05:55:10   |   23 september 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the City Council

Додаток 12
до рішення
Одеської міської ради
№20-V від 27.06.06р

ПОЛОЖЕННЯ
Про відділ протоколу Одеської міської ради

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Відділ протоколу Одеської міської ради (далі - "Відділ") є виконавчим органом Одеської міської ради (далі - "Ради") і створюється відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
1.2. Відділ в своїй роботі керується чинним законодавством України, актами органів державної виконавчої влади, міської ради та її виконкому,
розпорядженнями міського голови та Положенням про Відділ протоколу Одеської міської ради (далі - "Положення").
1.3. До компетенції Відділу входять повноваження виконавчого органу ради у сфері організаційного та матеріального забезпечення протокольних
заходів за участю Одеського міського голови та його заступників, дотримання норм міжнародної ввічливості.
1.4. Відділ підзвітний та підконтрольний раді, підпорядкований міському голові, виконавчому комітету Одеської міської ради.
1.5. Фінансування видатків Відділу здійснюється з коштів бюджету міста відповідно до затвердженого кошторису видатків.
1.6. Реорганізація і ліквідація Відділу здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
1.7. Місцезнаходження Відділу (юридична адреса): 65004, м. Одеса, Думська площа, 1.


2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ
2.1. Основними завданнями Відділу є:
2.1.1. Організаційне та протокольне забезпечення зустрічей міського голови або його заступників з іноземними делегаціями та громадянами.
2.1.2. Участь в підготовці та проведенні заходів за участю дипломатичного корпусу, акредитованого в м. Одесі.
2.1.3. Забезпечення дотримання норм міжнародної ввічливості під час заходів, які проводяться виконавчими органами Одеської міської ради.
2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:
2.2.1. Участь у підготовці і проведенні зустрічей офіційних делегацій і гостей міста.
2.2.2. Організує забезпечення протокольними подарунками, сувенірною продукцією офіційних візитів та закордонних відряджень - делегацій Одеської
міської ради та її виконкому.
2.2.3. Забезпечує участь дипломатичного корпусу, акредитованого у м. Одесі, в урочистостях з нагоди святкових та пам'ятних дат, які
організовуються виконавчим комітетом Одеської міської ради, та дотримання норм міжнародного протоколу під час їх проведення.
2.2.4. Підготовка довідок для міського голови та його заступників в межах забезпечення протокольних заходів.
2.2.5. Внесення пропозицій щодо придбання, виготовлення необхідної протокольної атрибутики, пам'ятних подарунків, сувенірів, що вручаються від
імені міського голови.
2.2.6. Надання методичної та практичної допомоги іншим виконавчим органам ради, постійним комісіям ради, підприємствам, організаціям, закладам
міста з питань, покладених на Відділ відповідно до Положення.
2.2.7. Здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань.
2.2.8. Виконання доручень міського голови в межах компетенції Відділу.

3. ПРАВА ВІДДІЛУ
3.1. Відділ має право:
3.1.1. Залучати фахівців інших виконавчих органів ради, підприємств, організацій і об'єднань громадян (за згодою з їхнім керівництвом) до розгляду
питань, що знаходяться в його компетенції.
3.1.2. Одержувати у встановленому порядку від інших виконавчих органів ради, підприємств і організацій інформацію та інші матеріали,
необхідні для виконання покладених на нього функцій.
3.1.3. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що знаходяться в його компетенції.
3.1.4. Направляти запити та отримувати інформацію від дипломатичних та консульських представництв іноземних держав в Україні та України за
кордоном з питань, покладених на Відділ відповідно до Положення.


4. КЕРІВНИЦТВО І АПАРАТ ВІДДІЛУ
4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою.
4.2. Компетенція начальника Відділу.
Начальник Відділу:
4.2.1. Керує діяльністю Відділу, забезпечує виконання обов'язків і повноважень, що на нього покладені, діє від його імені без доручення.
4.2.2. Вносить на розгляд міського голови пропозиції щодо призначення на посаду і звільнення з посади заступників начальника Відділу.
4.2.3. Представляє виконкому розроблений проект штатного розпису Відділу з розрахунком видатків на його утримання.
4.2.4. Готує подання міському голові щодо призначення на посаду і звільнення з посади інших працівників Відділу.
4.2.6. Організовує виконання розпорядчих документів міської ради та виконкому, розпоряджень міського голови.
4.2.7. В межах своїх повноважень видає накази, що набирають чинності з моменту їх підписання; накази начальника Відділу можуть бути скасовані
міським головою.
4.2.8. В межах своїх повноважень представляє Відділ як виконавчий орган ради у відносинах з державними і громадськими організаціями, іншими
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і громадянами.
4.2.9. Веде особистий прийом громадян.
4.3. Склад Відділу:
4.3.1. Начальник Відділу;
4.3.2. Заступник начальника Відділу, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою за поданням начальника Відділу.
4.3.3. Головні спеціалісти Відділу.

Секретар ради О.А. ПрокопенкоPage is created: 25.10.2006 08:16
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More