/ Main / Statutory acts / Resolutions of the City Council / №4110-V от 09.04.2009

№4110-V от 09.04.2009

Об утверждении Программы социально-экономического развития г. Одессы на 2009 год (С изменениями)

Внесено зміни рішенням Одеської міськради №4705-V від 07.10.2009р.

Рішення
Одеської міської ради
№4110-V від 09.04.2009

Про затвердження Програми

соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2009 рік

Відповідно до підпункту 22 пункту 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

 
1. Затвердити Програму соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2009 рік (додається).

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Одеської міської ради.

 

 
Міський голова                                                             Е. Гурвіц

 

 

 

Додаток
до рішення

Одеської міської ради
№4110-V від 09.04.2009

 

Програма
соціально-економічного розвитку
міста Одеси на 2009 рік

 

Вступ


Програма соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2009 рік визначає основні цілі соціально-економічного розвитку міста, пріоритетні завдання та заходи стосовно головної стратегічної мети розвитку – підвищення добробуту населення на засадах поступового досягнення європейських стандартів життя та забезпечення сталого економічного зростання.
Програма соціально-економічного розвитку міста Одеси на 2009 рік розроблена відповідно до Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку в Україні”, основних положень Державної Програми розвитку промисловості на 2003-2011 роки, Основних напрямків та Програми комплексного соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005-2015 роки, Концепції соціально-економічного розвитку м. Одеси до 2012 року, Програми соціально-економічного розвитку м. Одеси до 2010 року, цільових міських програм, директивних документів Одеської міської ради та виконавчого комітету Одеської міської ради.
Основні показники соціального та економічного розвитку м. Одеси на 2009 рік розроблені з урахуванням пропозицій виконавчих органів Одеської міської ради, районних адміністрацій, постійних комісій та депутатів ради, підприємств, установ, організацій, виходячи із загальної оцінки соціально-економічної ситуації, наявних матеріально-технічних ресурсів та фінансових можливостей.
Програма соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2009 рік приймається у складних економічних і соціальних умовах, в період, коли світова фінансова криза досягла реального сектора економіки. Актуальні прогнози розвитку поточної світової економічної ситуації пропонують значний діапазон в термінах завершення кризового циклу: оптимістичний прогноз розраховує на скорочення кризових проявів до кінця другого кварталу 2009 року, тоді як інші аналітики прогнозують початок стабілізації навіть на середину 2010 року.
Україна в цілому і місто Одеса зокрема достатньо інтегровані в світову економіку, щоб об'єктивно відображати загальносвітові процеси. Кризові явища торкнулися Одеси ще в середині 2008 року. Усі ці умови накладають особливу відповідальність при підготовці Програми соціально-економічного розвитку міста Одеси на 2009 рік і підсилюють складність виконання бюджету міста на 2009 рік, прийнятого в полі об'єктивно обумовленої невизначеності.
Програма будується на принципах виконання розроблених антикризових заходів, жорсткого контролю за видатковою частиною бюджету, що дозволить з максимальною ефективністю використовувати кошти, виділені на соціальний захист населення; інтенсифікацію процесу створення привабливого інвестиційного клімату, що стимулює більш продуктивне співробітництво з інвесторами з метою фінансування структурних проектів.

 

Розділ І

Головні цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку
м. Одеси на 2009 рік


Основна мета Програми соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2009 рік – зміцнення соціально-економічного та інвестиційного потенціалу міста, підвищення рівня та якості життя населення шляхом забезпечення комплексного і збалансованого розвитку міста, максимальне збереження та нарощування обсягу виробництва конкурентоспроможної продукції, збереження та відтворення трудових ресурсів, галузей пріоритетного розвитку підприємництва, максимальне збереження та створення нових робочих місць.
Пріоритетними завданнями розвитку народногосподарського комплексу м. Одеси на 2009 рік вважати:
- створення найбільш сприятливих умов для втілення інноваційних технологій у виробництво на промислових підприємствах;
- розвиток виробництва та більш гнучке реагування промислових підприємств на зовнішні зміни в процесі випуска конкурентоспроможної продукції, посилення зовнішньоекономічної орієнтації промисловості міста;
- збереження робочих місць, працевлаштування молоді;
- створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності;
- усунення зайвих регуляторних бар’єрів на шляху розвитку підприємництва;
- залучення інвестицій в економіку міста;
- підвищення інвестиційної привабливості міста через презентації його можливостей на міжнародних форумах, виставково-ярмаркових заходах, які проводяться в Україні та за кордоном;
- впровадження заходів щодо подолання негативних наслідків фінансової та економічної кризи;
- проведення земельної реформи;
- послідовна структурна та технологічна перебудова господарства міста;
- стабільна робота комунального господарства;
- створення умов для модернізації теплоенергетичного господарства міста з метою зниження споживання енергоносіїв;
- екологічне оздоровлення довкілля;
- оновлення, модернізація та стабільна робота пасажирського транспорту міста;
- підтримка курортно-рекреаційного господарства й туризму;
- створення відповідних умов для нормального функціонування установ охорони здоров`я, освіти, культури та інших установ соціально-культурної сфери;
- подальше удосконалення та адаптація системи соціального захисту населення до кризових умов;
- недопущення погіршення якості життя населення;
- розширення та поглиблення зовнішніх зв`язків; реалізація сумісних програм співпраці з містами - партнерами.


Розділ ІІ

 
Основні напрямки розвитку народногосподарського комплексу
м. Одеси у 2009 році

Підрозділ 1. Промисловість
Основні напрямки розвитку промислового комплексу міста у 2009 році формувалися та корегувалися в умовах нарощування фінансової та економічної кризи. Прогноз на 2009 рік припускає зниження обсягів промислового виробництва в першому півріччі – на 8-10 %, в другому півріччі, з урахуванням низької бази порівняння – прогнозується зростання обсягу виробництва на 5-10 %, що дає підставу розраховувати на збереження деякої позитивної динаміки до кінця 2009 року.
Створюватимуться економічні, фінансові, правові, технічні та технологічні умови для підтримки пріоритетних напрямків розвитку виробників, підвищення конкурентного рівня вітчизняної продукції, розширення внутрішнього та зовнішнього ринків.
Промисловий комплекс міста є неоднорідним за структурою: функціонують розвинені виробництва з виходом на зовнішні ринки і такі, що не мають змоги відновити повну завантаженість виробничих потужностей, забезпечити стабільну діяльність. Різний економічний стан галузей пов'язаний з різними умовами функціонування і динамікою ринків, на які виходить продукція промисловості міста.
Розвиток промислового комплексу міста в 2009 році буде спрямований на зростання обсягу виробництва, подальшу структурно-технологічну модернізацію основних виробництв та галузей.
На показниках розвитку промисловості міста значною мірою позначаться наслідки впливу світової фінансової кризи, проте розробка комплексу антикризових заходів, визначення напрямків стабілізації та формування державної політики у пріоритетних галузях промисловості сприятиме збереженню стабільної ситуації по м. Одесі у 2009 році.
У переробній промисловості, де зосереджено понад 90 % всього промислового виробництва, обсяг зросте на 1,8 %.
Збереження позитивних тенденцій у виробництві продукції машинобудування відбуватимуться завдяки розширенню внутрішнього ринку шляхом формування конкурентоспроможної ціни на вироблену продукцію, можливої за умови девальвації національної валюти. Продовжуватиметься пошук нових ринків збуту.
Прогнозоване підвищення вартості природного газу по різному впливатиме на фінансовий стан підприємств різних галузей. Уповільнення темпів зростання виробництва прогнозується у тих видах промислової діяльності, які мають високу частку вартості природного газу у собівартості виробленої продукції. Найбільш уразливими є металургійне виробництво, виробництво інших неметалевих мінеральних виробів та хімічне виробництво.
Вагомим фактором для діяльності підприємств металургійного виробництва, є зовнішньоекономічна кон'юнктура, що і позначається на показниках ефективної діяльності, а також коливання внутрішніх цін на основну сировину (катанку), технологічні матеріали, енергоресурси, висока собівартість продукції. Внаслідок девальвації національної валюти прогнозується корегування собівартості продукції під впливом зміни реальної заробітної плати. У зв`язку з цим в 2009 році прогнозується зниження обсягів металургійного виробництва до 4,9 %.
Незважаючи на негативну динаміку, що склалася на підприємствах з виробництва харчових продуктів та напоїв міста у 2008 році, підприємства галузі прогнозують зростання обсягу виробництва на 7,1 % у 2009 році. Це пов`язано з усуненням з внутрішнього ринку імпортної продукції за рахунок неконкурентоспроможної ціни. Питання забезпечення населення міста високоякісними продуктами харчування є одним з головних пріоритетів, який визначає подальший розвиток галузі.
Основними напрямками розвитку легкої промисловості у 2009 році стануть інноваційно-інвестиційна діяльність, розширення асортименту товарів, що реалізуються на внутрішньому ринку, чому сприятиме запровадження рівних умов для українських та закордонних товаровиробників, ефективної митно-тарифної політики у відповідності з міжнародними угодами, а також підвищення цінової конкурентоспроможності вітчизняної продукції в порівнянні з імпортною. За прогнозом, у легкій промисловості можливе зростання обсягу виробництва на рівні 1,3 %.
У хімічній і нафтохімічній промисловості прогнозується пріоритетний розвиток фармацевтичного виробництва та виробництва готових ліків, приріст виробництва очікується на 5,2 %. СП «Інтерхім» планує зростання обсягу виробництва на 40%. У виробництві нафтопродуктів – реалізація інвестиційної програми розвитку та технічного переобладнання підприємства ВАТ «Лукойл-ОНПЗ» сприятиме забезпеченню стабільної роботи установок зі збільшенням потужності до 2,8 млн. тонн на рік.
Структурна перебудова та інноваційний розвиток підприємств у 2009 році буде спрямований на збільшення вітчизняного промислового потенціалу, поліпшення задоволення потреб населення в різноманітних і якісних продуктах та товарах, яка відбуватиметься за рахунок роботи таких підприємств, як: ДП «Одеський комбінат хлібопродуктів», ВАТ «Одеський коровай», ВАТ «Одеський олійножировий комбінат», ЗАТ «Одесакондитер», ВАТ «Одеський консервний завод дитячого харчування», ЗАТ «Одеський завод шампанських вин», СП «Інтерхім», ВАТ «Лукойл-ОНПЗ», ЗАТ “Будгідравліка”, ДП «Одесавіаремсервіс», ВАТ ВТО «Зонт»,ВАТ «Точмаш», ВАТ «Кисеньмаш», ВАТ “Продмаш”, ВАТ “Одескабель”, ТОВ «Мікрон», ТОВ «Цемент», ВАТ «Плакс», ТОВ «Торговий дім «Грегорі Арбер» тощо. 
 
Підрозділ 2. Роздрібний товарообіг та послуги
Споживчий ринок характеризуватиметься достатнім рівнем наповнення товарами вітчизняного виробництва за рахунок створення сприятливого середовища для конкуренції. Зберігатиметься темп приросту роздрібного товарообігу на рівні 31,0 %, за послугами – на 35,0 %.
Пріоритетним напрямком розвитку народногосподарського комплексу міста стане нарощування питомої ваги галузей, що виробляють товари народного споживання. Планується збільшити обсяг виробництва на таких підприємствах, як: ЗАТ “Одеський м`ясокомбінат”, ТОВ «М`ясопереробний завод», ДП “Куліндоровський комбінат хлібопродуктів”, ВАТ “Одеський завод мінеральної води “Куяльник”, ТОВ “Форес”, ТОВ «Ласунка-Південь», ТОВ «Торговий дім «Грегорі Арбер», ТОВ «Вуаль», ЗАТ «Одеська швейна фабрика», ТОВ «Іскож», ТОВ «НКС», ТОВ «ВВ», КП «Одеська хутрова фабрика».
Триватиме розвиток сучасної торговельної мережі. Проте, у зв'язку з кризовою ситуацією, багато крупних торговельних мереж відчуватимуть проблеми із стабільним фінансуванням, що приведе до дефіциту оборотних коштів і скороченню асортименту.
Розширення мережі великих магазинів з універсальним асортиментом товарів, таких як: універсами, супер- та гіпермаркети, торговельні комплекси в 2009 році не очікується. В умовах кризи набуде подальшого розвитку ярмаркова діяльність. Підвищення рівня організації ярмаркових заходів сприятиме подальшому розвитку внутрішнього ринку.
Продовжуватиметься розширення мережі побутових підприємств та роздрібної торгівлі, громадського харчування, реконструкція ринків. Оптимізуватиметься кількість об`єктів дрібно-роздрібної торговельної мережі та міні-ринків в місті з урахуванням захисту інтересів вітчизняного виробника, з метою благоустрою міста та надання йому вигляду обласного центру, спрямованого на європейську інтеграцію.

Підрозділ 3. Будівельний комплекс
У 2009 році на розробку детального плану території житлового району «Курсаки» з бюджету міста планується спрямувати 250,0 тис. грн.
На виконання заходів по планування територій міста передбачено (1 151,0 тис. грн.).
За рахунок коштів інвесторів планується продовжити будівництво: 2-х загальноосвітніх шкіл, 5-ти дошкільних учбових закладів, 2-х поліклінік, 2-х паркінгів.
Розпочнеться будівництво лікувального корпусу міської лікарні швидкої медичної допомоги та станції швидкої медичної допомоги з паркінгом за адресою: вул. М`ясоєдовська, 32. На проектні роботи та реконструкцію будівель міської клінічної інфекційної лікарні за адресою: вул. Пастера, 5/7 з бюджету міста передбачено 10 000,0 тис. грн.
Продовжиться подальший розвиток об’єктів комунального призначення. Для інженерного забезпечення мікрорайонів міста передбачено будівництво 10 км інженерних мереж (ж/м Південний, ж/м Таїрово, ж/м Котовського) за рахунок позабюджетних коштів в обсязі 32,0 млн. грн.
У 2009 році на збереження історичної забудови міста, всесвітньовідомих пам`яток архітектури та містобудування з бюджету міста передбачено 1 700,0 тис. грн., з них 800,0 тис. грн. – для забезпечення належних умов експлуатації, своєчасного ремонту, реставрації об’єктів монументального мистецтва, меморіальних дошок, які не є об’єктами культурної спадщини.
Таблиці № 1 та № 2 до розділу надані у додатку до Програми.

Підрозділ 4. Земельна реформа. Розвиток ринку землі
З метою закріплення позитивних тенденцій у 2008 році здійснюватиметься реалізація основних напрямків розвитку земельних відносин у місті:
- інвентаризація земель міста;
- подальше формування міського ринку землі;
- визначення меж і розмірів об`єктів землеустрою, їх правовий статус;
- виявлення земель, що не використовуються, використовуються нераціонально або не за цільовим призначенням;
- встановлення кількісних та якісних характеристик земель, необхідних для ведення земельного кадастру міста;
- здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель у межах міста;
- розмежування земель державної та комунальної власності, віднесення земель до відповідної категорії.
У 2009 році на розвиток земельних відносин у м. Одесі з бюджету міста передбачено 4 162,7 тис. грн.
Здійснюватиметься інвентаризація першочергових масивів земель міста несільськогосподарського призначення, площею 2 162 га.
В 2009 році, відповідно до завдань земельної реформи, продовжуватиметься приватизація земель. З метою задоволення потреб населення міста у реалізації права приватної власності на землю планується підвищити якість надання послуг проектними ліцензованими землевпорядними організаціями при оформленні документів, що посвідчують таке право, а також скорочення термінів подання документів на розгляд Одеської міської ради.
Подальше формування міського ринку землі здійснюватиметься з використанням правових та економічних важелів ринкових земельних відносин через купівлю-продаж земельних ділянок юридичними та фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності. Протягом 2009 року застосовуватимуться два способи продажу земельних ділянок: землекористувачам (під об’єктами нерухомості), на конкурентних засадах (земельні аукціони). В 2009 році від продажу земельних ділянок юридичними та фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності очікується надходження коштів у сумі 281,0 млн. грн. До бюджету міста планується перерахувати 252,9 млн. грн.
Відповідно до Закону України «Про оренду землі» та рішення Одеської міської ради «Про застосування договірної річної орендної плати при оформленні договорів оренди земельних ділянок», протягом року договірна річна орендна плата буде розраховуватися у відсотках до нормативної грошової оцінки конкретної земельної ділянки, виходячи із її цільового призначення.
Розрахунки орендної плати за землю здійснюватиметься згідно із нормами закону: від 3 до 12 % до нормативної грошової оцінки земельних ділянок.
Збільшення надходжень від орендної плати і зростання її долі у загальній сумі плати за землю здійснюватиметься через розширення кількості орендаторів за рахунок укладення нових договорів оренда землі, застосування договірної орендної плати, посилення контролю за виконанням умов договорів оренди.
Згідно з плановим завданням, у 2009 році надходження від орендної плати за землю складуть 104,6 млн. грн., бюджет міста отримає 78,5 млн. грн.
З метою дотримання земельного законодавства, протягом року буде проводитися робота з посилення самоврядного контролю за охороною та використанням земель в межах міста.
Таблиця № 3 до розділу надана у додатку до Програми.

Підрозділ 5. Житлово-комунальне та дорожнє господарство
Житлово-комунальне господарство – галузь господарського комплексу міста, яка забезпечує його життєдіяльність.
У рамках Комплексної програми заміни, модернізації, капітального ремонту, диспетчеризації та технічної експертизи ліфтів у м. Одесі на 2007-2010 роки заплановано проведення експертизи ліфтів на суму 720,1 тис. грн.
Продовжуватиметься реалізація Програми встановлення приладів обліку холодної та гарячої води в квартирах малозабезпечених та пільгових верств населення у м. Одесі на 2006-2010 роки. На встановлення 3 000 приладів планується спрямувати 1 000,0 тис. грн.
На поточне утримання та капітальний ремонт об’єктів благоустрою у 2009 році передбачено всього 45 000,0 тис. грн. На поточне утримання та ремонт електрообладнання підземних переходів, ремонт електрообладнання баз, ремонт та утримання насосних станцій з бюджету міста буде спрямовано 4 000,0 тис. грн.; на виконання робіт по експлуатації електричних мереж зовнішнього освітлення міста – 10 000,0 тис. грн.
У 2009 році на виконання робіт з благоустрою та утримання у належному стані зеленої зони міста (14-ти парків, 72-х скверів, 43-х бульварів та проспектів) загальною площею 700,3 га буде витрачено 14 000,0 тис. грн.
На утримання 15-ти бюветних комплексів з бюджету міста передбачено 2 800,0 тис. грн. На поточне утримання 14-ти фонтанів з бюджету міста буде використано 1 000,0 тис. грн. та 4-х ставків – 1 516,1 тис. грн.
На поточне утримання громадських туалетів передбачено 700,0 тис. грн., кладовищ – 3 000,0 тис. грн.
У 2009 році планується проектування будівництва госпфікальної каналізації по Балтській дорозі. На виконання робіт з бюджету міста буде спрямовано 200,0 тис. грн.
На розвиток вулично-шляхових мереж міста Одеси у 2009 році заплановано витрати у сумі 89 265,4 тис. грн. Планується провести: капітальний ремонт доріг, тротуарів, внутрішньоквартальних проїздів та прибудинкових територій. Для розробки проектно-кошторисної документації на будівництво в місті автомагістралі «Північ-Південь» та транспортних розв`язок буде витрачено 3 866,7 тис. грн. Розпочнеться розробка плану організації дорожнього руху (10 000,0 тис. грн.). На виконання робіт з підвищення безпеки дорожнього руху 15 149,4 тис. грн. Проводитимуться заходи з попередження дитячого травматизму в м. Одесі. На ці цілі буде спрямовано 2 000,0 тис. грн.
Виконання запланованих робіт сприятиме підвищенню транспортно-експлуатаційного стану доріг, проведенню реконструкції найбільш напружених автомагістралей, підвищенню безпеки на дорогах міста, зниженню ДТП тощо.
Таблиці № 4, 5, 6 до розділу надані у додатку до Програми.

Підрозділ 6. Паливно-енергетичний комплекс
У 2009 році розвиток паливно-енергетичного комплексу міста здійснюватиметься шляхом реорганізації теплоенергетичного господарства, будівництва нових та модернізації існуючих енергогенеруючих потужностей, оптимізації схем енергопостачання, скорочення невиправданих втрат енергоносіїв.
Розвиток централізованого питного водопостачання і водовідведення м. Одеси, задоволення потреб населення в якісній питній воді, забезпечення її кількості в межах встановлених нормативів та вирішення питань охорони Чорного моря від негативного впливу стічних вод здійснюватиметься філією "Інфоксводоканал" в рамках Програми розвитку та реформування систем водопостачання та водовідведення філії «Інфоксводоканал» на 2006-2020 роки. На 2009 рік філією "Інфоксводоканал" передбачається виконати заходи з підвищення якості очищення води та послуг водовідведення, енергозбереження, автоматизації системи контролю очисних споруд за власні кошти на суму 25 350,0 тис. грн.
ВАТ «Енергетична компанія «Одесаобленерго» заплановані роботи з удосконалення схем, розвитку, реконструкції та модернізації міських мереж електропостачання на суму 138 399,0 тис. грн. У 2009 році продовжувати-меться реконструкція та будівництво повітряних ліній електропередач із застосуванням самоутримуючого ізольованого дроту, влаштування розвантажувальних підстанцій.
КП «Теплопостачання міста Одеси» заплановано виконання заходів з енергозбереження, які передбачають будівництво магістралі «Північна-2», модернізацію котелень, оснащення жилих будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії на суму 18 924,4 тис. грн.
У 2009 році заплановане подальше виконання реконструкції мереж зовнішнього освітлення міста, вдосконалення системи керування зовнішнім освітленням міста. За рахунок бюджетного фінансування та коштів інвесторів передбачається модернізація мереж зовнішнього освітлення м. Одеси із заміною старих світильників на нові економічні. Для зниження витрат, пов'язаних зі сплатою електроенергії, спрямованою на освітлення міста планується заміна ламп розжарювання енергозберігаючими світильниками з натрієвою лампою ЖКУ-70 та ЖКУ-150.
Протягом 2009 року впроваджуватиметься найбільш ефективне обладнання і технології споживання паливно-енергетичних ресурсів, такі як: прилади частотного регулювання і плавного пуску приводів електродвигунів, поліетиленові та попередньо ізольовані пінополіуретанові труби, переведення котелень на природний газ, когенерація та тригенерація, оптимізація мереж тепло-, водо-, електро- і газопостачання, часткова децентралізація теплопостачання, системи автономного опалення, компенсатори реактивної потужності, пластинчасті теплообмінники, сучасна запірно-регулююча арматура і вітчизняна швидкоз'ємна неруйнівна ізоляція для неї, системи енергоефективного внутрішнього і зовнішнього освітлення, енергоефективні склопакети на вікнах, автоматичні системи вентиляції та кондиціювання з рекуперацією тепла, автоматизовані теплові пункти, менш енергоємне електрообладнання, сучасні прилади та системи обліку споживання енергоресурсів і води, прилади багатотарифного обліку електроенергії.
Таблиця № 7 до розділу надана у додатку до Програми.

Підрозділ 7. Транспортний комплекс
Розвиток транспортного комплексу міста здійснюватиметься згідно з Концепцією розвитку міського пасажирського транспорту м. Одеси на період до 2015 року.
Маршрутна мережа громадського транспорту міста в 2009 році складатиме 151 маршрут (автобусних – 118, міськелектротранспорту – 33).
В рамках Програми розвитку міськелектротранспорту м. Одеси на 2007-2010 роки на митні платежі та збори для придбання комплектів транзисторно-імпульсних систем керування для модернізації трамвайних вагонів з бюджету міста передбачено коштів у сумі 2 000,0 тис. грн.
Відбуватиметься капітальний ремонт та реконструкція аеропорту. КП «Міжнародний аеропорт Одеса» на розвиток та модернізацію аеродромного та аеровокзального комплексів, відповідної інфраструктури, оновлення наземної спецтехніки і технологічного обладнання.
Розвиток ДП «Одеський морський торгівельний порт» буде направлено на збереження обсягу вантажних та пасажирських перевезень. Продовжуватиметься будівництво транспортної естакади по вул. Кутузова та в районі Андросовського провулку.
Таблиця № 8 до розділу надана у додатку до Програми.

 

Підрозділ 8. Розвиток підприємництва
Формування ринкової системи господарювання в Україні пов’язане із зростанням підприємницької активності в усіх сферах економіки. У 2009 році, як і протягом останніх років, продовжуватиметься поступове збільшення кількості та підвищення ефективності діяльності суб’єктів малого бізнесу. Цьому сприятиме реалізація заходів із розвитку та підтримки малого підприємництва в м. Одесі, які передбачають такі питання, як впорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності, інформаційного забезпечення підприємницької діяльності, сприяння створенню інфраструктури розвитку малого підприємництва.
Подальший розвиток малого бізнесу здійснюватиметься за такими напрямками:
- формування сприятливих нормативно-правових умов для започатку-вання та впровадження підприємницької діяльності на основі реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;
- удосконалення ресурсної підтримки суб`єктів малого підприємництва;
- розвиток інфраструктури підприємництва, підвищення якості та розширення спектру послуг;
- розширення можливостей інформаційного забезпечення підприємців;
- створення умов для підвищення якості та конкурентоспроможності продукції суб’єктів малого підприємництва, розвитку малого підприємництва інноваційного спрямування;
- розвиток зовнішньоекономічних та регіональних зв`язків;
- спрощення умов започаткування власної справи та подальшої діяльності соціально-вразливих верств населення, створення нових робочих місць;
- розвиток системи підготовки висококваліфікованих кадрів для сфери малого підприємництва.
Надаватиметься консультативна допомога юридичним особам та фізичним особам-підприємцям з чинного законодавства, системи оподаткування, порядку ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності, контролю господарських операцій, з управління комерційною діяльністю тощо.
Незважаючи на економічну кризу у 2009 році прогнозується збільшення кількості суб’єктів у сфері підприємницької діяльності на 8,7 тис. одиниць, що становитиме 141,5 тис. одиниць. У сфері підприємницької діяльності планується збереження існуючих робочих місць. Створення нових робочих місць відбуватиметься за переважно за рахунок розвитку сфер торгівлі та надання послуг населенню. Навчання основам підприємницької діяльності та за професіями, зорієнтованими на подальшу самозайнятість, пройдуть 1,5 тис. безробітних громадян. Планується збільшити частку малих підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг) на 4 %; надходження від суб’єктів малого підприємництва до бюджету міста зростуть на 12 % .
Напрямком подальшого розвитку та підтримки малого та середнього бізнесу в місті визначено усунення зайвих регуляторних бар’єрів. З метою спрощення дозвільних процедур започаткування бізнесу та впорядкування функціонування дозвільної системи у м. Одесі створений та діє дозвільний центр. Для вдосконалення державного регулювання господарської діяльності у 2009 році центром здійснюватиметься підготовка пропозицій щодо спрощення процедур отримання документів дозвільного характеру до Закону України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» та Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».
Продовжуватиметься робота постійно діючої комісії з перевірки дозвільних органів, підприємств, установ та організацій, уповноважених видавати довідки, необхідні для отримання документів дозвільного характеру. Набуде подальшого розвитку робота з отримання суб`єктами господарювання доступу до користування Єдиним державним реєстром документів дозвільного характеру.
Продовжуватиметься введення комп’ютерної автоматизованої системи, яка сприятиме організації взаємодії між організаціями, установами, та з кінцевими споживачами послуг.
З метою створення єдиного дозвільного інформаційного середовища, продовжуватиметься введення комп’ютерної автоматизованої системи, що сприятиме вирішенню питань взаємодії дозвільного центру з дозвільними органами та споживачами послуг.
Продовжуватиметься робота щодо забезпечення функціонування телефонної «гарячої лінії» з надання документів дозвільного характеру на території міста Одеси.

Підрозділ 9. Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність
Іноземні інвестиції є одним із важливих чинників зростання економіки. Світовий досвід свідчить, що жодна країна не в змозі розвивати господарство без залучення й ефективного використання інвестицій. Протягом 2009 року продовжуватиметься робота з активізації інвестиційних процесів, створення позитивного іміджу та сприятливого інвестиційного клімату у місті Одесі.
Пріоритетними завданнями інвестиційної політики міста в 2009 році стануть:
- залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в економіку міста за
пріоритетними напрямами розвитку;
- здійснення активної політики просування вітчизняних товарів та послуг на зовнішні ринки;
- збільшення обсягів експорту товарів та послуг;
- реалізація Комплексної програми підготовки до проведення в місті
Одесі фінального турніру Чемпіонату Європи 2012 року з футболу;
- участь у спеціалізованих виставкових заходах, конференціях тощо.
Стимулювання інвестицій та управління інвестиційною активністю має велике значення для розвитку сучасної економічної системи. Розвиток економіки міста, здійснення організаційних заходів, накопичений підприємствами досвід співпраці з іноземними партнерами та інвесторами створюють умови для подальшого зміцнення позитивного іміджу міста, а разом з цим і продовження тенденції збільшення надходження іноземних інвестицій.
У 2009 році передбачається нарощення обсягу усіх видів інвестицій в економіку міста на засадах подальшого розвитку міжнародних зв`язків з містами-побратимами й містами-партнерами, взаємовигідного співробітництва з іноземними та вітчизняними партнерами, представниками бізнесу й громадських організацій в галузі інвестиційної діяльності. Щорічне збільшення надходжень іноземного капіталу характеризує ступінь підвищення довіри зарубіжних підприємців до міста, для ефективного розвитку якого необхідно поєднання національних та іноземних інвестицій.
Найбільш інвестиційно привабливими для іноземних інвесторів у 2009 році будуть наступні види діяльності: фінансова діяльність, виробництво продуктів нафтопереробки, хімічна промисловість, виробництво харчових продуктів та напоїв, оптова торгівля, транспортні послуги, туристична діяльність.
Передбачається реалізація пріоритетних інвестиційних проектів, які сприятимуть вирішенню соціально-економічних проблем міста: реконструкція міжнародного аеропорту «Одеса», будівництво заводу з утилізації твердих побутових відходів, магістралі «Північ-Південь», реконструкція історичної забудови міста.
Пріоритетами зовнішньоекономічної діяльності міста в 2009 році стане розвиток співробітництва з сусідніми державами, практична реалізація заходів у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, створення сприятливих умов для розвитку зовнішньоекономічної діяльності, в тому числі залучення іноземних партнерів до реалізації спільних міжнародних проектів та програм.
За програмою Євросоюзу ТАСІС вирішуватиметься питання стосовно фінансування проекту реконструкції очищувальних споруд міської клінічної інфекційної лікарні. Актуальним залишається питання реконструкції транспортної мережі міста. В цій галузі інвестиційна складова набуватиме особливої ваги, зважаючи на те, що Одеса визначена містом, в якому планується проведення фінальних матчів чемпіонату Європи 2012 року з футболу. Передбачається зведення в місті нових готелів, кемпінгів, споруд рекреаційного призначення для учасників чемпіонату та гостей.
Участь міста у виставках, ярмарках та форумах, залишається ефективним інструментом зміцнення іміджу міста, сприяння міжнародному економічному співробітництву, залученню інвестицій.

 

Підрозділ 10. Охорона навколишнього природного середовища
Соціально-економічний розвиток міста знаходиться в нерозривному взаємозв`язку з проблемами збереження навколишнього природного середовища. Збереження природних ресурсів та охорона навколишнього середовища є одною з першочергових завдань природоохоронної діяльності і має вплив на соціально-економічний розвиток міста.
Незважаючи на те, що загальне техногенне навантаження на навколишнє середовище за останні роки має тенденцію до зниження, проте все ще залишається напруженим.
Зменшення рівня забруднення атмосферного повітря, покращання екологічного стану Чорного моря, розв`язання проблем поводження з відходами, раціональне використання природних ресурсів, вдосконалення системи екологічного моніторингу залишаються основними завданнями і пріоритетними напрямками природоохоронної діяльності у 2009 році.
Забруднення атмосферного повітря шкідливими речовинами від стаціонарних джерел обумовлено, насамперед, роботою підприємств в умовах зношеності основних фондів, недосконалістю технологічних процесів базових галузей промисловості, недостатнім забезпеченням останніх очисними спорудами для уловлення та утилізації забруднюючих речовин.
Головним напрямом охорони повітряного басейну від забруднення є зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферу підприємствами промисловості, теплоенергетики, комунального господарства та автотранспорту. Значний внесок до загального забруднення атмосферного повітря міста вносять викиди від автотранспорту, які становлять біля 70 % від загального обсягу шкідливих викидів.
У 2009 році продовжиться робота з оснащення природоохоронних організацій з контролю за забрудненням атмосферного повітря сучасними приладами та обладнанням. Концепцією охорони атмосферного повітря м. Одеси на період до 2010 року заплановано комплекс заходів, реалізація яких значно зменшить екологічне навантаження повітряного басейну міста та сприятиме його очищенню. Проводитиметься комплекс природоохоронних заходів, спрямованих на поліпшення екологічного стану міста та обмеження впливу негативних факторів на довкілля і здоров`я населення в рамках Програми природоохоронних заходів м. Одеси на 2009 рік.
Продовжуватимуться роботи з ліквідації буферного ставка колишньої промивно-пропарювальної станції «Одеса-Сортувальна» Одеської залізниці (600,0 тис. грн.). На реконструкцію очисних споруд комунальної установи «Міська клінічна інфекційна лікарня» буде спрямовано 3 300,0 тис. грн.
У 2009 році на розробку проектів капітального ремонту зливових колекторів по вул. Промисловій, Середньофонтанській балці та реконструкцію системи водовідведення зливових та стічних вод на території Суворовського району передбачено 2 388,1 тис. грн.
На реалізацію Програми охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Одесі на 2007-2015 роки буде спрямовано 2 700,0 тис. грн. На утримання комунальної установи «Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення» з міського фонду охорони навколишнього природного середовища міста планується витратити 2 261,9 тис. грн.
Особливістю міста Одеси є надзвичайно активний розвиток інженерно-геологічних процесів (обвали, зсуви, осідання денної поверхні землі над полями підземних виробок «катакомб», підйом рівня підземних вод, просадочність лесових грунтів). Прибережна зона міста на протязі 40 км схильна до активних зсувних процесів.
У 2009 році планується виконати роботи з інженерного захисту території міста:
- поточний ремонт берегозахисних споруд;
- розробка схеми захисту території міста від небезпечних геологічних процесів (підтоплення);
- проміри глибин від урізу до хвилелому.
Таблиці № 9 та № 10 до розділу надані у додатку до Програми.

Підрозділ 11. Освіта
Діяльність органів влади у сфері освіти буде спрямована на існування забезпечення рівного доступу дітей, молоді до якісної дошкільної та загальної середньої освіти, всебічний розвиток науки, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, подальше навчально-технічне оснащення та комп’ютеризацію навчальних закладів. Основні пріоритети розвитку галузі на 2009 рік:
- забезпечення доступності дошкільної освіти;
- збільшення та збереження мережі дошкільних навчальних закладів, вдосконалення системи спеціальної дошкільної освіти та зміцнення матеріально-технічної бази;
- підвищення рівня якості освіти у відповідності до державних стандартів;
- збереження і розвиток закладів освіти, впровадження новітніх інформаційних технологій, сучасних досягнень педагогічної науки;
- приведення матеріально-технічної бази навчальних закладів у відповідність з сучасними стандартами організації навчального середовища;
- проведення капітального та поточного ремонту закладів освіти; забезпечення необхідним обладнанням, інвентарем;
- впровадження інформаційно-комунікаційних технологій управління освітніми процесами.

Невід'ємною складовою реформування системи освіти є збільшення охоплення дітей дошкільною освітою, впровадження профільного навчання в старшій школі, забезпечення 12-річної загальноосвітньої середньої школи педагогічними працівниками належної кваліфікації, сучасними навчально-методичними комплексами та засобами навчання нового покоління, відповідними умовами навчання з одночасним зростанням ефективності управління галуззю.
Виконання поставлених завдань сприятиме подальшому розвитку освітньої галузі, задоволенню потреб особистості та суспільства в освітніх послугах, забезпечення їх якісного рівня, соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.
Програмою заплановано виконання заходів за участю підприємств та організацій різних форм власності міста та цільового фонду районних адміністрацій Одеської міської ради.
Таблиці № 11 та № 12 до розділу надані у додатку до Програми.

Підрозділ 12. Охорона здоров`я
У 2009 році в міській системі охорони здоров’я здійснюватимуться заходи, спрямовані на поліпшення доступності надання медичної допомоги, створення оптимальної стабільно функціонуючої мережі медичних установ, яка забезпечуватиме покращання якості надання медичної допомоги населенню міста. Приділятиметься увага забезпеченню укріплення існуючої матеріально-технічної бази, переобладнання її новим сучасним медичним та технологічним обладнанням, проведенню капітального ремонту об'єктів, що знаходяться в аварійному стані.
Здійснюватимуться заходи, що сприятимуть вдосконаленню організації медичної допомоги населенню міста, поліпшенню показників здоров`я громадян, зниженню смертності та зростанню народжуваності, посиленню захисту хворих соціально незахищеної категорії, інвалідів, ветеранів війни та праці.
Медичну допомогу населенню міста надаватимуть 60 заклади охорони здоров'я та три комунальних підприємства: КП «Одесфарм», КП «Міська госпрозрахункова поліклініка», КП санітарного автотранспорту.
В умовах економічної кризи кошти на надання медичної допомоги будуть спрямовані на фінансування гемодіалізу, опікового центру, відділень реанімації та інтенсивної терапії, міської станції швидкої медичної допомоги та інших підрозділів, які надають невідкладну допомогу.
Для організації харчування хворих у лікувальних закладах галузі передбачено 10 999,9 тис. грн.
На виконання міських цільових програм бюджетом міста передбачено 8 380,9 тис. грн.
Таблиці № 13 та № 14 до підрозділу надані у додатку до Програми.

Підрозділ 13. Фізична культура та спорт
У 2009 році фізична культура і спорт у місті розвиватимуться відповідно до Національної доктрини розвитку галузі, Програми розвитку фізичної культури і спорту у Одеській області на період до 2011 року, Програми розвитку дитячо-юнацького спорту в м. Одесі на 2004-2010 роки (12 278,6 тис. грн.), з метою збереження і зміцнення здоров`я різних вікових груп населення, організації змістовного дозвілля.
До пріоритетних напрямків роботи в галузі фізичної культури і спорту у 2009 році належатиме:
- збільшення кількості осіб, які займаються всіма видами фізкультурно-оздоровчої й спортивної роботи та спортом вищих досягнень;
- зміцнення матеріально-технічної бази спортивних споруд для масової фізкультури і спорту вищих досягнень;
- збереження мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл і дитячих підліткових спортивних клубів за місцем проживання;
- сприяння розвитку Олімпійського руху;
- підготовка збірних команд міста та забезпечення їх участі у регіональних та міжнародних змаганнях;
- виконання заходів з підготовки до проведення в м. Одесі фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

У колективах фізичної культури (загальноосвітні школи, вищі навчальні заклади всіх рівнів акредитації, установи, організації, підприємства) планується охопити заняттями понад 182 тис. осіб. Проводитиметься робота із збереження та розширення мережі госпрозрахункових спортивних закладів за місцем проживання.
Надаватимуться муніципальні виплати спортсменам-олімпійцям на суму 1053,6 тис. грн.
Продовжуватиметься підготовка інфраструктури міста, відповідно до вимог УЄФА, до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу. Виконання заходів здійснюватиметься згідно Комплексної програми підготовки до проведення в м. Одесі фінального турніру Чемпіонату Європи 2012 року з футболу на 2008-2012 роки. Програмою передбачається здійснення заходів, які сприятимуть розв’язанню наявних економічних і соціальних проблем. Виконання заходів програми сприятиме розвитку спортивної інфраструктури, громадського транспорту, рекреаційних та розважальних закладів, підприємств громадського харчування, дасть поштовх до активізації міжнародних економічних і культурних відносин.
Таблиці № 15, № 16, № 17 до розділу надані у додатку до Програми.

Підрозділ 14. Культура
У 2009 році триватиме реалізація заходів щодо збереження та розвитку мережі закладів культури міста, масових бібліотек, музичних шкіл та шкіл естетичного виховання. Надаватиметься підтримка обдарованим і талановитим дітям, молоді, які навчаються у школах естетичного виховання, популяризації кращих надбань класичного і сучасного мистецтва, налагодженню та поширенню міжнародних зв'язків у сфері культури та мистецтва.
У рамках міських цільових програм здійснюватимуться заходи, спрямовані на зміцнення матеріально-технічної бази бібліотек та збереження бібліотечних фондів, поповнення матеріально-технічної бази шкіл естетичного виховання, розвиток Одеського муніципального музею особистих колекцій ім. О. В. Блещунова.
У рамках Концепції розвитку парків на території міста Одеси, набудуть розвитку парки культури та відпочинку. Планується створення меморіальних парків: «Меморіальний парк «Преображенський», «Меморіальний парк ім. Героїв оборони Одеси», «Меморіальний парк пам`яті жертв погромів і Голокоста». Проводитимуться роботи щодо приведення території міського центрального парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка у відповідність до сучасних вимог.
Нагальною вимогою часу є подальший розвиток зоологічного парку. У 2009 році витрати на утримання комунальної установи «Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення» з бюджету міста складуть 4 522,0 тис. грн.
З метою соціальної підтримки, за рахунок коштів бюджету міста надаватимуться муніципальні виплати та доплати до пенсії окремим категоріям працівників установ галузі та творчим спілкам у сумі 372,0 тис. грн. Надаватиметься муніципальна стипендія обдарованим дітям у сфері культури та мистецтв у сумі 21,6 тис. грн.
Протягом 2009 року в місті функціонуватиме 21 спеціальний мистецький заклад, де навчатимуться 2130 учнів пільгового контингенту.
Проводитимуться фестивалі і конкурси дитячої творчості: “Натхнення”, “Одеські перлинки”, “Всесвіт І.С. Баха”, “Дебют”, “Юний віртуоз”, “Фонтанська весна”, “Весела розмова” тощо. Планується провести ХV Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва “Два дні і дві ночі нової музики”. Школами естетичного виховання та бібліотеками м. Одеси планується проведення: фестивалів, конкурсів, виставок, літературних вечорів, конференцій, лекцій, добродійних вечорів та свят в школах і будинках-інтернатах, центрах реабілітації інвалідів, лікарнях.
Таблиці № 18 та № 19 до розділу надані у додатку до Програми.

Підрозділ 15. Розвиток рекреаційного комплексу та туризму
За своїм рекреаційним і туристичним потенціалом місто Одеса посідає одне з провідних місць в Україні. Особливість економіко-географічного розташування, розвинута транспортна мережа, благодатні природнокліматичні умови, наявність пам’яток архітектури, історії та культури створюють сприятливі передумови для формування та розвитку у соціально-економічному комплексі міста Одеси високорентабельної рекреаційної та туристичної галузі.
Популярність міста на світовому рівні є позитивним фактом при формуванні іміджу Одеси як туристичного центру. У 2009 році продовжуватиметься розвиток туристичної сфери міста на регіональному та міжнародному рівні, ефективне використання туристичних ресурсів міста, просування місцевого туристичного продукту на ринку туристичних послуг, розвиток рекреаційної сфери, забезпечення євроінтеграції.
Нині Одеса займає гідне місце серед туристичних центрів України. Проте, рекреаційний та туристичний потенціал міста використовується далеко не в повному обсязі. Існує значний резерв для подальшого розвитку рекреаційного та туристичного комплексу міста, особливо в тій частині, що стосується збільшення потоку іноземних туристів і використання готельної бази в осінньо-зимовий період.
Передбачається реалізація комплексу заходів, спрямованих на зростання ролі туристичного потенціалу міста на внутрішньому й світовому ринку, сприйняття Одеси світовим співтовариством як європейського міста з багатими природно-рекреаційними й історико-культурними ресурсами, потужною інфраструктурою, що має значні перспективи соціально-економічного розвитку.
Формування у місті сучасної конкурентоспроможної туристичної галузі, підвищення ефективності використання наявних рекреаційних та туристичних ресурсів буде здійснюватися у рамках Концепції розвитку туризму в м. Одесі до 2015 року та Програми розвитку туризму в м. Одесі на 2008-2012 роки.
Програмою передбачається реалізація комплексу заходів, які сприятимуть розв’язанню наявних соціально-економічних проблем, активізації підприємницької діяльності суб’єктів господарювання всіх форм власності, збільшенню обсягу конкурентоспроможних туристично-оздоровчих послуг, здатних задовольнити потреби населення країни та іноземних громадян, розвитку ділового туризму, створенню умов для проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році.
Пріоритетними напрямками розвитку галузі на 2009 рік стануть:
- впровадження органами місцевого самоврядування системи нових підходів регулювання в туризмі;
- удосконалення структури управління туризмом, запровадження нових форм і методів туристичного обслуговування;
- поліпшення якості обслуговування туристів відповідно до вимог стандартизації, сертифікації, ліцензування туристичної діяльності;
- розвиток мережі готелів шляхом проведення ремонту та реконструкції наявних готелів, будівництва нових готелів, підвищення сервісу обслуговування, надання додаткових послуг;
- приєднання до єдиної туристично-інформаційної мережі на території України за допомогою впровадження й розвитку бази даних про туристичні можливості через діяльність туристично-інформаційного центру;
- створення передумов для забезпечення належного рівня прийому туристів при проведенні фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році.
З метою просування туристичного продукту на світовий ринок туристичних послуг, здійснюватиметься супровід туристичного потенціалу міста шляхом видання інформаційно-рекламних матеріалів. Відбуватимуться фестивалі, ярмарки, виставки, міжнародні конференції для пропаганди туристичних можливостей міста. Активізуються міжнародні зв`язки у сфері туризму, що дозволить максимально задовольнити відповідні потреби населення, підвищити інвестиційну привабливість міста Одеси, створити умови для залучення іноземних інвестицій, зміцнити її імідж як курортно-рекреаційного та туристичного центру міжнародного значення.
Таблиця № 20 до розділу надана у додатку до Програми.

 

Підрозділ 16. Молодіжна та сімейна політика
У 2009 році молодіжна та сімейна політика спрямовуватиметься на покращання соціально-економічного становища молоді, посилення інституту сім'ї, підтримку молодих, соціально незахищених та багатодітних сімей.
Указом Президента України від 03.07.2008 року № 616/2008 2009 рік визначений роком молоді, що свідчить про визнання державної молодіжної політики пріоритетним напрямком розвитку країни.
Для підтримки інтелектуальних здібностей дітей та молоді, планується проведення культурно-освітніх заходів, формування здорового способу життя, запобігання негативним явищам в дитячому та молодіжному середовищі: конкурсів, турнірів, фестивалів, тренінгів семінарів та круглих столів з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі.
Основні завдання розвитку молодіжної та сімейної політики у 2009 році:
- розвиток сімейних форм виховання (створення дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей);
- подолання негативних явищ у молодіжному середовищі, шляхом активного пропагування переваг здорового способу життя;
- сприяння зайнятості молоді, всебічної підтримки її підприємницького потенціалу;
- освітньо - інформаційна діяльність з питань соціального захисту дітей;
- продовження роботи щодо ведення єдиних електронних банків даних дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування і громадян, які бажають взяти їх на виховання; дітей, які опинились у складних життєвих обставинах;
- організація відпочинку, оздоровлення та дозвілля дітей з метою запобігання бродяжництву, жебракуванню та негативним явищам в дитячому середовищі під час літніх канікул.
На виплату студентам-відмінникам Одеської національної юридичної академії стипендії ім. С. Варламова передбачено 37,8 тис. грн.
Значна увага приділятиметься проведенню роботи щодо збереження житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Продовжуватиметься практика виявлення на ранній стадії неблагополучних сімей, які не забезпечують належних умов утримання та виховання дітей. Важливим напрямком роботи залишатиметься своєчасне виявлення та влаштування дітей, які потрапили у кризові умови, профілактика правопорушень, запобігання бездоглядності та безпритульності через проведення рейдів, профілактичних операцій, міських акцій.
У 2009 році службою у справах дітей Одеської міської ради планується створити дитячий будинок сімейного типу та 5 прийомних сімей з влаштуванням 13 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Таблиці № 21 та № 22 до розділу надані у додатку до Програми.

 

Підрозділ 17. Самоорганізація населення
Однією з форм участі членів територіальної громади міста у вирішенні проблем соціально-економічного та культурного розвитку відповідної території міста є самоорганізація населення (СОН).
Організація роботи органів СОН, надання їм методичної допомоги здійснюватиметься управлінням з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради, відділами по роботі з громадськими організаціями і формуваннями в районних адміністраціях та за участю Всеукраїнської громадської організації “Асоціація сприяння самоорганізації населення”, центр якої знаходиться на базі Одеської міської організації “Обличчям до обличчя”.
Створення у місті організаційно-правових та матеріально-технічних умов для подальшого розширення участі населення у вирішенні задач його соціально-економічного та культурного розвитку здійснюватиметься в рамках Програми розвитку органів самоорганізації населення у м. Одесі на 2008-2011 роки (500,0 тис. грн.). Програмою передбачатиметься впровадження найбільш ефективних механізмів взаємодії органів СОН з органами місцевого самоврядування міста, наділення органів СОН делегованими повноваженнями, створення системи професійного навчання.
Пріоритетними напрямками розвитку СОН у 2009 році стануть:
- розширення можливості участі громадян у вирішенні проблем місцевого самоврядування, захисту їхніх прав та інтересів;
- задоволення потреби жителів міста у соціальних послугах;
- встановлення конструктивного співробітництва між органами місцевого самоврядування і міською територіальною громадою.
Набуде подальшого розвитку, на принципах партнерства, конструктивна взаємодія органів СОН з органами влади, комерційними і некомерційними структурами в процесі вирішення проблем територіальної громади. Планується створення нових органів самоорганізації населення.
Таблиця № 23 до розділу надана у додатку до Програми.

Підрозділ 18. Демографічна ситуація. Ринок праці. Соціальне забезпечення населення
У 2009 році в демографічній ситуації міста спостерігатиметься тенденція збільшення народжуваності та незначного зменшення смертності населення через його природне скорочення. Позитивно на демографічну ситуацію в місті впливатиме міграційний приріст населення. Основними напрямками покращання демографічної ситуації стане цілеспрямована соціально-економічна політика органів місцевого самоврядування стосовно забезпечення якості життя та створення сприятливого середовища для демографічного відтворення населення. Враховуючи демографічну ситуацію та позитивне сальдо міграції, прогнозується, що чисельність населення міста становитиме 1009,2 тис. чоловік.
Політика зайнятості населення у 2009 році спрямовуватиметься на стимулювання створенню нових робочих місць та збереження існуючих. В рамках Програми зайнятості населення міста Одеси на 2008-2009 роки проводитимуться заходи по збереженню рівня зайнятості населення.
На ринку праці характерними будуть тенденції: скорочення чисельності економічно-активного населення; збільшення чисельності працівників, які підвищили якісний рівень чи професійну підготовку на виробництві та зростання незайнятого населення, працевлаштованого за сприянням служби зайнятості. Надаватиметься сприяння у працевлаштуванні інвалідів, громадян, які потребують соціального захисту та не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці.
Безробітним надаватиметься одноразова допомога по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю. Вирішуватимуться проблеми зайнятості молоді, молодіжного підприємництва.
Завдяки реалізації заходів Програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2009 рік надаватиметься допомога та соціальні послуги в умовах фінансово-економічної кризи, відбуватимуться позитивні зрушення щодо покращення матеріально-побутового становища малозабезпечених громадян.
В рамках Програми буде здійснюватися:
- підтримка ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, учасників бойових дій та реабілітованих громадян політичних репресій (надання муніципальної адресної одноразової допомоги до Дня Перемоги ветеранам Великої Вітчизняної війни, надання стипендії Одеського міського голови ветеранам війни - учасникам оборони та визволення міста Одеси та реабілітованим громадянам; надання адресної допомоги на компенсацію видатків для встановлення телефонів ветеранам війни тощо);
- підтримка учасників бойових дій в Республіці Афганістан та сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій в Республіці Афганістан;
- підтримка громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- надання допомоги у вигляді продуктів харчування та непродовольчих товарів соціально незахищеним верствам населення;
- надання соціальних послуг за допомогою Національної системи масових електронних платежів (НСМЕП) із застосуванням платіжної електронної картки «Соціальна картка одесита» (надання щомісячної адресної допомоги на забезпечення харчуванням громадян та оплату житлово-комунальних послуг, щоквартальної адресної грошової допомоги на придбання ліків та продовольчих наборів, адресної щомісячної дотації на придбання хлібобулочних виробів);
- надання адресної допомоги та пільг населенню міста Одеси у сфері житлово-комунальних послуг;
- надання соціальних послуг бездомним громадянам;
- надання послуг та інших видів допомоги соціально незахищеним верствам населення (адресна грошова допомога, побутові послуги тощо).
Крім того, Програмою передбачено кошти з бюджету міста для подолання непередбачених наслідків економічної кризи та підтримки незахищених верств населення.
В місті Одесі проживає майже 50 тис. осіб з обмеженими фізичними можливостями. У 2009 році органами місцевого самоврядування проводитимуться заходи з метою запобігання інвалідності, відновлення працездатності осіб з обмеженими фізичними можливостями. Пристосування інфраструктури міста Одеси до потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями та поліпшення умов їх життєдіяльності здійснюватиметься в рамках міської програми “Рівність” на 2008-2011 роки. Системний підхід у вирішенні проблем дасть можливість створити умови для подолання бар’єрів, які обмежують права і свободи інвалідів.
Таблиці № 24, 25, 26 до розділу надані у додатку до Програми. 
 
Підрозділ 19. Розвиток інформаційного забезпечення
З підвищенням ролі місцевого самоврядування в Україні постійно зростає необхідність отримання населенням об’єктивної інформації про міські цільові програми та заходи місцевих органів влади.
Розвиток інформаційної сфери відбуватиметься в рамках Міської програми сприяння розвитку інформаційної сфери на 2009 рік. Здійснюватимуться заходи, спрямовані на формування та підтримку іміджу міста Одеси в Україні та за кордоном, використання високих інформаційних технологій. Реалізація заходів програми сприятиме підвищенню повноти та оперативності інформування територіальної громади міста про діяльність місцевих органів влади з актуальних питань соціально-економічного та суспільно-політичного життя міста, області та країни. Одеса – перше місто в Україні та третє на території СНД, яке представлене в найбільшому міжнародному проекті віртуальної панорамної фотографії «Віртуальний світ». У 2009 році, в рамках міжнародного проекту, продовжуватиметься поповнення розділу «Віртуальна Одеса» Офіційного сайту, до якого входять віртуальні панорами, створені за допомогою новітніх світових технологій та програмного забезпечення.
Таблиця № 27 до розділу надана у додатку до Програми. 
  
Підрозділ 20. Інші програми та заходи
У 2009 році надаватиметься фінансова підтримка громадським організаціям та національно-культурним товариствам, що сприятиме розвитку демократичного громадянського суспільства, а також консолідації громадських організацій та національно-культурних товариств на території міста Одеси. Надаватиметься підтримка громадським організаціям-захисників тварин.
Таблиці № 28 до розділу надана у додатку до Програми. 

 Секретар ради                                                            О.А. Прокопенко

 

 

ДОДАТКИ ДО ПРОГРАМИ

 

 

 Page is created:

Published on a site:

Full address of the page:
23.04.2009 07:48

http://old.omr.gov.ua/

http://old.omr.gov.ua/acts/council/20587/