06:53:11   |   23 september 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the City Council / №4090-V от 09.04.2009

№4090-V от 09.04.2009

Об утверждении Положения об управлении архитектуры и градостроительства Одесского горсовета в новой редакции (С изменениями и дополнениями)

Внесено зміни та доповнення рішенням Одеської міськради №4684-V від 07.10.2009р.

Рішення
Одеської міської ради
№4090-V від 09.04.2009
 
Про затвердження Положення про управління архітектури та містобудування Одеської міської ради в новій редакції

 
Згідно зі ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України "Про архітектурну діяльність", постановою Кабінету Міністрів України від 20.07.2000 р. № 1146 "Про затвердження типових положень про управління містобудування та архітектури обласної, Київської та Севастопольської міської, відділ містобудування та архітектури районної в місті Києві, відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної, районної у місті Севастополі державної адміністрації", наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України" від 14.05.2007 р. № 15 "Про затвердження Типового положення про архітектурно-містобудівні ради при спеціально уповноважених місцевих органах містобудування та архітектури", Одеська міська рада

 
ВИРІШИЛА:

 
1. Затвердити Положення про управління архітектури та містобудування Одеської міської ради в новій редакції (додається).

 
2. Вважати такими, що втратили чинність, рішення Одеської міської ради від 21.12.2007 року № 2066-V "Про затвердження Положення про управління архітектури та містобудування Одеської міської ради в новій редакції", від 22.01.2008 p. № 2145-V "Про внесення змін до положення про управління архітектури та містобудування Одеської міської ради".

 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з будівництва та архітектури.

 

Міський голова                                                    Е. Гурвіц

 

 

Додаток

до рішення
Одеської міської ради
№4090-V від 09.04.2009

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО УПРАВЛІННЯ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(нова редакція)

 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Управління архітектури та містобудування Одеської міської ради (далі - управління) є виконавчим органом Одеської міської ради і створюється відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
Управління є правонаступником управління архітектури та містобудування виконавчого комітету Одеської міської ради.
Управління є спеціально уповноваженим органом містобудування та архітектури Одеської міської ради.
1.2. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, гербову печатку зі своїм найменуванням, штампи, бланки, розрахунковий та інші рахунки.
1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законодавчими та підзаконними актами України, актами місцевого самоврядування та цим Положенням.
1.4. На управління може бути покладено міським головою і виконавчим комітетом Одеської міської ради виконання частини повноважень, делегованих їм органами державної виконавчої влади.
1.5. Управління підзвітне і підконтрольне Одеській міській раді, підпорядковане її виконавчому комітету, міському голові.
1.6. Фінансування видатків управління здійснюється з коштів бюджету міста відповідно до затвердженого кошторису видатків, а також з коштів, розміщених на інших рахунках за кошторисами, затвердженими начальником управління.
1.7. Місцезнаходження управління (юридична адреса): 65082, м. Одеса, вул. Гоголя, 10.


2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ
2.1. Основними завданнями управління є:
2.1.1. Реалізація державної і міської політики у сфері містобудування на території міста.
2.1.2. Аналіз стану містобудування на території міста, організація розробки, експертизи і подання на затвердження у встановленому законодавством порядку містобудівних програм, генерального плану міста, іншої містобудівної документації та правил забудови міста.
2.1.3. Координація діяльності суб'єктів містобудування з комплексного розвитку і забудови міста, поліпшення архітектурного вигляду міста.
2.1.4. Забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, правил забудови міста, охорони пам'яток історії і культури, державних стандартів, норм і правил забудови міста, затвердженої містобудівної документації та проектів будівництва конкретних об'єктів.


2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
2.2.1. Готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку міста, проектів бюджету міста і подає їх на розгляд виконавчого комітету Одеської міської ради.
2.2.2. Сприяє органам управління, місцевого самоврядування в розв'язанні питань соціально-економічного розвитку міста.
2.2.3. Організовує розробку, експертизу і затвердження містобудівних програм, генерального плану та іншої містобудівної документації.
2.2.4. Розглядає заявки, вносить пропозиції міському голові і виконавчому комітету Одеської міської ради стосовно вибору земельних ділянок для будівництва, їх вилучення, приватизації та надання земель для містобудівних потреб відповідно до законодавства; спільно з Одеським міським управлінням земельних ресурсів Одеської міської ради забезпечує контроль за їх використанням і забудовою.
2.2.5. Бере участь у розв'язанні питань розміщення об'єктів, пов'язаних з життєзабезпеченням міста за його межами.
2.2.6. Бере участь в розробці інвестиційних програм і проектів у сфері містобудування.
2.2.7. Звертається до суду в порядку, встановленому законодавством, згідно з компетенцією управління.


2.3. У межах своїх повноважень забезпечує розгляд проектів, планів розвитку комунальних підприємств, контролює їх виконання, вносить пропозиції про порядок використання прибутку та звітності керівників перед виконавчим комітетом, Одеською міською радою.


2.4. Розробляє і подає на затвердження Одеській міській раді у встановленому законом порядку:
2.4.1. Правила забудови міста.
2.4.2. Готує і видає суб'єктам містобудівної діяльності у встановленому порядку:
- вихідні дані на проектування об'єктів архітектури в установленому законодавством порядку;
- узгодження проектів рекламного оформлення об'єктів міста, розміщення реклами на всіх типах рекламоносіїв.


2.5. Розробляє пропозиції і готує виконавчому комітету Одеської міської ради висновки про розміщення, будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт і реставрацію житлово-цивільних, виробничих, інженерно-транспортних і інших об'єктів.
2.6. Розглядає і погоджує проекти будівництва, реконструкції, капітального ремонту і реставрації конкретних об'єктів, готує і видає замовникам висновки.
2.7. Видає замовникам, відповідно до правил забудови міста, вихідні дані на будівництво і реконструкцію індивідуальних жилих будинків, господарських споруд, погоджує проекти забудови і благоустрою земельних ділянок, відповідно до їх цільового призначення, жилих будинків і господарських споруд.
2.8. Координує виконання науково-дослідних і проектно-вишукувальних робіт у сфері містобудування, які виконуються на території міста.
2.9. Забезпечує дотримання встановленого законодавством порядку ліцензування спеціальних видів робіт у проектуванні і будівництві,
проведення державної експертизи проектів будівництва, реконструкції, капітального ремонту і реставрації конкретних об'єктів.
2.10. Здійснює моніторинг забудови та іншого використання територій.
2.11. Здійснює, в установленому порядку, державний контроль за дотриманням законодавства, затвердженої містобудівної документації при плануванні та забудові відповідних територій.
2.12. Зупинення у випадках, передбачених законодавством, будівництва, що проводиться з порушенням містобудівної документації і проектів окремих об'єктів, а також коли може заподіяти шкоди навколишньому природному середовищу.
2.13. Приймає рішення про стадійність проектування, доцільність розробки ескізних проектів, використання індивідуальних і типових проектів будівель і споруд, їх поверховості, необхідності внесення до них змін.
2.14. Сприяє впровадженню в проектування і будівництво прогресивних планувальних і технічних рішень.
2.15. Видає дозволи на виконання топографо-геодезичних робіт та інших видів досліджень, організовує роботи з охорони, ремонту, оновлення геодезичних знаків, реєстрацію, збереження і систематизацію топографо-геодезичних матеріалів.
2.16. Забезпечує ведення чергового плану і містобудівного кадастру міста.

 

3. ПРАВА УПРАВЛІННЯ
3.1. Управління має право:
3.1.1. Залучати фахівців інших підрозділів Одеської міської ради та виконавчого комітету, підприємств, організацій і об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції.
3.1.2. Одержувати, у встановленому законодавством порядку, від інших підрозділів Одеської міської ради та її виконавчого комітету, підприємств і організацій інформацію та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики (безкоштовно) статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
3.1.3. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що знаходяться в його компетенції.
3.1.4. Вносити пропозиції про створення, реорганізацію, ліквідацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності шляхом попереднього розгляду їх на засіданні виконавчого комітету Одеської міської ради.
3.1.5. Звертатися до суду в порядку, встановленому законодавством, з позовами про знесення самовільно збудованих (реконструйованих) об'єктів нерухомого майна або зобов'язання осіб, які здійснюють будівництво (реконструкцію), привести його у відповідність до проекту забудови чи усунути істотні порушення будівельних норм і правил.


4. КЕРІВНИЦТВО УПРАВЛІННЯ
4.1. Управління очолює начальник, який призначається за результатами конкурсу на посаду і звільняється з посади міським головою.
Начальник управління за посадою є головним архітектором міста. Начальник управління має заступників, які за його поданням призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою.


4.2. Начальник управління:
4.2.1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає ступінь відповідальності заступників начальника управління, керівників його структурних підрозділів.
4.2.2. Вносить на розгляд міського голови пропозиції про призначення на посаду і звільнення з посади керівників структурних підрозділів, спеціалістів управління та про встановлення і зміни рангів посадовим особам місцевого самоврядування.
4.2.3. Представляє на розгляд міському голові та виконавчому комітету розроблений управлінням проект штатного розкладу "апарату управління з розрахунком видатків на його утримання.
4.2.4. Формує структурні підрозділи управління відповідно до затвердженого штатного розкладу.
4.2.5. Організовує виконання актів, розпорядчих документів органів місцевого самоврядування.
4.2.6. У межах своїх повноважень видає накази і затверджує рішення колегії управління, що набирають чинності з моменту їх підписання, організовує і контролює їх виконання; накази начальника управління можуть бути скасовані міським головою або виконавчим комітетом Одеської міської ради.
4.2.7. Відповідно до чинного законодавства є розпорядником коштів управління.
4.2.8. Діє без доручення від імені управління в межах повноважень, визначених цим Положенням, представляє управління перед державними і громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і громадянами.
4.2.9. Веде особистий прийом громадян.
4.2.10. Укладає відповідно до чинного законодавства договори про виконання робіт і надання послуг, необхідних для виконання управлінням його повноважень.
4.2.11. Вносить подання міському голові про призначення та звільнення керівників підприємств, установ, організацій комунальної власності, підпорядкованих управлінню.
4.2.12. У межах своїх повноважень видає доручення, відкриває банківські рахунки.


4.3. Разом з начальником управління його апарат складають структурні підрозділи управління: відділи територіального управління, відділ узгоджень проектної документації, відділ містобудівного моніторингу та реалізації генерального плану, відділ головного художника, відділ контролю за забудовою міста, юридичний відділ, відділ бухгалтерського обліку та звітності, відділ загального листування та інші.
4.4. Структурні підрозділи управління діють відповідно до Положень про них. Положення про структурні підрозділи затверджуються начальником управління.
4.5. Підпорядкованість структурних підрозділів управління начальнику управління та його заступникам встановлюється начальником управління.
4.6. Для розгляду містобудівних, архітектурних та інженерних проектних рішень об'єктів архітектури, а також (у разі необхідності) основних положень архітектурно-планувальних завдань, при управлінні утворюється архітектурно-містобудівна рада.
Архітектурно-містобудівна рада провадить свою діяльність відповідно до Типового положення про архітектурно-містобудівну раду, затвердженого Мінрегіонбудом.
Склад рад і положення про них затверджуються виконавчим комітетом Одеської міської ради за поданням начальника управління.
4.7. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції управління, в управлінні може створюватися колегія у складі начальника управління (голова колегії), заступників начальника управління (за посадою), інших відповідальних працівників управління.
До складу колегії можуть входити керівники інших виконавчих органів Одеської міської ради, установ та організацій. Склад колегії затверджується міським головою за поданням начальника управління.
Рішення колегії провадяться в життя наказами начальника управління.


Секретар ради                                                          О.А. Прокопенко

 Page is created: 23.04.2009 12:09
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More