06:34:01   |   23 september 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the City Council / №310-V от 29.09.06г.

№310-V от 29.09.06г.

О внесении изменений в решение Одесского горсовета от 27.06.06г. №20-V "Об утверждении структуры исполнительных органов аппарата Одесского горсовета, его исполнительных органов и расходов на его содержание"

Рішення

Одеської міської ради

№310-V від 29.09.06р.

 

Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 27.06.2006 року № 20-V

«Про затвердження структури виконавчих органів, загальної чисельності апарату

Одеської міської ради, її виконавчих органів та витрат на їх утримання»

 

Відповідно до статті 11, підпункту 5 пункту 1 статті 26, статті 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Одеська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Положення про управління з питань фондової діяльності та роботи з цінними паперами Одеської міської ради у новій редакції (додається).

2. Вважати таким, що втратив чинність додаток № 18 до рішення Одеської міської ради від 27.06.2006 року № 20-V «Про затвердження структури виконавчих органів,   загальної чисельності апарату Одеської міської ради, її виконавчих органів та витрат на їх утримання».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Одеського міського голову Гурвіца Е.Й.

 

Міський голова     Е.Гурвіц

 

Додаток до рішення

Одеської міської ради

від 29.09.2006р. №310-V

ПОЛОЖЕННЯ

про управління з питань фондової діяльності та

роботи з цінними паперами Одеської міської ради

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ФОНДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РОБОТИ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі - Управління) є виконавчим органом Одеської міської ради з правами юридичної особи і створюється відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.2. Управління в своїй діяльності керується Конституцією України. Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про цінні папери та фондову біржу». Порядком здійснення запозичень до місцевих бюджетів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 207 від 24.02.2003p., Положенням про порядок випуску облігацій внутрішніх місцевих позик, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 414 від 07.10.2003 року, чинним законодавством України, актами Одеської міської ради та її виконкому, Одеського міського голови та цим Положенням.

1.3. Управління підзвітне та підконтрольне Одеській міській раді, підпорядковане Одеському міському голові та виконкому.

1.4. Фінансування видатків Управління здійснюється за рахунок коштів бюджету міста відповідно до затвердженого кошторису видатків, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством України. 

1.5. Управління може відкривати рахунки у банках, має печатку, штампи та бланки із своїм найменуванням.

1.6. Реорганізація і ліквідація Управління здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

1.7. Місцезнаходження управління: 65004, м. Одеса, Думська площа, 1.

 

2. КЕРІВНИЦТВО ТА СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ УПРАВЛІННЯ

 

2.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади   Одеським міським головою. Начальник Управління в своїй  діяльності підконтрольний та підзвітний Одеський міський раді, підпорядкований   Одеському міському голові та виконкому.

2.2.  Компетенція начальника Управління. Начальник Управління:

2.2.1.  Керує діяльністю Управління, забезпечує виконання обов’язків і повноважень, що на нього покладені, діє від імені Управління без довіреності.

2.2.2.  Вносить на розгляд Одеського міського голови пропозиції про призначення на посаду і звільнення з посади заступника начальника, керівників структурних підрозділів та спеціалістів Управління.

2.2.3. Представляє Одеському міському голові розроблений Управлінням проект штатного розкладу Управління з розрахунком видатків на його утримання в межах загальної суми видатків на утримання виконавчого органу ради, затвердженої міською радою.

2.2.4. Визначає функціональні обов'язки працівників Управління, сприяє підвищенню їх кваліфікації.

2.2.5. Організує виконання актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

2.2.6. В межах наданих повноважень видає накази; накази начальника Управління можуть бути скасовані Одеським міським головою або виконкомом.

2.2.7. Веде особистий прийом громадян.

2.2.8. Має право представляти Управління в межах наданих повноважень у відносинах з державними органами та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, громадянами.

2.3. Разом з начальником Управління його апарат складають:

- заступник начальника Управління;

- головний бухгалтер;

- структурні підрозділи Управління прямого підпорядкування (відділи).

2.4. Відділи Управління здійснюють надані їм повноваження відповідно до положень про них. Положення про відділи затверджуються начальником Управління.

2.5. Підпорядкованість відділів Управління начальнику Управління та його заступнику встановлюється начальником Управління.

2.6. Юридична служба Управління підпорядкована начальнику Управління та начальнику юридичного управління Одеської міської ради.

 

3. ЦІЛІ ТА ЗАДАЧІ УПРАВЛІННЯ

 

3.1. Реалізація бюджетної політики у частині планування об'єму та структури муніципального боргу міста Одеси.

3.2. Здійснення запозичень та проведення операцій з муніципальним боргом, спрямованих на оптимізацію його структури та зменшення витрат на обслуговування у порядку, визначеному Одеською міською радою.

3.3. Проведення тендеру, торгів і т.п. на виявлення підприємств, установ, організацій, які надають послуги з проведення емісії цінних паперів, за рішенням Одеської міської ради.

3.4. Проведення конкурсу на виявлення фінансового консультанта.

3.5. Розробка договорів, а саме: договорів на виконання функцій керуючого рахунком у цінних паперах; договорів про надання послуг платіжного агента; договорів купівлі - продажу цінних паперів; договорів про обслуговування емісії цінних паперів; договорів андеррайтингу та інших договорів, що тосуються діяльності Управління.

3.6. Проведення іншої діяльності (тендери, конкурси та інше), яка спрямована на підготовку та випуск місцевої позики.

3.7. Організація обліку боргових зобов'язань та операцій з боргом, функціонування платіжної системи виконання боргових зобов'язань.

3.8. Розробка та обґрунтування інвестиційної привабливості муніципальних програм міста Одеси.

3.9. Організація роботи з позичальниками та інвесторами щодо роз'яснення нормативних актів, які регулюють роботу з муніципалітетом.

3.10. Розробка рекомендацій для виконання зобов'язань щодо погашення муніципальних позик.

3.11. Підготовка проектів по випуску муніципальних позик та інших фінансових інструментів для залучення позабюджетних коштів, спрямованих на фінансування міських програм.

3.12. Розробка заходів необхідних для підвищення кредитного рейтингу міста Одеси.

3.13. Здійснення контролю за виконанням заходів, запропонованих Управлінням та затверджених до виконання Одеською міською радою щодо погашення боргових зобов'язань міста у відповідності до чинного законодавства.

 

4. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ

 

4.1. Основним завданням Управління є реалізація місцевої політики в сфері фінансово-кредитних відносин, зменшення обсягів місцевих боргів, забезпечення
припливу капіталу для розвитку виробництва і обігу цінних паперів.

4.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань і в межах своїх повноважень виконує такі функції:

4.2.1. Здійснення діяльності на фондовому ринку щодо розміщення та обігу цінних паперів; організація роботи з рейтинговими агентствами щодо отримання та оновлення рейтингів; забезпечення фінансових процедур щодо отримання коштів від здійснених запозичень та фондових операцій.

4.2.2. Вчинення правочинів, пов'язаних з переходом прав власності на цінні папери і прав за цінними паперами, за винятком договорів, що укладаються під час розміщення цінних паперів.

4.2.3. Організація роботи для проведення лістингу (сукупності процедур з включення цінних паперів до реєстру організатора торгівлі та здіснення контролю за відповідністю цінних паперів і емітента умовам та вимогам, установленим у правилах організатора торгівлі).

4.2.4. Організація співпраці з платіжними агентами, андерайтерами, депозитарієм щодо здійснення обслуговування випуску та погашення цінних паперів.

4.2.5. Здійснення моніторингу на ринках цінних паперів та боргових зобов'язань.

4.2.6. Підготовка проектів угод про співпрацю з рейтинговими агентствами щодо присвоєння та оновлення рейтингів міста, а також рейтингів цінних паперів міста.

4.2.7. Здійснення організаційно-правового забезпечення, надання інформації для отримання та оновлення рейтингів міста Одеси та рейтингів його цінних паперів.

4.2.8. Співпраця з комунальними установами, підприємствами, організаціями щодо отримання необхідної інформації про економічні, соціально-культурні показники розвитку міста, які необхідні для присвоєння та оновлення кредитного рейтингу міста, його цінних паперів.

4.2.9.   Отримання в Міністерстві фінансів України висновків щодо відповідності проектів рішень про здійснення запозичень вимогам, установленим бюджетним законодавством.

4.2.10. Підготовка проектів рішень Одеської міської ради про випуск місцевих позик, лотерей та цінних паперів, а також отримання кредитів у банківських установах.

4.2.11. Оформлення та підготовка до затвердження уповноваженими особами Одеської міської ради інформації щодо емісії цінних паперів.

4.2.12. Реєстрація в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку випусків цінних паперів та інформації про їх випуск.

4.2.13. Публікація зареєстрованої інформації про емісію.

4.2.14. Забезпечення виготовлення бланків сертифікатів облігацій (у разі випуску облігацій у документарній формі) або розміщення глобального сертифіката (у разі випуску облігацій у бездокументарній формі).

4.2.15. Організація розміщення облігацій відповідно до вимог чинного законодавства.

4.2.16. Подання до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України звіту про результати випуску облігацій у строки та в порядку, передбачені чинним законодавством.

4.2.17. Розробка заходів для погашення облігацій, що здійснюються у термін, зазначений в інформації про випуск облігацій.

4.2.18. Подання до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України звіту (звітів) про погашення облігацій у строки та в порядку, передбачені чинним законодавством.

4.2.19. Подання до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України документів на скасування реєстрації випуску облігацій. 

4.2.20. Здійснення інформаційного забезпечення Одеської міської ради, Одеського міського голови та виконкому з питань діяльності на фондовому ринку.

 

5. ПРАВА УПРАВЛІННЯ

 

5.1. Управління має право:

5.1.1. Залучати спеціалістів інших виконавчих органів ради, підприємств, установ і
організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

5.1.2. Звертатись в установленому порядку до інших виконавчих органів Одеської міської ради, підприємств, установ і організацій по інформацію, документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.1.3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

5.1.4. Укладати угоди з національними та міжнародними кредитними агентствами, фінансовими та юридичними компаніями для забезпечення цілей та задач управління в межах, визначених Одеською міською радою.

5.1.5.   Залучати необхідних фахівців та організації, що не перебувають у комунальній власності, для вирішення завдань, безпосередньо пов'язаних з функціями Управління відповідно до чинного законодавства.

5.1.6. Проводити заходи з обміну досвідом з муніципальними структурами інших міст України, які мають практику випуску та погашення усіх видів цінних паперів.

 

Секретар ради     О. ПрокопенкоPage is created: 01.11.2006 11:00
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More