеського міського голови, Положенням про виконавчий комітет Одеської міської ради та цим Положенням.
1.3. Райадміністрація підзвітна та підконтрольна Одеській міській раді, підпорядкована міському голові та виконавчому комітету міської ради (далі - виконком).
1.4. Фінансування райадміністрації здійснюється з бюджету міста відповідно до затвердженого кошторису.
1.5.     Для здійснення наданих повноважень райадміністрація забезпечується необхідними матеріальними та фінансовими ресурсами.
1.6.   Райадміністрація є правонаступником районної адміністрації Одеської міської ради.
1.7. Реорганізація та ліквідація райадміністрації проводиться відповідно до чинного законодавства України.
1.8. Місцезнаходження райадміністрацій:
- Київська райадміністрація – м. Одеса, вул. Ак. Корольова, 9;
- Малиновська райадміністрація - м. Одеса, вул. Ген. Петрова, 22;
- Приморська райадміністрація - м. Одеса, вул. Канатна, 134;
- Суворовська райадміністрація - м. Одеса, просп. Добровольського, 106.
 
2. КЕРІВНИЦТВО ТА АПАРАТ РАЙАДМІНІСТРАЦІЇ
2.1. Райадміністрацію очолює голова, який призначається і звільняється з посади міським головою.
Голова райадміністрації у своїй діяльності підконтрольний та підзвітний Одеській міській раді, підпорядкований міському голові та виконкому.
Голова райадміністрації в межах своїх повноважень представляє райадміністрацію у відносинах з державними, громадськими установами, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, діє від імені райадміністрації без довіреності.
 
2.2. До компетенції голови райадміністрації належить:
- здійснення керівництва діяльністю райадміністрації, забезпечення
виконання обов'язків та повноважень, покладених на неї;
- внесення на розгляд міського голови пропозиції щодо призначення та звільнення з посад першого заступника, заступників, керуючого справами, керівників структурних підрозділів райадміністрації та їх спеціалістів;
- розробка і подання на затвердження міському голові штатного розпису райадміністрації відповідно до структури, штатної чисельності та фонду оплати праці;
- створення структурних підрозділів райадміністрації, в тому числі, з правами юридичної особи, затвердження їх положень та штатного розпису;
- формування структурних підрозділів райадміністрації відповідно до затвердженого штатного розпису;
- організація виконання розпорядчих документів органів міського самоврядування на території району;
- видання в межах своїх повноважень розпоряджень. Розпорядження голови райадміністрації можуть бути скасовані міським головою або виконкомом;
- забезпечення на території району дотримання законодавства стосовно розгляду звернень громадян та їх об'єднань; ведення особистого прийому громадян;
- формування та затвердження складу комісій райадміністрації, розглядає висновків і пропозицій комісій з питань, віднесених до його компетенції, видання за результатами розгляду розпоряджень відповідно до чинного законодавства України;
- скликання загальних зборів громадян за місцем проживання;
- звернення у разі необхідності до суду з позовними заявами про визнання незаконними актів, розташованих у відповідному адміністративному районі підприємств, установ, організацій, що обмежують права мешканців району, а також повноваження райадміністрації;
- укладення договорів відповідно до чинного законодавства України;
- внесення подання міському голові щодо встановлення та підвищення рангів посадовим особам органів місцевого самоврядування - працівникам райадміністрації;
- керівництво цивільною обороною району;
- виконання функції головного розпорядника бюджетних коштів;
- забезпечення реалізації законних прав і інтересів громадян та юридичних осіб в галузі житлових, соціальних, трудових правовідносин;
- видання довіреностей в межах своїх повноважень.
 
 
2.3. Голова райадміністрації забезпечує інформування мешканців району про діяльність райадміністрації та інших органів місцевого самоврядування.
 
 
2.4. Голова райадміністрації несе відповідальність за свою діяльність в межах, визначених законодавством України. 
 
 
2.5. Разом з головою райадміністрації її апарат складають:
- перший заступник голови, заступники голови, керуючий справами райадміністрації, які призначаються та звільняються з посад міським головою;
- керівники, посадові особи і технічний персонал структурних підрозділів райадміністрації прямого підпорядкування (відділів, служб та ін.) та подвійного підпорядкування.
 
 
2.6. Для узгодженого вирішення питань, що відносяться до компетенції райадміністрації, в її структурі може створюватися дорадчий орган - колегія.
 
 
2.7. Для вирішення питань в окремих сферах діяльності райадміністрації відповідно до вимог чинного законодавства України створюються комісії. 
 
 
2.8. Підлеглість структурних підрозділів райадміністрації голові райадміністрації, його першому заступнику, заступнику, керуючому справами встановлюється головою райадміністрації.
 
3. ПОВНОВАЖЕННЯ РАЙАДМІНІСТРАЦІЇ
3.1. Райадміністрація здійснює надані повноваження, відповідно до чинного законодавства України.
3.1.1. Райадміністрація вирішує у встановленому законодавством порядку питання опіки та піклування.
3.2. Компетенція райадміністрації:
 
3.2.1. У галузі соціально-економічного розвитку та планування до відання райадміністрації належать:
- підготовка пропозицій щодо складання планів та програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування, організовує їх виконання. Надання виконкому звітів про хід та результати їх виконання;
- розробка програми соціально-економічного розвитку району, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування в межах своєї компетенції, організація їх виконання. Надання виконкому звітів про хід та результати їх виконання;
- забезпечення економічного та соціального розвитку території району, ефективного використання природних, трудових та фінансових ресурсів;
- складання балансів фінансових та трудових ресурсів, грошових доходів і видатків, необхідних для управління соціально-економічним і культурним розвитком району;
- залучення на договірних засадах підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, до участі в комплексному соціально-економічному розвитку району, координація зазначеної роботи на території району;
- розміщення на договірних засадах замовлень на виготовлення продукції, виконання робіт, надання послуг, необхідних для населення району, на підприємствах, в установах і організаціях;
- організація на території району діяльності комісії з проведення перепису населення;
- сприяння діяльності органів державної статистики та контролю, передача та отримання від них відомостей, передбачених чинним законодавством України.
 
 
3.2.2.   У галузі бюджету та фінансів до відання райадміністрації належить:
- участь у процесі формування бюджету міста;
- сприяння стягненню та надходженню місцевих податків і зборів у повному обсязі від підприємств, установ та організацій всіх форм власності, розташованих на території району, взаємодія з цих питань з районними органами Державної податкової служби;
- забезпечення виконання бюджету міста за доходами та видатками згідно з рішенням Одеської міської ради про бюджет міста на поточний рік в межах наданих повноважень;
- залучення коштів до цільового фонду бюджету району та витрачання їх відповідно до затвердженого міською радою Положення про цільовий фонд міста Одеси; залучення коштів до спеціального фонду;
- залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, розташованих на території району, та коштів громадян, а також бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових засадах об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи з охорони довкілля;
- сприяння здійсненню інвестиційної діяльності на території району.
 
 
3.2.3. У галузі торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування райадміністрація:
- здійснює, відповідно до чинного законодавства, контроль за належною експлуатацією й організацією обслуговування населення підприємствами торгівлі і громадського харчування, побутового обслуговування;
- складає адміністративні протоколи та акти стосовно правопорушень відповідно до чинного законодавства України;
- видає дозволи на розміщення та експлуатацію пересувної дрібно-роздрібної торговельної мережі;
- вносить пропозиції стосовно розвитку мережі торгівлі на території району;
-
- видає розпорядження про організацію виїзної та ярмаркової торгівлі на території району;
- забезпечує дотримання суб'єктами підприємницької діяльності належного  санітарно-технічного   стану об'єктів торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування, розташованих на території району.
 
 
3.2.4. У галузі житлово-комунального господарства райадміністрація:
- виконує функції уповноваженого органу власника житлового фонду нежилих приміщень, що належать до комунальної власності територіальної громади, підприємств з утримання та експлуатації приберегової смуги Чорного моря, аварійних служб;
- здійснює контроль за виконанням підприємствами та організаціями житлово-комунального господарства усіх форм власності функцій з утримання, експлуатації та ремонту житлового фонду району, утримання та експлуатації приберегової смуги Чорного моря;
- організовує та впроваджує нові форми та методи утримання та експлуатації житлового фонду;
- сприяє розвитку конкуренції в галузі житлово-комунального господарства та об'єктів благоустрою, створює комісії й проводить тендерні конкурси з цих питань;
- забезпечує утримання території району в належному санітарно-технічному стані, благоустрій та озеленення території району в межах виділених бюджетних та залучених коштів, стягує штрафи за неналежний санітарний стан місць громадського призначення, у випадках, передбачених законодавством;
- здійснює контроль за станом благоустрою територій, організації озеленення, охорони зелених насаджень і водоймищ, створенням місць відпочинку громадян;
- здійснює фінансування утримання аварійного житловою фонду за рахунок бюджетних коштів, різниці в тарифах на покриття збитків за теплопостачання будинків житлового фонду міської ради, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів;
- забезпечує реконструкцію та ремонт житлового фонду, укладає договори на реконструкцію житлового фонду;
- організовує роботи експлуатації та фінансування поточного ремонту доріг в межах коштів, передбачених бюджетом;
- координує роботу управлінь мікрорайонів в організації допомоги населенню у створенні об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, органів самоорганізації населення;
- видає, відповідно до затвердженого виконавчим комітетом порядку, дозволи на встановлення металевих гаражів окремим пільговим категоріям населення;
- узгоджує плани робіт районної дільниці КП "Зелентрест", "Одесміськсвітло" та "Міські дороги", контролює їх виконання та підтверджує обсяги фактично виконаних робіт;
- бере участь у роботі комісії з визначення відповідності будинків, споруд та приміщень санітарно-технічним вимогам, вносить відповідні пропозиції виконкому;
- видає направлення до спеціалізованих ліцензійних проектних організацій на розробку технічних висновків про можливість збереження та експлуатації об'єктів індивідуальної житлової забудови;
- координує діяльність спеціалізованих організацій на території району незалежно від форми власності та підпорядкування, що здійснюють експлуатацію електричних, водопровідних, каналізаційних, газових, теплових мереж та споруд;
- узгоджує надання в оренду та відчуження нежилих приміщень, що знаходяться в комунальній власності, площею більше ніж 50 кв. м;
- відповідно до чинного законодавства України бере участь в прийманні відомчого житлового фонду до комунальної власності міста;
- видає розпорядження про зміну функціонального призначення жилих, господарських та допоміжних приміщень;
- видає розпорядження про затвердження розподілу часток жилих приміщень та господарських споруд;
- проводить обстеження аварійного житлового фонду, видає розпорядження про необхідність позачергового відселення сімей, з наступним затвердженням на засіданні виконкому;
- встановлює нумерацію будників, квартир та споруд;
- бере участь у підготовці проектів рішень виконкому про зміну правового статусу гуртожитків та жилих будинків;
- надає пропозиції щодо розміщення- зупинок пасажирського транспорту, бере участь у розробці маршрутів міського пасажирського транспорту у межах району;
- узгоджує розміщення парковок та автостоянок на території району;
- вживає та проводить усі заходи з виявлення безгосподарного майна та передачі його у власність територіальної громади;
- вирішує питання щодо утримання територій поза межами прибудинкових територій та укладає договори на утримання цих територій в межах коштів затверджених бюджетом;
- визначає балансоутримання житлового фонду та нежилих приміщень.

3.2.5. У галузі управління комунальною власністю райадміністрація:
- у межах, визначених радою, здійснює управління комунальною власністю (підприємствами, житловим та не житловим фондами), розташованою на території району;
- для виконання зазначених у цьому Положенні повноважень може вносити на розгляд міському голові пропозиції щодо створення, реорганізації, ліквідації, перепрофілювання підприємств та організацій комунальної власності.

3.2.6. У галузі обліку та розподілу житла райадміністрація:
- утворює громадську житлову комісію та організовує її роботу;
- веде квартирний та кооперативний облік громадян району, які потребують поліпшення житлових умов;
- веде облік громадян, які мешкають у аварійних будинках;
- видає розпорядження про дозвіл на відчуження жилої площі з дотриманням вимог чинного законодавства із захисту прав і інтересів неповнолітніх дітей;
- видає розпорядження про включення жилих приміщень до службових та веде їх облік;

осіб, які користуються правом першочергового та позачергового отримання жилих приміщень;
- видає ордери особам, які перебувають на квартирному обліку в районі, на підприємствах, в установах та організаціях району;
- видає ордери на службові жилі приміщення;
- вирішує питання переоформлення особистих рахунків на житло;
- вирішує питання внесення змін до договорів найму жилих приміщень та їх бронювання;
- видає розпорядження про надання жилих приміщень у встановленому законом порядку;
- видає розпорядження про приєднання вивільнених жилих і нежилих приміщень та про виключення жилих приміщень з числа службових;
- здійснює облік житлового фонду та контроль за його використанням;
- розглядає та готує матеріали для списання жилих приміщень, непридатних для проживання, що знаходяться на території району, з балансу житлового фонду міста;
- надає дозвіл на експлуатацію нежилих приміщені у жилих будинках.
 
 
3.2.7. У галузі будівництва райадміністрація:
- бере участь у діяльності міської комісії з вибору земельних ділянок;
- організовує роботу районної міжвідомчої комісії. Видає розпорядження про будівництво індивідуального житла, реконструкцію, капітальний ремонт, переобладнання та прибудови жилих та нежилих будинків, споруд та приміщень, розташованих на території району, незалежно від форм власності;
- затверджує проектно-кошторисну документацію на реконструкцію, капітальний ремонт та реставрацію об'єктів комунальної власності, розташованих на території району;
- утворює та організує роботу державних та технічних комісій з приймання в експлуатацію завершених будівництвом об'єктів, незалежно від форми власності об'єкта будівництва, затверджує акти приймання завершених будівництвом об'єктів;
- приймає в експлуатацію завершені будівництвом об'єкти індивідуальної житлової забудови (крім самовільно збудованих);
- здійснює контроль за недопущенням самовільного будівництва у районі;
- звертається до суду з позовами про знесення жилих будинків разом з господарськими спорудами, зведеними громадянами самовільно;
- здійснює контроль за будівництвом, реконструкцією, капітальним ремонтом та реставрацією будинків та споруд, розташованих на території району у випадках, якщо райадміністрація є замовником;
- виступає замовником на ремонт, реконструкцію, реконструкцію з розширенням жилих будинків, будівель та споруд, що знаходяться в управлінні райадміністрації.
 
 
3.2.8. У галузі охорони довкілля райадміністрація:
- бере участь у розробці цільових міських та регіональних програм довкілля;
- готує та вносить на розгляд виконкому пропозиції щодо прийняття рішень про організацію території та об'єктів природно-заповіднього фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні;
- у межах своїх повноважень здійснює необхідні заходи з ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха, епідемій, епізоотій, інших надзвичайних ситуацій, інформує про них населення, залучає в установленому законом порядку до зазначених робіт підприємства, установи, організації, а також населення.
 
 
3.2.9. У галузі соціального захисту населення райадміністрація:
- забезпечує роботу розташованих на території району служб і
організацій, з питань соціального забезпечення та працевлаштування мешканців району;
- вирішує питання всиновлення, опіки, піклування, соціального захисту неповнолітніх та осіб, які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права та обов'язки;
- вживає заходів щодо поліпшення матеріально-побутових умов інвалідів, сімей, які втратили годувальника, малозабезпечених та багатодітних сімей, пенсіонерів та самотніх непрацездатних громадян;
- надає допомогу на поховання громадян у випадках, передбачених законодавством;
- надає допомогу пільговій категорії населення району щодо забезпечення медикаментами;
- готує цільові програми з питань соціального захисту населення, організовує їх виконання. Надає виконкому звіти про хід та результати їх виконання;
- надає за рахунок благодійних внесків і цільового фонду матеріальну допомогу малозабезпеченим громадянам, багатодітним сім'ям, інвалідам і літнім людям;
- надає згідно з законодавством одноразову допомогу громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха;
- вирішує згідно із законодавством питання охорони материнства і дитинства (надає пільги та допомогу);
- бере участь у колективних переговорах, укладанні колективних договорів, розв'язанні трудових спорів (конфліктів) на підприємствах, в установах та організаціях, розташованих на території району;
- приймає рішення з питань встановлення піклування над повнолітніми непрацездатними особами, відповідно до чинного законодавства;
- забезпечує організацію роботи з питань надання пільг ветеранам війни та праці, інвалідам, субсидій населенню для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг;
- забезпечує надання грошової допомоги малозабезпеченим громадянам і допомоги сім'ям з дітьми.
 
 
3.2.10. У галузі освіти, культури, охорони здоров'я, фізичної культури та спорту райадміністрація:
- сприяє функціонуванню установ освіти, культури, охорони здоров'я, фізичної культури та спорту незалежно від форми власності;
- узгоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників установ освіти, культури, охорони здоров'я, фізичної культури та спорту, що належать до комунальної власності;
- надає допомогу установам освіти, культури, охорони здоров'я, фізичної культури та спорту, розташованих на території району, у вирішенні побутових, комунальних, фінансових питань та сприяє зміцненню їх матеріально-технічної бази;
- організує роботу з отримання неповнолітніми повної загальної середньої освіти;
-
-
- сприяє поповненню фондів шкільних бібліотек;
- організовує роботу з профілактики асоціальних явищ серед неповнолітніх;
- вирішує питання соціального захисту дітей, а саме: усиновлення, встановлення опіки чи піклування, захист майнових та житлових прав, підготовка розпоряджень і відповідних документів для влаштування дітей у заклади освіти на повне державне забезпечення;
- забезпечує контроль за станом харчування та медичного обслуговування учнів закладів освіти району;
- бере участь у реалізації державних національних та міських програм з питань охорони здоров'я, освіти, фізичної культури, спорту та культури;
- забезпечує діяльність відділів освіти в межах своїх повноважень;
- створює умови для занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання населення та в місцях масового відпочинку;
- сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері охорони здоров'я, культури, освіти, фізкультури та спорту, роботи з молоддю;
- сприяє проведенню масових культурних та спортивних заходів.
 
 
3.2.11. У галузі мобілізаційної та оборонної роботи райадміністрація:
сприяє організації призову громадян на строкову військову та альтернативну (невійськову) службу, а також їх мобілізації, підготовці молоді до служби в Збройних Силах України, організації навчальних (перевірочних) та спеціальних військових зборів; забезпечує доведення до підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, а також населення наказу військового комісара про оголошення мобілізації;
-
- сприяє організації виробництва і постачанню військам підприємствами та організаціями, що належать до комунальної власності, замовленої продукції, послуг, енергоресурсів;
-
- здійснює заходи з військово-патріотичного виховання населення.
 
 
3.2.12. У галузі забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян райадміністрація:
- сприяє діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, внутрішніх справ і адвокатури;
- вносить подання до відповідних органів щодо притягнення до відповідальності посадових осіб, які ігнорують законні вимоги та рішення ради і її виконавчих органів, прийняті в межах їх повноважень;
- звертається до суду з позовом про визнання незаконними актів підприємств, установ, організацій, які обмежують права територіальної громади, в межах своїх повноважень;
- забезпечує виконання вимог законодавства стосовно розгляду звернень громадян, здійснює контроль за станом цієї роботи на підприємствах, в установах та організаціях, незалежно від форм власності;
- здійснює у випадку стихійного лиха, екологічних катастроф, епідемій, епізоотій, пожеж, інших надзвичайних ситуацій необхідні заходи щодо забезпечення державного та громадського порядку, життєдіяльності підприємств, установ і організацій, збереження матеріальних цінностей;
- утворює адміністративну комісію, сприяє її діяльності, організує відповідно до чинного законодавства і в межах своїх повноважень розгляд справ з адміністративних правопорушень; складає протоколи про адміністративні правопорушення зі справ, які віднесені законодавством до її компетенції;
- створює раду з опіки та піклування, вирішує питання опіки та піклування, зміни прізвища неповнолітніх, позбавлення батьківських прав;
- сприяє організації і проведенню виборів, референдумів, місцевих опитувань відповідно до чинного законодавства України.
 
4. ПРАВА РАЙАДМІНІСТРАЦІЇ
4.1. Райадміністрація має право :
- залучати працівників інших виконавчих органів місцевого самоврядування, територіальних структурних підрозділів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за узгодженням з їх керівниками) до розгляду питань, віднесених до їх компетенції;
- отримувати в установленому законом порядку від інших виконавчих органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на неї повноважень;
- скликати у встановленому порядку наради з питань, віднесених до її компетенції.
 
4.2. Райадміністрація може набувати інших прав відповідно до чинного законодавства України.
 
5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1. Положення набуває чинності з моменту затвердження Одеською міською радою.
 
 
 
Секретар ради                                         О.А. Прокопенко


Page is created: 11.11.2006 11:13
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More