17:05:49   |   20 september 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the City Council / №5983-V від 13.07.2010

№5983-V від 13.07.2010

Про зміну найменування Одеської загальноосвітньої школи №57 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області та затвердження статуту закладу у новій редакції

Рішення
Одеської міської ради
№5983-V від 13.07.2010

Про зміну найменування Одеської загальноосвітньої школи №57 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області та затвердження статуту закладу у новій редакції

 
Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року №964 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», з метою приведення найменування закладу освіти у відповідність до рішення Виконавчого Комітету Одеської Міської Ради депутатів трудящих від 25.02.1946 №129 «Про присвоєння чоловічій середній школі №57 Кагановичського району м. Одеси імені Героя Радянського Союзу Олександра Орлікова», Одеська міська рада
 
ВИРІШИЛА:

1. Змінити найменування Одеської загальноосвітньої школи №57 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області на Одеську загальноосвітню школу №57 І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського Союзу О.М. Орлікова Одеської міської ради Одеської області.

 
2. Затвердити статут Одеської загальноосвітньої школи №57 І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського Союзу О.М. Орлікова Одеської міської ради Одеської області у новій редакції (додається).

 
3. Доручити виконавчому комітету Одеської міської ради перереєструвати статут Одеської загальноосвітньої школи №57 І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського Союзу О.М. Орлікова Одеської міської ради Одеської області у новій редакції відповідно до чинного законодавства.

 
4. Вважати такими, що втратили чинність рішення Одеської міської ради від 26.01.2007р. № 898-V «Про зміну найменування загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №57 та затвердження статуту закладу у новій редакції» та від 22.01.2010р. № 5074-V «Про внесення змін до статуту Одеської загальноосвітньої школи №57 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 26.01.2007р. № 898-V «Про зміну найменування загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №57 та затвердження статуту закладу у новій редакції».

 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з науки та просвіти.

 

 

 
Міський голова                                                      Е. Гурвіц

 

 

Додаток
до рішення

Одеської міської ради
№5983-V від 13.07.2010 

 

СТАТУТ

ОДЕСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ №57 І-ІІІ СТУПЕНІВ

ІМЕНІ ГЕРОЯ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ О.М. ОРЛІКОВА

ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №57 зареєстрована виконавчим комітетом Одеської міської ради 23.02.2006р., свідоцтво серії А00 №267135, перейменована рішенням Одеської міської ради від 26.01.2007р. №898-V «Про зміну найменування загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №57 та затвердження статуту закладу у новій редакції» в Одеську загальноосвітню школу № 57 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області, свідоцтво серії А01 №170099, перейменована рішенням Одеської міської ради в ОДЕСЬКУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЮ ШКОЛУ №57 І-ІІІ СТУПЕНІВ ІМЕНІ ГЕРОЯ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ О.М. ОРЛІКОВА ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ.
1.2. Повна назва: ОДЕСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №57 І-ІІІ СТУПЕНІВ ІМЕНІ ГЕРОЯ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ О.М. ОРЛІКОВА ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ.
1.3. Скорочена назва: ОДЕСЬКА ЗОШ №57.
1.4. Місцезнаходження ОДЕСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ №57 І-ІІІ СТУПЕНІВ ІМЕНІ ГЕРОЯ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ О.М. ОРЛІКОВА ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ: 65012, м. Одеса, вул. Ямчитського, 7.
1.5. ОДЕСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №57 І-ІІІ СТУПЕНІВ ІМЕНІ ГЕРОЯ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ О.М. ОРЛІКОВА ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ є комунальним бюджетним загальноосвітнім навчальним закладом І-ІП ступенів.
1.6. ОДЕСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №57 І-ІІІ СТУПЕНІВ ІМЕНІ ГЕРОЯ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ О.М. ОРЛІКОВА ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі – навчальний заклад) є юридичною особою. Права та обов'язки юридичної особи навчальний заклад набуває з дня його державної реєстрації. Навчальний заклад має печатку, штамп, ідентифікаційний номер.
Навчальний заклад може мати самостійний баланс, відкривати рахунки в органах Державного казначейства України і банківських установах відповідно до чинного законодавства України, нормативно-правових актів центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
1.7. Засновником навчального закладу є Одеська міська рада (далі – Засновник).
1.8. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.
1.9. Завданнями навчального закладу є:
- забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;
- виховання громадянина України;
- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення, трудової діяльності;
- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;
- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
- виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян, як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів;
- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.
1.10. Навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, рішеннями Одеської міської ради та її виконавчого комітету, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.
1.11. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним статутом.
1.12. Навчальний заклад несе відповідальність за:
- безпечні умови освітньої діяльності;
- дотримання державних стандартів освіти;
- дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;
- дотримання фінансової дисципліни.
1.13. У навчальному закладі визначена українська мова навчання. Згідно з бажанням учнів та їх батьків, тенденціями розвитку регіону, суспільства та держави може вводитись профільне навчання в старшій школі.
1.14. Навчальний заклад має право:
- проходити в установленому порядку державну атестацію;
- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із Засновником;
- визначати варіативну частину робочого навчального плану;
- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб.
1.15. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються Засновником і здійснюються відповідними установами охорони здоров'я.
1.16. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, укладеними між ними.
 
II. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
2.1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно, відповідно до перспективного, річного планів.
У планах роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.
План роботи затверджується радою навчального закладу.
2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, складений на основі Типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.
Робочий навчальний план навчального закладу погоджується радою навчального закладу і затверджується відповідним органом управління освітою.
2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.
2.4. Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання у режимі п'ятиденного робочого тижня.
Учням навчального закладу надається право і створюються умови для індивідуального навчання відповідно до чинного законодавства.
2.5. Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється на загальних умовах за наказом директора на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, а також свідоцтва про народження дитини (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).
У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня, встановленого Міністерством освіти і науки України зразка, на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.
2.6. У навчальному закладі для учнів І-ІІ ступенів навчання за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу створюються групи продовженого дня.
Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із лих здійснюється за наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.
Організація роботи груп продовженого дня здійснюється відповідно до Положення про групу продовженого дня в загальноосвітньому навчальному закладі.
2.7. Структура навчального року, тижневе навантаження учнів встановлюються навчальним закладом у межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.
Навчальний рік розпочинається 1 вересня у День знань і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.
Навчальні заняття розпочинаються лише за наявності акта, що підтверджує підготовку приміщення навчального закладу для роботи у новому навчальному році.
Навчальний рік поділяється на семестри.
2.8. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).
2.9. За погодженням з відповідним органом управління освітою з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу щорічно встановлюється графік канікул, тривалість яких протягом навчального року становить не менше 30 календарних днів.
2.10. Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах - 35 хвилин, у других-четвертих – 40 хвилин, у п'ятих-дванадцятих - 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.
2.11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожний семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог погоджується з профкомом і затверджується директором.
Тижневий режим роботи навчального закладу фіксується у розкладі навчальних занять.
Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей і обдарувань.
2.12. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмета визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.
2.13. У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів.
У першому класі дається вербальна оцінка досягнень учнів у навчанні.
У документі про освіту (табелі успішності) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік. У свідоцтві та атестаті відображаються досягнення учнів у навчанні за навчальний рік та державна підсумкова атестація.
2.14. Результати семестрового, річного оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником.
2.15. Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається відповідно до чинного законодавства.
2.16. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається відповідно до чинного законодавства.
2.17. Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:
- по закінченні початкової школи – табель успішності;
- по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;
- по закінченні навчального закладу - атестат про повну загальну середню освіту.
2.18. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального заохочення: нагородження похвальним листом «За високі досягнення у навчанні» та похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», нагородження медалями - золотою «За високі досягнення у навчанні» та срібною «За досягнення у навчанні».

 
III. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
3.1. Учасниками навчально-виховного процесу у навчальному закладі є:
- учні;
- керівник;
- педагогічні працівники;
- бібліотекар, психолог, педагог соціальний;
- інші спеціалісти;
- батьки або особи, які їх замінюють;
- представники громадськості.
3.2. Права й обов'язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом.
3.3. Учні мають право:
- на вибір факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;
- на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновлювальною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;
- на доступ до інформації з усіх галузей знань;
- брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
- брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
- брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;
- брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
- на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;
- на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.
3.4. Учні зобов'язані:
- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати
загальнокультурний рівень;
- дотримуватись вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;
- бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;
- дотримуватись законодавства, моральних, етичних норм;
- брати посильну участь у різних видах суспільно-корисної праці, не заборонених
чинним законодавством;
- дотримуватись правил особистої гігієни, мати охайний зовнішній вигляд.
3.5. Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.
3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших
працівників, інші трудові відносини регулюються законодавством України про
працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими
актами.
3.7. Педагогічні працівники мають право на:
- захист професійної честі, гідності;
- самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров'я учнів;
- участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;
- проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;
- виявлення педагогічної ініціативи;
- чергову, позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;
- участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
- обрання форм підвищення кваліфікації, перепідготовки;
- отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років, в порядку, визначеному законодавством України;
- матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;
- об'єднання у профспілки.
Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.
3.8. Педагогічні працівники зобов'язані:
- забезпечити належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог;
- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;
- сприяти зростанню іміджу навчального закладу;
- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
- виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;
- готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;
- захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, впливу релігійних ідеологій, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну іншим шкідливим звичкам;
- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;
- дотримуватися положень статуту навчального закладу, правил внутрішнього розпорядку, умов трудового договору;
- виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;
- брати участь у роботі педагогічної ради.
3.9. У навчальному закладі обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.
3.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов'язків, умов колективного договору або за результатами атестації не відповідають посаді, яку займають, звільнюються з роботи відповідно до чинного законодавства.
3.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:
- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
- звертатись до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховното процесу та зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу;
- на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах.
3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов'язані:
- забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
- виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.
У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов'язків, передбачених законодавством, навчальний заклад може порушувати клопотання про відповідальність таких осіб.
3.13. Представники громадськості мають право:
- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;
- керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами, гуртками, секціями;
- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;
- проводити консультації для педагогічних працівників;
- брати участь в організації навчально-виховного процесу.
3.14. Представники громадськості зобов'язані:
- дотримуватись статуту навчального закладу;
- виконувати накази та розпорядження директора навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування;
- захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства;
- пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

 
IV. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ
4.1. Управління навчальним закладом здійснюється його Засновником – Одеською міською радою.
Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор.
Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років.
Директор навчального закладу та його заступники призначаються і звільнюються з посади відповідно до чинного законодавства. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.
4.2. Координацію діяльності навчального закладу здійснює управління освіти та науки Одеської міської ради.
4.3. Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу є конференція, що скликається не менше одного разу на рік.
Делегати конференції з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:
- працівників навчального закладу – зборами трудового колективу;
- учнів 5-11(12)-х класів – класними зборами;
- батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.
Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників навчального закладу – 15 осіб, учнів 5-11(12) класів – 15 осіб, батьків і представників громадськості – 15 осіб. Термін їх повноважень становить 2 роки.
Конференція правочинна, якщо в її роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається більшістю голосів присутніх делегатів.
Право скликати конференцію мають голова ради навчального закладу, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, Засновник. Конференція:
- обирає раду навчального закладу, її голову, встановлює термін їх повноважень;
- заслуховує звіт директора і голови ради навчального закладу;
- розглядає питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу;
- затверджує основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядає інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;
- приймає рішення про стимулювання праці керівника та інших педагогічних працівників.
4.4. У період між конференціями діє рада навчального закладу.
4.4.1. Метою діяльності ради є:
- сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;
- об'єднання зусиль педагогічного й учнівського колективів, батьків, громадськості для розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;
- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;
- розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;
- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу.
4.4.2. Основним завданням ради є:
- підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;
- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
- формування навичок здорового способу життя;
- створення належного психологічного клімату в навчальному закладі;
- сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;
- підтримка громадських ініціатив із вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
- сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;
- підтримка громадських ініціатив зі створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;
- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства про обов'язковість загальної середньої освіти;
- стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;
- зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.
4.4.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів ІІ-ІП ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються конференцією навчального закладу.
Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно конференцією.
На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.
4.4.4. Рада навчального закладу діє на засадах:
- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
- дотримання вимог законодавства України;
- колегіальності ухвалення рішень;
- добровільності і рівноправності членства;
- гласності.
Рада працює за планом, затвердженим конференцією.
Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не менше чотирьох разів на навчальний рік.
Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, Засновника, а також членів ради.
Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.
У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.
Рішення ради, що не суперечать законодавству України та статуту навчального закладу, доводяться в семиденний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості.
У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання.
До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.
4.4.5. Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради.
Голова ради може бути членом педагогічної ради.
Головою ради не може бути директор та його заступники.
Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.
Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов'язані з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.
4.4.6. Рада навчального закладу:
- організовує виконання рішень конференцій;
- вносить пропозиції про зміну типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
- спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;
- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням статуту навчального закладу;
- затверджує режим роботи навчального закладу;
- сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах влади та місцевого самоврядування;
- приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні», нагородження учнів похвальним листом «За високі досягнення у навчанні» та похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;
- разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;
- погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;
- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;
- виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції про поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;
- ініціює проведення добродійних акцій;
- виносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
- сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків або осіб, які їх замінюють, до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;
- розподіляє і контролює кошти фонду загального обов'язкового навчання,
приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;
- розглядає питання родинного виховання;
- бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;
- сприяє педагогічній освіті батьків;
- сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
- розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями;
- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;
- розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу.
4.5. При навчальному закладі за рішенням конференції може створюватися і діяти піклувальна рада відповідно до чинного законодавства.
4.6. Директор навчального закладу:
- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
- організовує навчально-виховний процес;
- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;
- відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній роботі, проведення виховної роботи;
- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
- забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
- призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами;
- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;
- здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;
- розпоряджається в установленому порядку майном навчального закладу та коштами;
- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
- за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників навчального закладу;
- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошук та застосування ними ефективних форм і методів навчання і виховання;
- щорічно звітує про свою діяльність на конференції;
- несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та конференцією, Засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.
Директор має право першого підпису платіжних документів для здійснення видатків, а другого підпису – головний бухгалтер (бухгалтер) централізованої бухгалтерії (бухгалтерії).
4.7. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором навчального закладу і затверджується відповідним органом управління освітою.
Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки лише за письмовою згодою педагогічного працівника.
Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, передбаченої робочим планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.
4.8. У навчальному закладі створюється постійно діючий колегіальний орган – педагогічна рада.
Головою педагогічної ради є директор навчального закладу.
4.9. Педагогічна рада розглядає питання:
- удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи навчального закладу;
- переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;
- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
- морального та матеріального заохочення учнів та працівників навчального закладу.
4.10. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.
Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.
4.11. У навчальному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські об'єднання, що діють відповідно до чинного законодавства України.

 
V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА
5.1. Матеріально-технічна база навчального закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена у балансі навчального закладу.
5.2. Майно навчального закладу є комунальною власністю територіальної громади м. Одеси і належить йому на праві оперативного управління.
5.3. Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.
5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.
5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база навчального закладу складається із навчальних кабінетів, а також спортивної, актової і читальної залів, бібліотеки, архіву, медичного кабінету, їдальні та буфету, приміщення для навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження тощо.
5.6. Основні фонди навчального закладу не можуть бути предметом безкоштовного використання, застави, внеском до статутного фонду інших юридичних осіб, а також не можуть бути продані, здані в оренду, передані або відчужені у будь-який засіб без згоди Засновника.

 
VI. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
6.1. Фінансово-господарська діяльність навчального закладу здійснюється на основі його кошторису.
Навчальний заклад одержує бюджетні кошти відповідно до чинного законодавства України та нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування.
6.2. Джерелами формування кошторису навчального закладу є:
- кошти бюджету міста у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;
- доходи від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;
- добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій, окремих громадян;
- інші кошти, не заборонені чинним законодавством.
6.3. У навчальному закладі може створюватися фонд загального обов'язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів Засновника та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.
Кошти фонду загального обов'язкового навчання зберігаються на рахунку навчального закладу, відкритому в органі Державного казначейства України відповідно до чинного законодавства України та нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
Облік і використання коштів фонду загального обов'язкового навчання здійснюється відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.
Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов'язкового навчання здійснюють органи місцевого самоврядування.
6.4. Навчальний заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання, інших матеріальних ресурсів, користування послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.
6.5. Бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію відповідно до чинного законодавства України, нормативно-правових актів центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
6.6. Звітність про діяльність навчального закладу встановлюється відповідно до чинного законодавства.

 
VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
7.1. Навчальний заклад за наявністю належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.
7.2. Навчальний заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

 
VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
8.1. Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.
8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, контроль за діяльністю здійснює Засновник.
8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
8.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, пов'язаних з його навчально-виховною діяльністю.
Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його Засновником відповідно до чинного законодавства.

 
IX. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ
9.1. Пропозиції щодо внесення змін до статуту навчального закладу можуть надходити від Засновника та ради навчального закладу.
9.2. Зміни та доповнення до статуту навчального закладу затверджуються Засновником і підлягають державній реєстрації.

X. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
10.1. Припинення діяльності навчального закладу здійснюється шляхом його ліквідації або реорганізації.
10.2. Ліквідація навчального закладу здійснюється за рішенням Засновника або за рішенням суду у випадках, передбачених законодавством України.
10.3. Ліквідація навчального закладу здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною органом, який прийняв рішення про ліквідацію. Порядок і термін проведення ліквідації, а також термін заяви претензій кредиторів, визначаються відповідно до законодавства України.
10.4. Майно та грошові кошти навчального закладу, що залишилися після проведення ліквідаційних заходів, передаються Засновнику.
10.5. Ліквідація навчального закладу вважається завершеною, а навчальний заклад припиняє свою діяльність з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру.

 

 
Секретар ради                                                  О.А. Прокопенко
  

 

 

 

 Page is created: 03.08.2010 12:22
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More