17:37:41   |   20 september 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the City Council / №5941-V від 13.07.2010р.

№5941-V від 13.07.2010р.

Про затвердження Міської програми підтримки діяльності громадських організацій міста Одеси на 2010 рік

ЗВІТ про виконання програми

 

Рішення
Одеської міської ради
№5941-V від 13.07.2010р. 


 
Про затвердження Міської програми підтримки

діяльності громадських організацій міста Одеси на 2010 рік
 

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про об'єднання громадян», з метою сприяння розвитку громадських та благодійних організацій як інституцій громадянського суспільства, консолідації їхніх зусиль, спрямованих на вирішення проблем територіальної громади, шляхом організаційної та фінансової підтримки їх статутної діяльності, Одеська міська рада
 

ВИРІШИЛА:

 
1. Затвердити Міську програму підтримки діяльності громадських організацій міста Одеси на 2010 рік (додається).

 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з науки та просвіти Одеської міської ради.

 
Міський голова                            Е. Гурвіц

 

Додаток 1 до рішення
Одеської міської ради
від 13.07.2010р. № 5941-V

 

МІСЬКА ПРОГРАМА
підтримки діяльності громадських організацій
міста Одеси на 2010 рікРозділ 1. Проект паспорта
Міської програми підтримки діяльності громадських організацій
міста Одеси на 2010 рік

 

1.
090412, 091209, 200700
(КТКВ)
Управління внутрішньої політики Одеської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2.
090412, 091209,200700
(КТКВ)
Управління внутрішньої політики Одеської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3.
090412, 091209, 200700
(КТКВ)
Міська програма підтримки діяльності громадських організацій міста Одеси на 2010 рік (далі – Програма)
(найменування бюджетної програми)

 

4. Обсяг бюджетного призначення – 1095 тис. грн., у тому числі із загального фонду – 1095 тис. грн. та із спеціального фонду – - тис. грн.

5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної Програми:
Конституція України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про об'єднання громадян», «Про благодійництво та благодійні організації», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про видавничу справу», «Про авторське право і суміжні права», рішення Одеської міської ради від 15.06.2004р. №2634-ІV «Про паспорти бюджетних програм», від 26.07.2002р. №200-ІV «Про затвердження Концепції соціально-економічного розвитку м. Одеси до 2012 року», від 15.10.2002р.
№414-ІV «Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку м. Одеси до 2010 року», від 11.10.2004р. №3156-ІV «Про затвердження основних напрямків соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005-2015 роки», розпорядження міського голови від 07.11.2008р. №1329-01р «Про Порядок розроблення, фінансування, моніторингу та оцінки міських цільових програм, звітності про їх виконання та включення до щорічних програм соціально-економічного розвитку міста Одеси».

6. Мета бюджетної Програми:
Метою Програми є сприяння розвитку громадських та благодійних організацій як інституцій громадянського суспільства, консолідація їхніх зусиль, спрямованих на вирішення проблем територіальної громади, шляхом організаційної та фінансової підтримки їх статутної діяльності.

7. Напрями діяльності:
 

№ з/п
Напрями діяльності
1.
Напрями діяльності, що здійснюються у межах загального фонду бюджету
м. Одеси
1.1.
Підтримка діяльності громадських організацій
1.2.
Підтримка діяльності громадських організацій ветеранів
1.3.
Підтримка діяльності громадських організацій інвалідів
1.4.
Підтримка видавничої діяльності громадських організацій
2.
Напрями діяльності, що здійснюються у межах спеціального фонду бюджету м. Одеси

 

8. Категорія економічної класифікації:
 

КЕКВ
Найменування
1130
Придбання товарів та послуг
1310
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2410
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 
9. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:
 

№ з/п
Показники
Одиниця виміру
Джерело інформації
Загаль
ний фонд
Спеціаль
ний фонд
Разом
1.
Затрат
 
 
 
 
 
1.1
Обсяг видатків на виконання Програми
тис. грн.
Програма
1095,0
-
1095,0
2.
Продукту
 
 
 
 
 
2.1
Кількість громадських організацій, яким надається фінансова підтримка
од.
Програма
31
 
 
-
31
2.2
Кількість громадських організацій ветеранів, яким надається фінансова підтримка
од.
Програма
10
-
10
2.3
Кількість громадських організацій інвалідів, яким надається фінансова підтримка
од.
Програма
6
-
6
2.4
Кількість інших громадських організацій, яким надається фінансова підтримка
од.
Програма
15
-
15
2.5
Кількість інформаційних повідомлень у засобах масової інформації про діяльність громадських організацій
од.
Програма
80
-
80
2.6
Кількість проведених «круглих столів», семінарів, нарад
од.
Програма
20
-
20
2.7
Кількість учасників заходів
осіб
Програма
1 000
-
1 000
3.
Ефективності
 
 
 
 
 
3.1
Середньорічний розмір фінансової підтримки однієї громадської організації
тис. грн.
Програма
28,9
-
28,9
3.2
Середньорічний розмір фінансової підтримки однієї організації ветеранів
тис. грн.
Програма
30,0
-
30,0
3.3
Середньорічний розмір фінансової підтримки однієї організації інвалідів
тис. грн.
Програма
45,0
-
45,0
3.4
Середньорічний розмір фінансової підтримки однієї іншої організації
тис. грн.
Програма
25,0
-
25,0
4.
Якості
 
 
 
 
 
4.1
Збільшення кількості громадських організацій, яким надається фінансова підтримка
%
Програма
14,8
-
14,8

 

Розділ 2. Визначення проблем

 

На теперішній час за даними Державного реєстру пільговиків по місту Одесі департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради налічується більше 124 тис. осіб, у тому числі: учасників Великої Вітчизняної війни та осіб, прирівняних до цієї категорії – 52, 5 тис. осіб, ветеранів праці – 71, 8 тис. осіб. Майже третина населення – члени об’єднань громадян, які зареєстровані та діють на території міста Одеси.
Програма спрямована на вирішення наступних проблем територіальної громади міста Одеси:
- соціально-побутові проблеми різних категорій населення, інтереси яких представляють певні громадські організації;
- складність існування громадських організацій, які є неприбутковими, через відсутність належної ресурсної бази;
- відсутність коштів на культурні заходи;
- недостатній рівень співпраці між органами місцевого самоврядування та об’єднаннями громадян, що діють у місті;
- недостатня співпраця між самими об’єднаннями громадян, які працюють на вирішенням аналогічних проблем.
Однією з основних причин існування вказаних проблем є низький рівень матеріальної забезпеченості більшості членів громадських організацій, які не мають можливості сплачувати членські внески на утримання своїх організацій, а через це – неспроможність організацій власними силами задовольнити потреби своїх членів.
Масштабність проблеми в тому, що на території міста Одеси діє понад однієї тисячі об’єднань громадян, членами яких є десятки тисяч осіб, що мешкають на території нашого міста. Вказані проблеми власні більшості з цих об’єднань громадян. Але для фінансової підтримки у межах цієї Програми обрано саме такі громадські організації, кожна з яких протягом тривалого часу активно працює на благо своєї соціальної групи і усієї територіальної громади міста.

 

Розділ 3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем
та необхідності їх розв’язання програмним методом

 

Одним з головних шляхів формування громадянського суспільства є взаємодія органів державної влади та місцевого самоврядування з громадянами України, особами без громадянства, на основі порозуміння та реалізації спільних громадянських інтересів, користуючись принципами народовладдя, законності, гласності, колегіальності, поєднання спільних інтересів.
Одним із засобів щодо реалізації шляхів формування громадянського суспільства є консолідація об'єднань громадян.
Основними напрямами діяльності щодо розв’язання проблем територіальної громади міста є:
1) організація роботи громадських дорадчих органів:
управлінням внутрішньої політики Одеської міської ради зроблені кроки до консолідації об’єднань громадян для участі у громадському й культурному житті міста Одеси. Так, протягом 2005-2009 років створені та діють громадські консультативно-дорадчі органи при Одеському міському голові, членами яких є понад ста об’єднань громадян, зареєстрованих та діючих на території міста Одеси: Політична консультативна рада у складі 66 представників місцевих осередків політичних партій; Рада керівників громадських та благодійних організацій при Одеському міському голові у складі 56 громадських організацій; Координаційна рада козацьких організацій міста Одеси у складі 17 козацьких об’єднань; Координаційно-консультативна рада релігійно-світської згоди при Одеському міському голові у складі 22 релігійних конфесій та релігійно-теологічних організацій та установ; Координаційний центр об’єднань ветеранів у складі 27 організацій ветеранів. Вказані дорадчі органи надають організаційну, методичну, правову, консультативну допомогу організаціям;
2) організація та проведення семінарів, конференцій, круглих столів;
3) висвітлення діяльності роботи об'єднань громадян у засобах масової інформації, зокрема на офіційному сайті та у друкованих виданнях Одеської міської ради;
4) проведення моніторингу ефективності роботи організацій;
5) залучення об'єднань громадян до участі у соціально-економічному, політичному та культурному житті м. Одеси.
Реалізація вказаних напрямків можлива за допомогою напрацювання та реалізації цільових програм за програмним методом, які створюються та виконуються відповідно до чинного законодавства України.
Протягом 2005-2009 років щорічно приймалися міські цільові програми підтримки діяльності громадських організацій міста Одеси. За результатами виконання вказаних програм було вирішено низку проблем міської громади.
На даний момент відсутні будь-які інші міські, регіональні або державні програми відповідної спрямованості, споріднені за метою із запропонованою Програмою.

 

Розділ 4. Визначення мети Програми

 

Метою Програми є сприяння розвитку громадських та благодійних організацій як інституцій громадянського суспільства, консолідація їхніх зусиль, спрямованих на вирішення проблем територіальної громади, шляхом організаційної та фінансової підтримки їх статутної діяльності.

 

Розділ 5. Строки та етапи виконання Програми

 

Строк виконання Програми – 2010 рік.

 

Розділ 6. Перелік завдань Програми

 

Завданнями Програми є:
1. Підтримка діяльності громадських організацій.
2. Підтримка діяльності громадських організацій ветеранів.
3. Підтримка діяльності громадських організацій інвалідів.
4. Підтримка видавничої діяльності громадських організацій.

 

Розділ 7. Перелік заходів Програми

 

Підтримка діяльності громадських організацій здійснюється згідно з планом використання коштів кожної окремо взятої організації.

 

Розділ 8. Ресурсне забезпечення Програми
 

Напрями видатків
Обсяг фінансових витрат (тис. грн.)
Бюджет міста Одеси
Інші надход
ження
 
Всього
 
 
Всього
 
В тому числі
Загаль
ний фонд
Спеціаль
ний фонд
1.
Підтримка діяльності громадських організацій ветеранів
300, 0
300, 0
-
-
300, 0
2.
Підтримка діяльності громадських організацій інвалідів
270, 0
270, 0
-
-
270, 0
3.
Підтримка діяльності інших громадських організацій
375, 0
375, 0
-
-
375, 0
4.
Підтримка видавничої діяльності громадських організацій
150, 0
150, 0
-
-
150, 0
РАЗОМ
1095,0
1095,0
-
-
1095,0

 

Фінансування Програми здійснюється в межах коштів, затверджених в бюджеті м. Одеси на зазначені цілі на відповідний рік.
Підтримка видавничої діяльності громадських організацій здійснюється відповідно до Положення про міську комісію з підтримки видавничої діяльності, затвердженого розпорядженням міського голови від 04.04.2007 р. № 227-01р.
Обсяги використання коштів громадськими організаціями, яким надаватиметься фінансова підтримка з бюджету міста в рамках Програми, зазначені у додатках 1, 2, 3.

 

Розділ 9. Організація виконання та контролю
за ходом виконання Програми

 

Головним виконавцем Програми є управління внутрішньої політики Одеської міської ради.
Порядок використання бюджетних коштів затверджується розпорядженням Одеського міського голови на відповідний рік.
Порядок здійснення контролю за виконанням заходів Програми та використанням бюджетних коштів здійснюється постійною комісією з науки та просвіти Одеської міської ради.
Контроль за виконанням заходів Програми та використанням бюджетних коштів передбачає виявлення проблем у ході виконання бюджетної програми та розробку пропозицій щодо підвищення ефективності розподілу бюджетних коштів.
Підготовка та оприлюднення звітів про стан виконання Програми здійснюється управлінням внутрішньої політики Одеської міської ради за підсумками 6, 9 та 12 місяців шляхом надання інформації до Одеської міської ради.
Підсумковий звіт виконання Програми управління внутрішньої політики Одеської міської ради публікує у засобах масової інформації та розміщує на офіційному сайті міської ради у місячний термін після закінчення дії Програми.

 

Розділ 10. Очікувані результати виконання Програми

 

У результаті виконання Програми очікується:
- поліпшити організаційну і фінансову спроможність 31 громадської організації шляхом надання їм фінансової підтримки;
- організувати та провести 20 семінарів, «круглих столів», робочих нарад;
- надати фінансову підтримку в організації та проведенні 30 культурно-масових заходів;
- залучити до участі у заходах, які проводитимуться громадськими організаціями, не менше 1 000 учасників;
- надати 80 інформаційних повідомлень у засобах масової інформації з питань діяльності громадських організацій.
В результаті виконання Програми покращиться співпраця органів місцевого самоврядування з об’єднаннями громадян, завдяки чому будуть знайдені та реалізовані найбільш раціональні шляхи вирішення проблем територіальної громади міста Одеси.


Секретар ради                            О.А. Прокопенко

 

Додаток 1
до Міської програми
підтримки діяльності
громадських організацій
міста Одеси на 2010 рік

 

Обсяги підтримки
громадських організацій ветеранів


 

Назва та юридична адреса організації
КЕКВ
Напрями використання коштів
Обсяг
надання фінансової підтримки за Програмою (тис. грн.)
1
Громадська організація «Одеська міська секція ветеранів війни – однополчан»
м. Одеса, вул. Пироговська, 11, кв.2
1310
Придбання квітів та вінків до святкування пам’ятних дат, придбання канцелярських приладів, закупівля миючих засобів, інвентарю, оплата поліграфічних послуг
20, 0
2
Громадська організація «Колектив зразкового хору ветеранів війни та праці» Київського району м. Одеси»
м. Одеса, вул. В. Терешкової, 32А, кв. 71
1310
Виготовлення поліграфічної продукції до святкування пам’ятних дат, проведення творчих зустрічей з композиторами та керівниками хорів
10, 0
3
Громадська організація «Жителі блокадного Ленінграда»
м. Одеса, вул. Ніжинська, 16, кв.44
1310
Придбання квіткової продукції, продуктів харчування для вшанування пам’яті
15, 0
4
Громадська організація «Одеська міська організація (відділення) Всеукраїнського об’єднання ветеранів»
м. Одеса, вул. Успенська, 60
1310
Плата за послуги з надання харчування, придбання квіткової продукції до святкування пам’ятних дат; проведення круглого столу; придбання предметів, матеріалів, інвентарю
40, 0
5
Південноукраїнська асоціація ветеранів спецслужб України «Співдружність»
м. Одеса, вул. Пушкінська, 55
1310
Плата за оренду зала, придбання продуктів харчування до свят; проведення спортивних змагань (придбання кубків, медалей, подарунків)
15, 0
6
Громадська організація «Одеський комітет ветеранів війни в Афганістані»
м. Одеса, вул. Мечнікова, 4
1310
Проведення урочистих заходів до святкування пам’ятних дат (придбання подарунків плата за оренду залу), проведення концерту  «Кубок Трофимова»
50, 0
7
Громадська організація «Об’єднання ветеранів – підводників, ветеранів флоту та ветеранів Великої Вітчизняної війни, військової служби міста Одеси імені Героя Радянського Союзу контр – адмірала
М.О. Луніна»
м. Одеса, пр. Маршала Жукова, 6
1310
Участь у відкритті пам’ятника двічі Герою Радянського Союзу Горшкову С.Г.; виготовлення друкованої продукції (календарів, вимпелів, плакатів)
20,0
8
Громадська організація «Організація ветеранів міста Одеси»,
м. Одеса, вул. Пушкінська, 24
1310
Проведення науково-практичних конференцій, зустрічей ветеранів (плата за оренду приміщень, оплата послуг з надання харчування)
65,0
9
Громадська організація «Золота подружня пара»
м. Одеса, вул. Преображенська, 11, кв. 10
1310
Придбання квіткової продукції, подарункових наборів до святкування пам’ятних дат
10, 0
10
Громадська організація «Асоціація жінок Суворівського району»
м. Одеса, пр. Добровольського, 106
1310
Проведення благодійних акцій щодо захисту дітей,
комунікаційних заходів (оренда приміщення, оплата послуг професійних фахівців з організації концертів)
55,0
 РАЗОМ:
300, 0

 
         Секретар ради                                                                   О.А. Прокопенко
 
Додаток 2
до Міської програми
підтримки діяльності
громадських організацій
міста Одеси на 2010 рік
 
Обсяги підтримки
громадських організацій інвалідів
 

Назва та юридична адреса
організації
КЕКВ
Напрями використання коштів
Обсяг надання фінансової підтримки за Програмою (тис. грн.)
1
Підприємство об’єднання громадян «Одеське учбово – виробниче підприємство» Українського товариства сліпих
м. Одеса, вул. Варненська, 21
1310
 
Організація та проведення культурно-масових та інших заходів до Міжнародного дня інвалідів
35, 0
2
Одеська обласна організація Українського товариства глухих
м. Одеса, вул. Новосельского, 93
1310
Придбання меблів, оплата поточного ремонту приміщень
20, 0
3
Одеське міське товариство інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів «Спілка організацій інвалідів України»
м. Одеса, вул. М. Арнаутська, 23
1310
 
Проведення круглих столів та семінарів, придбання меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплата комунальних послуг, оплата політурних та поліграфічних робіт, поточний ремонт інвентарю, поточний ремонт обладнання
100, 0
4
Інститут реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку
ім. Я. Корчака
м. Одеса, вул. Гайдара, 3А
1310
Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю
30, 0
5
Громадська організація «Спортивний клуб інвалідів «Одеса-Баскет»
м. Одеса, вул. Олександра
Невського, 41/2, кв. 81
1310
2410
Оплата комунальних послуг, придбання спортивного інвентарю (дві спортивні інвалідні коляски)
65, 0
6
Благодійний фонд реабілітації інвалідів по зору «ФРІЗ»
м. Одеса, вул. Варненська, 21
1310
Придбання медичного обладнання для реабілітації інвалідів по зору
20, 0
 РАЗОМ:
270, 0

 
         Секретар ради                                                                          О.А. Прокопенко
 
 
Додаток 3 до Міської програми
підтримки діяльності громадських
організацій міста Одеси на 2010 рік
 
Обсяги підтримки
інших громадських організацій
 

Назва та юридична адреса організації
КЕКВ
Напрямки використання коштів
Обсяг
надання фінансової підтримки
(тис. грн.)
1
Громадська організація «Університет здоров'я»
м. Одеса, вул. Л. Толстого, 28
1310
Плата за послуги з надання харчування
25, 0
2
Громадська організація «Одеське товариство пенсіонерів»,
м. Одеса, вул. Базарна, 29
1310
Оплата політурних та поліграфічних робіт (видання бюлетеню), придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, надання ветеранам продуктових наборів
10, 0
3
Благодійний фонд соціального захисту старості громадян
«Наше майбутнє»
м. Одеса, вул. Мечнікова, 92
1310
Придбання подарункових наборів та постільної білизни
15, 0
4
Благодійна організація «Соціального захисту старості громадян «Теплий дім»
м. Одеса, вул. М'ясоєдівська, 21,
кв. 4
1310
Плата за оренду зала, за залучення фахівців по організації та проведенню свят до Дня людини похилого віку, новорічних свят
10, 0
5
Благодійний фонд «Матері моря»
м. Одеса, вул. Люстдорфська, 148,
кв. 65
1310
Придбання квіткової продукції, продуктів харчування до вшанування пам’яті загиблих в морі
10, 0
6
Фонд програм сприяння безпеки країни й особистості «Держава»
м. Одеса, пр. М. Жукова, 59, кв. 87
1310
Проведення виставок, екскурсій, оплата політурних та поліграфічних робіт
30, 0
7
Громадська організація «Одеська міська рада багатодітних сімей»
м. Одеса, пров. Канатний, 6, кв. 26
1310
Придбання подарункових наборів до святкових заходів, присвячених вшануванню сім’ї, матері, дітей
20, 0
8
Громадська організація «Пересипчанка»
м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 45
1310
Придбання подарункових наборів для дітей, придбання шкільного приладдя для дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей до Свята першокласника
25, 0
9
Обласна громадська жіноча організація «Мати і дитина»
м. Одеса, вул. Ген. Петрова, 35, кв. 21
1310
Плата за послуги з надання харчування, придбання квіткової продукції до святкових заходів, присвячених вшануванню сім’ї, матері, дітей; придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю
10, 0
10
Громадська організація «ДІВА»
м. Одеса, вул. Градоначальницька, 14
1310
Придбання подарункових наборів для матерів та  дітей
10,0
11
Громадська організація «Асоціація морських капітанів Одеси»
м. Одеса, вул. Канатна, 42
1310
Проведення науково-практичної конференції, присвяченої проблемам моря, проведення круглих столів, придбання канцелярського приладдя, паперу, квіткової продукції, оплата послуг з надання харчування, плата за оренду приміщень
20,0
12
Громадське об’єднання «Одеське міське добровільне товариство «Союз-Чорнобиль»
м. Одеса, вул. Жуковського, 22
1310
Придбання квітів та квіткової продукції для вшанування пам’яті учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
10,0
13
Фонд соціального захисту «Ветеран»
м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 58
1310
Придбання продуктів харчування
50,0
14
Благодійний фонд піклувальної ради гімназії при дитячому центрі «Молода гвардія»
м. Одеса, вул. Миколаївська дорога, 172
1310
Видання книг «Проза, поезія, п’єси»
10,0
15
Громадська організація «Спілка захисту тварин»
м. Одеса, вул. Керченська, 188, кв. 37
1310
Закупівля кормів, миючих засобів, забезпечення ветеринарними препаратами та ветеринарним обслуговуванням тварин
120, 0
 РАЗОМ:
375,0

 
 Секретар ради                                                                           О.А. Прокопенко


Page is created: 22.07.2010 17:54
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More