16:32:33   |   20 september 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the City Council / №5942-V від 13.07.2010р.

№5942-V від 13.07.2010р.

Про затвердження Міської програми підтримки діяльності національно-культурних товариств міста Одеси на 2010 рік

ЗВІТ про виконання програми

 

Рішення
Одеської міської ради
№5942-V від 13.07.2010р. 


 
Про затвердження Міської програми підтримки діяльності

національно-культурних товариств міста Одеси на 2010 рік
 

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про національні меншини в Україні», з метою створення умов для задоволення національно-культурних потреб етнічних спільнот міста, зміцнення атмосфери толерантності та міжнаціональної злагоди в місті шляхом підтримки діяльності національно-культурних товариств, Одеська міська рада
 

ВИРІШИЛА:

 
1. Затвердити «Міську програму підтримки діяльності національно-культурних товариств міста Одеси на 2010 рік» (додається).

 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з науки та просвіти Одеської міської ради.

 
Міський голова                       Е. Гурвіц

 

Додаток 1 до рішення
Одеської міської ради
від 13.07.2010р. №5942-V

 

МІСЬКА ПРОГРАМА
підтримки діяльності національно-культурних товариств
міста Одеси на 2010 рік

Розділ 1. Проект паспорта
Міської програми підтримки діяльності національно-культурних
товариств міста Одеси на 2010 рік

 

1.
110502
(КТКВ)
Управління внутрішньої політики Одеської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2.
110502
(КТКВ)
Управління внутрішньої політики Одеської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)
3.
110502
(КТКВ)
Міська програма підтримки діяльності національно - культурних товариств міста Одеси на 2010 рік (далі – Програма)
(найменування бюджетної програми)

 

4. Обсяг бюджетного призначення – 258 тис. грн., у тому числі із загального фонду – 258 тис. грн. та із спеціального фонду – - тис. грн.

5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної Програми:

Конституція України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про об'єднання громадян», «Про національні меншини в Україні», рішення Одеської міської ради від 15.06.2004р. №2634-ІV «Про паспорти бюджетних програм», рішення Одеської міської ради від 26.07.2002р. №200-ІV «Про затвердження Концепції соціально-економічного розвитку м. Одеси до 2012 року», від 11.10.2004р. №3156-ІV «Про затвердження основних напрямків соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005-2015 роки», розпорядження міського голови від 07.11.2008р. №1329-01р «Про Порядок розроблення, фінансування, моніторингу та оцінки міських цільових програм, звітності про їх виконання та включення до щорічних програм соціально-економічного розвитку міста Одеси».

6. Мета бюджетної Програми:

Програма направлена на створення умов для задоволення національно-культурних потреб етнічних спільнот міста, зміцнення атмосфери толерантності та міжнаціональної злагоди в місті шляхом підтримки діяльності національно-культурних товариств.
 

7. Напрями діяльності за Програмою:

 

Напрями діяльності
1
2
1.
Напрями діяльності, що здійснюються у межах загального фонду бюджету м. Одеси
1.1.
Загальноміські заходи (до Дня незалежності України, Дня міста, Дня рідної мови, 120-річчя з дня народження В.М. Інбер, 130-річчя з дня народження В.Є. Жаботинського, 160-річчя з дня народження І. Вазова, Новорічних свят, заходи присвячені Всесвітньому дню біженців)
1.2.
Висвітлення діяльності національно-культурних товариств (інформаційне обслуговування діяльності національно-культурних товариств (радіопрограми та телепрограми); видання календаря та Вісника Ради представників етнонаціональних товариств при Одеському міському голові)
1.3.
Проведення фестивалю-конкурсу недільних шкіл серед національно-культурних товариств
2.
Напрями діяльності, що здійснюються у межах спеціального фонду бюджету м. Одеси

 

 8. Категорія економічної класифікації:
 

КЕКВ
Найменування
1130
Придбання товарів і послуг
1170
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення
2110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 

9. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:

 

Показники
Одиниця виміру
Джерело інформації
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
1.
Затрат
 
 
 
 
 
1.1
Обсяг видатків на здійснення підтримки діяльності національно-культурних товариств м. Одеси
тис. грн.
Програма
258,0
-
258,0
1.2
Обсяг видатків на підготовку та проведення загальноміських заходів
тис. грн.
Програма
148,0
-
148,0
1.3
Обсяг видатків на випуск друкованих видань
тис. грн.
Програма
30,0
-
30,0
1.4
Обсяг видатків на випуски теле- та радіоефірів
тис. грн.
Програма
30,0
-
30,0
1.5
Обсяг видатків на проведення фес-тивалю-конкурсу серед недільних шкіл національно-культурних товариств
тис. грн.
Програма
50,0
-
50,0
2.
Продукту
 
 
 
-
 
2.1
Кількість загальноміських заходів, усього
Заходів
Програма
8
 
8
2.2
Кількість примірників двох друкованих видань, усього
Примірн.
Програма
1 500
-
1 500
2.3
Кількість теле- та радіоефірів, усього
Ефірів
Програма
50
-
50
3.
Ефективності
 
 
 
-
 
3.1
Середня вартість одного загально-міського заходу
тис. грн.
Програма
18, 5
-
18, 5
3.2
Середня вартість одного примірника друкованого видання
тис. грн.
Програма
0,02
-
0,02
3.3
Середня вартість одного теле- та радіоефіру
тис. грн.
Програма
0, 6
-
0, 6
4.
Якості
 
 
 
 
 
4.1
Збільшення кількості загальноміських заходів
%
Програма
14,3
-
14,3Розділ 2. Визначення проблем

 

Згідно зі ст. 3 Закону України «Про національні меншини в Україні», до національних меншин належать громадяни України, які не є українцями за національністю, виявляють почуття національного самоусвідомлення та спільності між собою.
З кожним роком збільшується кількість громадських національних організацій, які співпрацюють з органами місцевого самоврядування, постійно зростає кількість їх членів, рівень та масштабність культурологічних заходів. Більшість товариств характеризується наявністю власного потенціалу для відродження історії, мови, збереження самобутньої культури, а також готовністю до співпраці та досить високим ступенем взаєморозуміння.
Забезпечення умов для розвитку національних меншин, реалізації прав і свобод їх представниками, підтримка діяльності національно-культурних товариств виступає на перший план при реалізації етнонаціональної політики в місті.
Програма спрямована на розв’язання наступних проблем територіальної громади міста Одеси, пов’язаних із реалізацією прав національних меншин:
- брак ресурсів у спільнот національних меншин, що заважає їм ефективно вирішувати питання збереження самобутності як у межах своєї національної спільноти, так і у складі єдиної територіальної громади міста Одеси;
- наявність певних соціально-побутових проблем, які заважають ефективній діяльності національно-культурних товариств;
- недостатня двостороння та багатостороння взаємодія між органами міської влади та національно-культурними товариствами, а також між представниками різних національно-культурних спільнот.
Реалізація Програми має стати підґрунтям для вирішення наявних проблем, сприяти поліпшенню етнонаціональної та етнополітичної ситуації в місті.

 

Розділ 3. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблем

та необхідності їх розв’язання програмним методом

 

Одним з головних шляхів формування громадянського суспільства є розвиток взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю на основі взаємопорозуміння та реалізації спільних громадських інтересів на базі принципів народовладдя, законності, гласності, колегіальності, поєднання спільних інтересів.
Конституція України (статті 11, 53), законодавство України (Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», зокрема, підпункти 7 і 8 пункту «а» ст. 32; Закон України «Про національні меншини в Україні» (статті 5, 6, 13, 16) містять норми щодо форм і механізмів реалізації прав національних меншин в Україні.
Сучасна етнонаціональна політика міської влади по відношенню до багатонаціональної за складом територіальної громади міста Одеси має будуватися на дотриманні законодавчих норм та міжнародних зобов’язань щодо національних меншин і не тільки гарантувати цим меншинам право на вільний розвиток, а й всіляко сприяти їхньому національному самобутньому розвитку у традиційно полікультурному середовищі міста.
Однією з ефективних форм реалізації прав національних меншин, зокрема на рівні місцевого самоврядування, є розробка і виконання місцевих цільових програм сприяння розвитку національно-культурних товариств, які здійснюються за рахунок коштів міського бюджету та інших залучених ресурсів, не заборонених законодавством. Подібні програми є комплексним механізмом розв’язання комплексних соціальних проблем, які об’єктивно існують у середовищі національних меншин.
Одеська міська рада протягом 2006-2009 років щорічно приймала Програми підтримки діяльності національно-культурних товариств міста Одеси, які є актуальними і були успішно реалізовані на користь кожному національно-культурному товариству і територіальній громаді міста у цілому. За результатами виконання вказаних програм було вирішено низку проблем національно-культурних товариств міста.
На відміну від інших програм підтримки, де певні суми коштів виділяються кожній організації на здійснення запланованих у межах програми заходів, у даній Програмі усі кошти виділяються на здійснення спільних культурно-масових заходів, а також на забезпечення інформаційного висвітлення діяльності національно-культурних товариств.
Це, перш за все, заходи, присвячені загальноміським святам на честь видатних дат в середовищі національних культур і традицій. Це видання Вісника Ради та календаря Ради представників етнонаціональних товариств при Одеському міському голові, проведення фестивалю-конкурсу серед недільних шкіл національно-культурних товариств.
Ще одним ефективним інструментом координації дій національно-культурних товариств та спільної реалізації ними міської етнополітики є діяльність координаційної Ради представників етнонаціональних товариств, створеної за розпорядженням Одеського міського голови від 27.09.2006 № 1048-01р у складі 15 товариств. Через цей дорадчо-консультативний орган міська влада здійснює організаційну, методичну, правову, консультативну допомогу національно-культурним спільнотам міста Одеси.

 

Розділ 4. Визначення мети Програми

 

Програма направлена на підтримку діяльності національно-культурних товариств, створення умов щодо задоволення національно-культурних потреб етнічних спільнот міста, зміцнення атмосфери толерантності та міжнаціональної злагоди в місті.

 

Розділ 5. Строки та етапи виконання Програми

 

Строк виконання Програми – 2010 рік.

 

Розділ 6. Завдання Програми

 

Завданнями Програми є:
- надання підтримки діяльності національно-культурним товариствам для забезпечення можливості збереження їх національної самобутності як у межах своєї національної спільноти, так і у складі єдиної територіальної громади міста Одеси;
- сприяння національно-культурним товариствам у вирішенні їх соціально-побутових та інших проблем;
- налагодження двостороннього та багатостороннього контакту між владою та національно-культурними товариствами, а також представниками різних національно-культурних спільнот між собою, гармонізація міжетнічних відносин в місті;
- залучення представників національно-культурних товариств до участі у соціально-економічному, політичному та культурному житті м. Одеси, до розроблення та реалізації державної та місцевої етнополітики;
- забезпечення інформаційного висвітлення діяльності національно-культурних товариств;
- сприяння розвитку взаємодії національно-культурних товариств міста з іноземними та міжнародними організаціями відповідного національно-культурного спрямування.

 

Розділ 7. Заходи Програми

 

1. Проведення спільно з національно-культурними товариствами низки загальноміських заходів та заходів солідарності, зокрема: до Дня незалежності України; до Дня міста; до Дня рідної мови, до 120-річчя з дня народження В.М. Інбер; до 130-річчя з дня народження В.Є. Жаботинського; до 160-річчя з дня народження І. Вазова; до Новорічних свят; заходів, присвячених Всесвітньому дню біженців.
Шляхом участі у спільно проведених заходах очікується досягнення позитивних зрушень у розвитку міжнаціональної взаємодії між представниками різних національностей і членів національно-культурних товариств.
2. Інформаційне висвітлення діяльності національно-культурних товариств:
- проведення радіопрограм та телепрограм;
- видання календаря Ради представників етнонаціональних товариств при Одеському міському голові та Вісника Ради представників етнонаціональних товариств при Одеському міському голові.
Висвітлення діяльності національно-культурних товариств призведе до покращання забезпеченості інформаційних потреб громадських організацій національних меншин, а також до кращого задоволення національно-культурних потреб мешканців міста, які є представниками національних меншин.
3. Проведення фестивалю-конкурсу серед недільних шкіл національно-культурних товариств, який завершиться гала-концертом усіх учасників.

 

Розділ 8. Ресурсне забезпечення Програми
 

Напрями видатків
Обсяг фінансових витрат (тис.грн.)
Бюджет міста Одеси
 
Інші
надход
ження
 
 
Всього
 
Всього
У тому числі:
Загаль
ний фонд
Спеціаль
ний фонд
1.
Загальноміські заходи, всього, у т.ч.:
148, 0
148, 0
-
-
148, 0
1.1.
Заходи, присвячені Всесвітньому дню біженців
15, 0
15, 0
-
-
15, 0
1.2.
Заходи, присвячені Дню незалежності України
10, 0
10, 0
-
-
10, 0
1.3.
Заходи, присвячені Дню міста
15, 0
15, 0
-
-
15, 0
1.4.
Заходи, присвячені Дню рідної мови
75,0
75,0
-
-
75,0
1.5.
Заходи, присвячені 120-річчю В.М. Інбер
6, 0
6, 0
-
-
6, 0
1.6.
Заходи, присвячені 130-річчю В.Є. Жаботинського
6, 0
6, 0
-
-
6, 0
1.7.
Заходи, присвячені 160-річчю І. Вазова
6, 0
6, 0
-
-
6, 0
1.8
Заходи, присвячені Новорічним святам
15, 0
15, 0
-
-
15, 0
2.
Висвітлення діяльності національно – культурних товариств, всього, у т.ч.:
60, 0
60, 0
-
-
60, 0
2.1.
Інформаційне обслуговування (радіопрограми) із висвітлення діяльності національно-культурних товариств
10, 0
10, 0
-
-
10, 0
2.2.
Інформаційне обслуговування (телепрограми) із висвітлення діяльності національно-культурних товариств
20, 0
20, 0
-
-
20, 0
2.3.
Видання вісника Ради представників етнонаціональних товариств при Одеському міському голові
15, 0
15, 0
-
-
15, 0
2.4.
Видання календаря Ради представників етнонаціональних товариств при Одеському міському голові
15, 0
15, 0
-
-
15, 0
3.
Проведення фестивалю-конкурсу недільних шкіл серед національно-культурних товариств
50, 0
50, 0
-
-
50, 0
РАЗОМ:
258, 0
258, 0
-
-
258, 0

 

Фінансування Програми здійснюється в межах коштів, затверджених в бюджеті м. Одеси на зазначені цілі на відповідний рік.

 

Розділ 9. Організація виконання та контроль за ходом виконання Програми

 

Головним виконавцем Програми є управління внутрішньої політики Одеської міської ради, яке здійснює організаційне забезпечення реалізації визначених Програмою заходів, координацію діяльності усіх учасників процесу її виконання та інформаційне забезпечення висвітлення результатів реалізації Програми.
Механізм реалізації Програми включає:
– організацію фінансового забезпечення Програми за рахунок коштів місцевого бюджету міста, а також шляхом можливого залучення ресурсів з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України;
– контроль за виконанням кожного конкретного заходу Програми і ходом робіт щодо досягнення поставлених завдань;
– організацію контролю виконання Програми у цілому з аналізом одержаних результатів;
– висвітлення у засобах масової інформації результатів реалізації завдань та заходів Програми.
Контроль за виконанням заходів Програми та використанням бюджетних коштів здійснює постійна комісія з питань науки та просвіти Одеської міської ради.
Проміжні звіти про стан виконання Програми готуються управлінням внутрішньої політики Одеської міської ради за підсумками 6 та 9 місяців і надаються управлінню економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності та управлінню інформації.
Підсумковий звіт виконання Програми публікується управлінням внутрішньої політики Одеської міської ради у засобах масової інформації та розміщується на офіційному сайті міської ради у місячний термін після закінчення дії Програми.

 

Розділ 10. Очікувані результати виконання Програми

 

В результаті виконання заходів Програми планується досягти наступних результатів:
- організувати видання та розповсюдження серед національно-культурних товариств міста Одеси 1 000 примірників вісника Ради представників етнонаціональних товариств при Одеському міському голові та 500 примірників календаря Ради представників етнонаціональних товариств при Одеському міському голові (з урахуванням кількості членів товариств), інших громадських організацій міста;
- підготувати та випустити в ефір 30 радіопрограм та 20 телепрограм, присвячених висвітленню діяльності національно-культурних товариств міста;
- в друкованих засобах масової інформації розмістити публікації 10 статей про діяльність національних національно-культурних товариств із задоволення інформаційних та культурних потреб мешканців міста;
- провести вісім загальноміських заходів за участю представників органів місцевого самоврядування міста та представників національно-культурних товариств з метою підтримки їх діяльності, задоволення потреб у збереженні їх національної самобутності;
- провести фестиваль-конкурс серед недільних шкіл національно-культурних товариств, переможцям конкурсу надати цінні призи, які допоможуть громадським організаціям покращити їх технічну оснащеність та вирішити соціально-побутові проблеми.
В результаті виконання заходів Програми будуть створені умови для реалізації у місті ефективної етнонаціональної міської політики, спрямованої на реалізацію прав і свобод національних меншин, задоволення національно-культурних потреб членів міської територіальної громади, покращання діяльності національно-культурних товариств, зміцнення атмосфери толерантності та міжнаціональної злагоди в місті.
До Програми можуть бути внесені зміни та доповнення у порядку, встановленому чинним законодавством України і «Порядком розроблення, фінансування, моніторингу та оцінки міських цільових програм, звітності про їх виконання та включення до щорічних програм соціально-економічного розвитку міста Одеси», затвердженого розпорядженням міського голови від 07.11.2008р. №1329-01р. 
  
Секретар ради                                О.А. Прокопенко

 

 Page is created: 22.07.2010 16:33
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More